Prospekt. Endelige Vilkår. for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Endelige Vilkår. for"

Transkript

1 Prospekt for ("Exchange Traded Notes") med Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Subsea 7 SA, Yara International ASA og Statoil ASA som underliggende utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010, 10. februar 2011, 6. april 2011, 27. mai 2011 og 24. august 2011 et Prospekt på med Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Subsea 7 SA, Yara International ASA og Statoil ASA som underliggende. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside eller på Utsteders besøksadresse, Stranden 21, 0021 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Tilrettelegger Oslo, 24. august 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og Definisjoner, tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010, 10. februar 2011, 6. april 2011, 27. mai 2011 og 24. august 2011 samt i disse. 1 Sammendrag Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Tilbudet og forventet tidsplan Tilbud om tegning fremsettes offentlig og kun i Norge. Tegning finner sted hos Tilrettelegger fra og med Emisjonsdato og inntil 10 Bankdager før Betalingsdato. Tegning skjer ved at tegneren melder interesse for kjøp av direkte til Tilrettelegger på tilsvarende måte som ved omsetning av andre børsnoterte verdipapirer. Levering av skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegneren på tegningstidspunktet. Tegneren vil motta melding fra Verdipapirregisteret når er kreditert tegnerens VP-konto. Det er ingen omkostninger knyttet til tegningen utover kurtasje i henhold til gjeldende prisliste for Tilrettelegger. For hver er Ramme NOK og første transje minimum NOK Overtegning er uaktuelt ettersom Tilrettelegger vil kunne velge mellom å stanse salg av andeler i før Ramme overskrides, alternativt å øke Ramme. Betaling for tegnede andeler i skjer på tidspunkt for oppgjør/levering av andelene til Salgskurs som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegner på tegningstidspunktet. vil initielt bli eiet av Utsteder i sin helhet. Emisjonskurs er 100 %. er fritt omsettelige og vil bli søkt opptatt til notering på Oslo Børs fra og med Emisjonsdato. Tilrettelegger forplikter seg til å stille pris for minst NOK på alle børsdager i minimum 85% av handledagen inklusive åpnings- og sluttauksjon under markedsforhold der Markedsavbrudd ikke foreligger. For med teoretisk pris mindre enn NOK 1 øre vil det normalt ikke stilles noen kjøpskurs. Se for øvrig definisjon av Markedspleie i pkt 1.3 samt pkt i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober På Betalingsdato vil den enkelte -eier godskrives Sluttverdibeløp direkte fra Verdipapirregisteret. Sluttverdibeløp fastsettes med utgangspunkt i Akkumulert Verdi t. Sluttverdibeløp utgjør endelig oppgjør for aktuell, og kan være lavere enn -eiers initielle investering. Sluttverdibeløp fastsettes med utgangspunkt i Akkumulert Verdi t, med mindre Aktiva i t noen gang under løpetiden for i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning endres i henhold til tabellen under. Dersom den angitte endringen inntreffer settes Sluttverdibeløp til 0 (null), det vil si at eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. DnB NOR PGS Bull Endring Aktiva t i faller med minst 50 % i løpet av en Beregningsdag Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 13

3 DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear Aktiva i t stiger med minst 50 % i løpet av en Beregningsdag Aktiva i t faller med minst 33,33 % i løpet av en Beregningsdag Aktiva i t stiger med minst 33,33 % i løpet av en Beregningsdag Akkumulert Verdi t beregnes på hver Beregningsdag i perioden fra og med Emisjonsdato til og med senest Endelig Forfallsdato, der t = 1, 2, 3,,n og t = 1 er Emisjonsdato og t = n er senest Endelig Forfallsdato. Akkumulert Verdi t fremkommer ved: Akkumulert Verdi t DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear 1) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) tillegges 2) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Gearingfaktor (GF) multiplisert med den relative endringen i Aktiva i mellom gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag, som tillegges 3) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med 1 fratrukket Gearingfaktor (GF) og Rentebasis t (RB t ) multiplisert med Renteperiode (RP), som fratrekkes 4) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med Rentemargin (RM) tillagt Administrasjonsgebyr (AG) Ved beregning av Sluttverdibeløp for Put fratrekkes et innløsningsgebyr på 2 % av Akkumulert Verdi t. Det påløper ikke tegningsomkostninger eller tilretteleggingshonorar i. Ved beregning av Akkumulert Verdi t fratrekkes Administrasjonsgebyr på 0,75 % p.a. (kan endres på månedlig basis, oppad begrenset til 0,75 % p.a.) som tilfaller Tilrettelegger. Ved beregning av Sluttverdibeløp for Put fratrekkes et innløsningsgebyr på 2 % av Akkumulert Verdi t som tilfaller Tilrettelegger. Se også pkt 3 Øvrig informasjon. Ved handel i må det betales kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. Utstedelsen inngår som en del av Utsteders generelle finansiering. Risikofaktorer En investering i karakteriseres som svært risikofylt. Muligheten for Sluttverdibeløp er derfor forbundet med høy risiko for tap av kurs betalt for verdipapiret. Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå Sluttverdibeløp opp mot risikoen for å tape hele eller deler av kurs betalt for verdipapiret. Sluttverdibeløp som vil kunne oppnås er blant annet knyttet til utviklingen i Aktiva i, som vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i må ikke være høyere enn et beløp som investor har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. Før beslutning om investering tas oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell, herunder Prospekt og brosjyre utarbeidet for, opp mot alternative investeringsmuligheter. Dette er for å sikre at beslutningen om å investere i er tilpasset egen økonomi og ønsket risikonivå. På Betalingsdato vil den enkelte -eier godskrives Sluttverdibeløp direkte fra Verdipapirregisteret. Sluttverdibeløp utgjør endelig oppgjør for aktuell, og kan være lavere enn -eiers initielle investering. Sluttverdibeløp fastsettes med utgangspunkt i Akkumulert Verdi t, med mindre Aktiva i t noen gang under løpetiden for i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning endres i henhold til tabellen Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 13

4 under. Dersom den angitte endringen inntreffer settes Sluttverdibeløp til 0 (null), det vil si at eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear Endring Aktiva t i faller med minst 50 % i løpet av en Beregningsdag Aktiva t i stiger med minst 50 % i løpet av en Beregningsdag Aktiva t i faller med minst 33,33 % i løpet av en Beregningsdag Aktiva t i stiger med minst 33,33 % i løpet av en Beregningsdag Akkumulert Verdi t beregnes på hver Beregningsdag i perioden fra og med Emisjonsdato til og med senest Endelig Forfallsdato, der t = 1, 2, 3,,n og t = 1 er Emisjonsdato og t = n er senest Endelig Forfallsdato. Akkumulert Verdi t fremkommer ved: Akkumulert Verdi t DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear Gearingfaktoren i den enkelte er gitt ved: Gearingfaktor Innebærer DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear ) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) tillegges 2) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Gearingfaktor (GF) multiplisert med den relative endringen i Aktiva i mellom gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag, som tillegges 3) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med 1 fratrukket Gearingfaktor (GF) og Rentebasis t (RB t ) multiplisert med Renteperiode (RP), som fratrekkes 4) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med Rentemargin (RM) tillagt Administrasjonsgebyr (AG) Utviklingen i Aktiva i t fordobles ved beregningen av Akkumulert Verdi t. Utviklingen i Aktiva i t fordobles med negativt fortegn ved beregningen av Akkumulert Verdi t. Utviklingen i Aktiva t i tredobles ved beregningen av Akkumulert Verdi t. Utviklingen i Aktiva t i tredobles med negativt fortegn ved beregningen av Akkumulert Verdi t. Ved beregning av Sluttverdibeløp for Put fratrekkes et innløsningsgebyr på 2 % av Akkumulert Verdi t. Sluttverdibeløp utgjør endelig oppgjør for aktuell, og kan være lavere enn -eiers initielle investering. -eier kan således tape inntil hele det investerte beløpet. Ved salg av før Forfallsdato vil oppgjør skje til gjeldende markedskurs som vil kunne være lavere eller høyere enn pari kurs, avhengig av verdiutviklingen av blant annet Aktiva i samt aktuelle markedsforhold. Dette inkluderer markedskurser for de forretninger som Utsteder inngår i markedet for å sikre investor avkastningen fra Aktiva i 's verdiutvikling. Se kapittel 2 Betingelser, definisjonen av Markedspleie, for nærmere opplysninger om annenhåndsomsetning av. Siden er utstedt av DnB NOR Bank ASA har du også en risiko for at Utsteder ikke er i stand til å betale et eventuelt Sluttverdibeløp på Betalingsdato (kredittrisiko). DnB NOR Bank ASA er pr 24. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 13

5 august 2011 ratet A+ av Standard & Poor's, Aa3 av Moody's og AA av DBRS slik at kredittrisikoen må anses som lav. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DnB NOR Bank ASA og generell risiko knyttet til (som undergruppe til Markedssertifikat) anbefales investor å sette seg inn i Grunnprospektet for Utsteder datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010, 10. februar 2011, 6. april 2011, 27. mai 2011 og 24. august Betingelser Generelt: Ticker ISIN DnB NOR PGS Bull BULL PGS DNM NO BEAR PGS DNM NO BULL RCL DNM NO BEAR RCL DNM NO DnB NOR Subsea 7 Bull BULL SUBC DNM NO BEAR SUBC DNM NO BULL YAR X3 DNM NO BEAR YAR X3 DNM NO BULL STL X3 DNM NO DnB NOR Statoil X3 Bear BEAR STL X3 DNM NO Utsteder: Type: DnB NOR Bank ASA (Exchange Traded Note) Ramme: NOK Beløp [- 1. transje]: NOK åpnes 29. august Første transje minimum NOK , maksimum NOK lukkes senest 5 Bankdager før Forfallsdato. Andeler i á: NOK 25,00 - likestilte og sideordnede. Minste tegningsbeløp: -andelenes form: Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret. Tegningperiode: Som angitt i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.4. Betaling: Som angitt i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.4. Åpning/Lukking vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem Bankdager før Forfallsdato. Emisjonsdato: 29. august 2011 Forfallsdato Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Forfallsdato er enten DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull Den dato forfaller, som er det tidligste av: i) Endelig Forfallsdato ii) den dato Utsteder fastsetter som Forfallsdato, jfr Call t iii) den Beregningsdag forut for Endelig Forfallsdato hvor Aktiva i etter Kalkulasjonsagentens oppfatning har falt med minst 50 % i løpet av aktuell Beregningsdag steget med minst 50 % i løpet av aktuell Beregningsdag falt med minst 33,33 % i løpet av aktuell Beregningsdag Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 13

6 DnB NOR Statoil X3 Bear steget med minst 33,33 % i løpet av aktuell Beregningsdag eller Innløsningsdato, jfr Put Endelig Forfallsdato er 29. august Avkastning: DnB NOR PGS Bull 1 Petroleum Geo- 1 Petroleum Geo- 1 Royal Caribbean 1 Royal Caribbean Aktiva i Aksje som fremkommer av nedenstående tabell med tilhørende nummerering i, vekt w i, identifikasjonskoden i den Elektronisk Nyhetsformidleren Bloomberg's finansielle informasjonssystem samt Børs: i Aktiva i Vekt, w i Bloomberg kode Børs 1/1 PGS NO Equity Oslo Børs Services ASA 1/1 PGS NO Equity Oslo Børs Services ASA 1/1 RCL NO Equity Oslo Børs Cruises Ltd 1/1 RCL NO Equity Oslo Børs Cruises Ltd DnB NOR Subsea 7 Bull 1 Subsea 7 SA 1/1 SUBC NO Equity Oslo Børs 1 Subsea 7 SA 1/1 SUBC NO Equity Oslo Børs 1 Yara International 1/1 YAR NO Equity Oslo Børs ASA 1 Yara International 1/1 YAR NO Equity Oslo Børs ASA 1 Statoil ASA 1/1 STL NO Equity Oslo Børs DnB NOR Statoil X3 Bear 1 Statoil ASA 1/1 STL NO Equity Oslo Børs Kalkulasjonsagenten kan velge å endre grunnlaget for beregning av Aktiva i dersom det oppstår omstendigheter som gjør det vanskelig å beregne Akkumulert Verdi t eller å inngå sikringsforretning basert på opprinnelig Aktiva i. Nytt beregningsgrunnlag for Aktiva i skal i henhold til Kalkulasjonsagentens vurdering gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som opprinnelig beregningsgrunnlag. DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear Gearingfaktor Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Gearingfaktoren er Akkumulert Verdi i t Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Akkumulert Verdi t beregnes på hver Beregningsdag i perioden fra og med Emisjonsdato til og med senest Endelig Forfallsdato, der t = 1, 2, 3,,n og t = 1 er Emisjonsdato og t = n er senest Endelig Forfallsdato. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 13

7 DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear Akkumulert Verdi t (AV t ) fremkommer ved at 1) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) tillegges 2) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Gearingfaktor (GF) multiplisert med den relative endringen i Aktiva i mellom gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag, som tillegges 3) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med 1 fratrukket Gearingfaktor (GF) og Rentebasis t (RB t ) multiplisert med Renteperiode (RP), som fratrekkes 4) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med Rentemargin (RM) tillagt Administrasjonsgebyr (AG) Akkumulert Verdi t målt i Valuta er gitt ved følgende formel per andel i : AV t = AV t 1 t Aktivai Aktiva 1 + GF t 1 Aktivai + t 1 i t ( 1 GF ) ( RB RP ) RP ( RM + AG) ( ) Akkumulert Verdi 0 (AV 0 ) er NOK 25,00. DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull Sluttverdibeløp Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Sluttverdibeløp fastsettes som når Forfallsdato fastsettes i henhold til Call eller Endelig Forfallsdato: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato, eller når Forfallsdato fastsettes i henhold til Put: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato fratrukket et innløsningsgebyr på 2,00 % av Akkumulert Verdi t når Forfallsdato fastsettes som følge av at Aktiva i t noen gang under løpetiden for i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning faller med minst 50 % i løpet av en Beregningsdag: 0 (null), det vil si at -eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 33, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a., Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor 2. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning i NOK). 5 % 36,30 6,30 20,99 3 % 34,98 4,98 16,59 1 % 33,66 3,66 12,19 0 % 33,00 3,00 9,99-1 % 32,34 2,34 7,79-3 % 31,02 1,02 3,39 5 % 29,70-0,30-1,01 Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 27, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a. og Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor 2. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning). Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 13

8 6 % 30,24 0,24 0,79 5 % 29,70-0,30-1,01 3 % 28,62-1,38-4,61 1 % 27,54-2,46-8,21 0 % 27,00-3,00-10,01-1 % 26,46-3,54-11,81-3 % 25,38-4,62-15,41 5 % 24,30-5,70-19,01 Sluttverdibeløp fastsettes som når Forfallsdato fastsettes i henhold til Call eller Endelig Forfallsdato: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato, eller når Forfallsdato fastsettes i henhold til Put: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato fratrukket et innløsningsgebyr på 2,00 % av Akkumulert Verdi t når Forfallsdato fastsettes som følge av at Aktiva t i noen gang under løpetiden for i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning stiger med minst 50 % i løpet av en Beregningsdag: 0 (null), det vil si at -eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 33, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a., Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor (minus) 2. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning i NOK). 5 % 36,30 6,30 20,99 3 % 34,98 4,98 16,59 1 % 33,66 3,66 12,19 0 % 33,00 3,00 9,99-1 % 32,34 2,34 7,79-3 % 31,02 1,02 3,39 5 % 29,70-0,30-1,01 Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 27, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a. og Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor (minus) 2. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning). 6 % 30,24 0,24 0,79 5 % 29,70-0,30-1,01 3 % 28,62-1,38-4,61 1 % 27,54-2,46-8,21 0 % 27,00-3,00-10,01-1 % 26,46-3,54-11,81 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 13

9 -3 % 25,38-4,62-15,41 5 % 24,30-5,70-19,01 Sluttverdibeløp fastsettes som når Forfallsdato fastsettes i henhold til Call eller Endelig Forfallsdato: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato, eller når Forfallsdato fastsettes i henhold til Put: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato fratrukket et innløsningsgebyr på 2,00 % av Akkumulert Verdi t når Forfallsdato fastsettes som følge av at Aktiva t i noen gang under løpetiden for i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning faller med minst 33,33 % i løpet av en Beregningsdag: 0 (null), det vil si at -eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 33, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a., Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor 3. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning i NOK). 5 % 37,94 7,94 26,48 3 % 35,96 5,96 19,88 1 % 33,98 3,98 13,28 0 % 32,99 2,99 9,98-1 % 32,00 2,00 6,68-3 % 30,02 0,02 0,08 5 % 28,04-1,96-6,52 Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 27, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a. og Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor 3. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning i NOK). 5 % 31,05 1,05 3,48 3 % 29,43-0,57-1,92 1 % 27,81-2,19-7,32 0 % 27,00-3,00-10,02-1 % 26,19-3,81-12,72-3 % 24,57-5,43-18,12 5 % 22,95-7,05-23,52 DnB NOR Statoil X3 Bear Sluttverdibeløp fastsettes som når Forfallsdato fastsettes i henhold til Call eller Endelig Forfallsdato: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato, eller når Forfallsdato fastsettes i henhold til Put: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato fratrukket et innløsningsgebyr på 2,00 % av Akkumulert Verdi t når Forfallsdato fastsettes som følge av at Aktiva i t noen gang under løpetiden for i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning stiger med minst 33,33 % i løpet av en Beregningsdag: 0 (null), det vil si at -eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 13

10 Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 33, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a., Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor (minus) 3. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning i NOK). 5 % 28,06-1,94-6,48 3 % 30,04 0,04 0,12 1 % 32,02 2,02 6,72 0 % 33,01 3,01 10,02-1 % 34,00 4,00 13,32-3 % 35,98 5,98 19,92 5 % 37,96 7,96 26,52 Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 30, AV t-1 NOK 27, Administrasjonsgebyr 0,75 % p.a. og Renteperiode 1/360, Rentebasis t 2,30 % p.a., Rentemargin 1,00 % p.a. og Gearingfaktor (minus) 3. Utvikling viser ulike scenarier for utviklingen i Aktiva i t, Sluttverdibeløp er beregnet i henhold til formelen over og Avkastning i NOK viser Sluttverdibeløp justert for Salgskurs (eventuell kurtasje reduserer Avkastning i NOK). 5 % 22,96-7,04-23,48 3 % 24,58-5,42-18,08 1 % 26,20-3,80-12,68 0 % 27,01-2,99-9,98-1 % 27,82-2,18-7,28-3 % 29,44-0,56-1,88 5 % 31,06 1,06 3,52 DnB NOR PGS Bull DnB NOR Subsea 7 Bull DnB NOR Statoil X3 Bear Kursutvikling Aktiva i Se ticker PGS på Se ticker PGS på Se ticker RCL på Se ticker RCL på Se ticker SUBC på Se ticker SUBC på Se ticker YAR på Se ticker YAR på Se ticker STL på Se ticker STL på Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 13

11 Aktiva i t : Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Aktiva i t fastsettes på hver Beregningsdag i perioden fra og med Emisjonsdato til og med senest Endelig Forfallsdato, der t = 1, 2, 3,,n og t = 1 er Emisjonsdato og t = n er senest Endelig Forfallsdato. Beregningsdag: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Børsdag: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Evalueringstidspunkt: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. For fastsettelse av Aktiva i t bestemmes Evalueringstidspunkt av Børs. For fastsettelse av Rentebasis t er Evalueringstidspunkt klokken Oslo tid. Administrasjonsgebyr: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Administrasjonsgebyr er 0,75 % p.a. Administrasjonsgebyret kan endres på månedlig basis, oppad begrenset til 0,75 % p.a. Valutakurs t : Rentebasis t : Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. NIBOR T/N (tomorrow/next, lån fra i morgen til i overmorgen), slik dette fremkommer på Evalueringstidspunktet på Bloomberg: "NIBORTN index". Kalkulasjonsagenten kan velge å endre Rentebasis t dersom det oppstår omstendigheter som gjør det vanskelig å beregne Akkumulert Verdi t eller å inngå sikringsforretning basert på opprinnelig Rentebasis t. Ny Rentebasis t skal i henhold til Kalkulasjonsagentens vurdering gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som opprinnelig Rentebasis t. Rentemargin: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Rentemargin er 1,00 % p.a. Rentemargin kan endres på månedlig basis, oppad begrenset til 1,00 % p.a. ISDA-regelverk: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Emisjonskurs: 100 % Bankdag: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Markedsforstyrrelse: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Avdrag og innløsning: Innløsningsretter (Put/Call): Som definert i Innløsningsretter (put/call) i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt eiers Innløsningsrett (Put): -eier kan hver tredje fredag i månedene januar, april, juli eller oktober i hele løpetiden for velge å innløse sin beholdning i i sin helhet ("Innløsningsdato"). Utsteders Innløsningsrett (Call): Utsteder kan på ethvert tidspunkt i løpetiden for velge å innløse i sin helhet ("Calldato"). Innløsningsdato: Som definert i Put (-eiers innløsningsrett) i tillegg til Grunnprospekt Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 13

12 datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Innløsningsdato er hver tredje fredag i månedene januar, april, juli eller oktober i hele løpetiden for. Er Innløsningsdato en dag som ikke er Bankdag flyttes Innløsningsdato til første påfølgende Bankdag. Krav om innløsning må skje skriftlig og være mottatt av den enkelte eiers kontofører i Verdipapirregisteret senest 5 fem Bankdager før Innløsningsdato. Innløsningen skjer til Akkumulert Verdi t fratrukket et innløsningsgebyr på 2,00 % av Akkumulert Verdi t, som fastsettes på Forfallsdato og betales på Betalingsdato som Sluttverdibeløp. Avdrag: Som definert i Avdrag i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Innløsning: Som angitt i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.4 Forpliktelser: Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av løpetid for : Notering og formalia: Notering av /Noteringssted/ Markedsplass: Markedspleie: Som definert i Notering av og annenhåndsomsetning i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Markedsplass er Oslo Børs. Som definert i Markedspleie i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Endring av vilkårene og endrede forutsetninger: Som angitt i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.4 -eierne har ved tegning av andeler i tiltrådt Prospektets vilkår og er således bundet av disse. Avtale/-n: -eiermøte/ stemmerettigheter: Tilgang til dokumentasjon: Tillitsmann/-en: Se Registerfører: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Verdipapirregister: Som definert i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Kalkulasjonsagent: Som definert i Kalkulasjonsagent i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Tegningssted: Noteringsavgifter: Som definert i Tegningssted i tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, pkt 1.3. Følger Oslo Børs' til enhver tid gjeldende prisstruktur, se /Oslo-Boers/Notering/ETP-er/-er. Prisstruktur per prospektdato tilsier at fremtidig månedsavgift per kan være fra Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 13

13 Innbetalt Beløp: Forventet fordeling av Innbetalt Beløp: NOK 0 til NOK 800, avhengig av om den aktuelle har vært omsatt foregående måned og totalt antall månedsfakturerte og warrants utstedt av DnB NOR Bank ASA inneværende år. 3 Øvrig informasjon Rådgiver DnB NOR Markets har vært tilrettelegger av, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av. Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i. Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt Tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av vesentlig betydning for utstedelsen av. Rating Det foreligger offisiell rating av Utsteder avgitt av følgende ratingselskaper: Standard & Poors: A+ En utsteder med rating A har god kapasitet til å møte sine finansielle forpliktelser, men er noe følsom overfor negative økonomiske forhold og øvrige endringer i forhold av betydning for driften. Plusstegnet angir plassering innenfor A rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på Moody's: Aa3 Gjeldsforpliktelser med rating Aa er ansett å være av høy kvalitet og er forbundet med svært lav kredittrisiko. 3-tallet angir plassering innenfor Aa rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på DBRS (Dominion Bond Rating Service): AA Langsiktig gjeld med rating AA er av "superior" kredittkvalitet, og beskyttelse av rente og hovedstol er ansett som høy (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på Det foreligger ikke offisiell rating av. Honorarer Det påløper ikke tegningsomkostninger i. Ved beregning av Akkumulert Verdi t fratrekkes Administrasjonsgebyr på 0,75 % p.a. (kan endres på månedlig basis, oppad begrenset til 0,75 % p.a.). Administrasjonsgebyret tilfaller Tilrettelegger for tilrettelegging, oppfølging og administrasjon av produktet. Ved beregning av Sluttverdibeløp for Put fratrekkes et innløsningsgebyr på 2 % av Akkumulert Verdi t. Innløsningsgebyret tilfaller Tilrettelegger for gjennomføring og oppfølging av innløsningen. Ved handel i produktet må -eier betale kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 13

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Brent

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Brent Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Brent Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp ASA, Seadrill Ltd, Statoil

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Bear

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Bear Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Bear Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Oslo Børs OBX Oil Service Index, OBX Total Return Index, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Schibsted ASA A-aksje,

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. ETN ("Exchange Traded Notes") med sølv, aluminium, kobber, sink, UK naturgass og CO2-sertifikater

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. ETN (Exchange Traded Notes) med sølv, aluminium, kobber, sink, UK naturgass og CO2-sertifikater Prospekt for ETN ("Exchange Traded Notes") med sølv, aluminium, kobber, sink, UK naturgass og CO2-sertifikater som underliggende utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia VII 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia VII 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia VII 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt for ETN ("Exchange Traded Notes") med Opera Software ASA, REC Solar ASA, Golden Ocean Group Ltd, Schibsted ASA, Fred Olsen Energy ASA, DNO International ASA, BW LPG Ltd, Norsk Hydro ASA og OBX

Detaljer

Prospekt. ETN ("Exchange Traded Notes")

Prospekt. ETN (Exchange Traded Notes) Prospekt for ETN ("Exchange Traded Notes") utstedt av DNB Bank ASA per 10. mai 2016 utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 27. mai 2015 og Tillegg nr 1 til Grunnprospektet datert 25. juni

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 00038790.5 Verdipapirdokument for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på StatoilHydro ASA (STL) STLW08F70DNM Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for 4,20 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 19. februar 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export Offensiv

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export Offensiv Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 3. august 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 3. august 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Tilrettelegger Oslo, 3. august 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Greater China 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18.

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F, BW LPG Ltd, Det Norske Oljeselskap AS, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Marine

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 17. juni 2008 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 17. juni 2008 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente DnB NOR Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2008/2018 med step up og innløsningsrett for utsteder Tilrettelegger Oslo, 17. juni 2008 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Bull & Bear. En investering med mulighet for gearing

Bull & Bear. En investering med mulighet for gearing Bull & Bear En investering med mulighet for gearing 1 Bull & Bear En investering med mulighet for gearing Med Bull & Bear kan du tjene penger på aksjer, aksjeindekser og råvarer både i oppgangstider og

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sammendrag. FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Stavanger,

Sammendrag. FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Stavanger, Sammendrag FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder Stavanger, 13.06.2017 Sammendraget er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument. Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO 001 031374.5 Tilrettelegger: 4. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer for obligasjonslånet...3

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Lyse Energi AS, prospekt av 20. juni 2007 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

Lyse Energi AS, prospekt av 20. juni 2007 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Lyse Energi AS åpent obligasjonslån 2007/2012 Tilrettelegger Oslo, 20. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2009/2011

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2009/2011 Tilrettelegger: Oslo, 17. juni 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon*

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. 2,65 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2017/2024

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. 2,65 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2017/2024 Prospekt Verdipapirdokument for 2,65 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2017/2024 Hamar/Oslo, 13. juni 2017 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 8. juni 2010 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 8. juni 2010 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 8. juni 2010 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0564594 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

ISIN NO

ISIN NO ISIN NO 001 049087.3 Flytende rente - Energiselskapet Buskerud AS 2009/2014! Boks 7023 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 36 99 Mars 2009 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand,

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand, Agder Energi AS, 17.06 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010711013 Verdipapirdokument 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010711013 Tilrettelegger: Kristiansand, 17.06 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager

FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.03.2018 Endelig ISIN: NO0010818586 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager

Detaljer

TERM SHEET ISIN: NO Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr

TERM SHEET ISIN: NO Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr TERM SHEET 24.06.2013 7,10% TrønderEnergi AS ( TE ) åpent foretaksfondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) 2013/2112 med variabel rente og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 068424.4 Utsteder: TrønderEnergi

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Trondheim,

Verdipapirdokument. 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Trondheim, TrønderEnergi AS, 19.03.2018 Verdipapirdokument ISIN NO0010816341 Verdipapirdokument 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO0010816341 Tilrettelegger: Trondheim, 19.03.2018 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer