Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK Inntil NOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000"

Transkript

1 Tegningsinnbydelse ISIN: NO Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK Inntil NOK Tegningsperiode 29. mai juni 2002 Innbetaling: 28. juni 2002 Åpning/lukking Lånet åpnes 28.juni 2002 og lukkes senest 28.mai 2007 Dokumenter Låneavtale Låntager: Lånebeløp: Obligasjonsstørrels e: Nominell rente: Før beslutning om tegning/kjøp foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med kjøp av lånet, herunder lånebeskrivelse, låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og evt. annen informasjon utgitt av låntaker. Dokumentene kan fås på forespørsel hos låntaker. I tillegg vil denne informasjonen være tilgjengelig på følgende internettadresse: Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom låntaker og tillitsmann som blant annet omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Låneavtalen vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. Lånets tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Låneavtalen er en del av tegningsmaterialet som er oversendt verdipapirforetakene. Kopi av låneavtalen kan også fås ved henvendelse til tillitsmannen. Eventuelle motstrid mellom tegningsinnbydelse og låneavtale vil låneavtale gjelde. Fana Sparebank Lånet er gjort som et åpent lån. Lånet åpnes med minimum NOK og maksimum NOK Lånets totalramme er NOK ,-. Lånet åpnes 28/6-02 og lukkes senest 28/5-07. Andeler à NOK ,-. Lånet vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS) senest innen innbetalingsdato. Det løper ingen nominell rente på lånet. Emisjonskurs: 100 %. Ved eventuelle senere transjer vil obligasjonene bli lagt ut til markedspris, dog i henhold til forskrift om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v. av 20. desember Forfall: Innløsning: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet den 28. juni 2007 til pari kurs. Hovedstol og eventuelt tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirsentralen (VPS) på forfallsdatoen den 28. juni

2 Tilleggsbeløpet: Tilleggsbeløpet fremkommer ved at pålydende beløp på obligasjonene multipliseres med Avkastningsfaktoren som igjen multipliseres med den vektede summen av den relative endringen for hver av aksjeindeksene der Dow Jones Euro Stoxx 50 vekter 30 %, Nikkei 225 vekter 30 %, S&P 500 vekter 30 % og Dow Jones Euro Stoxx Healthcare Index (DJEuroHelse) 10%. Den relative endringen måles som differansen mellom Sluttverdien og Startverdien dividert med Startverdien. Sluttverdien minus Startverdien for den enkelte aksjeindeks vil kunne være negativ, men dersom den samlede vektede endringen i aksjeindeksene er negativ skal tilleggsbeløpet settes lik null. Matematisk utrykt skal tilleggsbeløpet utgjøre: SL : DowJonesEURO STOXX 50 ST : DowJonesEURO STOXX 50 T = P maks AF 0,30 + ST : DowJonesEURO STOXX 50 SL : Nikkei225 ST : Nikkei225 SL : S & P 500 ST : S & P 500 SL : DJEuroHelse ST : DJEuroHelse 0,30 + 0,30 + 0,10, 0 ST : Nikkei225 ST : S & P 500 ST : DJEuroHelse T = Tilleggsbeløp P = Pålydende på obligasjonen AF = Avkastningsfaktoren ST [Aksjeindeks] = Startindeks for respektive Aksjeindeks. SL [Aksjeindeks] = Sluttindeks for respektive Aksjeindeks. Verdenskurven: Verdenskurven er en kurv av aksjeindekser som er sammensatt som følger: Aksjemarked Aksjeindeks Vekt Europa DJ EURO STOXX 50 30% Japan NIKKEI % USA S & P % Europa DJ EURO STOXX HEALTHCARE 10% Startindeks: For den aktuelle aksjeindeks, verdien av aksjeindeks på de relevante Børser den 28. juni 2002 ved handelens opphør, forutsatt at 28. juni 2002 er Beregningsdato. ( Med børser menes børser som påvirker den enkelte aksjeindeks. Se nærmere beskrivelse i Låneavtalen ). Sluttindeks: Evalueringstidspun kt : Kalkulasjonsagent: Markedsforstyrrels er: For den aktuelle aksjeindeks, det aritmetiske gjennomsnitt av verdien av aksjeindeks på de relevante børser ved handelens opphør på den første dag børsen er åpen hver måned, fra og med juni 2006 til og med juni 2007 (tretten noteringer), forutsatt at disse datoer er beregningsdatoer. Sluttidspunkt på beregningsdagen for handel på de respektive børsene. Finansinstitusjon eller verdipapirforetak annet enn Låntaker som Låntaker med samtykke fra Tillitsmannen utpeker til å være Kalkulasjonsagent for Lånet innen 28.juni Dersom det skjer endringer eller feil i sammensetningen av, formelen for, kalkuleringen av eller publiseringen av aksjeindeks og disse endringer eller feil ikke dekkes av særskilte bestemmelser i Låneavtalen skal kalkulasjonsagenten etter beste skjønn fastsette de verdier som skal benyttes ved fastsettelsen av Startindeks og Sluttindeks. Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Børsdag mindre enn en halv time før Evalueringstidspunktet på de(n) aktuelle børs(er) og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet kursbevegelser utover de grenser som er satt for kursbevegelser på den aktuelle børs(er)) (I) (II) På de(n) aktuelle børs(er) i aksjer som utgjør minst 20 % av den aktuelle aksjeindeks eller I opsjons- og /eller futureskontrakter på den aktuelle aksjeindeks på enhver relevant (børs)er der opsjons eller futureskontrakter på den aktuelle aksjeindeks handles) dog forutsatt at Kalkulasjons-agenten anser suspenderingen eller begrensningen i handelen for vesentlig. 2

3 Beregningsdato : Beregningsdato er den dato som inngår i beregningen av startindeks og sluttindeks for den aktuelle aksjeindeks. Er beregningsdato en dato som ikke er børsdag flyttes beregningsdato til første påfølgende børsdag. Dersom det på beregningsdato er inntrådt markedsforstyrrelser skal beregningsdato flyttes til første børsdag uten markedsforstyrrelser for den (de) børs(er) der markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser skal beholde sine opprinnelige beregningsdatoer. Dersom en aksjeindeks blir påvirket av markedsforstyrrelser på den aktuelle beregningsdato og i de fem påfølgende børsdagene etter den opprinnelige beregningsdatoen skal denne femte børsdagen være beregningsdato for den aktuelle aksjeindeks. Den aktuelle aksjeindeks sluttverdi skal da bestemmes av kalkulasjonsagenten som skal benytte formelen (sist gjeldende formel før markedsforstyrrelsene inntrådte) for utregning av den aktuelle aksjeindeks og benytte verdien på evalueringstidspunktet for hver aksje som aksjeindeks består av den ovennevnte femte børsdag etter at markedsforstyrrelsene inntrådte. Dersom handel i aksje(r) som utgjør den del av aksjeindeksen som er suspendert eller særdeles begrenset, fastsetter kalkulasjonsagenten etter sitt beste skjønn den kurs som antas å ville ha vært kursen på evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen(e) ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktoren fastsettes av låntager den 28. juni Låntaker fastsetter avkastningsfaktoren på grunnlag av de kostnadene låntageren har for å avdekke låntagers risiko knyttet til utviklingen i de aktuelle aksjeindeksene, samt i tillegg provisjon til tilrettelegger av lånet. På grunnlag av de markedsforhold som rådet 2. mai 2002 ville avkastningsfaktoren blitt 100 %. Tilretteleggers provisjon skal på tidspunktet for fastsettelse av avkastningsfaktoren (28. juni 2002) ikke settes høyere enn den provisjon som er kalkulert inn i den indikative avkastningsfaktoren på 100 % den 2. mai Avkastningsfaktoren må være minimum 100 % for at emisjonen skal bli gjennomført. Beskrivelse av Aksjeindeksene: Indeksens ansvars fraskrivelser: S&P 500: Nikkei 225: Euro Stoxx 50: NIKKEI 225, er en prisvektet aksjeindeks som beregnes og publiseres av Nihon Keizai Shimbun Inc og/eller den som agerer på vegne av denne, basert på et utvalg av 225 toppratede japanske aksjer som er notert på the First Section på Tokyo Stock Exchange. S&P 500, en aksjeindeks som beregnes og publiseres av Standard & Poor`s og/eller den institusjon som agerer på vegne av denne, basert på et utvalg av 500 aksjer notert på New York Stock Exchange, American Stock Exchange og NASDAQ National Market System. Dow Jones EURO STOXX 50 er en markedsverdi-vektet aksjeindeks av 50 europeeiske blue-chips aksjer fra de deltagende land i ØMU. Indexen ble etablert 31. desember 1991 med en startverdi på Dow Jones EURO STOXX HEALTHCARE er en markedsverdivektet aksjeindeks bestående av 13 selskaper innenfor den europeiske helsesektoren. Indeksen inneholder blant annet selskaper som Schering AG og Altana AG. Obligasjonene i Fana Sparebank er ikke på noen måte garantert, godkjent, solgt eller markedsført av Standard & Poor`s. Standard & Poor`s tar ikke noe ansvar for rådgivning med hensyn på investering i disse obligasjoner. Obligasjonene i Fana Sparebank er ikke på noen måte garantert, godkjent, solgt eller markedsført av Nihon Keizai Shimbun, Inc. Nihon Keizai Shimbon, Inc gir ikke noen garantier, verken uttrykkelige eller implisitte, med hensyn til de resultater som anvendelser av indeksen kan gi opphav til og/eller til verdien av indeksen på noe tidspunkt. Indeksen er sammensatt og beregnes av Nihon Keizai Shimbun, Inc. Nihon Keizai Shimbun, Inc. Skal ikke på noen måte være ansvarlig for eventuelle feil i indeksen og er ikke pliktig å meddele, heller ikke til eierne av disse obligasjoner, eventuelle feil i indeksen. Nihon Keizai Shimbun, Inc. Gir heller ingen garantier mot forandringer i beregningen av indeksen og er ikke på noen måte bundet til å beregne, publisere og utgi indeksen. Dow Jones EURO STOXX 50 eies av STOXX LIMITED. Obligasjonene i Fana Sparebank er ikke på noen måte garantert, godkjent, solgt eller markedsført av STOXX LIMITED ( STOXX ) eller DOW JONES & COMPANY, INC ( DOW JONES ). Verken STOXX eller DOW JONES gir noen garantier hverken uttrykkelige eller implisitte til eierne av disse 3

4 Dow Jones Euro Stoxx Health Index Låntagers erverv av egne Obligasjoner: Låneformål: Lånets sikkerhet og prioritet: Salg: Vilkår for gjennomføring: Innbetaling: obligasjoner. Hverken STOXX eller DOW JONES er ansvarlig for eller har deltatt i struktureringen av disse obligasjonene eller utarbeidelsen av formelen for beregning av tilleggsbeløpet. Hverken STOXX eller DOW JONES har noen forpliktelse i forbindelse med salg og administrasjon av disse obligasjonene. Verken STOXX eller DOW JONES garanterer for nøyaktigheten eller fullstendigheten av aksjeindeksen eller data som inngår i aksjeindeksen og har intet ansvar for eventuelle feil eller mangler ved indeksen. Obligasjonene i Fana Sparebank er ikke på noen måte garantert, godkjent, solgt eller markedsført av DOW JONES & COMPANY, INC ( DOW JONES ). DOW JONES gir ingen garantier hverken uttrykkelige eller implisitte til eierne av disse obligasjoner. DOW JONES er ikke ansvarlig for eller har deltatt i struktureringen av disse obligasjonene eller utarbeidelsen av formelen for beregning av tilleggsbeløpet. DOW JONES har ikke noen forpliktelse i forbindelse med salg og administrasjon av disse obligasjonene. DOW JONES garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av aksjeindeksen eller data som inngår i aksjeindeksen og har intet ansvar for eventuelle feil eller mangler ved indeksen. Låntager har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan etter låntagers beslutning beholdes, avhendes eller benyttes til nedskriving av lånet ved sletting i verdipapirsentralen (VPS). Lånets formål er generell finansiering av låntagers virksomhet. Lånet etableres uten særskilt sikkerhet og skal ha samme prioritet som låntakers andre ordinære innlån og gjeldsforpliktelser. Lånet har tegningsperiode fra 29.mai 2002 til 21. juni Tegning finner sted i Fana Sparebanks kontorer, Terra Fonds (Oslo), samt Capital Asset Management (Bergen). For at emisjonen skal bli gjennomført må avkastningsfaktoren minimum være 100 % og tegningsbeløpet minimum være NOK ,-. Dersom de nevnte kriterier ikke innfris vil berørte parter umiddelbart etter tegningsfristens utløp bli tilskrevet. Ref pkt. 6.5 i låneavtale. Betaling av tildelte obligasjoner finner sted den 28. juni Ved for sen innbetaling beregnes en forsinkelsesrente svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for den angjeldende periode med tillegg av 4,00 prosentpoeng. Se vedlagte tegningsblankett vedrørende tegningsomkostninger. Tegnings- Omkostninger: 1) Tegningsomkostninger beregnes av totalt tegningsbeløp som følger NOK = 3,5 % NOK = 2,5 % NOK = 1,5 % NOK = 0,5 % NOK eller mer = 0,0 % Tildelingskriterier: Tilrettelegger: Tillitsmann: Kontofører utsteder: ISIN: Organisasjonsnr: Det vil bli foretatt proratarisk tildeling. Terra Fonds ASA Norsk Tillitsmann AS, Postboks 1470 Vika, 0160 OSLO Terra Fonds ASA NO Fana Sparebank har organisasjonsnummer Koder Sektorkode: 250 Geografisk kode: 1201 Avgifter: Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med Lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Tillatelser/ Godkjennelser: Fullmakt om låneopptaket er gitt til administrasjonen i styremøte hos låntager 28.mai Tegningsmaterialet er kontrollert av Oslo Børs. Låntaker har fått delvis fritak fra plikten til å utarbeide prospekt. Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Terra Fonds ASA vil imidlertid kunne stille kjøps- og hvis mulig, salgspris innenfor 5 års perioden som tilsvarer markedsverdien av lånet 4

5 Børsnotering: Dokumenter: minus en kurtasje på inntil 0,5 % av obligasjonspostens pålydende verdi. Lånet vil bli søkt tatt opp til notering på Oslo Børs. Årsberetning og regnskap for de siste to år, samt dokumenter vedrørende låneopptaket er tilgjengelig hos Låntaker. Oslo/Fana, 15. mai 2002 Fana Sparebank Terra Fonds ASA 5

6 Tegningsblankett Fana Sparebank Aksjeindeksobligasjon 2002/2007 Global ISIN: NO Minimum tegningsbeløp NOK Tegningsperiode:29.mai juni 2002 Innbetaling: 28. juni 2002 Navn Nominelt beløp (minimum NOK ) NOK Adresse Tegningsomkostninger 1) NOK Postnummer/-sted Samlet beløp til belastning NOK Telefon (dagtid) Telefon (kveldstid) Personnummer/organisasjonsnummer (11 siffer) VPS-Konto: (Må utfylles) Kontrollnr.(kun for bruk i Terra Fonds) 2) Tegningsomkostninger beregnes av totalt tegningsbeløp som følger NOK = 3,5 % NOK = 2,5 % NOK = 1,5 % NOK = 0,5 % NOK eller mer = 0,0 % Jeg gir med dette en engangsfullmakt til Fana Sparebank til å belaste min bankkonto for tegningsbeløpet 28. juni (P.g.a. dekningskontroll må beløpet være tilgjengelig på kontoen senest 26. juni 2002) Bankkonto nr. (11 siffer): - - I henhold til tegningsinnbydelse tegner undertegnede på de vilkår som gjelder for Fana Sparebanks aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Tegningen er bindende. Tegningssted og dato Må være datert i tegningstiden Forpliktende underskrift. Tegneren må være myndig. Når det tegnes iflg. fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges Blanketten sendes til et av Fana Sparebanks kontorer, Terra Fonds postb Solli, 0201 Oslo og Capital Asset Management, Bergen. Denne blanketten må være tegningsstedet i hende senest den 21. juni 2002 kl for å komme i betraktning. *For å tegne må De ha opprettet en verdipapirkonto (VPS-konto). Opprettelse av VPS-konto må, under henvisning til nye forskrifter, foretas med personlig fremmøte medbringende legitimasjon hos en kontofører som kan være en bank eller autorisert meglerforetak. 6

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.12.2013 Endelig ISIN: NO0010699945 Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende

Detaljer

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 22.10.2013 Endelig ISIN: NO001069172.8 Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000.

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000. ISIN NO 0022521-2 Prospekt OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente Åpent Lån Låneramme NOK 500.000.000 Første transje NOK 250.000.000 Innbetalingsdato: 27.mai 2004 Lånet vil bli søkt børsnotert og

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer