Markedswarrant Norske aksjer V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedswarrant Norske aksjer V"

Transkript

1 Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden har falt mye, og selskapene synes gunstig priset n Den lave vurderingen gjør at utsiktene til stor oppgang på Oslo Børs er gode på noen års sikt Handelsbanken Capital Markets

2 Vær med når det snur Fra toppnivåene sommeren 2008 har Oslo Børs blitt mer enn halvert. Den globale finanskrisen, redusert vekst i verdensøkonomien og nedgangen i oljeprisen har alle bidratt til det rekordraske fallet på det norske aksjemarkedet. Mange faktorer taler for at den akutte fasen av finanskrisen nå er over, takket være at mange av verdens regjeringer har kommet med statlige garantier og kapitaltilskudd, samtidig som sentralbankene har senket rentene og forsynt banksystemene med likviditet. Nå må den reduserte veksten håndteres, noe som vil skje med ytterligere rentenedsettelser og med finanspolitiske stimulanser. Vi begynner allerede å se resultater av tiltakene og tidvis kan man se tegn til at tiltroen til økonomien kommer tilbake. Som et resultat av nedgangen på Oslo Børs synes prisingen av aksjene å ha blitt meget attraktiv. Dette gjelder uansett om man ser på selskapenes resultater, kontantstrømmer, utbytter eller substans. Den lave vurderingen gjør at utsiktene for høy avkastning er gode på noen års sikt. Den lave vurderingen gjør også at børsen i stor grad priser inn risikoen for dårlige nyheter. Mange selskaper er i dag priset til selskapenes bokførte verdier. Vi har konstruert en likevektet kurv bestående av de 10 største selskapene på Oslo Børs. Aksjekurven har en fordelaktig profil når konjunkturen igjen tar fart. Selskapene i kurven Selskap: Vekt: StatoilHydro 10% Telenor 10% Orkla 10% Yara 10% DnB NOR 10% Seadrill 10% Renewable Energy Corporation 10% Tandberg 10% Norsk Hydro 10% Acergy 10% Markedswarrant Norske aksjer V Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til god avkastning dersom aksjekurven stiger tilstrekkelig, samtidig som risikoen i plasseringen er høy. Prisen per markedswarrant er 14,50 kroner. Markedswarrant Norske aksjer V selges i poster av markedswarrants. Du må minst kjøpe markedswarrants, det vil si at du må plassere minst kroner, eksklusiv tegningsprovisjon. Tegningsprovisjonen er 2 prosent av plassert beløp, så dermed blir samlet investert beløp minimum kroner. På markedswarrantens sluttdag, den 28. mai 2012, fastsettes det hvor mye penger du får. Pengene utbetales på markedswarrantens forfallsdag, som er den 8. juni Priser og kostnader knyttet til Markedswarrant Norske aksjer V Tegningsomkostninger er 2 prosent av investert beløp. Øvrige kostnader er inkludert i produktets vilkår og vil tilsvare produkt- og distributørmargin. Denne estimeres til 0,66 prosent av eksponert beløp per løpetidsår, tilsvarende 2,0 prosent for produktets løpetid. I prosent av innbetalt beløp forventes dette å bli 4,53 prosent per løpetidsår, tilsvarende 13,79 prosent i løpetiden. Av dette tilfaller ca 3/5 distributør og 2/5 tilrettelegger. 2

3 Slik fungerer Markedswarrant Norske aksjer V Anta at du kjøper markedswarrants for 14,50 kroner per stykk. Ditt investerte beløp, inkludert tegningskostnader på 2 prosent blir da kroner. For dette får du indikativt et eksponert beløp mot aksjekurven på kroner*. Ditt eksponerte beløp på indikativt kroner er ca 6,76 ganger så stort som ditt plasserte beløp inkludert tegningsomkostninger. Du får altså en kraftig gearing på din plassering om aksjekurven stiger. Merk at hver enkelt aksjes oppgang i den underliggende aksjekurven er begrenset til 60 prosent. Dersom aksjekurven derimot er uforandret eller har falt til forfall, tapes hele det plasserte beløp. Plasseringen har altså et stort avkastningspotensial, men også høy risiko. Eksponert beløp* kr x 6,76 Plassert beløp kr * Det eksponerte beløpet per markedswarrant beregnes som Avkastningsfaktor multiplisert med Beregnignsbeløp (100 kroner). Indikativt er Avkastningsfaktor satt lik 100 prosent. Den endelige Avkastningsfaktoren bestemmes den 26. mai og kan bli høyere og lavere enn 100 prosent. Emisjonen innstilles dersom ikke Avkastningsfaktoren kan settes til minimum 80 prosent. Dersom Avkastningsfaktoren eksempelvis blir 90 prosent blir eksponert beløp per Markedswarrant 90 kroner (100 kr X 90 prosent) Slik beregnes markedswarrantens verdi Slik beregnes markedswarrantens verdi på forfallsdagen: Verdiutvikling (opp til taket) Eksponert beløp per markedswarrant Eksponert beløp per markedswarrant = Beregningsbeløp (100 kroner) x Avkastningsfaktoren Verdiutviklingen beregnes ut i fra startkursen og sluttkursen på aksjekurven. Startkursen fastsettes den 26. mai Sluttkursen fastsettes den 28. mai Eksempel: Anta at verdiutviklingen på aksjekurven er 50 prosent (det vil si at sluttkursen er 50 prosent høyere enn startkursen) og at eksponert beløp per markedswarrant er fastsatt til 100 kroner. Markedswarrantens verdi blir da: 50 prosent 100 kroner = 50 kroner I og med at du har kjøpt markedswarranten for 14,79 kroner (inkludert tegningsomkostninger) blir din avkastning i dette eksemplet 238 prosent. Hver aksje i kurven har en maksimalavkastning (tak) på 60 prosent. Maksimal avkastning på produktet som følge av dette er beskrevet i tabellen på neste side. 3

4 Avkastning og utbetalt beløp Tabellen under viser avkastningen og tilbakebetalt beløp for en plassering på markedswarrants for totalt kroner (inkludert tegningsomkostninger). Det kreves en styrkelse av aksjekurven på minst 14,79 prosent for at du skal få tilbake ditt investerte beløp tilbake, gitt en avkastningsfaktor på 100 prosent. En verdiutvikling over 14,79 prosent gir gevinst og en verdiutvikling under 14,79 prosent gir et tap. Maksimal avkastning for produktet vil være 306 prosent av investert beløp. Dette inntreffer om alle aksjene i kurven stiger med minst 60 prosent. Aksjekurvutvikling Plassert beløp Tilbakebetalt beløp* Avkastning på plassert beløp* Årlig aksjekurvutvikling Årlig effektiv avkastning** 80% % 21,5% 58,4% 60% % 16,9% 58,4% 40% % 11,8% 38,7% 20% % 6,2% 10,4% 0% % 0,0% - -20% % -7,1% - * Gitt eksponert beløp på kr 100 per markedswarrant ** Årlig effektiv avkastning er beregnet med en tegningsprovisjon på 2 prosent. Avkastning Markedswarrant Norske aksjer V 350% 300% 250% Slik kjøper du Fyll ut tegningsblanketten senest 18. mai Markedswarrant Norske aksjer V skal betales den 22. mai Avkastning i prosent 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Kontakt oss Ta kontakt med din rådgiver om du har spørsmål om Markedswarrant Norske aksjer V. -150% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Verdiutvikling aksjekurv Aksjekurvutvikling Markedswarrant utvikling Grafen viser avkastningen på markedswarranten ved ulike utviklinger i aksjekurven. Som grafen viser, vil investor tape sin investering dersom verdiutviklingen er flat eller negativ i perioden. Markedswarranten vil gi en positiv avkastning dersom den gjennomsnittlige verdiutviklingen i aksjekurven overstiger 14,79 prosent i perioden. 4

5 Fakta om Markedswarrant Norske aksjer V Tilrettelegger Handelsbanken Capital Markets DISTRIBUTØR- OG TILRETTELEGGERMARGIN Ved distribusjon av Markedswarranten mottar distributør en margin utover tegningsomkostninger. Distributørmarginen er inkludert i prisen på markedswarranten. Informasjon om distributørmarginen finnes på distributørens tegningsblankett og på side 2 i denne brosjyren. PRIS PER MARKEDSWARRANT Pris per markedswarrant er 14,50 kroner. Minste tegningsvolum er markedswarranter. TEGNINGSOMKOSTNING Tegningsomkostningen er 2 prosent av investert beløp. TILLEGGSKOSTNADER Markedswarrants vil stå på kundenes VPS-konto. Ulike tilbydere har ulike priser for beholdninger på VPS-konto. For kunder i Handelsbanken belastes det årsgebyr for beholdninger over kr Årsgebyrene nedenfor viser kostnadene for kunder i Handelsbanken. Vi gjør oppmerksom på at andre aktører kan ha andre priser og at prisene underveis kan endre seg. VPS-konto Kontohold Opprettelse av VPS-konto Endring av faste kontoopplysninger 0,00 Årsgebyr Avgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi per VPS-kontokunde, basert på verdi per foregående år. - Beholdning med verdi opp til kr ,00 - Beholdning med verdi > t.o.m. 1 mill. 340,00 I tillegg for del av beholdning med verdi - > 1 mill. opp til 3 mill. (pr. påbegynt mill.) 150,00 - > 3 mill. opp til 100 mill (pr. påbegynt mill.) 125,00 - > 100 mill. opp til 1 mrd. (pr. påbegynt mill.) 125,00 - > 1 mrd. opp til 5 mrd. (pr. påbegynt mill.) 40,00 - > 5 mrd. (pr. påbegynt mill.) 30,00 TEGNINGSFRIST Siste dag for tegning er den 18. mai INNBETALINGSDAG Markedswarrantene skal betales den 22. mai STARTKURS Startkurs fastsettes den 26. mai EKSPONERT BELØP Eksponert beløp= Beregningsbeløp x Avkastningsfaktor Beregningsbeløp Beregningsbeløp settes til 100 kr per markedswarrant. AVKASTNINGSFAKTOR Avkastningsfaktoren er preliminært 100 prosent, men kan bli både høyere og lavere. Avkastningsfaktoren fastsettes på startdagen og avgjøres blant annet hvordan den fremtidige forventede volatiliteten på aksjekurven forandres frem til startdagen. Emisjonen innstilles dersom avkastningsfaktoren ikke kan settes til minimum 80 prosent. Tak Ved beregning av Sluttkurs er oppgangen i hver enkelt aksje i kurven begrenset til 60 prosent. Dette taket begrenser avkastningspotensialet på produktet som beskrevet på side 4. Samtidig gjør det at prisen på warranten blir betraktelig lavere enn den ellers ville ha vært. SLUTTKURS Sluttkurs fastsettes 28. mai UTBETALINGSDAG Utbetalingsdag er den 8. juni VALUTA Alle beregninger og betalinger er i norske kroner. SKATT Markedswarrants behandles per i dag skattemessig som finansielle opsjoner. Både gevinst og tap behandles per i dag som alminnelig inntekt og beskattes med 28 prosent. Antatt salgsverdi til markedswarrantene inkluderes i beregning av innehavers netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger kan bli endret i fremtiden også med tilbakevirkende kraft. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for de årene investeringen løper. Handelsbanken påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skattemessige konsekvenser som investorene kan pådra seg som følge av kjøp av markedswarranter. INFORMASJON OM UNDERLIGGENDE AKSJEKURV Aksjekurven betaler ikke ut utbytte fra aksjene som inngår. Forventet avkastning på aksjekurven er derfor lavere enn om man hadde investert i aksjene direkte. Warrants som ville gitt rett til utbytte ville vært tilsvarende dyrere. Mer informasjon om underliggende aksjekurv finnes i Slutliga Villkor. TILDELING OG VILKÅR FOR EMISJONENS GJENNOMFØ- RELSE Fastsettelse av startkurs og definitiv avkastningsfaktor publiseres på våre nettsider. Tildelingsbrev og avkastningsfaktor sendes også den enkelte investor fra VPS. Handelsbanken innstiller emisjonen dersom avkastningsfaktoren ikke kan fastsettes til minst 80 %. Handelsbanken har rett til å innstille hele eller deler av emisjonen også i andre tilfeller. For ytterligere informasjon, se Slutliga Villkor. Dersom emisjonen innstilles etter betaling har funnet sted, betaler Handelsbanken tilbake beløpet til den kontoen som er angitt på tegningsblanketten. FULLSTENDIGE VILKÅR Fullstendige prospektet for Markedswarrant Norske aksjer V utgjøres av Grundprospekt för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikat program og Slutliga Villkor avseende Markedswarrant Norske aksjer V. Begge dokumentene finnes på Grundprospekt för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram er godkjent av den svenske Finansinspektionen. ISIN-NR NO

6 Annet som er viktig å vite Innbetalt beløp kan tapes i sin helhet Om gjennomsnittlig verdiutvikling på underliggende er negativ eller uendret i perioden forfaller markedswarranten uten verdi og hele din investering går tapt. Kredittrisiko Ved kjøp av Markedswarrant Norske aksjer V tar investor en kredittrisiko på Handelsbanken. Handelsbankens kredittrating er AA- fra Standard & Poor s og Aa1 fra Moody s. Rating er den karakter en låntager kan motta fra et uavhengig kredittratingsinstitutt på sin evne til å klare sine finansielle forpliktelser. Denne evnen kalles også for kredittverdighet. De to største kredittratingsinstituttene er Moody s og Standard & Poor s. Handelsbanken er en universalbank og har dermed et komplett tilbud av ulike bankprodukter. Med dette følger en rekke ulike risker som identifiseres, måles og håndteres på en systematisk måte innen konsernets alle deler. Handelsbanken stiller ingen sikkerheter for emitterte verdipapirer og de som plasserer i verdipapirer omfattes verken av den norske eller svenske innskuddsordningen. Investorer skal også tilegne seg kunnskap om risikoene som knyttes til en investering i markedswarrants og en beslutning om investering i markedswarrants skal fattes på grunnlag av investorens finansielle og skattemessige posisjon. En investering i markedswarrants skal kun gjøres etter at investor nøye har overveid markedswarrantens egenskap til å gi avkastning fra aksjekurven, samt hvordan aksjekurvens verdiutvikling beregnes og sannsynligheten for at markedswarranten vil gi avkastning fra aksjekurven. Under løpetiden kan flere enn kun en risikofaktor ha påvirkning på markedswarrantens verdi, hvilket betyr at en risikofaktors effekt kan være uforutsigbar. Alle investorer skal lese markedswarrantens Slutliga Vilkor og Grundprospektet. Markedsrisiko Underveis i løpetiden påvirkes verdien på Markedswarrant Norske aksjer V av flere faktorer, blant annet den underliggende kurvens utvikling, gjenstående løpetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle aksjeutbytter. Merk at små endringer i den underliggende kurven kan resultere i store endringer i warrantens verdi. Investorer bør være klar over at en warrant i løpetiden handles som et selvstendig verdipapir og at verdien styres også av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Likviditetsrisiko Det gjøres oppmerksom på at det i visse perioder kan være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Markedswarrant Norske aksjer V. Dette kan for eksempel inntreffe ved illikviditet i markedet, kraftige kursbevegelser eller når handelen på en relevant markedsplass stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Også tekniske feil, eksempelvis kommunikasjonsbrudd kan forstyrre handelen. Kunnskapsnivå Investorer i markedswarrants skal tilegne seg nok kunnskap om instrumentene slik at en beslutning om kjøp kan fattes på et forretningsmessig grunnlag. 6

7 Kontaktinformasjon Handelsbanken Capital Markets Oslo Rådhusgaten 27, ostboks 332 Sentrum 0101 OSLO Tel: , Fax: Handelsbanken Capital Markets

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer