Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006"

Transkript

1 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode: 16. januar mars 2003 Tilrettelegger:

2 En aksjeindeksobligasjon... Gir indeksenes avkastning uten risiko for investert kapital* Er en langsiktig plassering Har ingen forvaltningsgebyrer Gir ingen valutarisiko Passer for både små og store investorer En aksjeindeksobligasjon sammenlignes med en obligasjon uten rente, der det isteden gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i en eller flere indekser. Ved forfall av obligasjonen vil en få utbetalt obligasjonens pålydende beløp samt et beløp som er avhengig av utviklingen i de aktuelle indeksene. En aksjeindeksobligasjon gir således investor muligheten for aksjeavhengig avkastning, men uten å tape den investerte kapitalen. * Investor har en kredittrisiko mot Eksportfinans ASA så lenge obligasjonen eies. Det investerte beløpet garanteres tilbakebetalt av Eksportfinans til kurs 100, kun ved obligasjonens forfall. I tillegg garanteres tilbakebetalt tilleggsbeløp på minimum 10, slik at Eksportfinans ASA garanterer minimum 110% tilbake etter 3,5 år. Eksportfinans ASA har svært god rating: Aaa fra Moody s, AAA fra Fitch IBCA og AA+ fra Standard & Poor s. Ratingsselskapenes vurderinger indikerer meget god kredittkvalitet. Grafen viser utviklingen for de tre indeksene sammenlignet med Oslo Børs hovedindeks i siste 3,5 årsperiode. I denne perioden gikk S&P 500 ned 35,9%, Nikkei 225 ned 51,1%, DJ Eurostoxx 50 ned 37,6%, mens Oslo Børs gikk ned 25,3%. Selv i et så dårlig marked, ville en investor i dette tilfellet, som i alle andre tilfeller, være garantert å få tilbake minimum 110% av investert beløp. World Plus 2003/2006 Obligasjonen legges ut for salg i tidsrommet 16. januar 2003 til 25. mars 2003, og har en øvre ramme på NOK 200 millioner. Obligasjonen løper fra 9. april 2003 til 9. oktober 2006, med andre ord en løpetid på 3,5 år. Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 er en obligasjon som gir avkastning knyttet til utviklingen i tre indekser. Ved obligasjonens forfall vil en få utbetalt obligasjonens pålydende beløp, samt et tilleggsbeløp som avhenger av antall kvartal hvor ingen av indeksene obligasjonen er sammensatt av faller mer enn 5%. Jo flere kvartal ingen av de tre indeksene faller mer enn 5%, desto høyere blir tilleggsbeløpet som utbetales ved forfall. World Plus 2003/2006 gir dermed investorer mulighet til å ta del i oppsiden i internasjonale aksjemarkeder, samtidig som det investerte beløpet garanteres tilbakebetalt av Eksportfinans til kurs 100 ved forfall. I tillegg garanteres tilleggsbeløp på 10, slik at 10% avkastning over 3,5 år garanteres. Dette tilsvarer ca. 2,8% årlig avkastning. alle tre indeksene får en flat eller svakt fallende utvikling, men uten å falle mer enn 5% i noe kvartal, vil man oppnå hele 70% avkastning over perioden på 3,5 år. Obligasjonen gir med andre ord investor mulighet for betydelig avkastning selv i et flatt eller svakt fallende aksjemarked, men samtidig garanteres minimum 10% avkastning over perioden på 3,5 år selv med betydelig nedgang i aksjemarkedet. Obligasjonen er sammensatt av følgende indekser: Dow Jones Eurostoxx 50, S&P 500 og Nikkei 225. Tegningsomkostninger: ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Samtidig er man ikke avhengig av oppgang i aksjemarkedet for å oppnå høy avkastning på obligasjonen. Dersom 2

3 Risiko Vanskelige aksjemarkeder: Dersom minimum en av delindeksene faller mer enn 5% i 7 eller flere kvartal i perioden på 3,5 år, vil man få 10% tilleggsavkastning utover hovedstol, dette tilsvarer en årlig avkastning på 2,8%. Dette er lavere enn dagens rente på bankinnskudd. Omsetning før forfall: Eksportfinans World Plus 2003/2006 er et børsnotert verdipapir. Det vil være mulig å selge eller kjøpe obligasjoner i løpetiden. For deg som investor betyr det ekstra trygghet dersom du mot formodning skulle ha behov for pengene dine før forfall om 3,5 år. Den prisen du vil få for obligasjonene er avhengig av markedet og kan selvsagt være både over eller under pari kurs (100,00) Valutarisiko: Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. Avkastningspotensiale Ved begynnelsen av hver periode observeres verdien av hver indeks. Den kvartalsvise avkastningen kalkuleres deretter. Tilleggsbeløpet bestemmes av antall kvartal N hvor ingen av indeksene faller mer enn 5% og hvor N er maksimum 14 og minimum 0. I tabellen nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i Aksjeindeksobligasjonen Eksportfinans World Plus 2003/2006 vil være ved ulike scenarier for antall kvartal N. Avkastningstallene i tabellen er regnet ut med utgangspunkt i markedsforutsetninger som rådet pr. 9. januar N <=7 Garantert beløp ved forfall Tilleggsbeløp Samlet til utbetaling % avkastning totalt * 70% 50% 40% 30% 22% 18% 14% 10% % avkastning pr. år * 16.4% 12.3% 10.1% 7.8% 5.8% 4.8% 3.8% 2.8% *eksklusive tegningsomkostninger Dersom markedsforutsetningene endrer seg frem til 9. april 2003 kan avkastningen for ulike antall kvartal N endres. Avkastningen for ulike utfall av antall kvartal N kan bli både høyere og lavere enn i tabellen. Dette avhenger av markedsutviklingen frem til 9. april Investor er likevel garantert mot en ugunstig utvikling. Emisjonen vil ikke bli gjennomført dersom avkastningene for ulike utfall blir lavere enn i følgende tabell*: N <=7 Garantert beløp Tilleggsbeløp Samlet til utbetaling % avkastning Totalt 70% 50% 36% 28% 20% 15% 12% 10% % avkastning per år 16.4% 12.3% 9.2% 7.3% 5.3% 4.1% 3.3% 2.8% * Som det fremgår av tabellen, vil du som investor ved forfall motta 100% av det investerte beløpet i tillegg til et beløp som er avhengig av antall kvartal hvor alle tre indeksene har en utvikling som er bedre enn 5%. Uansett utfall er man etter 3,5 år sikret en utbetaling som tilsvarer 110% av innbetalt beløp. 3

4 Indeksbeskrivelser Nikkei 225 Nikkei 225 indeksen er en kursindeks som består av 225 ledende aksjer som er notert på Tokyo børsen. Selskaper som inngår i indeksen er bl.a. Sony, NTT, Toyota, Honda, Canon, Fuji, Nikon, NEC Corp., Bridgestone, Suzuki og Hitachi. Dow Jones EuroStoxx 50 Euro Stoxx 50 er en prisindeks av 50 større europeiske aksjeselskaper. Selskaper som: Alcatel, BASF, Deutsche Telecom, France Telecom, Nokia, L Oreal, Phillips, Siemens og Unilever er blant indeksmedlemmene. S&P 500 S&P 500 er en indeks som består av 500 amerikanske aksjeselskaper i ulike bransjer. Blant de mest kjente selskapene finner vi: Intel, Microsoft, Cisco, Apple, AT&T, Alcoa, AMEX, Dell, Eastman Kodak, Exxon Mobil, General Electric, Goodyear, Motorola, Transocean, Yahoo. Historisk utvikling Grafen under viser utviklingen i underliggende indekser for tiårsperioden 1/1-93 til 1/1-03, totalt 40 kvartal. Kvartal med dårligere enn minus 5 prosent er markert på grafen. Som det fremgår har S&P av 40 kvartaler med slik utvikling. DJ Eurostoxx 50 6 av 40 og Nikkei med 16 av 40 kvartaler med dårligere enn minus 5 prosent avkastning. Av disse 16 kommer 9 fra den siste 3,5 års perioden og Nikkei avsluttet fjoråret med den laveste notering på 20 år. Den som tror at dette ikke skal fortsette har her en interessant investeringsmulighet. Uansett er investor sikret 10 prosent avkastning i perioden. Ansvarsfraskrivelser/tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i denne tegningsinnbydelsen er rettighetshaverne for aksjeindeksene uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningen påtar seg noe form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av en aksjeindeks. Ingen av rettighetshaverne eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante aksjeindeksen. 4

5 ISIN: NO TEGNINGSINNBYDELSE Eksportfinans ASA Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK MINIMUM NOK MINIMUMS TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 16. januar mars 2003 INNBETALING: 9. april 2003 Ovennevnte lån legges ut til offentlig tegning hos Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA i perioden fra 16. januar 2003 til 25. mars 2003 til følgende betingelser: Dokumenter: Låneavtale: Låntaker: Størrelse: Før beslutning om tegning/kjøp foretas, oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning/kjøp i lånet, herunder tegningsinnbydelse/lånebeskrivelse, låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og evt. annen informasjon utgitt av Låntaker. Dokumentene kan fås på forespørsel hos Låntaker. I tillegg vil denne informasjonen være tilgjengelig på følgende internettadresse: Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom Låntaker og Norsk Tillitsmann ASA som bl.a. omhandler obligasjonseierens rettigheter og plikter i låneforholdet. Lånekontrakten vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i låneavtalen. Lånets tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Kopi av låneavtalen kan fås ved henvendelse til tillitsmannen. Ved en uoverensstemmelse mellom tegningsinnbydelsen og låneavtalen skal låneavtalen gjelde. Eksportfinans ASA. Minimum NOK , maksimum NOK Lånet er åpent til en maksimum ramme på NOK Lånet blir åpnet 9. april 2003, og skal lukkes 5 bankdager før 9. oktober Nominell rente: Lånet løper uten rente fra og med 9. april 2003, til 9. oktober Innbetalingsdato: Løpetid: Innbetaling foretas 9. april Ved for sen betaling beregnes 12% p.a. etterskuddsrente. Lånet løper fra og med 9. april 2003, til 9. oktober Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til kurs 100. Tilleggsbeløp på minimum 10% kommer i tillegg. Emisjonskurs: 100,00%. Innløsning: Hovedstol og tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier fra VPS, den 9. oktober Aksjeindeksen: Aksjeindeksen består av 3 aksjeindekser: S&P 500, Dj EuroStoxx50 og Nikkei 225. Ansvarsfraskrivelser/ All omtale av finansielle instrumenter i denne tegningsinnbydelsen er rettighetshaverne for aksje- Tillatelser: indeksene uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningen påtar seg noe form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av en aksjeindeks. Ingen av rettighetshaverne eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante aksjeindeksen. Tilleggsbeløp: Tilleggsbeløpet er avhengig av utviklingen i tre indekser. I motsetning til vanlige indeksobligasjoner får man ikke utbetalt verdistigningen i de aktuelle indeksene. Derimot er tilleggsbeløpet avhengig av i hvor mange kvartal alle de tre indeksene får en utvikling som er 5% eller bedre. Følgende tabell viser hvor stort tilleggsbeløpet er i prosent av hovedstolen, gitt forutsetninger som rådet per 9. januar

6 N <=7 Tilleggsbeløp i % av hovedstol 70 % 50 % 40 % 30 % 22 % 18 % 14 % 10 % IRR 16,4% 12,3% 10,1% 7,8% 5,8% 4,8% 3,8% 2,8% Ved begynnelsen av hver periode observeres verdien av hver indeks. Den kvartalsvise avkastningen kalkuleres deretter. Tilleggsbeløpet bestemmes som illustrert av antall kvartal N hvor alle tre indeksene ikke faller mer enn 5%. Vilkår for tilleggsbeløpet fastsettes av Pareto Securities ASA senest den 9. april Pareto Securities ASA fastsetter tilleggsbeløpene for ulike scenarier for antall kvartal N med utgangspunkt i kostnadene Eksportfinans ASA har ved å avdekke finansinstitusjonens risiko knyttet til utviklingen i de aktuelle aksjeindeksene, samt provisjon til tilrettelegger. Tilleggsbeløpene kan bli både lavere og høyere enn i tabellen over. Dette påvirkes av forandringer i rentenivået i Norge samt rentenivået i de land de aktuelle indeksene gjelder for, samt bevegelser i det aktuelle underliggende marked. Investoren er likevel garantert minimumsverdier for vilkår for tilleggsbeløpene. Disse fremgår av følgende tabell: N <=7 Tilleggsbeløp i % av hovedstol 70 % 50 % 36 % 28 % 20 % 15 % 12 % 10 % IRR 16,4% 12,3% 9,2% 7,3% 5,3% 4,1% 3,3% 2,8% Dersom vilkårene blir lavere enn i tabellen, vil emisjonen ikke bli gjennomført. Tilleggsbeløpet per obligasjon avrundes til nærmeste hele krone. Utregningsagent: Pareto Securities ASA. Evalueringstidpunkt: Sluttidspunktet for handel på de respektive børsene. Avkastningene til hvert kvartal beregnes med utgangspunkt i den 29. kalenderdag i månedene mars, juni, september og desember. Utregningsagent: Markedsforstyrrelser: Pareto Securities ASA. Markedsforstyrrelser er å regne som hendelser eller forhold som inntrer/eksisterer på en børsdag under siste halve timen før evalueringstidspunkt på den aktuelle børs som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet prisbevegelser utover de grenser som er satt for den aktuelle børs) (A) på den aktuelle børs i aksjer som utgjør 20% eller mer av den aktuelle indeksen, eller (B) i opsjonsog/eller futures kontakter på den aktuelle indeks på enhver relevant børs (børser hvor opsjons- og/eller futures kontrakter på den aktuelle indeks handles) hvis utregningsagenten anser suspenderingen eller begrensningen som vesentlig. Dersom det er inntrådt markedsforstyrrelser som gjør det nødvendig å flytte beregningsdatoen, skal beregningsdatoen flyttes til neste børsdag uten markedsforstyrrelser for de børser der markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser der som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningsdatoer. Dersom en aksjeindeks blir påvirket av markedsforstyrrelser i de fem påfølgende børsdagene etter den originale beregningsdatoen, skal denne femte børsdagen være beregningsdato for den aktuelle indeksen. Den aktuelle indeksens sluttverdi skal da bestemmes av utregningsagenten som skal benytte riktig formel (siste gjeldene formel før markedsforstyrrelsene) for utregning av den aktuelle indeks og benytte verdien på evalueringstidspunktet for hver aksje som indeksen består av på den ovennevnte femte børsdagen etter at markedsforstyrrelsene inntrådte. Dersom handel i en aksje som utgjør en del er suspendert eller er særdeles begrenset, skal utregningsagenten bruke sitt beste skjønn til å estimere den pris som ville vært prisen på evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset Erverv av obligasjoner: Lånets prioritet og status: Andelsstørrelse: Tillitsmann: Tilrettelegger: Tegning: Låntaker har rett til å erverve, eie og avhende egne obligasjoner uten at det skjer nedskrivning av gjenstående lån. Egne obligasjoner ervervet kan benyttes til nedskrivning av lånet og slettes i Verdipapirsentralen (VPS). Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet har samme prioritet som Låntakers andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlig lånekapital. Andeler av NOK Obligasjonene vil bli registrert i Verdipapirsentralen. Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. Pareto Securities ASA. Tegning i perioden 16. januar mars 2003 hos Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA. Minstetegning er NOK

7 Tegningsomkostninger: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger Kr = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0% Kr = 1,0% Kontofører/ Utsteder: Eksportfinans ASA. Foreldelsesfrister: Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Låneformål: Lånet inngår som en del av selskapets generelle finansiering. Vilkår for Dersom det tegnede beløp i Lånet blir mindre enn minimumsbeløpet NOK ,- gjennomføring: (norske kroner tjuefem millioner), skal emisjonen avlyses.. Dersom vilkårene for tilleggsbeløpene blir dårligere enn i den siste tabellen under avsnittet "Tilleggsbeløpet", skal emisjonen også avlyses. Ved avlysning av emisjonen skal Låntakeren varsle tegningsstedet herom og tilskrive direkte de som har tegnet i lånet. Låntakeren skal ved avlysning av emisjonen tilbakebetale lånet i sin helhet så snart som mulig og senest den 16. april 2003 til pari kurs (100%), uten hensyn til bestemmelsene om tilleggsbeløp, i tillegg betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 9. april 2003 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Koder: Organisasjonsnummer ISIN: NO Avgifter: Overtegning: Børsnotering: Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetningen av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. I tilfelle av tegning over NOK , vil det bli foretatt en proratarisk avkorting av tegningene. Lånet vil bli søkt tatt opp til børsnotering. Godkjennelser/ - Fullmakt til låneopptak er gitt av styret hos Låntaker den Tillatelser: - Låntaker er fra Oslo Børs gitt delvis fritak for utarbeidelsen av obligasjonsprospekt. - Tegningsmaterialet er kontrollert av Oslo Børs. Annet Markedspleie: For informasjon om Låntaker foreligger et begrenset prospekt, årsrapport for 2001 og 2000, lånedokumenter og vedtekter er tilgjengelig hos Låntaker. Pareto Securities vil bidra til markedspleie av lånet ved å stille kjøps-, og hvis mulig, salgspriser ved forespørsel. Oslo, januar 2003 Som tilrettelegger: 7

8 Eller på følgende internettsider: januar 2003 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til:

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer