Banksparing med aksjeavkastning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banksparing med aksjeavkastning"

Transkript

1 Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 4. oktober november 2004 Tilrettelegger: Innbetalingsdato: 14. desember 2004 *Eksklusive tegningsomkostninger

2 Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 en internasjonal investering Internasjonalt er tilliten til aksjemarkedene og troen på vekst i økonomien kommet tilbake. Det lave internasjonale rentenivået kombinert med tiltagende økonomisk vekst har bidratt til at aksjemarkedet det seneste året har vist meget sterk utvikling. De lave innskuddsrentene bidrar til at plasseringer i alternative spareformer med høyere potensiell avkastning fremstår som attraktivt for flere og flere investorer. Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 er et investeringstilbud for de investorene som er positive til det internasjonale aksjemarkedet over de neste 8 årene, men som ønsker å begrense sin risiko for tap av investert beløp dersom markedet utvikler seg negativ. Innskuddet gir deg eksponering mot aksjemarkedene i USA, Europa, Japan, Storbritannia og Sveits, men i selskaper som for en stor del har global virksomhet jan-00 jun-00 nov-00 apr-01 sep-01 feb-02 jul-02 des-02 mai-03 okt-03 mar-04 aug-04 Grafikken viser utviklingen i Morgan Stanleys verdensindeks (lokal valuta) i tidsrommet desember 1999 til midten av september Nedgangen i verdens aksjemarkeder var kraftig fra 2000 til etter Irak-krigens slutt for omlag et drøyt år siden. For perioden deretter har utviklingen vært positiv. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 er en investering som: Gir mulighet for avkastning fra aksjemarkedet uten risiko for investert kapital* Er en langsiktig plassering, men med mulighet til å ta gevinst underveis Ikke har forvaltningsgebyrer Ikke har valutarisiko Passer for både små og store investorer Banksparing med aksjeavkastning kan sammenlignes med et bankinnskudd, der det i tillegg til rente gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i 20 enkeltaksjer. Ved forfall den 14. desember 2012 vil du som investor være garantert å få utbetalt 105 % av ditt innskutte beløp pluss en avkastning som er avhengig av utviklingen til 20 aksjer i en global aksjekurv *Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6.desember 1996 nr 75. Utsikter i aksjemarkedene USA USA har med en vekst i overkant av 4 % utvilsomt vært en av de viktigste bidragsyterne til den globale oppgangs-konjunkturen vi nå er vitne til. I det siste har på den annen side veksten skuffet noe. Høye energipriser samt utsikter til høyere renter har bidratt til dette. God produktivitetsutvikling og relativ lav inflasjon taler imidlertid for at den ventede renteoppgangen vil være moderat og forløpe i et veloverveid tempo. Det er derfor liten grunn til å frykte at renteopp-gangen i seg selv skal kvele veksten. Videre er selskapenes inntjening veldig bra. Det igjen lover godt for investerings-interessen fremover. Til tross for at veksten er ventet å dempe seg noe er det likevel ventet at BNP vil vokse i overkant av 3 % de kommende årene. SIDE 2

3 Europa Drevet av oppgang i eksporten samt god utvikling i privat konsum har veksten i Eurosonen tatt seg opp til i overkant av 2% per andre kvartal i år. Det lave rentenivået har selvfølgelig også bidratt positivt til veksten. Arbeidsmarkedet har dermed stabilisert seg, noe som igjen ventes å gi et positivt bidrag til husholdningenes konsumvekst. Finanspolitikken er imidlertid anstrengt med flere land i store problemer med å nå stabilitetspaktens budsjettkrav. Dette problemet er på den annen side ventet å løse seg selv etter hvert som veksten tar seg opp. Videre er det ventet at EU-utvidelsen vil bidra positivt for området etter hvert som etterspørselen tar seg opp i de nye østeurop-eiske landene. Utsiktene for veksten i Europa kan derfor karakteriseres som lyse. Sveits Sveitsisk økonomi har over en lengre periode slitt med en valuta som har vært altfor sterk i forhold til underliggende økonomiske realiteter. Sentralbanken har imidlertid svart på dette med å sette renten ned mot null. Det har hjulpet, og den sveisiske valutaen er nå omlag 4.5 % svakere enn på sitt sterkeste ved årsskiftet 2002/2003. Lave renter og svekkelsen av valutaen har videre ført til at veksten har tatt seg opp. Utsiktene har også blitt lysere av at Eurosonen viser bedring. Det er ventet at veksten vil ligge i omkring 2 % i årene fremover. Japan Japansk økonomi er i bedring. Den ekspansive finans- og pengepolitikken har endelig begynt å virke. Videre har japansk økonomi fått drahjelp av oppgangen i USA samt resten av Asia. Spesielt har handelen med Kina tatt seg kraftig opp og vært med på å bidra til positive vekstutsikter for Japan. Vel så viktig er det at deflasjonen er i ferd med å slippe taket. Det har igjen ført til oppgang både i privat konsum og investeringer. Tankanindeksen som måler optimismen i næringslivet er på sitt høyeste nivå siden begynnelsen av nittitallet. Det meste ligger dermed til rette for videre oppgang i japansk økonomi. Aksjekurven* Aksjene som inngår i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 er valgt ut fra følgende indekser: Land/Område Indeks USA S&P 500 Eurosonen (EMU) Dow Jones Eurostoxx 50 Storbritannia FTSE 100 Japan Topix Sveits SMI Mest anbefalt aksjekurv utvalgsmetodikk Fra de fem internasjonale indeksene som er beskrevet over har man valgt ut de ti største fra hver indeks målt etter markedsverdi. Videre har vi summert opp alle kjøp-, salg- og hold anbefalinger som internasjonale investerings-banker har på hver enkelt aksje hentet ut fra informasjonssystemet Bloomberg. Fra hver indeksgruppe på ti aksjer er de fire aksjene som har høyest prosentandel av kjøpsanbefalinger av totale anbefalinger valgt ut. Utvalgsmetodikken sikrer en geografisk spredt aksje-portefølje bestående av verdens største selskaper. I tillegg er vi sikret eksponering mot de selskapene som de fleste aksjeanalytikere tror skal stige i kurs og derfor anbefaler sine kunder å kjøpe aksjer i disse selskapene. Utvelgelsen ble foretatt 7. september Følgende aksjer inngår i aksjekurven, hver med lik vekt på 5 %: Selskapsnavn Bloomberg Kode % Vekt AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG UN 5 % BNP PARIBAS BNP FP 5 % BP PLC BP/ LN 5 % CANON INC 7751 JT 5 % CITIGROUP INC C UN 5 % ENI SPA ENI IM 5 % GENERAL ELECTRIC CO GE UN 5 % HBOS PLC HBOS LN 5 % MICROSOFT CORP MSFT UQ 5 % MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL 8306 JT 5 % NISSAN MOTOR CO LTD 7201 JT 5 % NOVARTIS AG-REG SHS NOVN VX 5 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX 5 % ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP RBS LN 5 % SIEMENS AG-REG SIE GY 5 % SWISS RE-REG RUKN VX 5 % TOTAL SA FP FP 5 % TOYOTA MOTOR CORP 7203 JT 5 % UBS AG-REGISTERED UBSN VX 5 % VODAFONE GROUP PLC VOD LN 5 % Investorene gis en deltagelse på 500 % i de underliggende aksjene, dvs en avkastningsfaktor på 5,00. American International Group Inc er et selskap som tilbyr forsikringstjenester og forsikringsrelaterte tjenester i det internasjonale markedet. Selskapet tilbyr eiendomsforsikring, skade- og livsforsikring, samt finansielle tjenester. BNP Paribas SA tilbyr ulike typer banktjenester, til privatpersoner og næringslivet. Selskapet tilbyr i tillegg finansiell rådgivningstjenester, det være seg rådgiving inne fusjoner/ fisjoner, oppkjøp og emisjoner. BP Plc er et olje og energiselskap. Selskapet driver utvinning og produksjon av olje og naturgass og tilbyr oljeprodukter og fornybar energi. BP produserer og markedsfører ulike kjemikalier. Canon Inc. er leverandør av bilde- og IT-løsninger for enkeltpersoner og bedrifter. Blant produkter som selskapet tilbyr finner vi bl. a kopimaskiner, kameraer, linser, halvledere og medisinsk utstyr. Citigoup Inc. er holdingselskapet i en diversifisert investeringsbank som henvender seg til både privat- og bedriftskunder verden rundt. I konsernet finner vi både vanlig bankvirksomhet på alle nivåer, megling og tilretteleggingsvirksomhet. ENI S.p.A er et oljeselskap som driver lete- og utvinning. og produksjonsvirksomhet i Italia, Afrika, Nordsjøen, Mexicogulfen, Kazakhstan og Australia. Selskapet produserer og handler også elektrisitet, driver oljerafinerier og driver SIDE 3

4 bensinstasjoner. General Electric Co er verdens største børsnoterte selskap. Selskapet er et industrikonglomerat og utvikler, produserer og distribuerer produkter primært innenfor elektrisitet. Konsernet har også en finansdivisjon som driver med bl. a fondsforvaltning, finansiering og forsikring. HBOS Plc er et britisk finanskonsern som driver virksomhet både i privat- og bedriftsmarkedet. Virksomheten omfatter alt fra private lån, bedriftslån, kundekreditt, forsikring og forvaltning. Microsoft Corporation utvikler, produserer, lisensierer og selger programvare innenfor privat og bedriftsmarkedet, alt fra operativsystemer, dataspill til serverprogramvare, internettprodukter- og programvare. Mitsubishi Tokyo Financial Inc er morselskap etablert gjennom en fusjon mellom Bank of Tokyo.Mitsubishi, Mitsubishi Trust & Banking og Nippon Trust Bank. Konsernet tilbyr en rekke finansielle- og investeringstjenester innefor banksektoren, internasjonal finans og forvaltning. Nissan Motor CO. Ltd produserer og markedsfører biler og små lastebiler. Selskapet har produksjonsvirksomhet i USA, Storbritannina og Mexico. Nissan tilbyr også finansielle tjenester og produserer kjøretøyer til bedriftsmarkedet, bl. a gaffeltrucker og bergingsbiler. Novartis AG produserer farmasi- og ernæringsprodukter, både for mennesker og dyr. Roche Holding AG utvikler farmasi- og diagnostiseringsprodukter. Selskapet produserer reseptpliktige produkter innenfor områder som f. eks infeksjonsbehandling, stoffskifte, transplantasjoner og nervesykdommer. Royal Bank of Scotland Group Plc er morselskap i et konsern som tilbyr et vidt spekter av tjenester innenfor bankvirksomhet, forsikring og finansrelatert virksomhet. Av selskaper som inngår i konsernet finner vi bl. a The National Westminster Bank, Ulster Bank, Citizens Bank og Direct Line Insurance. Siemens AG produserer en rekke produkter til bedrifts- og privatmarkedet. Selskapet bygger bl. a lokomotiver, trafikkontrollsystemer, bilelektronikk og utstyr til kraftproduksjon. Siemens utvikler og produserer også kommunikasjonsutstyr, datautstyr og medisinsk utstyr. Swiss Re tilbyr reassuranse, forsikring og banktjenester. Innenfor forsikring tilbyr selskapet kjøretøy-, ansvar-, ulykke- bygg-, maritim-, fly-, livs- og helseforsikring. Selskapet forvalter også aksje- og obligasjonsporteføljer for seg selv og andre forsikringsselskaper, samt driver rådgivningsvirksomhet for bedriftsmarkedet. Total SA driver letevirksomhet, produserer, rafinerer, transporterer og markedsfører olje og naturgass. Selskapet har også en kjemisk divisjon som produserer bl. a maling, blekk og gummi. Total driver også bensinstasjoner i USA, Europa og Afrika. Toyota Motor Corp produserer, selger, leier ut og reparerer biler, lastebiler og busser over hele verden. Selskapet driver også med finansvirksomhet gjennom datterselskaper. Toyota Motor bygger også hus, lystbåter og utvikler transportsystemer. UBS AG er en investeringsbank som tilbyr det meste innen finansiell aktivitet til privatpersoner, selskaper og nasjonalstater verden rundt. Vodafone Group Plc tilbyr en rekke tjenester innenfor telekommunikasjon, både tale- og datakommunikasjon. Vodafone eier helt eller delvis selskaper i 28 land, og er samarbeidspartner i ytterligere 7 land. I USA opererer selskapet under navnet Verizone Wireless. * Verdiutviklingen på aksjekurven beregnes med utgangspunkt i aksjekurser i de aktuelle markeder og inkluderer således ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Avkastningspotensialet Som investor i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 får du 500 % av aksjekurvens vektede sluttavkastning opp til 20 % på hver enkelt aksje. Hver av de 20 aksjene som inngår i aksjekurven er har en avkastningsfaktor på 5,00. Det vil si at om alle aksjene stiger til 20 % eller mer, vil du få 100 % avkastning på BMA Bullspread 500; 5 % er garantert uansett pluss et tilleggsbeløp tilsvarende 95 % av innskutt beløp. For en mer detaljert forklaring på beregningen av tilleggsbeløpet, se tegningsinnbydelsen bakerst i dette prospektet. Dersom halvparten av aksjene stiger 10 % og den andre halvparten er opp 30 % ved forfall vil totalavkastningen på Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 være 75%. 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -10 % -20 % 10 % 30 % 50 % 70 % 90 % 110 % +Bank BMA Bullspread 500 Tradisjonell struktur Minimum 175,91 % Gj.snitt 190,54 % Maximum 200,00 % 200 % 195 % 190 % 185 % 180 % 175 % 170 % 165 % 160 % Historisk, simulert avkastning Historisk, simulert avkastning Grafen viser tilleggsbeløpet som en investor av kr (ekskl. Tegningsomkostninger) i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 får utbetalt ved ulike sluttnivå på aksjekurven med de underliggende aksjene. Som vi ser vil avkastningen til Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 være bedre enn en tradisjonell struktur dersom aksjene ikke stiger mer enn 100 %. Grafen viser hvilket sluttbeløp Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 ville gitt med rullerende 8 års perioder med sluttdato fra 1998 til juli Som det fremgår av grafikken har strukturen i disse periodene aldri gitt lavere sluttavkastning enn 75 % i denne tidsperioden. Høyeste avkastning er 100 % mens gjennomsnittet er 90 %, tilsvarende 8,35% årlig. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Skatt: Avkastningen på Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 vil være gjenstand for gevinstbeskatning på innskuddets forfallstidspunkt, eventuelt ved annet innløsningstidspunkt. Investoren må selv sørge for korrekt skatterapportering. Omkostningene som påløper ved tegning vil være fradragsberettiget. Innskuddet ved årsskiftet vil inngå i beregningsgrunnlaget for formuesbeskatning. Det gjøres også oppmerksom på at myndighetene kan forandre skattereglene underveis i innskuddets løpetid, og at disse reglene også kan gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft. Tegningsomkostninger: ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner seg for NOK 2 millioner er omkostningene 5 % av NOK 1,5 million og 4 % på de siste NOK SIDE 4

5 I tabellene nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 vil være ved noen ulike scenarier. Aksjekurvens sluttavkastning*stiger 30 %Stiger 15 % Stiger 0 % Faller 15 % Investert beløp Tilbakebetalt innskudd ved forfall Tilleggsbeløp Samlet til utbetaling % avkastning totalt** 100 % 75 % 5 % 5 % % avkastning pr. år** 9,05 % 7,24 % 0,6 % 0,6 % * Se tegningsinnbydelsen for beskrivelse av hvordan sluttavkastningen til aksjekurven bestående av de 20 aksjene regnes ut. **Eksklusive tegningsomkostninger. Mulighet til å stenge og ta gevinst etter 3, 4, 5, 6 og 7 år Vi oppfordrer investorer i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 til å ha en investeringshorisont lik innskuddets løpetid, dvs 8 år. Vi har imidlertid sørget for at du har muligheten til å stenge posisjonen og ta eventuell gevinst allerede etter tre år. For at du som investor skal ha muligheten til å vurdere denne fleksibiliteten, har vi simulert hvor mye investeringen din vil være verdt dersom alle aksjene stiger henholdsvis 30 og 50 prosent frem til eventuelt innløsningstidspunkt. I denne simuleringen har vi antatt at alle variable som er av betydning for prisingen er uforandret fra dagens nivå (september 2004), unntatt nivå på aksjene og tidspunktet for simuleringen (gjenværende løpetid). Følgende avkastning vil man oppnå i perioden mellom tre til syv år med de nevnte forutsetninger. Prisene på stengningstidspunktet kan selvfølgelig variere, og verdiene nedenfor er således kun en indikasjon. For at man skal kunne oppnå best mulig resultat ved stengningssalget har vi valgt å koordinere dette slik at man får en mest mulig effektiv prising av Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500. Stengningssalget vil bli koordinert av PPN ASA og tilrettelegger Pareto Securities ASA. Stengningsdatoene er allerede fastsatt til 14. desember hvert år fra 2007 til 2011 (eller påfølgende børsdag). Investorer som ønsker å benytte seg av muligheten til å stenge Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 på disse tidspunktene må skriftlig melde fra om dette senest fem arbeidsdager før de aktuelle datoer. Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 vil være enklest å innløse på de koordinerte stengningsdatoene som tidligere nevnt. Ved et eventuelt behov for innløsning på andre tidspunkter kan dette også være mulig. For deg som investor betyr det ekstra trygghet dersom du mot formodning skulle ha behov for pengene dine før forfall om 8 år. Den prisen du vil få er avhengig av priser i markedet på delkomponentene som inngår i produktet og kan selvsagt være både over eller under pari kurs (100,00). År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Salgsverdi med markedsoppgang 30 % % 139,0 % 148,9 % 162,1 % 179,6 % Annualisert avkastning* 9,5 % 8,6 % 8,3 % 8,4 % 8,7 % Salgsverdi med markedsoppgang 50 % 152,9 % 161,7 % 172,4 % 184,6 % 198,0 % Annualisert avkastning* 15,2 % 12,78 % 11,5 % 10,8 % 10,3 % * Eksklusive tegningsomkostninger Risiko Fallende aksjemarkeder: Investeringer i aksjemarkedene er forbundet med risiko. Selv om man med høy grad av sikkerhet kan si at avkastningen i aksjemarkedet over tid vil være høyere enn banksparing, har man ingen garanti for at perioden man velger å være investert i aksjemarkedet vil gi positiv avkastning. Ved å gi investor 500 % av de første 20 % potensiell verdistigning i indekskurv har denne investeringen en høyere sannsynlighet enn tilsvarende alternativer til å gi investor en tilfredstillende avkastning. Dersom aksjene ikke stiger fra start til slutt i 8-årsperioden oppnås ingen avkastning fra aksjene, men investor får utbetalt 105 % av innskutt beløp ved forfall eksklusive tegningsomkostninger. Som investor har du da "tapt" eventuelle renter du kunne fått på tilsvarende beløp på en vanlig bankkonto eller i annen risikofri plassering. I dagens rentemarked vil en investering i norske statsobligasjoner med 8 års løpetid kunne gi en årlig avkastning på omlag 3,9 % før omkostninger. Valutarisiko: Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. SIDE 5

6 TEGNINGSINNBYDELSE Banksparing med aksjeavkastning, Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 14. oktober november 2004 INNBETALING: 14. desember 2004 Ovennevnte plasseringstilbud legges ut til offentlig tegning hos Sparebanken Pluss, Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA i perioden fra 14. oktober 2004 til 23. november 2004 til følgende betingelser: Dokumenter: Før beslutning om tegning foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning, herunder tegningsinnbydelse, salgsprospekt og eventuell annen informasjon utgitt. Dokumentene vil være tilgjengelig på følgende internettadresser: og Bankinnskudd i: Sparebanken Pluss Innskuddstørrelse: Innskuddsstørrelsen er valgfri, men må være minimum NOK Forfall: Innskuddet står til forfall den 14. desember Ved forfall konverteres kontoen til en ordinær sparekonto. Innbetalingsdato: Innbetaling foretas senest 14. desember Ved for sen betaling beregnes 8,75 % p.a. etterskuddsrente. Avtaleperiode: 14. desember desember Forfallsdag er 14. desember Normal oppgjørstid er 3 virkedager fra forfallsdag. Emisjonskurs: 100,00%. Aksjekurven*: Fra fem internasjonale indekser har man valgt ut de ti største selskapene fra hver målt etter markedsverdi. Videre har vi summert opp alle kjøp-, salg- og hold anbefalinger som internasjonale investeringsbanker har på hver enkelt aksje hentet ut fra informasjonssystemet Bloomberg. Fra hver indeksgruppe på ti aksjer er de fire aksjene som har høyest prosentandel av kjøpsanbefalinger av totale anbefalinger valgt ut. Utvelgelsen ble foretatt 7. september Selskapsnavn (Aksje i ) Bloomberg kode Vekt (w i ) AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG UN 5 % BNP PARIBAS BNP FP 5 % BP PLC BP/ LN 5 % CANON INC 7751 JT 5 % CITIGROUP INC C UN 5 % ENI SPA ENI IM 5 % GENERAL ELECTRIC CO GE UN 5 % HBOS PLC HBOS LN 5 % MICROSOFT CORP MSFT UQ 5 % MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL 8306 JT 5 % NISSAN MOTOR CO LTD 7201 JT 5 % NOVARTIS AG-REG SHS NOVN VX 5 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX 5 % ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP RBS LN 5 % SIEMENS AG-REG SIE GY 5 % SWISS RE-REG RUKN VX 5 % TOTAL SA FP FP 5 % TOYOTA MOTOR CORP 7203 JT 5 % UBS AG-REGISTERED UBSN VX 5 % VODAFONE GROUP PLC VOD LN 5 % * Det gjøres oppmerksom på at verdiutviklingen på aksjekurven beregnes med utgangspunkt i aksjekurser i de aktuelle markeder og inkluderer således ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Tilleggsbeløp: I tillegg til de garanterte 105 % av innskutt beløp kan investor på forfallsdatoen motta et tilleggsbeløp (T) som bestemmes av sluttavkastningen til aksjene. Investor er med andre ord garantert å få tilbake 105 % av innskutt beløp eksklusive tegningsomkostninger ved forfall ettersom tilleggsbeløpet ikke kan bli negativt. AF: Avkastningsfaktor, dvs deltagelsen i aksjekurven. AF er satt til 5,00. Aksje i,t : Sluttkurs på Aksje i på evalueringstidspunkt t.. Aksje i,start : Aksje i,t hvor t er starttidspunktet 14. desember Melding om startverdi vil bli offentliggjort på snarest mulig etter 14. desember SIDE 6

7 Aksje i,slutt : Et aritmetisk snitt av 13 månedlige observasjoner av Aksjei,t den 28. (tjueåttende) kalenderdag i hver måned fra og med 28. november 2011 til og med 28. november Er matematisk gitt ved: Beregningsdag: Evalueringstidspunkt: Markedsforstyrrelser: Beregningsdag defineres som dag for beregning av Aksje i,t. Er Beregningsdag en dag som ikke er børsdag for aktuell børs hvor en aksje er notert flyttes Beregningsdag til første påfølgende børsdag for de børser der Beregningsdag ikke er børsdag, mens de børser der Beregningsdag er børsdag, skal beholde opprinnelig beregningstidspunkt. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser skal Beregningsdag flyttes til første børsdag uten Markedsforstyrrelser for de børser der Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningstidspunkt. Sluttidspunktet for handel på de respektive børsene. Eventuelle markedsforstyrrelser på et eller flere Evalueringstidspunkt behandles etter gjeldende markedskonvensjoner og ISDA (International Derivatives and Swap Accosiation) reglement. Utregningsagent: Pareto Securities ASA. Justering av aksjekurv: Dersom det oppstår hendelser vedrørende noen av de involverte aksjer i Aksjekurven (inkludert, men ikke begrenset til hendelser som fusjoner, fisjoner, oppkjøp, at aksjen tas av børs, mm) kan Utregningsagenten være nødt til å justere betingelsene i transaksjonen (f. eks inngangsverdi) og/eller erstatte en av de underliggende aksjer som er gjenstand for en slik hendelse med eventuelle nye aksjer for å opprettholde en underliggende aksjekurv på 20 aksjer. Tilrettelegger: Pareto Securities ASA. Tegning: Tegning i perioden 14. oktober november 2004 hos Sparebanken Pluss, Privilege Portfolio Nordic ASA og Pareto Securities ASA. Tegningsomkostninger: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger Sikkerhet: = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0 % Kr = 1,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner for kr vil man betale 5,0 % av kr av tegningsbeløpet mens man betaler 4,0 % i tegningsomkostninger for de siste kr Basert på rentenivået på statsobligasjon med 8 års løpetid (3,9 %) er det er i tillegg estimert en godtgjørelse på 2,7 %. Dette tilsvarer ca. 0,3 % i årlig omkostning. Prisene på elementene i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 svinger med rådende markedsvilkår i finansmarkedene, og tilrettelegger er nødt til å beregne en sikkerhetsmargin for å sikre leveranse av produktet ved utløpet av tegningsperioden. Bankens rating vil kunne ha betydning for hvilken pris banken må betale for elementene i strukturen. Prisen på innskuddsdelen av produktet er estimert til 75 %, mens prisen på derivatene er estimert til 20 %. Estimert bruttogodtgjørelse for denne strukturen er 5 % basert på rådende markedsvilkår. Tilrettelegger gjør oppmerksom på at denne godtgjørelsen kan bli forskjellig fra estimatet ved endringer av markedsparametre. Etter innbetaling vil endelig godtgjørelse bli offentliggjort på Minimum tegningsbeløp er kr Ansatte og tillitsvalgte i Sparebanken Pluss har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6.desember 1996 nr 75. Foreldelsesfrister: Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Kansellering av tilbudet: Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet frem til innbetaling. Ved kansellering av tilbudet skal tilrettelegger tilskrive direkte de som har tegnet seg for tilbudet. Sparebanken Pluss skal ved kansellering av tilbudet tilbakebetale innbetalte beløp i sin helhet så snart som mulig og senest den 28. desember 2004, og uten hensyn til bestemmelsene om tilleggsbeløp, i tillegg betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 14. desember 2004 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Foretaksnummer: Overtegning: I tilfelle av total tegning over NOK , forbeholder Sparebanken Pluss seg retten til å kunne foreta en proratarisk avkorting av tegningene. Oslo, september 2004 Som tilrettelegger: SIDE 7

8 design og trykk: 10/04 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: Eller på følgende internettsider:

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III

Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III Opptil 200 % gearingfaktor knyttet til utviklingen i MSCI Hedge Invest Index samt garanti for 105 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 11. august 2004 29. september

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 23 mai - 08. juli 2005 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Helgeland

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 KONTOAVTALE Del B Særvilkår for Bankinnskudd med Aksjeavkastning DnB AksjeKupong 2003/2008 1. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO 001 0538846 Tegningsperiode: 5. oktober 30. oktober 2009 Løpetid: 6. november 2009-6. november 2012 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets. Markedssertifikat

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer