Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014"

Transkript

1 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside eller på Utsteders besøksadresse, Stranden 21, 0021 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Tilrettelegger Oslo, 11. oktober 2010 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 7

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og Definisjoner, samt i disse Endelige Vilkår. 1 Sammendrag Innledning Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Warranten. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Tilbudet og forventet tidsplan Offentlig tegning. Tilbud om tegning fremsettes offentlig og kun i Sverige. Minste tegning er 100 Warrants. Tegning finner sted hos DnB NOR Bank ASA fra og med 11. oktober 2010 til og med 12. november Utfylt tegningsblankett må være mottatt av DnB NOR Bank ASA, Markets, Securities Services, Box 3041, Stockholm, innen kl den 12. november 2010 for å komme i betraktning. I tilfelle tegning over Warrants vil det kunne bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Det påløper ikke tegningsomkostninger. Kunden belastes tilretteleggerhonorar indirekte i forbindelse med investeringen i DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014, se pkt 3 Øvrig informasjon. Betaling kan foretas fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 19. november 2010 Utestående Warranter vil ikke bli søkt opptatt til notering på Markedsplass. Utestående Warranter er fritt omsettelige, men vil ha begrenset likviditet. Et eventuelt salg av DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 må foretas til markedspris på salgstidspunktet. Tilrettelegger vil søke å stille indikative kurser på DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/20141 i løpetiden, men kan ikke garantere at investor til enhver tid vil kunne få innløst sine warrants. På Forfallsdato vil Innehaver motta en eventuell Utbetaling. Utbetaling (U) fremkommer ved at Nominelt Beløp (N) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Den relative endringen til den enkelte Aktiva i er gitt ved differansen mellom Aktiva i Slutt og Aktiva i Start, dividert på Aktiva i Start. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er negativ, settes Utbetaling til null. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er positiv vil Utbetaling tilsvare minimum 450 % av den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i ikke er positiv vil Utbetaling være lik null. Utsteder forbeholder seg retten til å kansellere utstedelsen av DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 dersom det i tiden frem til og med 3 uker etter Emisjonsdato inntreffer nærmere bestemte vilkår. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 7

3 Risikofaktorer Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er positiv vil Utbetaling tilsvare minimum 450 % av den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i (Avkastningsfaktoren er indikert til 510 % og vil minimum utgjøre 450 %.) Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i ikke er positiv vil Utbetaling være lik null. Innehaver kan således tape inntil hele Premiebeløpet. Den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i må være større enn 19,60 % for at Utbetaling skal overstige Premie, forutsatt Avkastningsfaktor på 510 %. Indikativ Avkastningsfaktor er 510 %, men kan endelig fastsettes til minimum 450 %. For en innføring i generelle risikofaktorer knyttet til warrants samt risikofaktorer knyttet til DnB NOR Bank ASA anbefales investor å sette seg inn i Grunnprospektet for Utsteder datert 17. september Betingelser Generelt: ISIN: Ticker: Utestående Warranter: DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Banken vil på Emisjonsdato utstede inntil Warrants under Utestående Warranter. Utsteder/Banken: Form på Warrant: Type: Premie: Nominelt Beløp: Minstetegning: DnB NOR Bank ASA Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregisteret. Kjøpswarrant SEK 100,00 pr Warrant. SEK 100,00 pr Warrant. 100 Warrant Tegningsperiode: Betaling: Fra og med 11. oktober 2010 til og med 12. november Utfylt tegningsblankett må være mottatt av Tegningssted innen kl den 12. november 2010 for å komme i betraktning. I tilfelle tegning over warrants vil det kunne bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Betaling kan foretas fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 19. november Tegner skal betale Premiebeløpet til angitt konto i DnB NOR Bank ASA. Dersom kjøpet heves som følge av manglende dekning på konto eller mangelfull innbetaling, ref Grunnprospektets pkt , vil Utsteder kreve dekning for de kostnader som Utsteder har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger. Kunden aksepterer ved signatur på tegningsblankett at Utsteder kan belaste kunden for et slikt beløp. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 7

4 Det påløper ikke tegningsomkostninger. Emisjonsdato: 19. november 2010 Forfallsdato: 19. november 2014 Avkastning: Aktiva i : Ordinær aksje i selskapene i nedenstående tabell, med tilhørende nummerering i, vekt w i, identifisert ved ISIN og identifikasjonskoden i nyhetsbyråets Bloomberg's finansielle informasjonssystem samt Børs: i Aktiva i Vekt (w i ) ISIN Bloombergkode Børs 1 Alfa Laval AB 1/12 SE ALFA SS Nasdaq OMX 2 Assa Abloy AB 1/12 SE ASSAB AB Nasdaq OMX 3 Atlas Copco AB 1/12 SE ATCOA SS Nasdaq OMX 4 Astra Zeneca plc 1/12 GB AZN SS Nasdaq OMX 5 Boliden AB 1/12 SE BOL SS Nasdaq OMX 6 LM Ericsson 1/12 SE ERICB SS Nasdaq OMX 7 H&M AB 1/12 SE HMB SS Nasdaq OMX 8 Sandvik AB 1/12 SE SAND SS Nasdaq OMX 9 Skanska AB 1/12 SE SKAB SS Nasdaq OMX 10 SKF AB 1/12 SE SKFB SS Nasdaq OMX 11 SSAB AB 1/12 SE SSABA SS Nasdaq OMX 12 Volvo AB 1/12 SE VOLVB SS Nasdaq OMX I tilfelle et Aktiva i opphører å eksistere, vil denne bli erstattet av et annet Aktiva i, som i henhold til Kalkulasjonsagentens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Aktiva i. Dersom et Aktiva i blir påvirket av oppkjøp, fusjon, nasjonalisering, insolvens, børsnotering opphører eller andre tilsvarende hendelser, skal Kalkulasjonsagenten foreta nødvendige justeringer. Investor har ingen rettigheter tilknyttet Aktiva i utover det som følger av Prospektet, herunder er investor ikke berettiget til utbytte. Ticker Aktiva i : Aktiva i Start : Som definert i Grunnprospektet pkt Aktiva i Start fastsettes 19. november Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 7

5 Aktiva i Slutt : Som definert i Grunnprospektet pkt Aktiva i Slutt fastsettes 5. november Avkastningsfaktor: Avregningskurs: Pr 4. oktober 2010 indikeres Avkastningsfaktoren til 510 % av Nominelt Beløp. Endelig Avkastningsfaktor fastsettes 19. november 2010 til minimum 450 % av Nominelt Beløp. Dersom Avkastningsfaktor blir mindre enn 450 % av Nominelt Beløp, har DnB NOR Markets rett, men ingen plikt til å kansellere kjøp av DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014. Beregningsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Børsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Antall Aktiva i pr Warrant/Multiplikator: Evalueringstidspunkt: Som definert i Grunnprospektet pkt Bortfallsdag/Innløsningsdag: Aktuelt Evalueringstidspunkt bestemmes av den enkelte børs. Innløsningskurs: Utbetaling: På Forfallsdato vil Innehaver motta en eventuell Utbetaling via Verdipapirregisteret. Utbetaling beregnes som følger: Utbetaling (U) fremkommer ved at Nominelt Beløp (N) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Den relative endringen til den enkelte Aktiva i er gitt ved differansen mellom Aktiva i Slutt og Aktiva i Start, dividert på Aktiva i Start. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er negativ, settes Utbetaling til null. Utbetaling (U) målt i norske kroner er gitt ved følgende formel pr Warrant: = 12 U N AF maks 0; w i i= 1 Aktiva Slutt i Aktiva Aktiva Start i Start i Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er positiv vil Utbetaling tilsvare minimum 450 % av den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i ikke er positiv vil Utbetaling være lik null. Nedenfor vises eksempler for Utbetaling beregnet med utgangspunkt i innbetaling på SEK (Premiebeløp) og indikativ Avkastningsfaktor på 510 %. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i, Utbetaling er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i SEK viser Utbetaling justert for innbetalt beløp (Premiebeløp). Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 7

6 Avkastning i % av Innbetalt beløp Årlig avkastning i % av Innbetalt beløp Utvikling Utbetaling I SEK Avkastning i SEK 100% ,0 % 50,3 % 80% % 42,1 % 60% ,0 % 32,3 % 40% ,0 % 19,5 % 20% ,0 % 0,5 % 0 % ,0 % -100,0 % -20% ,0 % -100,0 % -40% ,0 % -100,0 % -60% ,0 % -100,0 % -80% ,0 % -100,0 % -100% ,0 % -100,0 % Sluttavregning: ISDA-regelverk: Som definert i Grunnprospektet pkt Kursutvikling Aktiva i : eller etterfølger til denne. Bankdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Markedsforstyrrelse: Som definert i Grunnprospektet pkt Innløsning: Innløsning: Som definert i Grunnprospektet pkt Oppgjørsmetode: Som definert i Grunnprospektet pkt Notering og formalia: Notering av Utestående Warranter og annenhåndsomsetning: Siste handelsdag: Tilgang til dokumentasjon: Som definert i Grunnprospektet pkt Utestående Warranter vil ikke bli søkt tatt opp til notering på Markedsplass. Tegningssted: Som definert i Tegningssted i Grunnprospektet pkt Vilkår for gjennomføring: Omtalt i Grunnprospektet pkt Minste samlet Nominelt Beløp i Utestående Warranter for eventuell innstilling av emisjonen er fastsatt til SEK , tilsvarende eksponert beløp (Nominelt Beløp hensyntatt indikativ avkastningsfaktor på 510 %) SEK Laveste Avkastningsfaktor for eventuell innstilling av emisjonen er fastsatt til 450 %. Noteringsavgifter: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 7

7 3 Øvrig informasjon Rådgiver DnB NOR Markets har vært tilrettelegger av Utestående Warranter, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av Endelige Vilkår. Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Utestående Warranter. Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt Tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Utestående Warranter. Honorarer Det påløper ikke tegningsomkostninger. Følgende honorar vil belastes kunden indirekte gjennom investeringen i Utestående Warranter ved at det belastes Utestående Warranter direkte: Honorartype Beregningsgrunnlag og forfall Honoraret tilfaller Tilretteleggingshonorar Tilretteleggingshonoraret dekker transaksjonskostnader, distribusjon og løpende driftsutgifter for produktet. Utsteder vil oppnå en margin som er forskjellen mellom Premie og markedspris for bankens sikringsforretninger i finansmarkedet. Premien er SEK 100,00 pr warrant. Pr. 4. oktober 2010 var estimert markedspris for sikringsforretninger 80,00 % av Nominelt beløp. Beregnet av Nominelt Beløp (tilsvarende Premie) vil Bankens margin i så fall utgjøre 20,00 % - tilsvarende 5,00 % pr. år. Beregnet av eksponert beløp (Nominelt beløp hensyntatt indikativ avkastningsfaktor på 510 %) vil Bankens margin utgjøre 3,92 % - tilsvarende 0,98 % pr. år. Tilretteleggingshonorar forfaller til betaling når de investerte midlene er tilgjengelig for Utestående Warranter. Ca 50 % til Tilrettelegger, ca 50 % til distributør Eksempelvis vil en investering (Premiebeløp) på SEK , tilsvarende 100 warrants med en nominell eksponering på SEK , innebære en margin til Utsteder på SEK beregnet av Nominelt Beløp / SEK 392 beregnet av eksponert beløp. Oslo, 11. oktober 2010 DnB NOR Bank ASA Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 7

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 9 Ord med stor forbokstav som benyttes

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 26. august 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010715931 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0715931 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere:

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer