Banksparing med aksjeavkastning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banksparing med aksjeavkastning"

Transkript

1 Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 4. oktober november 2004 Tilrettelegger: Innbetalingsdato: 14. desember 2004 *Eksklusive tegningsomkostninger

2 Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 en internasjonal investering Internasjonalt er tilliten til aksjemarkedene og troen på vekst i økonomien kommet tilbake. Det lave internasjonale rentenivået kombinert med tiltagende økonomisk vekst har bidratt til at aksjemarkedet det seneste året har vist meget sterk utvikling. De lave innskuddsrentene bidrar til at plasseringer i alternative spareformer med høyere potensiell avkastning fremstår som attraktivt for flere og flere investorer. Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 er et investeringstilbud for de investorene som er positive til det internasjonale aksjemarkedet over de neste 8 årene, men som ønsker å begrense sin risiko for tap av investert beløp dersom markedet utvikler seg negativ. Innskuddet gir deg eksponering mot aksjemarkedene i USA, Europa, Japan, Storbritannia og Sveits, men i selskaper som for en stor del har global virksomhet jan-00 jun-00 nov-00 apr-01 sep-01 feb-02 jul-02 des-02 mai-03 okt-03 mar-04 aug-04 Grafikken viser utviklingen i Morgan Stanleys verdensindeks (lokal valuta) i tidsrommet desember 1999 til midten av september Nedgangen i verdens aksjemarkeder var kraftig fra 2000 til etter Irak-krigens slutt for omlag et drøyt år siden. For perioden deretter har utviklingen vært positiv. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 er en investering som: Gir mulighet for avkastning fra aksjemarkedet uten risiko for investert kapital* Er en langsiktig plassering, men med mulighet til å ta gevinst underveis Ikke har forvaltningsgebyrer Ikke har valutarisiko Passer for både små og store investorer Banksparing med aksjeavkastning kan sammenlignes med et bankinnskudd, der det i tillegg til rente gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i 20 enkeltaksjer. Ved forfall den 14. desember 2012 vil du som investor være garantert å få utbetalt 105 % av ditt innskutte beløp pluss en avkastning som er avhengig av utviklingen til 20 aksjer i en global aksjekurv *Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6.desember 1996 nr 75. Utsikter i aksjemarkedene USA USA har med en vekst i overkant av 4 % utvilsomt vært en av de viktigste bidragsyterne til den globale oppgangs-konjunkturen vi nå er vitne til. I det siste har på den annen side veksten skuffet noe. Høye energipriser samt utsikter til høyere renter har bidratt til dette. God produktivitetsutvikling og relativ lav inflasjon taler imidlertid for at den ventede renteoppgangen vil være moderat og forløpe i et veloverveid tempo. Det er derfor liten grunn til å frykte at renteopp-gangen i seg selv skal kvele veksten. Videre er selskapenes inntjening veldig bra. Det igjen lover godt for investerings-interessen fremover. Til tross for at veksten er ventet å dempe seg noe er det likevel ventet at BNP vil vokse i overkant av 3 % de kommende årene. SIDE 2

3 Europa Drevet av oppgang i eksporten samt god utvikling i privat konsum har veksten i Eurosonen tatt seg opp til i overkant av 2% per andre kvartal i år. Det lave rentenivået har selvfølgelig også bidratt positivt til veksten. Arbeidsmarkedet har dermed stabilisert seg, noe som igjen ventes å gi et positivt bidrag til husholdningenes konsumvekst. Finanspolitikken er imidlertid anstrengt med flere land i store problemer med å nå stabilitetspaktens budsjettkrav. Dette problemet er på den annen side ventet å løse seg selv etter hvert som veksten tar seg opp. Videre er det ventet at EU-utvidelsen vil bidra positivt for området etter hvert som etterspørselen tar seg opp i de nye østeurop-eiske landene. Utsiktene for veksten i Europa kan derfor karakteriseres som lyse. Sveits Sveitsisk økonomi har over en lengre periode slitt med en valuta som har vært altfor sterk i forhold til underliggende økonomiske realiteter. Sentralbanken har imidlertid svart på dette med å sette renten ned mot null. Det har hjulpet, og den sveisiske valutaen er nå omlag 4.5 % svakere enn på sitt sterkeste ved årsskiftet 2002/2003. Lave renter og svekkelsen av valutaen har videre ført til at veksten har tatt seg opp. Utsiktene har også blitt lysere av at Eurosonen viser bedring. Det er ventet at veksten vil ligge i omkring 2 % i årene fremover. Japan Japansk økonomi er i bedring. Den ekspansive finans- og pengepolitikken har endelig begynt å virke. Videre har japansk økonomi fått drahjelp av oppgangen i USA samt resten av Asia. Spesielt har handelen med Kina tatt seg kraftig opp og vært med på å bidra til positive vekstutsikter for Japan. Vel så viktig er det at deflasjonen er i ferd med å slippe taket. Det har igjen ført til oppgang både i privat konsum og investeringer. Tankanindeksen som måler optimismen i næringslivet er på sitt høyeste nivå siden begynnelsen av nittitallet. Det meste ligger dermed til rette for videre oppgang i japansk økonomi. Aksjekurven* Aksjene som inngår i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 er valgt ut fra følgende indekser: Land/Område Indeks USA S&P 500 Eurosonen (EMU) Dow Jones Eurostoxx 50 Storbritannia FTSE 100 Japan Topix Sveits SMI Mest anbefalt aksjekurv utvalgsmetodikk Fra de fem internasjonale indeksene som er beskrevet over har man valgt ut de ti største fra hver indeks målt etter markedsverdi. Videre har vi summert opp alle kjøp-, salg- og hold anbefalinger som internasjonale investerings-banker har på hver enkelt aksje hentet ut fra informasjonssystemet Bloomberg. Fra hver indeksgruppe på ti aksjer er de fire aksjene som har høyest prosentandel av kjøpsanbefalinger av totale anbefalinger valgt ut. Utvalgsmetodikken sikrer en geografisk spredt aksje-portefølje bestående av verdens største selskaper. I tillegg er vi sikret eksponering mot de selskapene som de fleste aksjeanalytikere tror skal stige i kurs og derfor anbefaler sine kunder å kjøpe aksjer i disse selskapene. Utvelgelsen ble foretatt 7. september Følgende aksjer inngår i aksjekurven, hver med lik vekt på 5 %: Selskapsnavn Bloomberg Kode % Vekt AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG UN 5 % BNP PARIBAS BNP FP 5 % BP PLC BP/ LN 5 % CANON INC 7751 JT 5 % CITIGROUP INC C UN 5 % ENI SPA ENI IM 5 % GENERAL ELECTRIC CO GE UN 5 % HBOS PLC HBOS LN 5 % MICROSOFT CORP MSFT UQ 5 % MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL 8306 JT 5 % NISSAN MOTOR CO LTD 7201 JT 5 % NOVARTIS AG-REG SHS NOVN VX 5 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX 5 % ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP RBS LN 5 % SIEMENS AG-REG SIE GY 5 % SWISS RE-REG RUKN VX 5 % TOTAL SA FP FP 5 % TOYOTA MOTOR CORP 7203 JT 5 % UBS AG-REGISTERED UBSN VX 5 % VODAFONE GROUP PLC VOD LN 5 % Investorene gis en deltagelse på 500 % i de underliggende aksjene, dvs en avkastningsfaktor på 5,00. American International Group Inc er et selskap som tilbyr forsikringstjenester og forsikringsrelaterte tjenester i det internasjonale markedet. Selskapet tilbyr eiendomsforsikring, skade- og livsforsikring, samt finansielle tjenester. BNP Paribas SA tilbyr ulike typer banktjenester, til privatpersoner og næringslivet. Selskapet tilbyr i tillegg finansiell rådgivningstjenester, det være seg rådgiving inne fusjoner/ fisjoner, oppkjøp og emisjoner. BP Plc er et olje og energiselskap. Selskapet driver utvinning og produksjon av olje og naturgass og tilbyr oljeprodukter og fornybar energi. BP produserer og markedsfører ulike kjemikalier. Canon Inc. er leverandør av bilde- og IT-løsninger for enkeltpersoner og bedrifter. Blant produkter som selskapet tilbyr finner vi bl. a kopimaskiner, kameraer, linser, halvledere og medisinsk utstyr. Citigoup Inc. er holdingselskapet i en diversifisert investeringsbank som henvender seg til både privat- og bedriftskunder verden rundt. I konsernet finner vi både vanlig bankvirksomhet på alle nivåer, megling og tilretteleggingsvirksomhet. ENI S.p.A er et oljeselskap som driver lete- og utvinning. og produksjonsvirksomhet i Italia, Afrika, Nordsjøen, Mexicogulfen, Kazakhstan og Australia. Selskapet produserer og handler også elektrisitet, driver oljerafinerier og driver SIDE 3

4 bensinstasjoner. General Electric Co er verdens største børsnoterte selskap. Selskapet er et industrikonglomerat og utvikler, produserer og distribuerer produkter primært innenfor elektrisitet. Konsernet har også en finansdivisjon som driver med bl. a fondsforvaltning, finansiering og forsikring. HBOS Plc er et britisk finanskonsern som driver virksomhet både i privat- og bedriftsmarkedet. Virksomheten omfatter alt fra private lån, bedriftslån, kundekreditt, forsikring og forvaltning. Microsoft Corporation utvikler, produserer, lisensierer og selger programvare innenfor privat og bedriftsmarkedet, alt fra operativsystemer, dataspill til serverprogramvare, internettprodukter- og programvare. Mitsubishi Tokyo Financial Inc er morselskap etablert gjennom en fusjon mellom Bank of Tokyo.Mitsubishi, Mitsubishi Trust & Banking og Nippon Trust Bank. Konsernet tilbyr en rekke finansielle- og investeringstjenester innefor banksektoren, internasjonal finans og forvaltning. Nissan Motor CO. Ltd produserer og markedsfører biler og små lastebiler. Selskapet har produksjonsvirksomhet i USA, Storbritannina og Mexico. Nissan tilbyr også finansielle tjenester og produserer kjøretøyer til bedriftsmarkedet, bl. a gaffeltrucker og bergingsbiler. Novartis AG produserer farmasi- og ernæringsprodukter, både for mennesker og dyr. Roche Holding AG utvikler farmasi- og diagnostiseringsprodukter. Selskapet produserer reseptpliktige produkter innenfor områder som f. eks infeksjonsbehandling, stoffskifte, transplantasjoner og nervesykdommer. Royal Bank of Scotland Group Plc er morselskap i et konsern som tilbyr et vidt spekter av tjenester innenfor bankvirksomhet, forsikring og finansrelatert virksomhet. Av selskaper som inngår i konsernet finner vi bl. a The National Westminster Bank, Ulster Bank, Citizens Bank og Direct Line Insurance. Siemens AG produserer en rekke produkter til bedrifts- og privatmarkedet. Selskapet bygger bl. a lokomotiver, trafikkontrollsystemer, bilelektronikk og utstyr til kraftproduksjon. Siemens utvikler og produserer også kommunikasjonsutstyr, datautstyr og medisinsk utstyr. Swiss Re tilbyr reassuranse, forsikring og banktjenester. Innenfor forsikring tilbyr selskapet kjøretøy-, ansvar-, ulykke- bygg-, maritim-, fly-, livs- og helseforsikring. Selskapet forvalter også aksje- og obligasjonsporteføljer for seg selv og andre forsikringsselskaper, samt driver rådgivningsvirksomhet for bedriftsmarkedet. Total SA driver letevirksomhet, produserer, rafinerer, transporterer og markedsfører olje og naturgass. Selskapet har også en kjemisk divisjon som produserer bl. a maling, blekk og gummi. Total driver også bensinstasjoner i USA, Europa og Afrika. Toyota Motor Corp produserer, selger, leier ut og reparerer biler, lastebiler og busser over hele verden. Selskapet driver også med finansvirksomhet gjennom datterselskaper. Toyota Motor bygger også hus, lystbåter og utvikler transportsystemer. UBS AG er en investeringsbank som tilbyr det meste innen finansiell aktivitet til privatpersoner, selskaper og nasjonalstater verden rundt. Vodafone Group Plc tilbyr en rekke tjenester innenfor telekommunikasjon, både tale- og datakommunikasjon. Vodafone eier helt eller delvis selskaper i 28 land, og er samarbeidspartner i ytterligere 7 land. I USA opererer selskapet under navnet Verizone Wireless. * Verdiutviklingen på aksjekurven beregnes med utgangspunkt i aksjekurser i de aktuelle markeder og inkluderer således ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Avkastningspotensialet Som investor i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 får du 500 % av aksjekurvens vektede sluttavkastning opp til 20 % på hver enkelt aksje. Hver av de 20 aksjene som inngår i aksjekurven er har en avkastningsfaktor på 5,00. Det vil si at om alle aksjene stiger til 20 % eller mer, vil du få 100 % avkastning på BMA Bullspread 500; 5 % er garantert uansett pluss et tilleggsbeløp tilsvarende 95 % av innskutt beløp. For en mer detaljert forklaring på beregningen av tilleggsbeløpet, se tegningsinnbydelsen bakerst i dette prospektet. Dersom halvparten av aksjene stiger 10 % og den andre halvparten er opp 30 % ved forfall vil totalavkastningen på Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 være 75%. 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -10 % -20 % 10 % 30 % 50 % 70 % 90 % 110 % +Bank BMA Bullspread 500 Tradisjonell struktur Minimum 175,91 % Gj.snitt 190,54 % Maximum 200,00 % 200 % 195 % 190 % 185 % 180 % 175 % 170 % 165 % 160 % Historisk, simulert avkastning Historisk, simulert avkastning Grafen viser tilleggsbeløpet som en investor av kr (ekskl. Tegningsomkostninger) i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 får utbetalt ved ulike sluttnivå på aksjekurven med de underliggende aksjene. Som vi ser vil avkastningen til Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 være bedre enn en tradisjonell struktur dersom aksjene ikke stiger mer enn 100 %. Grafen viser hvilket sluttbeløp Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 ville gitt med rullerende 8 års perioder med sluttdato fra 1998 til juli Som det fremgår av grafikken har strukturen i disse periodene aldri gitt lavere sluttavkastning enn 75 % i denne tidsperioden. Høyeste avkastning er 100 % mens gjennomsnittet er 90 %, tilsvarende 8,35% årlig. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Skatt: Avkastningen på Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 vil være gjenstand for gevinstbeskatning på innskuddets forfallstidspunkt, eventuelt ved annet innløsningstidspunkt. Investoren må selv sørge for korrekt skatterapportering. Omkostningene som påløper ved tegning vil være fradragsberettiget. Innskuddet ved årsskiftet vil inngå i beregningsgrunnlaget for formuesbeskatning. Det gjøres også oppmerksom på at myndighetene kan forandre skattereglene underveis i innskuddets løpetid, og at disse reglene også kan gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft. Tegningsomkostninger: ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner seg for NOK 2 millioner er omkostningene 5 % av NOK 1,5 million og 4 % på de siste NOK SIDE 4

5 I tabellene nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 vil være ved noen ulike scenarier. Aksjekurvens sluttavkastning*stiger 30 %Stiger 15 % Stiger 0 % Faller 15 % Investert beløp Tilbakebetalt innskudd ved forfall Tilleggsbeløp Samlet til utbetaling % avkastning totalt** 100 % 75 % 5 % 5 % % avkastning pr. år** 9,05 % 7,24 % 0,6 % 0,6 % * Se tegningsinnbydelsen for beskrivelse av hvordan sluttavkastningen til aksjekurven bestående av de 20 aksjene regnes ut. **Eksklusive tegningsomkostninger. Mulighet til å stenge og ta gevinst etter 3, 4, 5, 6 og 7 år Vi oppfordrer investorer i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 til å ha en investeringshorisont lik innskuddets løpetid, dvs 8 år. Vi har imidlertid sørget for at du har muligheten til å stenge posisjonen og ta eventuell gevinst allerede etter tre år. For at du som investor skal ha muligheten til å vurdere denne fleksibiliteten, har vi simulert hvor mye investeringen din vil være verdt dersom alle aksjene stiger henholdsvis 30 og 50 prosent frem til eventuelt innløsningstidspunkt. I denne simuleringen har vi antatt at alle variable som er av betydning for prisingen er uforandret fra dagens nivå (september 2004), unntatt nivå på aksjene og tidspunktet for simuleringen (gjenværende løpetid). Følgende avkastning vil man oppnå i perioden mellom tre til syv år med de nevnte forutsetninger. Prisene på stengningstidspunktet kan selvfølgelig variere, og verdiene nedenfor er således kun en indikasjon. For at man skal kunne oppnå best mulig resultat ved stengningssalget har vi valgt å koordinere dette slik at man får en mest mulig effektiv prising av Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500. Stengningssalget vil bli koordinert av PPN ASA og tilrettelegger Pareto Securities ASA. Stengningsdatoene er allerede fastsatt til 14. desember hvert år fra 2007 til 2011 (eller påfølgende børsdag). Investorer som ønsker å benytte seg av muligheten til å stenge Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 på disse tidspunktene må skriftlig melde fra om dette senest fem arbeidsdager før de aktuelle datoer. Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 vil være enklest å innløse på de koordinerte stengningsdatoene som tidligere nevnt. Ved et eventuelt behov for innløsning på andre tidspunkter kan dette også være mulig. For deg som investor betyr det ekstra trygghet dersom du mot formodning skulle ha behov for pengene dine før forfall om 8 år. Den prisen du vil få er avhengig av priser i markedet på delkomponentene som inngår i produktet og kan selvsagt være både over eller under pari kurs (100,00). År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Salgsverdi med markedsoppgang 30 % % 139,0 % 148,9 % 162,1 % 179,6 % Annualisert avkastning* 9,5 % 8,6 % 8,3 % 8,4 % 8,7 % Salgsverdi med markedsoppgang 50 % 152,9 % 161,7 % 172,4 % 184,6 % 198,0 % Annualisert avkastning* 15,2 % 12,78 % 11,5 % 10,8 % 10,3 % * Eksklusive tegningsomkostninger Risiko Fallende aksjemarkeder: Investeringer i aksjemarkedene er forbundet med risiko. Selv om man med høy grad av sikkerhet kan si at avkastningen i aksjemarkedet over tid vil være høyere enn banksparing, har man ingen garanti for at perioden man velger å være investert i aksjemarkedet vil gi positiv avkastning. Ved å gi investor 500 % av de første 20 % potensiell verdistigning i indekskurv har denne investeringen en høyere sannsynlighet enn tilsvarende alternativer til å gi investor en tilfredstillende avkastning. Dersom aksjene ikke stiger fra start til slutt i 8-årsperioden oppnås ingen avkastning fra aksjene, men investor får utbetalt 105 % av innskutt beløp ved forfall eksklusive tegningsomkostninger. Som investor har du da "tapt" eventuelle renter du kunne fått på tilsvarende beløp på en vanlig bankkonto eller i annen risikofri plassering. I dagens rentemarked vil en investering i norske statsobligasjoner med 8 års løpetid kunne gi en årlig avkastning på omlag 3,9 % før omkostninger. Valutarisiko: Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. SIDE 5

6 TEGNINGSINNBYDELSE Banksparing med aksjeavkastning, Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 14. oktober november 2004 INNBETALING: 14. desember 2004 Ovennevnte plasseringstilbud legges ut til offentlig tegning hos Sparebanken Pluss, Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA i perioden fra 14. oktober 2004 til 23. november 2004 til følgende betingelser: Dokumenter: Før beslutning om tegning foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning, herunder tegningsinnbydelse, salgsprospekt og eventuell annen informasjon utgitt. Dokumentene vil være tilgjengelig på følgende internettadresser: og Bankinnskudd i: Sparebanken Pluss Innskuddstørrelse: Innskuddsstørrelsen er valgfri, men må være minimum NOK Forfall: Innskuddet står til forfall den 14. desember Ved forfall konverteres kontoen til en ordinær sparekonto. Innbetalingsdato: Innbetaling foretas senest 14. desember Ved for sen betaling beregnes 8,75 % p.a. etterskuddsrente. Avtaleperiode: 14. desember desember Forfallsdag er 14. desember Normal oppgjørstid er 3 virkedager fra forfallsdag. Emisjonskurs: 100,00%. Aksjekurven*: Fra fem internasjonale indekser har man valgt ut de ti største selskapene fra hver målt etter markedsverdi. Videre har vi summert opp alle kjøp-, salg- og hold anbefalinger som internasjonale investeringsbanker har på hver enkelt aksje hentet ut fra informasjonssystemet Bloomberg. Fra hver indeksgruppe på ti aksjer er de fire aksjene som har høyest prosentandel av kjøpsanbefalinger av totale anbefalinger valgt ut. Utvelgelsen ble foretatt 7. september Selskapsnavn (Aksje i ) Bloomberg kode Vekt (w i ) AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG UN 5 % BNP PARIBAS BNP FP 5 % BP PLC BP/ LN 5 % CANON INC 7751 JT 5 % CITIGROUP INC C UN 5 % ENI SPA ENI IM 5 % GENERAL ELECTRIC CO GE UN 5 % HBOS PLC HBOS LN 5 % MICROSOFT CORP MSFT UQ 5 % MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL 8306 JT 5 % NISSAN MOTOR CO LTD 7201 JT 5 % NOVARTIS AG-REG SHS NOVN VX 5 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX 5 % ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP RBS LN 5 % SIEMENS AG-REG SIE GY 5 % SWISS RE-REG RUKN VX 5 % TOTAL SA FP FP 5 % TOYOTA MOTOR CORP 7203 JT 5 % UBS AG-REGISTERED UBSN VX 5 % VODAFONE GROUP PLC VOD LN 5 % * Det gjøres oppmerksom på at verdiutviklingen på aksjekurven beregnes med utgangspunkt i aksjekurser i de aktuelle markeder og inkluderer således ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Tilleggsbeløp: I tillegg til de garanterte 105 % av innskutt beløp kan investor på forfallsdatoen motta et tilleggsbeløp (T) som bestemmes av sluttavkastningen til aksjene. Investor er med andre ord garantert å få tilbake 105 % av innskutt beløp eksklusive tegningsomkostninger ved forfall ettersom tilleggsbeløpet ikke kan bli negativt. AF: Avkastningsfaktor, dvs deltagelsen i aksjekurven. AF er satt til 5,00. Aksje i,t : Sluttkurs på Aksje i på evalueringstidspunkt t.. Aksje i,start : Aksje i,t hvor t er starttidspunktet 14. desember Melding om startverdi vil bli offentliggjort på snarest mulig etter 14. desember SIDE 6

7 Aksje i,slutt : Et aritmetisk snitt av 13 månedlige observasjoner av Aksjei,t den 28. (tjueåttende) kalenderdag i hver måned fra og med 28. november 2011 til og med 28. november Er matematisk gitt ved: Beregningsdag: Evalueringstidspunkt: Markedsforstyrrelser: Beregningsdag defineres som dag for beregning av Aksje i,t. Er Beregningsdag en dag som ikke er børsdag for aktuell børs hvor en aksje er notert flyttes Beregningsdag til første påfølgende børsdag for de børser der Beregningsdag ikke er børsdag, mens de børser der Beregningsdag er børsdag, skal beholde opprinnelig beregningstidspunkt. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser skal Beregningsdag flyttes til første børsdag uten Markedsforstyrrelser for de børser der Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningstidspunkt. Sluttidspunktet for handel på de respektive børsene. Eventuelle markedsforstyrrelser på et eller flere Evalueringstidspunkt behandles etter gjeldende markedskonvensjoner og ISDA (International Derivatives and Swap Accosiation) reglement. Utregningsagent: Pareto Securities ASA. Justering av aksjekurv: Dersom det oppstår hendelser vedrørende noen av de involverte aksjer i Aksjekurven (inkludert, men ikke begrenset til hendelser som fusjoner, fisjoner, oppkjøp, at aksjen tas av børs, mm) kan Utregningsagenten være nødt til å justere betingelsene i transaksjonen (f. eks inngangsverdi) og/eller erstatte en av de underliggende aksjer som er gjenstand for en slik hendelse med eventuelle nye aksjer for å opprettholde en underliggende aksjekurv på 20 aksjer. Tilrettelegger: Pareto Securities ASA. Tegning: Tegning i perioden 14. oktober november 2004 hos Sparebanken Pluss, Privilege Portfolio Nordic ASA og Pareto Securities ASA. Tegningsomkostninger: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger Sikkerhet: = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0 % Kr = 1,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner for kr vil man betale 5,0 % av kr av tegningsbeløpet mens man betaler 4,0 % i tegningsomkostninger for de siste kr Basert på rentenivået på statsobligasjon med 8 års løpetid (3,9 %) er det er i tillegg estimert en godtgjørelse på 2,7 %. Dette tilsvarer ca. 0,3 % i årlig omkostning. Prisene på elementene i Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 svinger med rådende markedsvilkår i finansmarkedene, og tilrettelegger er nødt til å beregne en sikkerhetsmargin for å sikre leveranse av produktet ved utløpet av tegningsperioden. Bankens rating vil kunne ha betydning for hvilken pris banken må betale for elementene i strukturen. Prisen på innskuddsdelen av produktet er estimert til 75 %, mens prisen på derivatene er estimert til 20 %. Estimert bruttogodtgjørelse for denne strukturen er 5 % basert på rådende markedsvilkår. Tilrettelegger gjør oppmerksom på at denne godtgjørelsen kan bli forskjellig fra estimatet ved endringer av markedsparametre. Etter innbetaling vil endelig godtgjørelse bli offentliggjort på Minimum tegningsbeløp er kr Ansatte og tillitsvalgte i Sparebanken Pluss har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6.desember 1996 nr 75. Foreldelsesfrister: Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Kansellering av tilbudet: Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet frem til innbetaling. Ved kansellering av tilbudet skal tilrettelegger tilskrive direkte de som har tegnet seg for tilbudet. Sparebanken Pluss skal ved kansellering av tilbudet tilbakebetale innbetalte beløp i sin helhet så snart som mulig og senest den 28. desember 2004, og uten hensyn til bestemmelsene om tilleggsbeløp, i tillegg betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 14. desember 2004 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Foretaksnummer: Overtegning: I tilfelle av total tegning over NOK , forbeholder Sparebanken Pluss seg retten til å kunne foreta en proratarisk avkorting av tegningene. Oslo, september 2004 Som tilrettelegger: SIDE 7

8 design og trykk: 10/04 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: Eller på følgende internettsider:

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer