Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012"

Transkript

1 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside eller på Utsteders besøksadresse, Stranden 21, 0021 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Tilrettelegger Oslo, 9. oktober 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 9

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og Definisjoner, samt i disse Endelige Vilkår. 1 Sammendrag Innledning Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Markedssertifikatet. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Tilbudet og forventet tidsplan Tilbud om tegning fremsettes offentlig og kun i Sverige. Tegning finner sted hos DnB NOR Bank ASA fra og med 12. oktober 2009 til og med 13. november Utfylt tegningsblankett må være mottatt av DnB NOR Bank ASA, Markets, Securities Services, Box 3041, Stockholm, innen kl den 13. november 2009 for å komme i betraktning. Tegningsomkostninger: 2,00 % av tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs. Emisjonskurs er 100 %. Ramme SEK , første transje minimum SEK Tildeling av andeler i markedssertifikat vil bli meddelt markedssertifikateierne skriftlig. Tildelte markedssertifikater kan omsettes fra Emisjonsdato. I tilfelle tegning over SEK vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Betaling kan foretas fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 20. november Markedssertifikatet vil kunne bli søkt opptatt til notering på Privatobligasionslistan (Strukturerade Produkter) ved NASDAQ OMX Stockholm eller annen markedsplass. Obligasjonene er fritt omsettelige. Utstedelsen inngår som en del av Utsteders generelle finansiering. På Forfallsdato skal Markedssertifikateier motta sin forholdsmessige del av Hovedstol justert for Avkastningsbeløp for et tilhørende antall andeler i Markedssertifikatet. Avkastningsbeløp fastsettes på ulike måter avhengig av utviklingen i Aktiva i : Dersom Aktiva i Slutt er mindre enn 70 % av Aktiva i Start, eller dersom Aktiva i Slutt er større enn eller lik Aktiva i Start, fremkommer Avkastningsbeløp ved at Andeler i markedssertifikat á multipliseres med Avkastningsfaktor og den relative endringen til Aktiva i. Den relative endringen er gitt ved differansen mellom Aktiva i Slutt og Aktiva i Start, dividert på Aktiva i Start. Dersom den relative endringen til Aktiva i er positiv, vil Avkastningsbeløp tilsvare minimum 85 % av den relative endringen til Aktiva i. Dersom den relative endringen til Aktiva i er negativ ved at Aktiva i Slutt er mindre enn 70 % av Aktiva i Start, vil negativt Avkastningsbeløp tilsvare 100 % av den relative endringen til Aktiva i. Negativt Avkastningsbeløp kommer til fratrekk i Markedssertifikateiers forholdsmessige del av Hovedstol ved betaling på Forfallsdato. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 9

3 Dersom Aktiva i Slutt er større enn eller lik 70 % av Aktiva i Start og mindre enn Aktiva i Start, er Avkastningsbeløp lik 0 (null). Dersom den relative endringen til Aktiva i er negativ ved at Aktiva i Slutt er større enn eller lik 70 % av Aktiva i Start og mindre enn Aktiva i Start, vil Avkastningsbeløp være lik 0 (null). Beløpet som mottas av Markedssertifikateier på Forfallsdato utgjør endelig oppgjør for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012, og kan være lavere enn Markedssertifikateiers initielle investering. Utsteder forbeholder seg retten til å kansellere utstedelsen av DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 dersom det i tiden frem til og med 3 uker etter Emisjonsdato inntreffer nærmere bestemte vilkår. Kunden belastes honorarer direkte og indirekte i forbindelse med investeringen i DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012, se pkt 3 Øvrig informasjon. Risikofaktorer En investering i markedssertifikater karakteriseres som risikofylt. Investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Avkastningsbeløpet er knyttet til. Avkastningsbeløpet som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med store svingninger. Før beslutning om investering tas oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuelt markedssertifikat, herunder Prospekt og brosjyre utarbeidet for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012, opp mot alternative investeringsmuligheter. Dette er for å sikre at beslutningen om å investere i DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 er tilpasset egen økonomi og ønsket risikonivå. I DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 er Markedssertifikateiers avkastning/tap avhengig av verdiutviklingen i Aktiva i. Dersom den relative endringen til Aktiva i er positiv, vil Avkastningsbeløp tilsvare minimum 85 % av den relative endringen til Aktiva i. Dersom den relative endringen til Aktiva i er negativ ved at Aktiva i Slutt er mindre enn 70 % av Aktiva i Start, vil negativt Avkastningsbeløp tilsvare 100 % av den relative endringen til Aktiva i. Negativt Avkastningsbeløp kommer til fratrekk i Markedssertifikateiers forholdsmessige del av Hovedstol ved betaling på Forfallsdato. Dersom den relative endringen til Aktiva i er negativ ved at Aktiva i Slutt er større enn eller lik 70 % av Aktiva i Start og mindre enn Aktiva i Start, vil Avkastningsbeløp være lik 0 (null). Markedssertifikateier kan således tape inntil hele det investerte beløpet, tillagt tegningsomkostninger. Start- og sluttverdi for Aktiva i blir fastsatt på Evalueringstidspunktet henholdsvis den 20. november 2009 og den 6. november 2012, forutsatt at hver av disse er en Beregningsdag. Avkastningsfaktor for tilfellet at den relative endringen til Aktiva i er positiv (Avkastningsfaktor oppside ) fastsettes den 20. november Indikativ Avkastningsfaktor oppside er 104 %, men kan endelig fastsettes til minimum 85 %. Dersom Avkastningsfaktor oppside fastsettes til under 100 % vil grunnlaget for Avkastningsbeløp i DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 ikke fullt ut tilsvare den relative endringen til Aktiva i. Ved salg av markedssertifikatet før Forfallsdato vil oppgjør skje til gjeldende markedskurs som vil kunne være lavere eller høyere enn pari kurs, avhengig av verdiutviklingen av Aktiva i samt aktuelle markedsforhold. Dette inkluderer markedskurser for de forretninger som Utsteder inngår i markedet for å sikre investor avkastningen fra Aktiva i 's verdiutvikling. Dette innebærer at markedssertifikatet er tilpasset investorer som har til hensikt å beholde sin investering fram til Forfallsdato. Tilbakebetaling av Hovedstol er kun sikret på Forfallsdato dersom den relative endringen til Aktiva i er positiv. Se kapittel 2 Betingelser, definisjonen av Markedspleie, for nærmere opplysninger om annenhåndsomsetning av DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 9

4 Siden DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 er utstedt av DnB NOR Bank ASA har du også en risiko for at Utsteder ikke er i stand til å betale eventuell Hovedstol og et eventuelt Avkastningsbeløp på Forfallsdato (kredittrisiko). DnB NOR Bank ASA er pr 24. september 2009 ratet AA- av Standard & Poor's, Aa3 av Moody's og AA av DBRS slik at kredittrisikoen må anses som lav. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DnB NOR Bank ASA og generell risiko knyttet til markedssertifikater anbefales investor å sette seg inn i Grunnprospektet for Utsteder datert 17. september Betingelser Generelt: ISIN: SE Markedssertifikatet: DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Utsteder: Type: DnB NOR Bank ASA Markedssertifikat Ramme: SEK Beløp - 1. transje: SEK minimum Markedssertifikatet åpnes 20. november Første transje minimum SEK , maksimum SEK Markedssertifikatet lukkes senest åtte Bankdager før Forfallsdato. Andeler i markedssertifikat á: SEK 1000,- - likestilte og sideordnede. Minste tegningsbeløp SEK Markedssertifikatandelenes form: Tegningperiode: Betaling: Åpning/Lukking Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret. Fra og med 12. oktober 2009 til og med 13. november Utfylt tegningsblankett må være mottatt av Tegningssted innen kl den 13. november 2009 for å komme i betraktning. Betaling kan foretas fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 20. november Investor skal betale tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs og tegningsomkostninger samlet til angitt konto i DnB NOR Bank ASA. Markedssertifikatet vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest åtte bankdager før Forfallsdato. Emisjonsdato: 20. november 2009 Forfallsdato: 20. november 2012 Avkastning: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 9

5 Aktiva i : i Aktiva i Vekt, w i Bloomberg kode 1 OMX Stockholm 30 Index 100 % OMX index OMX Stockholm 30 Index er en aksjemarkedsindeks for Nasdaq OMX Stockholm. Indeksen er markedsverdi-vektet og består av de 30 mest handlede aksjene på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiva Start i : Som definert i Grunnprospektet pkt Aktiva Start i fastsettes 20. november Aktiva Slutt i : Som definert i Grunnprospektet pkt Aktiva Slutt i fastsettes 6. november Avkastningsfaktor: Dersom Aktiva i Slutt er større enn eller lik Aktiva i Start indikeres Avkastningsfaktoren til 104 prosent ("Avkastningsfaktor oppside "). Endelig Avkastningsfaktor oppside fastsettes 20. november 2009 til minimum 85 %. Dersom Avkastningsfaktor oppside blir mindre enn 85 %, har DnB NOR Markets rett, men ingen plikt til å kansellere kjøp av DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012. Dersom Aktiva i Slutt er mindre enn Barrierenivå* er Avkastningsfaktoren fastsatt til 100 % ("Avkastningsfaktor nedside "). *Med Barrierenivå menes 70 % av Aktiva i Start. Beregningsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Børsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Evalueringstidspunkt: Som definert i Grunnprospektet pkt Aktuelt Evalueringstidspunkt bestemmes av den enkelte børs. Avkastningsbeløp: På Forfallsdato skal Markedssertifikateier motta sin forholdsmessige del av Hovedstol justert for Avkastningsbeløp for et tilhørende antall andeler i Markedssertifikatet. Avkastningsbeløp fastsettes på ulike måter avhengig av utviklingen i Aktiva i : Dersom Aktiva i Slutt er mindre enn Barrierenivå*, eller dersom Aktiva i Slutt er større enn Aktiva i Start, fremkommer Avkastningsbeløp (A) ved at Andeler i markedssertifikat á (AM) multipliseres med Avkastningsfaktor (AF) og den relative endringen til Aktiva i. Den relative endringen er gitt ved differansen mellom Aktiva i Slutt og Aktiva i Start, dividert på Aktiva i Start. *Med Barrierenivå menes 70 % av Aktiva i Start. Matematisk uttrykt skal Avkastningsbeløp utgjøre: A = Slutt i Aktiva Aktiva AM AF Aktiva Start i Start i Dersom den relative endringen til Aktiva i er positiv, vil Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 9

6 Avkastningsbeløp tilsvare minimum 85 % av den relative endringen til Aktiva i. Dersom den relative endringen til Aktiva i er negativ ved at Aktiva i Slutt er mindre enn 70 % av Aktiva i Start, vil negativt Avkastningsbeløp tilsvare 100 % av den relative endringen til Aktiva i. Negativt Avkastningsbeløp kommer til fratrekk i Markedssertifikateiers forholdsmessige del av Hovedstol ved betaling på Forfallsdato. Dersom Aktiva i Slutt er større enn eller lik Barrierenivå og mindre enn Aktiva i Start, er Avkastningsbeløp (A) lik 0 (null). Matematisk uttrykt skal Avkastningsbeløp utgjøre: A = 0 Dersom den relative endringen til Aktiva i er negativ ved at Aktiva i Slutt er større enn eller lik 70 % av Aktiva i Start og mindre enn Aktiva i Start, vil Avkastningsbeløp være lik 0 (null). Nedenfor vises eksempler for Utbetalt Beløp* på Forfallsdato beregnet med utgangspunkt i Nominelt Beløp SEK / Innbetalt Beløp SEK Relativ endring Årlig avkastning i % av Innbetalt Beløp** Innbetalt Beløp Utbetalt Beløp* Avkastning i SEK** 200% , , ,2 % 150% , , ,5 % 100% , , ,6 % 50% , , ,7 % 0% , , ,3 % -30% , , ,3 % -50% , , ,2 % * Utbetalt Beløp viser Hovedstol justert for Avkastningsbeløp, og forutsetter en Avkastningsfaktor oppside på 104 % og et Barrierenivå på 70 % av Aktiva i Start. Markedssertifikateier vil motta Utbetalt Beløp som endelig oppgjør for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 på Forfallsdato. ** Avkastning i SEK og Årlig avkastning i % av Innbetalt Beløp hensyntar tegningskostnad på 2,0 % og forutsetter en Avkastningsfaktor oppside på 104 % og et Barrierenivå på 70 % av Aktiva i Start. ISDA-regelverk: Som definert i Grunnprospektet pkt Emisjonskurs: 100 % Innfrielseskurs: Som definert i Grunnprospektet pkt Kursutvikling Aktiva i : eller etterfølger til denne. Bankdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Markedsforstyrrelse: Som definert i Grunnprospektet pkt Avdrag og innløsning: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 9

7 Innløsningsretter (Put/Call): N/A Avdrag: Som definert i Avdrag i Grunnprospektet pkt På Forfallsdato skal Markedssertifikateier motta sin forholdsmessige del av Hovedstol justert for Avkastningsbeløp for et tilhørende antall andeler i Markedssertifikatet, se også Avkastningsbeløp. Beløpet som mottas av Markedssertifikateier på Forfallsdato utgjør endelig oppgjør for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012, og kan være lavere enn Markedssertifikateiers initielle investering. Innløsning: Som angitt i Grunnprospektet pkt Forpliktelser: Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av Markedssertifikatets løpetid: N/A Notering og formalia: Notering av Markedssertifikat/Noteringssted/ Markedsplass: Som definert i Notering av Lånet/Markedssertifikatet i Grunnprospektet pkt Markedssertifikatet vil kunne bli søkt opptatt til notering på Markedsplassen Privatobligasionslistan (Strukturerade Produkter) ved NASDAQ OMX Stockholm. Markedspleie: Som definert i Markedspleie i Grunnprospektet pkt Endring av vilkårene og endrede forutsetninger: Avtale/-n: Markedssertifikateiermøte/ stemmerettigheter: Som angitt i Grunnprospektet pkt N/A Markedssertifikateiers rettigheter følger av Prospektet. Markedssertifikateierne har ved tegning av andeler i Markedssertifikatet tiltrådt Prospektets vilkår og er således bundet av disse. I henhold til Grunnprospektet pkt kan Utsteder foreta enhver endring av Markedssertifikatets vilkår uten Markedssertifikateiernes samtykke. Den enkelte Markedssertifikateier, eller et eventuelt markedssertifikateiereierfelleskap opprettet av Markedssertifikateierne, står fritt til henvende seg Utsteder. Utsteder har imidlertid ingen forpliktelse til å etterkomme krav som måtte stilles av Markedssertifikateier eller markedssertifikateierfellesskapet utover det som følger av Lovgivning. Tilgang til dokumentasjon: Tillitsmann/-en: N/A Registerfører: Som definert i Grunnprospektet pkt Verdipapirregister: Som definert i Grunnprospektet pkt Kalkulasjonsagent: Som definert i Kalkulasjonsagent i Grunnprospektet pkt Kalkulasjonsagent er DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Tegningssted: Som definert i Tegningssted i Grunnprospektet pkt Noteringsavgifter: Vil kunne fås ved henvendelse til Utsteder etter at notering har funnet Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 9

8 sted. Innbetalt Beløp: Som definert i Innbetalt Beløp i Grunnprospektet pkt Innbetalt Beløp vil være 102 % av investors andel av Markedssertifikatet beregnet til pari kurs. Forventet fordeling av Innbetalt Beløp: Med Tegningsomkostninger på 2 % forventes følgende fordeling av Innbetalt Beløp: Nullkupongobligasjon 90,89 %, derivater 4,36 %, totale kostnader 4,75 %. Vilkår for gjennomføring: Omtalt i Grunnprospektet pkt Minste emisjonsbeløp for eventuell innstilling av emisjonen er fastsatt til SEK Laveste Avkastningsfaktor oppside for eventuell innstilling av emisjonen er fastsatt til 85 %. 3 Øvrig informasjon Rådgiver DnB NOR Markets har vært tilrettelegger av Markedssertifikatet, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av Endelige Vilkår. Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Markedssertifikatet. Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt Tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Markedssertifikatet. Rating Det foreligger offisiell rating av Utsteder avgitt av følgende ratingselskaper: Standard & Poors: Moody's: AA- En utsteder med rating AA har svært god kapasitet til å møte sine finansielle forpliktelser. Minustegnet angir plassering innenfor AA rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på www2.standardandpoors.com) Aa3 Gjeldsforpliktelser med rating Aa er ansett å være av høy kvalitet og er forbundet med svært lav kredittrisiko. 3-tallet angir plassering innenfor Aa rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på DBRS (Dominion Bond Rating Service): AA Langsiktig gjeld med rating AA er av "superior" kredittkvalitet, og beskyttelse av rente og hovedstol er ansett som høy (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på Det foreligger ikke offisiell rating av Markedssertifikatet. Honorarer Følgende honorarer vil belastes kunde direkte i forbindelse med investeringen i Markedssertifikatet: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 9

9 Honorartype Beregningsgrunnlag Honoraret tilfaller Tegningsomkostninger Engangsbeløp tilsvarende 2 % av kundens tegnede beløp beregnet til Emisjonskurs i Markedssertifikatet. Distributør Dette påløper i tillegg til og dekkes utenfor kundens tegnede beløp beregnet til Emisjonskurs i Markedssertifikatet. Forfaller til betaling samtidig med det tegnede beløpet i Markedssertifikatet. Følgende honorar vil belastes kunden indirekte gjennom investeringen i Markedssertifikatet ved at det belastes Markedssertifikatet direkte: Honorartype Beregningsgrunnlag og forfall Honoraret tilfaller Tilretteleggingshonorar Utsteder vil oppnå en margin som er forskjellen mellom nåverdien av investert beløp og prisen tilrettelegger betaler for derivatdelen som sikrer avkastningen. Denne marginen skal blant annet dekke risikoelementer og transaksjonskostnader. ca 50 % til Tilrettelegger, ca 50 % til distributør. Pr 25. september 2009 utgjør marginen anslagsvis 2,85 % av nominelt beløp - tilsvarende 0,95 % pr år av nominelt beløp. Tilretteleggingshonorar forfaller til betaling når investert beløp er tilgjengelig for Markedssertifikatet. Eksempelvis vil Innbetalt Beløp på SEK (tegnet beløp SEK , tillagt tegningsomkostninger SEK 200), tilsvarende 10 andeler i markedssertifikatet med en nominell verdi SEK , innebære en margin til Utsteder på SEK 285. Oslo, 9. oktober 2009 DnB NOR Bank ASA Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 9

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 9 Ord med stor forbokstav som benyttes

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26.

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, 26.03 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010692213 Verdipapirdokument FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Boligkreditt AS Sammendrag for NO0010713746 2014 SpareBank 1 Boligkreditt AS er eid av bankene i SpareBank 1-alliansen Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU s kommisjonsforordning 486/2012

Detaljer