NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument"

Transkript

1 NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr og Kommisjonens forordning nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF ( Prospektforordningen ). Verdipapirdokumentet skal leses sammen med Registreringsdokumentet samt eventuelle tillegg til Verdipapirdokumentet. Verdipapirdokumentet og Registreringsdokument utgjør ingen form for anbefaling til å tegne seg i det enkelte obligasjonslån eller erverve slike obligasjoner. Den enkelte mottaker av Verdipapirdokumentet og Registreringsdokumentet må selv gjøre sin bedømmelse av Nordea Bank Norge ASAs basert på innholdet i Verdipapirdokumentet og Registreringsdokumentet, og eventuelle tillegg til Verdipapirdokumentet. Den enkelte investor må selv bedømme de skattemessige konsekvenser av tegning, kjøp eller salg av obligasjoner. Oslo, 19. Juli 2006 Nordea Bank Norge ASA Side 1 av 9

2 INNHOLD 1. RISIKOFAKTORER 3 2. ANSVARSERKLÆRING 5 3. OPPLYSNINGER OM DE VERDIPAPIRER SOM SKAL NOTERES 6 4. AVTALER OM OPPTAGELSE TIL OMSETNING OG HANDEL 8 5. UTGIFTER VED NOTERING 9 6. YTTLIGERE OPPLYSNINGER 9 TILLEGG TIL VERDIPAIRDOKUMENTET LÅNEAVTALEN Side 2 av 9

3 1. RISIKOFAKTORER Lånet passer ikke for alle investorer Potensielle investorer må avgjøre om investeringen passer for dem i deres situasjon. Spesielt bør en potensiell investor: (i) ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å kunne foreta en tilfredsstillende vurdering av lånet, fordelene og risikoen ved å investere i det og informasjonen som finnes i, eller som det refereres til i verdipapirdokumentet med eventuelle gjeldende tillegg; (ii) ha tilgang og kjennskap til hensiktsmessige analyseverktøy for på egen hånd å kunne vurdere en investering i lånet og hvilken innvirkning den vil ha på sin egen, totale investeringsportefølje; (iii) ha tilstrekkelige finansielle ressurser og likviditet til å bære risikoen forbundet med en investering i lånet; (iv) ha en grundig forståelse av lånebetingelsene og være kjent med hvordan relevante indekser og finansmarkeder kan utvikle seg; og (v) kunne evaluere (enten alene eller med hjelp av en finansrådgiver) mulige scenarier for hvordan økonomiske faktorer, rente og annet kan påvirke investeringen og evnen til å bære eventuelle risiko. Lånet er et komplekst finansielt instrument. Avanserte institusjonelle investorer kjøper vanligvis ikke komplekse finansielle instrumenter som investering. De kjøper komplekse finansielle instrumenter for å redusere risiko eller øke avkastningen og er inneforstått med, har målt og valgt tilleggsrisikoen for totalporteføljen. En potensiell investor bør ikke investere i lånet med mindre vedkommende har tilstrekkelig ekspertise (enten selv eller sammen med en finansiell rådgiver) til å vurdere hvordan lånet vil fungere under endrede forhold, hvilken effekt dette vil ha på låneverdien og hvordan investeringen vil påvirke investors totale portefølje. Markedsrelatert risiko Nedenfor gis en kort beskrivelse av viktige markedsrisiko, som likviditetsrisiko, valutarisiko og renterisiko. Generelt om annenhåndsmarkedet Ved utstedelsen er det muligens ikke noe etablert marked som lånet omsettes på og det vil muligens heller ikke bli et marked for det. Dersom det skulle bli et marked, vil det trolig ikke være særlig likvid. Derfor kan det være vanskelig for investor å selge lånet eller få en pris som kan gi en avkastning på linje med lignende investeringer på et etablert annenhåndsmarked. Valutarisiko og -kontroll Utsteder betaler hovedstol, eventuell premie og rente på lånene i valuta(er) som spesifisert i lånebetingelsene. Valutaveksling kan innebære en viss risiko dersom investors finansielle aktiviteter hovedsakelig er i en annen valuta enn den som står i lånebetingelsene. Renterisiko Investering i lån med fast rente innebærer en risiko for at endringer i markedsrenten kan påvirke låneverdien. I tillegg har man kredittrisiko på Nordea Bank Norge ASA som utsteder av obligasjonen i lånets løpetid. Nordea Bank Norge ASA har kredittrating AA- hos Standard & Poor og Aa3 hos Moody s. Ratingen er en vurdering av en utsteders kredittverdighet, hvor AAA gir Side 3 av 9

4 anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. Dersom Nordea Bank Norge ASA misligholder lånet, får man et krav i boet på linje med andre kreditorer. Lover og regler om investering kan begrense enkelte investeringer Investeringsvirksomheten til enkelte investorer er underlagt lover og regler eller myndighetskontroll. Potensielle investorer bør kontakte en juridisk rådgiver for å finne ut om og i hvilket omfang: (i) de har lov til å investere i lånet; (ii) Lånet kan brukes som sikkerhet for ulike lånetyper, og; (iii) det er andre restriksjoner på kjøp og salg av lånet. Potensielle institusjonelle investorer bør kontakte sine juridiske rådgivere eller relevant myndighet for å få finne ut hvordan lånet behandles i forhold til gjeldende regler for risikokapital eller lignende. Side 4 av 9

5

6 3. OPPLYSNINGER OM DE VERDIPAPIRER SOM SKAL NOTERES Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som Registreringsdokument, Verdipapirdokument, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport og vedtekter. Låneavtalen, Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet er tilgjengelig på: og Låneavtalen er også tilgjengelig ved henvendelse til: Norsk Tillitsmann ASA. tlf: P.B Vika, 0116 Oslo, Låntager: Nordea Bank Norge ASA Låneramme Åpent lån: NOK transje / Lånebeløp: 2) NOK Innbetalingsdato: 3) 30. juni 2006 Forfallsdato: 4) 30. juni 2010 Kupong: 4.50% Effektiv rente Åpning: 4,50 % Rentebrøk Kupong: 5) 30/360 ujustert Rentetermindato: 6) 30. juni hvert år Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato Sikkerhet: 7) Emisjonskurs: 8) 100 % Obligasjonsstørrelse: NOK Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene. Organisasjonsnummer: NO Nummer / Koder: Sektorkode: 217 Næringskode: Formål: Opplåningen inngår som en del av Låntagers sin generelle finansiering. Godkjennelser / Tillatelser: Lånet opptas i samsvar med beslutning i Bankens styremøte 17. august Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. Tilrettelegger(e): Nordea Markets Registerfører: Nordea Bank Norge ASA Verdipapirregister: Verdipapirsentralen (VPS) Notering: Lånet vil bli notert på Oslo Børs Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Utfyllende om Sikkerhet: 7) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene. Låneavtale: 1) Det vil før Innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt låneavtalen rekker. Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter Side 6 av 9

7 og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager. Åpning / Lukking: 3) 4) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato. Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling beregnes 9,75% p.a. forsinkelsesrente. Utvidelser Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet. Emisjonskurs - Åpne lån:8) Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20. desember Renteterminer: 6) Renten betales etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på første Rentetermindato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato. Rentebrøk konvensjon: 5) Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder, à 30 dager, med unntak av en periode der a)den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag, skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager, eller b)den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar, skal februar ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Rentetermindato vil ikke flyttes selv om den skulle falle på en dag som ikke er bankdag. Kupongutbetaling vil være på første påfølgende bankdag. Påløpte renter: Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening. Registrering: Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto. Erverv av egne obligasjoner: Låntager har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av gjenstående lån ved sletting i Verdipapirregister. Avdrag: 4) Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs. Innløsning: Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. Side 7 av 9

8 Salg: 1. transje / Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted hos autoriserte verdipapirforetak. Lovgivning: Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting skal være rett verneting. Rettsgrunnlaget for utstedelse av ihendehaverobligasjoner i form av mengdegjeldsbrev er gjeldsbrevloven 11 annet ledd nr. 1, jf 4 annet ledd. Avgifter: Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Obligasjonene er elektroniske verdipapirer som vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS), Postboks 4, 0051 Oslo. Kontofører utsteder er Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Obligasjonene er sideordnede og likestilte. Eventuelle utvidelser i lånet vil skje gjennom Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets. Utstedelsesdato for obligasjonene er 30. juni Lånet opptas i samsvar med beslutning i Bankens styremøte 17. august Oslo Børs vil motta en erklæring om dette i forbindelse med søknaden om notering Obligasjonen er fritt omsettelig. Obligasjonene kan omsettes så snart de er registrert på den enkelte investors VPS-konto, noe som skjer 30. juni Investor får melding fra VPS om at obligasjonene er registrert. Det henvises til vedlagte Låneavtale punkt 5 side 9-11, når det gjelder rettigheter og eventuelle begrensninger for obligasjonseierne og deres stemmerett. Samt retningslinjer for obligasjonseiernes øverste organ, obligasjonseiermøtet. Side 8 av 9

9 4. AVTALER OM OPPTAGELSE TIL OMSETNING OG HANDEL Notering av lånet: Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs, men vil etter Låntagers ønske kunne overføres til Alternative Bond Market (ABM) på et senere tidspunkt uten at det avholdes obligasjonseiermøte og uten at det tilbys tilbakekjøp av Lånet. Noteringsavgift: : Noteringsavgiften for lånet er NOK ,- Registrering hos VPS: VPS registreringsagent er Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirsentralen, 0021 Oslo, Norway. Lånet er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS) med International Securities Identification Number (ISIN): NO Tilrettelegger: Tilrettelegger for lånet er Nordea Bank Norge, 0107 Oslo, Norway. Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet er laget for notering på Oslo Børs, og er publisert på låntagers og tilretteleggers hjemmeside. 5. UTGIFTER VED NOTERING Noteringsavgiften for lånet er Prospektavgift til Oslo Børs er ,- NOK ,- NOK 6. YTTLIGERE OPPLYSNINGER Nordea Bank Norge AS har gitt Nordea Markets mandatet for lånet. Tilrettelegger har vært rådgivende til å finne riktig pris for å få lånet fulltegnet. Samt hjulpet til med dokumentasjonen. VEDLEGG TIL VERDIPAPIRDOKUMENTET LÅNEAVTALEN Side 9 av 9

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,00 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2016 ISIN NO0010641335. Tilrettelegger: Oslo, 12.

Verdipapirdokument. 4,00 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2016 ISIN NO0010641335. Tilrettelegger: Oslo, 12. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, 12.06 2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010641335 Verdipapirdokument 4,00 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2016 ISIN NO0010641335 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer