Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014"

Transkript

1 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende - Risiko på 100 % av den eventuelle svekkelsen av underliggende 1

2 Viktige vilkår Fakta om produktet Underliggende indeksfond ishares Dow Jones US Real Estate Index Fund Minste investering NOK warrants à NOK Kapitalgaranti Oppsidebegrensninger Investeringsstrategi Avkastningsfaktor** Annenhåndsmarkedet 0 %. Investor kan risikere å tape hele eller deler av innbetalt beløp. Ingen Satser på en styrkelse av indeksfondet i løpet av tre år. Ved en styrkelse 150 % * (indikativ), ved en svekkelse 100 % (fastsatt) For mer informasjon, se avsnitt Hvordan beregnes avkastningen? Det er ikke inngått market-maker avtale. Nordea søker å stille markedskurser for dette produktet. * Indikativ. Fastsettes endelig på emisjonsdatoen 8. april 2011 ** Avkastningsfaktoren er den prosentsatsen som den eventuelle verdiutviklingen multipliseres med for å beregne avkastningen i produktet Pris og kostnader Tegningsomkostninger*, ** NOK = 2 % NOK = 1 % NOK eller høyere = 0 % Forventet fordeling av innbetalt beløp sett bort fra tegn.omk. Derivat 97,75 % Tilretteleggerprovisjon 2,25 % Tilretteleggerprovisjon* 2,25 % (inkludert i investert beløp). Dette tilsvarer 0,75 % per år. * Kostnadene skal dekke transaksjonskostnader, kostnader til distribusjon samt løpende driftsutgifter ** Investorer i kundeprogrammene Fordel og Check-in oppnår 10 % rabatt og i kundeprogrammene Fordel Pluss, Premium og Private Banking oppnår 50 % rabatt på tegningsomkostningene Datoer Tegningsperiode 14. mars 2011 til 4. april 2011 Fastsettelse av startkurs 8. april 2011 Innbetaling og startdato 8. april 2011 Fastsettelse av sluttkurs 25. mars 2014 Forfallsdato 8. april 2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014, en warrant utenom det vanlige Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 har en markedsrisiko som er lavere enn i vanlige warranter. I en vanlig warrant har investor en høy risiko, da hele det innbetalte beløpet går tapt dersom det underliggende markedet står stille eller beveger seg i feil retning i perioden. Risikoen til Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 er tilnærmet lik en direkte investering i det underliggende markedet. Bortsett fra at investor ikke vil motta fremtidige utbytter fra indeksfondet, men i stedet motta en høyere eksponering mot en styrkelse av det underliggende markedet. Og at investor vil motta et beløp på forfall i norske kroner, basert på den prosentvise utviklingen i indeksfondet, selv om dette er notert i amerikanske dollar. Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 er bygget opp ved at en selger en salgsopsjon og kjøper indikativt en og en halv kjøpsopsjon. Salgsopsjonen gjør at en får et tap tilsvarende fallet i indeksfondet dersom det har falt ved forfall og kjøpsopsjonen gjør at en får en gevinst tilsvarende indikativt en og en halv ganger stigningen i indeksfondet dersom det har steget ved forfall. 2

3 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 vil gi en avkastning knyttet til utviklingen i indeksfondet ishares Dow Jones US Real Estate Index Fund, som består av amerikanske eiendomsaksjer innen ulike sektorer. Dersom indeksfondet styrker seg i perioden, vil investor ved forfall motta innbetalt beløp (eks. tegningsomkostninger), tillagt 150 % (indikativt) av den prosentvise oppgangen. Dersom indeksfondet svekker seg i perioden vil investor ved forfall motta innbetalt beløp (eks. tegningsomkostninger), fratrukket 100 % av den prosentvise svekkelsen (les mer under Hvordan beregnes avkastningen ). Figur 1: Historisk utvikling i indeksfondet Fondsverdi i USD Feb-06 Feb-07 Feb-08 Feb-09 Feb-10 Feb-11 Figur 1 viser utviklingen i indeksfondet de fem siste årene. Vi gjør oppmerksom på at den historiske utviklingen i indeksfondet ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. (Kilde: Bloomberg/Nordea) Dato Indeksfond Nedenfor har Nordea beskrevet indeksfondet og sitt syn på det amerikanske eiendomsmarkedet. Kommentarene i kursiv er potensielle utfordringer knyttet til en styrkelse av indeksfondet. Figur 2: Industrifordeling Industri og kontor 24.01% Handel 21.95% Indeksfondet ishares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund er et børshandlet fond basert i USA. Indeksfondets formål er å få resultater som tilsvarer indeksen Dow Jones US Real Estate Index. Indeksfondet vil konsentrere sine investeringer i eiendomsbransjen i aksjemarkedet i USA til om lag samme grad som indeksen. Indeksfondet har et administrasjonsgebyr på 0,47 % per år som trekkes fra verdien av indeksfondet i løpetiden. Da denne investeringen ikke medfører en direkteinvestering i indeksfondet er ikke dette en kostnad for investor. Utbyttet, som ikke reinvesteres i fondet, var på ca 3,32 % i (Kilde: Bloomberg) Indeksfondet har ca 3 milliarder dollar under forvaltning og består av en diversifisert portefølje av ulike typer eiendom. En mindre andel består også av boliglån og eiendomsservice. Spesialbruk 19.74% Bolig 14.94% Boliglån 5.8% Hotell og overnatting 5.66% Eiendomsservice 2.77% Eiendom Holding & Utvikling 2.68% Diversifisert 1.86% Korte verdipapirer 0.15% Figur 2 viser industrifordelingen i indeksfondet i prosent pr 31. desember (Kilde: ishares/nordea) Amerikansk eiendom oppsidepotensiale dersom økonomien får et oppsving Eiendomsmarkedet i USA, så vel som økonomien generelt, har vært igjennom en turbulent periode. Eiendomsverdiene falt kraftig som følge av den økonomiske krisen, og selv om situasjonen har bedret seg så ligger dagens nivåer langt under nivåene fra noen år tilbake. Arbeidsledigheten i USA er fremdeles på høye nivåer, forbruket er lavt og den økonomiske veksten lar vente på seg. I tillegg har tilgangen på lån for både private og mindre bedrifter vært svært begrenset. Fremtidsutsiktene til den amerikanske økonomien er ifølge den økonomiske rapporten til Nordea fra januar 2011 ganske lyse og virker nå mer lovende enn for bare noen måneder siden. Etter nedgangen i første halvdel av 2010 skifter nå økonomien gradvis til et høyere gir, og vil trolig skyte ytterligere fart 3

4 dette året som følge av skattelettene innført i desember. I tillegg til skattelettene så er det forventet at økonomien vil nyte godt av lave renter, økende utlån fra banker, gradvis lavere arbeidsledighet og en fortsatt global opphenting. Faktorer som kan tale for og imot en styrkelse av indeksfondet Nedenfor har vi oppsummert noen av faktorene/ scenarioene som kan tale for og imot en styrkelse av indeksfondet: Det amerikanske eiendomsmarkedet virker å stabilisere seg på svake nivåer. Men forbedret økonomi og sterkere nedgang i arbeidsledigheten vil forventelig øke etterspørselen etter næringseiendom og bolig, og investeringen passer således investorer som også har dette synet. Den største vekstdriveren forventer vi imidlertid blir når forbruket igjen tar seg opp. Siden krisen startet så har amerikanske konsumenter spart en stor andel av sin inntekt, men denne trenden har nå stoppet opp. Dette betyr at inntektene benyttes til andre formål, og at de oppsparte midlene kan benyttes til investeringer eller forbruk. En slik forbruksvekst vil igjen føre til at flere mennesker kommer tilbake i jobb. Sammen med en enklere tilgang til lån vil dette bidra til et behov for næringseiendom og bolig i USA, selv om eiendomsverdier og leierater vil trolig forbli lave en stund fremover på grunn av høye ledighetsrater og høye misligholdsrater på lån Flere økonomiske indikatorer tyder på en forsiktig bedring i den amerikanske økonomien De amerikanske myndighetene har innført flere støttetiltak Forbruket og sysselsettingen på vei opp Lave investeringer i eiendom de siste årene Dersom eiendomsmarkedet faller på kort sikt kan det påvirke den generelle økonomien Den offentlige gjelden i USA kan komme ut av kontroll Kraftig økende råvarepriser kan redusere økonomisk vekst Etter flere år med lave investeringer innen eiendom så kan en økt etterspørsel drive opp prisene relativt betydelig på lengre sikt, noe som vil gjøre at man drar nytte av avkastningsfaktoren som benyttes ved en styrkelse. På kort sikt så kan man oppleve et fall i boligprisene, noe som kan føre til en negativ utvikling i indeksfondet. Faller boligprisene betydelig så vil dette ramme indeksfondet hardere. Andre risikofaktor er kraftig stigende råvarepriser, en smittevirkning av nye økonomiske problemer i Europa eller at gjeldssituasjonen i USA skal komme ut av kontroll. - En negativ utvikling i Europa kan påvirke USA sin økonomi Mer informasjon om indeksfondet og produktet finnes i Verdipapirdokumentet knyttet til dette produktet. For mer informasjon om historisk avkastning til et produkt med samme egenskaper som Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014, se avnittet Utfyllende informasjon. 4

5 Hvordan beregnes avkastningen? Netto avkastning (eks. tegningsomkostninger) i produktet gis ved å sammenligne sluttkursen på indeksfondet med startkursen. Avkastningsfaktoren i Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 er indikativt satt til 150 % ved styrkelse og 100 % ved en svekkelse i indeksfondet. Avkastningsfaktoren er den prosentsatsen som verdiutviklingen multipliseres med for å beregne avkastningen i produktet. Den angir den prosentvise deltakelse i verdiutviklingen i markedet og påvirkes av mange ulike faktorer, for eksempel rentenivå, volatilitet og løpetid. Dersom avkastningsfaktoren ved en styrkelse blir fastsatt til 150 % og indeksfondet styrker seg med 30 %, vil utbetalt beløp under disse antagelsene være 145 % (100 % + 30 % multiplisert med 150 %). Da investert beløp er 100 % vil dette medføre en gevinst på 45 % til investor eksklusive tegningsomkostninger. Dersom indeksfondet svekker seg med 30 %, vil utbetalt beløp under disse antagelsene være 70 % (100 % -30 % multiplisert med 100 %). Da investert beløp er 100 % vil dette medføre et tap på 30 % for investor eksklusive tegningsomkostninger. Se eksempel på tilbakebetalt beløp ved forskjellige innbetalte beløp for ulik utvikling i indeksfondet i figur 3. Skulle avkastningsfaktoren ved en styrkelse bli lavere enn 120 % i Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014, vil emisjonen bli avlyst. Foreløpig avkastningsfaktor er basert på prisen på derivatet i produktet da Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 ble lagt ut for salg. Endelig avkastningsfaktor fastsettes når Nordea handler derivatet i markedet rett før innbetalingsdato. Dersom prisen blir lavere enn indikert, blir avkastningsfaktoren i produktet høyere, og omvendt. Figur 3: Eksempler på tilbakebetalt beløp Innbetalt Utvikling i indeksfondet beløp -30% -20% -10% 0% 5% 10% 20% 30% Figur 3 viser tilbakebetalt beløp ved forskjellige innbetalte beløp i Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 hensyntatt tegningsomkostninger og for forskjellige utviklinger i indeksfondet. Tallene gjelder hvis man får en avkastningsfaktor lik 150 % ved en styrkelse av indeksfondet. For at investor skal oppnå en positiv avkastning på sin investering, må indeksfondet styrke seg med ca 1,33 % (inkl. 2,00 % tegningsomkostninger) i produktets løpetid. Figur 4: Avkastningseksempler Forfallskurs 145 Emisjonskurs 100 2,25 tilrettel. prov. Forfallskurs 70 97,75 Derivat Derivat Derivat Emisjon april 2011 Forfall april 2014 Eksempel 1 Forfall april 2014 Eksempel 2 Figur 4 illustrerer eksemplene ovenfor sammenlignet med emisjonskursen. Merk at figuren ikke tar hensyn til tegningsomkostninger. Komponentene i søylen som illustrerer emisjonskursen er ikke tegnet proporsjonalt i forhold til faktisk fordeling av derivat og tilretteleggerprovisjon som er skrevet inn i søylen. 5

6 Tilleggsopplysninger Skatteforhold Informasjon om kursutvikling og tilbakekjøpskurs vil være tilgjengelig på vår nettside under løpetiden. Vi oppfordrer alle investorer til å følge med utviklingen i produktet i løpetiden. Handelsbare priser kan innhentes hos din rådgiver. Vi gjør også oppmerksom på at tilbakekjøpsprisen vil kunne avvike fra utviklingen i underliggende i løpetiden da flere faktorer som blant annet rente og svingningsgraden i underliggende vil kunne påvirke verdien av warranten. Kontakt oss For ytterligere informasjon om Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014, se Verdipapirdokumentet, ta kontakt med nærmeste Nordea kontor, eller nærmeste Nordea Markets-kontor på telefon: Oslo Bergen Kristiansand Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund eller last ned på 6

7 Risiko Før investor tar en beslutning om å investere i warranter bør opplysningene i registreringsdokumentet og verdipapirdokumentet nøye gjennomgås. En rekke faktorer påvirker og kan påvirke virksomheten i Nordea Bank Finland Abp som utsteder og underliggende instrumenter i warranter. Dette vil kunne ha direkte konsekvenser for produktet. Dette produktet er forbundet med risiko tilsvarende det å investere i et aksjefond, hvor investor kan risikere å tape hele eller deler av investeringen. Figur 5: Risikopyramide Stigende risiko Opsjoner/ Warrant Enkeltaksjer Aksjefond/ Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2013 Kapitalgaranterte indeksobligasjoner Obligasjoner Bankinnskudd Figur 5 viser en enkel illustrasjon av risikoen knyttet til investeringer i ulike finansielle instrumenter. Dette produktet er forbundet med lavere risiko enn i tradisjonelle warrants. Alternativ avkastning/tegningsomkostninger Ved alle investeringer risikerer man å få en avkastning som er svakere enn i andre investeringer. I denne warranten har investor ingen kapitalgaranti og vil på forfallsdato få utbetalt eventuell avkastning i produktet. Denne kan bli mindre enn det innbetalte beløpet eller null, og investor løper dermed en risiko for å tape hele eller deler av investeringen. Risikoen for investor er knyttet til tap av 100 % av innbetalt beløp (inkludert tegningsomkostninger) og tap av alternativ avkastning på det innbetalte beløpet i perioden. Investor vil kunne oppnå en positiv avkastning ved eksempelvis å plassere beløpet i norske statsobligasjoner, som regnes som en risikofri investering. En investering i norske statsobligasjoner med samme løpetid ville gitt en årlig avkastning på ca. 2,58 % per 24. februar Markedsrisiko Avkastningen i warranter vil være knyttet til utviklingen i et underliggende instrument. Avkastningen vil således avhenge av hvordan markedsverdien til det aktuelle instrument beveger seg. Forhold som prisutvikling på instrumentet, utvikling av kurssvingninger i indeksfondet, samt renteutvikling vil kunne påvirke verdien av warranten i løpetiden. Denne markedsrisikoen bæres av investor. Historisk verdiutvikling og avkastning på det underliggende instrumentet er ikke garanti for fremtidig utvikling og avkastning. For at investor ved forfall skal oppnå en positiv avkastning på sin investering i Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 må indeksfondet styrke seg med ca. 1,333 % (inkl. 2 % tegningsomkostninger). Det vil si at en styrkelse på mindre enn dette vil føre til at hele eller deler av investeringen går tapt. Dette er en markedsrisiko, og avkastningen til denne warranten vil derfor være usikker. En teoretisk beregning ved bruk av statistiske metoder anslår sannsynligheten for at hele det innbetalte beløpet går tapt til omtrent 0 %. Kredittrisiko Kredittrisiko omfatter risiko for at utsteder ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor investorene. En investering i en warrant utstedt av Nordea Bank Finland Abp medfører dermed en risiko for at Nordea Bank Finland Abp ikke kan tilbakebetale en eventuell avkastning. Dersom Nordea Bank Finland Abp misligholder sine betalingsforpliktelser overfor investor og går konkurs, vil investor ha et krav i boet på linje med andre uprioriterte kreditorer. En måte å vurdere kredittrisiko på, er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard & Poor s og Moody s. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller konkurssannsynlighet. Nordea Bank Finland Abp har kredittrating AA- hos Standard & Poor s og Aa2 hos Moody s. Ratingen er en vurdering av en utsteders kredittverdighet, hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. Kredittratingen til Nordea Bank Finland Abp må ikke forveksles med en kjøpseller salgsanbefaling av warrantene. Likviditetsrisiko/omsetningsrisiko Warrantene er fritt omsettelige. Produktet vil ikke bli vurdert tatt opp til notering på Oslo Børs eller annet regulert marked. Banken har rett til å erverve og eie egne andeler. Egne ervervede andeler kan i så fall senere avhendes. Det er ikke inngått marketmaker avtale for warrantene, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko/ omsetningsrisiko. Nordea Bank Finland Abp vil imidlertid kunne stille kjøps- og, hvis mulig, salgspris innenfor investeringsperioden som tilsvarer markedsverdien av warrantene minus en kurtasje på inntil 0,5 % av warrantenes verdi. Det gjøres oppmerksom på at tilbakebetalingsbeløpet ved salg før forfall kan være større, lik eller mindre enn innbetalt beløp. 7

8 Utfyllende informasjon Nedenfor følger utfyllende informasjon for Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014. Innbetalt beløp Sum av investors andel av lånet beregnet til emisjonskurs og tegningsomkostninger. Innbetalt beløp vil være fra 100 % til 102 %. Valuta Det påløper ikke særskilt valutarisiko i investeringen, da investor ved forfall får utbetalt en eventuell avkastning basert på den prosentvise utviklingen i indeksfondet, uavhengig av valutakurssvingninger, da den eventuelle avkastningen utbetales i norske kroner. Indeksfondet Opplysninger om indeksfondet fremgår i Verdipapirdokumentet punkt 4.13 samt foran i brosjyren. Forventet fordeling av innbetalt beløp Forventet fordeling avhenger av størrelsen på tegningsomkostningene som vil være fra 0 % til 2 %. Ser vi bort fra tegningsomkostninger, får vi følgende fordeling for Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014: Derivat 97,75 %, tilretteleggerprovisjon 2,25 %. Prisen på derivatet avhenger av tilbyders strategiske posisjon i markedet. Tilretteleggerprovisjon Tilretteleggerprovisjonen er fastsatt til 0,75 % per år, eller 2,25 % for hele løpetiden, dette er inkludert i investert beløp. Totale kostnader blir dermed tilretterleggerprovisjonen pluss tegningsomkostninger som avhenger av investert beløp og eventuelle rabatter. Sammenhengen mellom utvikling i indeksfondet og avkastningen Se definisjon av Utbetalt beløp i Verdipapirdokumentet punkt 4.11 samt beskrivelse av avkastningen i denne brosjyren. Andel av Innbetalt beløp som er garantert Det finnes ingen garanti for investert beløp i produktet. Dermed er risikoen for investor knyttet til tap av 100 % av investert beløp, inkludert tap av tegningsomkostninger og tap av alternativ avkastning på det innbetalte beløpet i perioden. En teoretisk beregning ved bruk av anerkjente statistiske metoder anslår sannsynligheten for at dette vil skje til omtrent 0 %. Pris og totale kostnader Prisen er hva det vil koste utsteder å sikre produktet gjennom derivater som gir utbetaling i norske kroner. Prisen skal oppgis i prosent av innbetalt beløp. Mer informasjon om prisen finnes i Verdipapirdokumentet punkt 3.2. Endelig pris og avkastningsfaktor vil kunne innhentes ved henvendelse til tilrettelegger etter at derivatet er handlet i markedet rett før innbetalingsdato og vil også formidles skriftlig til investorene kort tid etter innbetaling. Ulike tilbydere vil kunne oppnå ulike priser på derivatdelen avhengig av posisjon i markedet. Tilleggskostnader Se punkt 5.9 i Verdipapirdokumentet for kostnader forbundet med VPS-konto. Historisk avkastning Nordea har gjort en teoretisk beregning av historisk avkastning for et tre års produkt med de samme egenskapene og avkastningsfaktor som indikert for Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 (se figur 6). Basert på historiske kurser på indeksfondet fra 2006 og fremover får vi en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,50 % (inkl. 2 % tegningsomkostninger). Det er viktig å huske at historisk avkastning ikke gir noen sikkerhet for at fremtidig avkastning vil utvikle seg på samme vis. 8

9 Figur 6: Historisk avkastning Rullerende 3 års avkastning 160% 140% Indeksfond 120% Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/ % 80% 60% 40% 20% 0% -20% Feb-06 Feb-07 Feb-08 Feb-09 Feb-10-40% -60% -80% Dato Figur 6 viser historisk avkastning i 3-års perioder for et produkt med samme egenskaper. Grafen for indeksfondet inkluderer ikke utbytte. Forventet avkastning I tråd med finansiell teori og basert på estimater på indeksfondet fra Bloomberg blir forventet årlig avkastning i produktet på 5,97 % uten tegningsomkostninger og 5,37 % inkludert 2 % i tegningsomkostninger. Basert på dette og under forutsetning av at utviklingen i indeksfondet følger en normalfordeling, vil laveste og høyeste årlig avkastning på produktet med 70 % sannsynlighet ligge i intervallet -10,90 % til 22,57 % uten tegningsomkostninger og i intervallet -11,75 % og 22,12 % inkludert 2 % i tegningsomkostninger. Disse intervallene er teoretiske beregninger, og det kan på ingen måte sees på som sikkert at avkastningen i Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 vil falle innenfor konfidensintervallet. Disse tallene er beregnet uten hensyn til det markedssyn som Nordea har lagt til grunn for produktet. Avbrudd og likviditet Warrantene er fritt omsettelige. Warrantene vil ikke bli vurdert tatt opp til notering på Oslo Børs eller annet regulert marked. Banken har rett til å erverve og eie egne warranter. Egne ervevede warranter kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av warrantene ved sletting i VPS. Det er ikke inngått market-maker avtale for warrantene. Nordea Bank Finland Abp vil imidlertid kunne stille kjøps- og, hvis mulig, salgspris innenfor investeringsperioden som tilsvarer markedsverdien av warrantene minus en kurtasje på inntil 0,5 % av warrantenes verdi. Motpartsrisiko Warrantene er ikke omfattet av reglene for innskuddsgaranti, jfr. banksikringsloven av 6. desember 1996 nr. 75 kapittel 2. Se omtale av utsteder i registreringsdokumentet datert 30. mars 2010 samt beskrivelsen av kredittrisiko i denne brosjyren. Skatt Se punkt 4.12 i Verdipapirdokumentet Insentivordninger En del av Nordea Bank Finland Abp og Nordea Bank Norge ASAs ansatte har en avlønning som delvis er prestasjonsbasert hvor salg av produktet kan innvirke på avlønningen. For øvrig er ikke Nordea Bank Finland Abp kjent med at det foreligger særskilte interessekonflikter knyttet til warrantene. 9

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Nordea Porteføljeobligasjon Global

Nordea Porteføljeobligasjon Global Markedsføringsbrosjyre september 2015 Nordea Porteføljeobligasjon Global Siste dag for tegning 28.september 2015 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 3 ÅR. Avkastningen er knyttet til utviklingen i tre aksjeindekser:

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3 Rentebevis TUI Oppdatert 29-01-13 Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto, men lavere enn en investering i aksjer i

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Nordea Aksjekupong Oljeselskaper

Nordea Aksjekupong Oljeselskaper Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Oljeselskaper En investering knyttet til store oljeprodusenter, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 5. desember 2016 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Nordea Aksjekupong IT II

Nordea Aksjekupong IT II Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong IT II En investering knyttet til fire IT aksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII

Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII En investering knyttet til tre norske aksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 3. februar 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V

Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V En investering knyttet til tre europeiske bankaksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 4. september 2017

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI

Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI Siste dag for tegning 7. april 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til de første 15 kreditthendelsene

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Nordea Kredittbevis Europa High Yield III

Nordea Kredittbevis Europa High Yield III Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Europa High Yield III Siste dag for tegning 7. april 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Realisert avkastning på garanterte spareprodukter

Realisert avkastning på garanterte spareprodukter Realisert avkastning på garanterte spareprodukter Steen Koekebakker Valeri Zakamouline Kristiansand, 13. juni Høyskolen i Agder Institutt for Økonomi I denne rapporten undersøkes avkastning på garanterte

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield IV

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield IV Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield IV Siste dag for tegning 5. desember 2016 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Nordea Aksjebuffer Europa IV

Nordea Aksjebuffer Europa IV Investeringsprodukter Nordea Aksjebuffer Europa IV Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til det europeiske aksjemarkedet. Aksjebufferen gir en avkastningsfaktor

Detaljer

Nordea Aksjebuffer Europa V

Nordea Aksjebuffer Europa V Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjebuffer Europa V Siste dag for tegning 4. september 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til det europeiske aksjemarkedet. Aksjebufferen

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer