VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN"

Transkript

1 VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO ,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks Drammen Telefon : Telefaks : E-post: 04. august 2009 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid med Swedbank Market Oslo Fjoralleen 16 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Telefon Telefax

2 Innholdsfortegnelse 1.1 KREDITTRISIKO LIKVIDITETSRISIKO RENTERISIKO GENERELL MARKEDSRISIKO ØVRIGE RISKI ANSVARSERKLÆRING MEDVIRKNING TIL UTARBEIDELSE AV VERDIPAPIRDOKUMENTET INTERESSEKONFLIKTER I FORBINDELSE MED EMISJON AV OBLIGASJONEN... 2

3 1 Risikofaktorer for obligasjonslånet I tillegg til kredittrisiko, vil investeringer i dette obligasjonslånet medføre likviditetsrisiko, generell markedsrisiko og renterisiko. 1.1 Kredittrisiko Kredittrisikoen, det vil si risikoen for at utsteder ikke betaler renter og/eller hovedstol i rett tid, er til stedet for dette obligasjonslånet. 1.2 Likviditetsrisiko Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko. Investor kan i løpet av obligasjonens løpetid oppleve manglende likviditet både for obligasjoner utstedt av EB og kraftobligasjoner generelt. Likviditeten i papiret kan endre seg over tid. Med likviditetsrisiko menes liten eller ingen mulighet til å omsette obligasjonen i annenhånds markedet. 1.3 Renterisiko Obligasjonslånet løper med en årlig kupong på 5,70%. Prisen på obligasjoner med fast rente vil være følsom for endringer i markedsrentene. Stiger markedsrentene i perioden, vil prisen på obligasjonslånet falle. 1.4 Generell markedsrisiko Kursen på obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til EB som utsteder, men vil også kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for kraftobligasjoner eller generelle svingninger i markedet for kredittobligasjoner. 1.5 Øvrige riski For beskrivelse av øvrige risiki henvises det til registreringsdokumentet for denne obligasjonen. 1

4 2 Ansvarlige Prospektet er utarbeidet av Swedbank Markets Oslo i samarbeid med Energiselskapet Buskerud AS som er ansvarlig for innholdet i dette dokumentet. Se for øvrig Registreringsdokumentet for Energiselskapet Buskerud AS for ytterligere informasjon om utstederen. 2.1 Ansvarserklæring Energiselskapet Buskerud AS (EB) erklærer at opplysningene i prospektet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at vi har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. 3. august 2009 Pål Skjæggestad Konsernsjef Margrethe Smith Konsernansvarlig finans, IKT og risikostyring 2.2 Medvirkning til utarbeidelse av Verdipapirdokumentet Swedbank Markets ASA har medvirket til utformingen av dette verdipapiret og har i den forbindelse ikke gjennomført noen verifikasjon av låntakers økonomi. Vi har tilstrebet å bidra til å gi et best mulig informasjonsgrunnlag for vurdering av Energiselskapet Buskerud AS som låntaker, men påtar oss ikke juridisk eller økonomisk ansvar for beslutninger basert på informasjon gitt i dokumentet. Oslo, august 2009 Swedbank Markets 3 Nøkkelopplysninger 3.1 Interessekonflikter i forbindelse med emisjon av obligasjonen Det foreligger ingen kjente interessekonflikter i forbindelse med emisjon av obligasjonen. 2

5 4 Verdipapirinformasjon ISIN: Låntager/Utsteder: Emisjonsbeløp/1. transje: NO Energiselskapet Buskerud AS NOK Emisjonsramme: NOK Emisjonskurs: 100 % Innbetalingsdato: 22. juli 2009 Forfallsdato: 22. juli Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på forfallsdato til pari kurs. Formål: Generell finansiering. Godkjennelser / Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre 25 juni Tillatelser: Innløsning: Kupongrente: Rentebærende fra: Rentebærende til: Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol 5,70 % p.a. 22. juli juli 2016 Effektiv rente: Avhengig av markedskurs. Kurs 100% gir effektiv rente på 5,70 % p.a. Rentebetalingsdato: 22. juli hvert år. Renteberegningsmetode Kupong: Renteberegningsmetode 2. hands omsetning: Bankdag: Bankdagskonvensjon: 30/360 Ved denne renteberegningsmetoden skal rentebetaling fra og med en rentestartdato til neste rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder á 30 dager. Unntatt fra dette er: a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i månede, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Act/365 Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Ujustert. Konvensjon som angir hva som skal gjelde dersom Rentebetalingsdato eller Forfallsdato ikke er en bankdag. Vid ujustert fastholdes Betalingsdato selv om den ikke er Bankdag 3

6 Lovgivning: Tillitsmann: Låneavtale: Verdipapirdokument - Åpent obligasjonslån Energiselskapet Buskerud AS FAST 09/16 NO Obligasjonseiermøte: Markedspleie: Avgifter: (Betalinger gjenomføres da på første Bankdag etter Betalingdato) Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk rett og med Oslo Tingrett som verneting. Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo Det vil før Innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker. Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager. For øvrig henvises det til Låneavtalens punkt 6.1. Låneavtalen er vedlagt Verdipapirdokumentet. Det vises til punkt 5. i vedlagte låneavtale Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntageren er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt. Kursnoteringsavgift: Kursnoteringsavgift i 2009 for lånet er NOK Prospektavgift: NOK Pålydende: NOK Registerfører Beregningsagent: Sikkerhet: Utsteders særlige forpliktelser DnB Nor Bank ASA Stranden 21, Aker Brygge, N-0021 Oslo Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Utstederen, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene. Utstederen forplikter seg til ikke (enten dette skjer som én, eller flere handlinger, frivillig eller ufrivillig): (a) å overdra hele eller deler av virksomheten, (b) å endre virksomhetens art eller (c) å foreta fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering av virksomheten, hvis dette medfører en vesentlig svekkelse av 4

7 Tilrettelegger: Type verdipapir: Verdipapirregister: Utstederens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Utstederen forplikter seg til å sørge for at Utstederen eller Utstederens datterselskap, jfr aksjelovens 1-3, ikke stiller pant eller annen form for sikkerhet i noen av Utstederen eller Utstederens datterselskaps nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva eller avgir noen form for kausjonserklæring /garanti som samlet utgjør mer enn (norske kroner tohundreogfemti millioner). Utstederens forplikter seg videre til ikke å oppta nye lån i Utstederens datterselskap fra andre kreditorer enn Utstederen. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for at Utstederen utover ovennevnte ramme: (a) I forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle instrumenter, samt kraftinstrumenter handlet på Nordpool, stiller sedvanlige sikkerheter knyttet til oppgjør for slik handel, (b) Avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av varer og tjenester på kreditt, (c) Stiller pant i forbindelse med lovbestemt krav til pant, (d) Opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende selskap som erverves av eller fusjoneres med Utstederen (der Utstederen er overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke etableres i forbindelse med ervervet og at de forpliktelser heftelsene sikrer ikke ved ervervet eller senere utvides. Swedbank Markets Oslo, 0115 Oslo Rentebærende obligasjon med fast rente Det utstedes kun elektroniske verdipapirer som registreres i VPS ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. 5

8 5 Børsnotering Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. 6 Annet Verken Energiselskapet Buskerud AS, eller dette lånet har offisiell rating. Energiselskapet Buskerud AS har benyttet Swedbank Markets Oslo som tilrettelegger for lånet. Tilretteleggerens arbeid har bestått i å finne riktig rente på lånet og selge lånet til investorer. Swedbank Markets Oslo har også medvirket i utarbeidelsen av dette Verdipapirdokumentet. Tilretteleggeren (Swedbank Markets Oslo) kan inneha posisjoner i Obligasjonslånet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlån samt aksjer utstedt av Låntager. Tilretteleggeren bekrefter for øvrig, så langt den kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslånet. 7 Vedlegg Låneavtale 6

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2010/2015 NO 001 0584212 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

Verdipapirdokument ISIN: NO. for. Tilretteleggere: 1 av 13

Verdipapirdokument ISIN: NO. for. Tilretteleggere: 1 av 13 Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Verdipapirdoku ument datert 10. desember 2014 ISIN: NO 0010724735 Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0724735 FRN Olav Thon Eiendomsselskapp ASAA sikret obligasjonslån 2014/2019

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22.

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale - Inngått: 10. april2013 -- mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med orgnr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26.

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, 26.03 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010692213 Verdipapirdokument FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

LÅNEAVTALE. TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO O01 026977.2 LÅNEAVTALE mellom TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslin 4,50 % TrenderEnergi AS åpent olbligasjonslån 2O05/2015

Detaljer

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.12.2013 Endelig ISIN: NO0010699945 Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer