Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge"

Transkript

1 Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar april 2005 Tilrettelegger: Innbetalingsdato: 9. mai 2005 *Eksklusive tegningsomkostninger

2 Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge en investering i det norske aksjemarkedet Internasjonalt er tilliten til aksjemarkedene og troen på vekst i økonomien kommet tilbake. Det lave internasjonale rentenivået kombinert med tiltagende økonomisk vekst har bidratt til at aksjemarkedet det seneste året har vist sterk utvikling. De lave innskuddsrentene bidrar til at plasseringer i alternative spareformer med høyere potensiell avkastning fremstår som attraktivt for flere og flere investorer. Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge er et investeringstilbud for de investorene som er positive til det norske aksjemarkedet generelt, og som vil at en av Norges beste fondsforvaltere skal forestå investeringsvalgene. Pareto Aksje Norge er rangert som beste norske fond av Morningstar basert på InformationRatio (IR) siste tre år. IR er mer-/mindre avkastning dividert på avvik fra indeks, og gir uttrykk for fondets avkastning hensyn tatt forvalterens risikoprofil. BMA Pareto Aksje Norge gir deg samtidig garanti for investert beløp dersom markedet utvikler seg negativ Pareto Aksje Norge Oslo Børs Hovedindeks Grafikken viser utviklingen i Pareto Aksje Norge sammenliknet med Oslo Børs Hovedindeks fra fondets oppstart i september 2001 og frem til årsskiftet. Nedgangen i verdens aksjemarkeder var kraftig fra 2000 til etter Irak-krigens slutt for omlag to år siden. For perioden deretter har utviklingen vært positiv. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge er en investering som: Gir mulighet for avkastning fra aksjemarkedet uten risiko for investert kapital Er en langsiktig plassering, men med mulighet til å ta gevinst underveis Ikke har forvaltningsgebyrer Ikke har valutarisiko Passer for både små og store investorer Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge kan betraktes som et innskudd uten rente, der det i stedet gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i et aksjefond. Ved forfall (9. mai 2012) vil du som investor være garantert å få utbetalt 100 % av ditt tegningsbeløp med tillegg av eventuell avkastning fra aksjefondet Pareto Aksje Norge. Sluttavkastningen som mottas justeres ned med 3 % årlig for å reflektere at Pareto Aksje Norge kvoteres medregnet utbytte fra underliggende aksjer, mens utbetalingen til Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge ikke gjør det. Se tegningsinnbydelse for fullstendig beskrivelse. Oppgang i både renter og aksjemarkedene i 2005 Etter et veldig godt aksjeår i 2004 (+38,8%) ser det norske markedet fullpriset ut på flere tradisjonelle målekriterier. Vi tror imidlertid at det kan være mer å hente basert på den formidable inntjening som fortsetter inn i 2005/6. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % OSEBX: Egenkapitalavkastning rundt 17% også for 2005/6 OSEBX: SECTOR ROE RoE OSEBX Energy Oil Service Technology Med utgangspunkt i Paretos estimater vil egenkapitalavkastningen forbli på rundt 17% også i 2005 og 2006 hvilket er på høyde med nivået i Blant de viktigste undersektorene ser vi at energi (NHY/Statoil) forventes å få en noe lavere egenkapitalavkastning som følge av fallende oljepriser. På den annen side vil oil services etter mange magre år komme opp på et inntjeningsmessig nivå (15%) sist sett for 10 år siden. Det forventes også positive bidrag fra teknologi og shipping, mens finans-, konsum- og industri (ikke vist i figur) trekker nedover. Vi er selvfølgelig ikke blinde for at ubalansene i USA og eventuelle innstramminger i Kina kan bryte dagens sykliske inntjeningstopp slik 1995/7 oppturen ble avløst av Asia-krisen i 1998, men det er rom for betydelige avvik i våre forutsetninger. Gitt syklikaliteten i det norske inntjeningsforløpet har P/E-tilnærminger sine begrensninger. Vi velger derfor å fokusere på Pris/Bok (P/B) forholdet som prisingskriterium for aksjemarkedet. I den teoretiske innfallsvinkelen til P/B må man forholde seg til størrelser som forventet egenkapitalavkastning-, rentenivå-, risikopremie og vekstforutsetninger. Dette er vanskelig kvantifiserbare tallstørrelser som attpåtil bør stå i forhold til hverandre over tid. En mer praktisk tilnærming er å vurdere P/B mot egenkapitalavkastning ut over langsiktige renter som begge er observerbare. 2

3 P/B henger sammen med ROE-langsiktig rente Oppbygging av egenkapital bør gi kursløft P/B P/B ROE-Langsiktig Rente ROE- Langs.renter 14 % 12 % 275 Index Oslo Benchmark index (OSEBX) P/B 2.00: +22% P/B 1.75: +12% P/B 1.50: -4% 2 10 % 200 P/B % % % 2 % P/B % Figuren viser at P/B har samvariert med forventet egenkapitalavkastning ut over langsiktige renter i store deler av perioden. Dette er litt paradoksalt i forhold til den langsiktighet investorene antas å ha i hvert fall i lærebøkene. Figuren indikerer en what-you-see-is-what-you-get - holdning i forhold til den nære inntjening. I dag ser vi imidlertid at sammenhengen er brutt i den forstand at P/B ikke har fulgt med opp til 2.25 som Paretos forventede egenkapitalavkastning ut over rente på 13% rent visuelt skulle tilsi. Situasjonen kan minne om perioden 1995/97. Aksjemarkedet så igjennom den sykliske inntjeningstoppen og P/B forble på men aksjekursene steg kraftig i perioden ettersom egenkapitaloppbyggingen var sterk. Vi antar at investorene også ser den sykliske dimensjonen av dagens høye inntjening og slår av litt for kjente, men grunnlaget for ytterligere kursstigning er likefullt til stede. Dagens P/B rett i overkant av 1.8 er helt klart i den høye enden av det normale intervallet. Det viktige er imidlertid at inntjeningen i 2005 vil gi et løft i kapitalbasen på samme måte som i 1995/97 og danne grunnlag for ytterligere kursløft. Hvis vi forutsetter P/B på 1.75 om 12 måneder, blir forventet kursoppgang 12%. Hva er så sannsynligheten for at P/B om 12 måneder er 1.75? Ut fra Paretos inntjeningsestimater for 2006 på 17.5% samt langsiktig rente opp mot 5.4%, blir forventet egenkapitalavkastning ut over langsiktig rente fortsatt så høy som 12.0%. Figur 2 indikerer således at vi isolert sett har rom for estimatreduksjoner tilsvarende 4 prosentpoeng eller rundt 1/4 - før P/B 1.75 blir vanskelig å forsvare. Det bør holde. Sensitiviteter er vist for P/B på hhv 2.0 og 1.5. Aksjefondet Pareto Aksje Norge Pareto Aksje Norge er et fond som investerer i norske aksjer som velges ut blant de ledende aksjene på Oslo Børs. Fondet har vært desidert beste norske fondet målt i avkastning de siste 3 årene, med en årlig avkastning på 24,6 %. Siden oppstart i september 2001 har fondet hatt en avkastning på 97,4 % frem til forrige årsskifte, mens Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks i samme periode har gitt en avkastning på 36,1 %. Fondets strategi er bl. a å velge ut selskaper med: - Dyktig ledelse og historisk god utvikling - Etisk- og miljømessig profil og historie - Solide nøkkeltall - Underprisede aksjer Siden Pareto Aksje Norge ble etablert i september 2001 lar det seg ikke gjøre å vise lang historikk for fondet iht anbefaling fra Kredittilsynet. Grafikken her viser beste og dårligste avkastning over rullerende perioder for Pareto Vekst, som er en investeringsprofil lik den som benyttes for Pareto Aksje Norge og som utarbeides av Pareto Forvaltning som står for forvaltningen av Pareto Aksje Norge. Grafikken viser bl. a at dårligste 12 månedersperiode har gitt 30 % negativ avkastning, mens den beste har gitt nærmere 85 %. Pareto Vekst Tidsvektet avkastning - årsbasis (rullerende periode) Pareto Aksje Norge søker å opprettholde en konsentret portefølje og har en kjøp og hold strategi, dvs at fondet ikke gjør kortsiktige plasseringer, men velger ut selskaper etter en nøye vurdering og med en lengre investeringshorisont mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd 72 mnd Beste periode Dårligste periode 3

4 Avkastningspotensialet Som investor i Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge mottar man 100 % av justert sluttavkastningen til Pareto Aksje Norge. Justert sluttavkastning vil si at man justerer avkastningen fra fondet ned med 3 % årlig. Dette har sammenheng med at fondet Pareto Aksje Norges avkastning inneholder direkte utbytte fra de underliggende aksjene, mens Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge ikke gjør det. I så måte kan de tre prosentene årlig betraktes som en utbyttejustering på linje med den som foretas i BMA med indekser som underliggende, siden aksjeindekser normalt heller ikke inneholder avkastning i form av utbytte. For en mer detaljert forklaring på beregningen av tilleggsbeløpet, se tegningsinnbydelsen bakerst i dette prospektet. Grunnet kort historikk for fondet Pareto Aksje Norge (etablert i september 2001) er det ikke mulig å foreta simuleringer av historisk avkastning for Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge etter Kredittilsynets anbefaling på 10 år. I grafikken nedenfor har vi derfor fremstilt Pareto Vekst, som er en investeringsprofil nær den Pareto Aksje Norge praktiserer. For denne profilen finnes data fra 1998, og nedenfor vises denne sammen med OSEBX, Oslo Børs Benchmark Index des.98 apr.99 aug.99 des.99 apr.00 aug.00 des.00 apr.01 aug.01 des.01 apr.02 aug.02 des.02 apr.03 aug.03 des.03 apr.04 aug.04 des.04 Pareto Vekst OSEBX Tegningsomkostninger: ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner seg for NOK 2 millioner er omkostningene 5 % av NOK 1,5 million og 4 % på de siste NOK For tegning over NOK er omkostningene 2 % fra første krone. I tabellene nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge ulike scenarier. Pareto Aksje Norges sluttavkastning * Stiger 150 % Stiger 75 % Stiger 0 % Faller 15 % Investert beløp Tilbakebetalt innskudd ved forfall Tilleggsbeløp Samlet til utbetaling % avkastning totalt** 103, 3 % 42,3 % 0 % 0 % % avkastning pr. År** 10,7 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % * Se tegningsinnbydelsen for beskrivelse av hvordan tilleggsbeløpet fra Pareto Aksje Norge. **Eksklusive tegningsomkostninger. Mulighet til å stenge og ta gevinst etter 3, 4, 5 og 6 år Vi anbefaler alle investorer i Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge å ha en investeringshorisont lik produktets løpetid, dvs. 7 år. Du vil imidlertid ha muligheten til å stenge posisjonen og ta eventuell gevinst allerede etter tre år. For at du som investor allerede nå skal ha muligheten til å vurdere denne fleksibiliteten, har vi simulert hvor mye investeringen din vil være verdt dersom Pareto Aksje Norge justert for utbytte stiger 50 og 100 prosent. I denne simuleringen har vi antatt at alle variable som er av betydning for prisingen er uforandret fra dagens nivå (februar 2005), unntatt nivå på Pareto Aksje Norge og tidspunktet for simuleringen (gjenværende løpetid). Følgende avkastning vil man oppnå i perioden fra tre til seks år med nevnte forutsetninger. Prisene på stengningstidspunktet kan selvfølgelig variere, og verdiene nedenfor er således kun en indikasjon. År 3 År 4 År 5 År 6 Salgsverdi med + 50 % utbyttejustert avkastning for Pareto Aksje Norge 126,7 130,7 135,8 143,1 Annualisert avkastning* 8,2 6,9 6,3 6,2 Salgsverdi med % utbyttejustert avkastning for Pareto Aksje Norge 171,4 176,4 183,3 192,1 Annualisert avkastning* 19,7 15,3 12,9 11,5 * Eksklusive tegningsomkostninger 4

5 For at man skal kunne oppnå best mulig resultat ved stengningssalget har vi valgt å koordinere dette slik at man får en mest mulig effektiv prising av Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge. Stengningssalget vil bli koordinert av PPN ASA og tilrettelegger Pareto Securities ASA. Stengningsdatoene er allerede fastsatt til 9. mai hvert år fra 2008 til 2011 (eller påfølgende børsdag). Investorer som ønsker å benytte seg av muligheten til å stenge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge på disse tidspunktene må skriftlig melde fra om dette senest fem arbeidsdager før de aktuelle datoer. Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge med gevinstsikring vil være enklest å innløse på de koordinerte stengningsdatoene som tidligere nevnt. Ved et eventuelt behov for innløsning på andre tidspunkter kan dette også være mulig. For deg som investor betyr det ekstra trygghet dersom du mot formodning skulle ha behov for pengene dine før forfall om 7 år. Den prisen du vil få er avhengig av priser i markedet på delkomponentene som inngår i produktet og kan selvsagt være både over og under pari kurs (100,00). Risiko Fallende aksjemarkeder: Investeringer i aksjemarkedene er forbundet med risiko. Selv om man med høy grad av sikkerhet kan si at avkastningen i aksjemarkedet over tid vil være høyere enn banksparing, har man ingen garanti for at perioden man velger å være investert i aksjemarkedet vil gi positiv avkastning. Dersom aksjefondet Pareto Aksje Norge ikke har positiv, utbyttejustert avkastning fra start til slutt i 7-årsperioden oppnås ingen avkastning fra fondet, men investor får utbetalt 100 % av innskutt beløp ved forfall eksklusive tegningsomkostninger. Som investor har du da tapt eventuelle renter du kunne fått på tilsvarende beløp på en vanlig bankkonto eller i annen risikofri plassering. I dagens rentemarked vil en investering i norske statsobligasjoner med 7 års løpetid kunne gi en årlig avkastning på omlag 3,5 % før omkostninger. Valutarisiko: Det er ingen valutarisiko i denne strukturen. Skatt Avkastningen på Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge vil være gjenstand for gevinstbeskatning på innskuddets forfallstidspunkt, eventuelt ved annet innløsningstidspunkt. Investoren må selv sørge for korrekt skatterapportering. Omkostningene som påløper ved tegning er etter Sparebanken Pluss oppfatning fradragsberettiget. Man vil imidlertid kunne oppleve varierende praksis hos ulike ligningskontorer. Pålydende verdi av innskuddet ved årsskiftet vil inngå i beregningsgrunnlaget for formuesbeskatning. Det gjøres også oppmerksom på at myndighetene kan forandre skattereglene underveis i innskuddets løpetid, og at disse reglene også kan gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft. 5

6 TEGNINGSINNBYDELSE Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Aksjefondobligasjon MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 21. februar april 2005 INNBETALING: 9. mai 2005 Ovennevnte plasseringstilbud legges ut til offentlig tegning hos Pareto Securities ASA, Sparebanken Pluss og PPN i perioden fra 21. februar 2005 til 18. april 2005 til følgende betingelser: Dokumenter: Før beslutning om tegning foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning, herunder tegningsinnbydelse, og eventuell annen informasjon utgitt. Bankinnskudd i: Sparebanken Pluss Innskuddsstørrelse: Innskuddsstørrelsen er valgfri, men må være minimum NOK Forfall: Innskuddet står til forfall 9. mai Ved forfall konverteres kontoen til en ordinær sparekonto. Innbetalingsdato: Innbetaling foretas senest 9. mai Ved for sen betaling beregnes 8,75 % p.a. etterskuddsrente. Avtaleperiode: 9. mai mai Forfallsdag er 9. mai Emisjonskurs: 100,00 %. Underliggende Fond: Aksjefondet Pareto Aksje Norge Aksjefondavkastning: Ved innløsning skal investor motta eventuell aksjefondavkastning som bestemmes av utviklingen i PANjustert. Aksjefondavkastningen (A) fremkommer ved at Pålydende beløp (P) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den relative endringen i PANjustert. Dersom den relative endringen i PANjustert er negativ, skal Aksjefondavkastning settes lik null. Matematisk uttrykt skal Aksjefondavkastningen utgjøre for 7 års løpetid: PANjustert: Pareto Aksje Norge beholder utbytte fra underliggende selskaper, og verdien på fondet kvoteres inkludert utbytte. Det underliggende fondet blir således justert 3 % årlig for å reflektere avkastning ikke medregnet utbytte, bestemt ved følgende formel: hvor NAV(t) er verdijustert egenkapital pr andel i Pareto Aksje Norge på tidspunkt t. t: Antall år fra Innbetalingsdato til tidspunkt t. PANjustert start : Offisiell sluttkurs på Pareto Aksje Norge på starttidspunktet 9. mai 2005, justert i henhold til PANjustert. PANjustert slutt : Det aritmetisk snitt av 24 måneders observasjon (25 observasjoner) av kvotert sluttkurs for Pareto Aksje Norge, justert i henhold til PANjustert, fra og med 23. april 2010 til og med 23. april Er matematisk gitt ved: Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktoren (AF) for lånet er 100 %. Beregningsdag: Beregningsdag defineres som dag for beregning av underliggende fond. Er Beregningsdag en dag som ikke er børsdag for aktuell børs hvor en aksje er notert flyttes Beregningsdag til første påfølgende børsdag. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser skal Beregningsdag flyttes til første børsdag uten Markedsforstyrrelser for den aktuelle børs der Markedsforstyrrelser har inntrådt. Evalueringstidspunkt: Markedsforstyrrelser: Daglige kursfastsettelse etter børs slutt (I henhold til fondets vedtekter). Hendelser eller forhold som inntrer og/ eller eksisterer på Børsdag mindre enn en halvtime før Evalueringstidspunktet på Relevant børs som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet kursbevegelser på den aktuelle børs) - på den aktuelle børs i aksjer som utgjør minst 20 % av det aktuelle fondet, eller - i opsjons- og /eller futureskontrakter på det aktuelle fondet på enhver relevant børs (børs der opsjons eller futureskontrakter på det aktuelle fondet handles) dog forutsatt at Utregningsagenten anser suspenderingen eller begrensingen i handelen for vesentlig. Utregningsagent: Pareto Securities ASA. Tilrettelegger: Pareto Securities ASA. Omkostninger: Estimert godtgjørelse for tilrettelegger på denne strukturen er 3,8 %. Tegning: Tegning i perioden 21. februar april 2005 hos Pareto Securities ASA, Sparebanken Pluss og PPN. 6

7 Foretaksnr: Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale. Tegning: Tegning i perioden 21. februar april 2005 hos Sparebanken Pluss, PPN ASA og Pareto Securities ASA. Tegningsomkostninger: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Minimum tegningsbeløp er kr Dette vil si at dersom man for eksempel tegner for kr vil man betale 5,0 % av kr av tegningsbeløpet mens man betaler 4,0 % i tegningsomkostninger for de siste kr For tegning over NOK er omkostningene 2 % fra første krone. Foreldelsesfrister: Kansellering av tilbudet: Prisene på elementene i Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge med gevinstsikring svinger med rådende markedsvilkår i finansmarkedene, og tilrette legger er nødt til å beregne en sikkerhetsmargin for å sikre leveranse av produktet ved utløpet av tegningsperioden. Bankens rating vil kunne ha betydning for hvilken pris banken må betale for elementene i strukturen. Prisen på innskuddsdelen av produktet er estimert til 78 %, mens prisen på derivatene er estimert til 18,2 %. Estimert bruttogodtgjørelse for denne strukturen er 3,8 % basert på rådende markedsvilkår. Tilrettelegger gjør oppmerksom på at denne godtgjørelsen kan bli forskjellig fra estimatet ved endringer av markedsparametre. Etter innbetaling vil endelig godtgjørelse bli offentliggjort på Ansatte og tillitsvalgte i Sparebanken Pluss har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet frem til innbetaling. Ved kansellering av tilbudet skal tilrettelegger tilskrive direkte de som har tegnet seg for tilbudet. Sparebanken Pluss skal ved kansellering av tilbudet tilbakebetale innbetalte beløp i sin helhet så snart som mulig og senest den 23. mai 2005, og uten hensyn til bestemmelsene om tilleggsbeløp, i tillegg betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 9. mai 2005 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Oslo, februar 2005 Som tilrettelegger: 7

8 design og trykk: 02/05 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: Eller på følgende internettsider:

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011 Avkastning over tid god meravkastning siste fem år Statens pensjonsfond Norge avkastning over tid AVKASTNING (Prosent) 1 år 2011 3 år 2009-2011 5 år 2007-2011 % 10 år 2002-2011 13,93 3,96 6,77-3,92 Folketrygdfondet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer