Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009"

Transkript

1 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004

2 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene for å spare i BMA (Bankinnskudd Med Aksjeavkastning). Verdens børser har det siste året hatt en meget god vekst. Global Spar 2004/2009 gir deg nå muligheten til å investere i de største aksjemarkedene med sikkerhet for innskuddet. Ta kontakt med Sparebanken Rana innen 1.oktober 2004, slik at du får muligheten til å ta del i verdiutviklingen på de tre aksjeindeksene. Bindingstiden er 5 år, og minimum sparebeløp før omkostninger er NOK ,-. Global Spar 2004/2009-1,5 % sikret årlig avkastning, samt 70 % av verdistigningen utover dette - sikkerhet for innskuddet ved forfall - en investering i norske kroner - ingen valutarisiko - effektiv tilgang til det internasjonale aksjemarkedet

3 BMA - Sikker plassering med gode avkastningsmuligheter Plassering i aksjer er forbundet med risiko for svingninger i verdi i plasseringsperioden. Samtidig er det også disse svingningene som gir de høye avkastningsmulighetene. Bankinnskudd befinner seg på den motsatte siden av risikoskalaen. Ved å kombinere disse to i en BMA, oppnår du sikkerheten som ved et ordinært bankinnskudd, samtidig som du får aksjemarkedets avkastningsmuligheter. Global Spar 2004/2009 I Global Spar 2004/2009 er du sikret en løpende rente på 1,5 % som utbetales årlig. Samtidig er du også sikret 70 % av en eventuell positiv verdistigning i Globalindeksen dersom denne er høyere enn 7,73 % ved bindingstidens utløp. (7,73 % avkastning ved bindingstidens utløp tilsvarere en effektiv rente på 1.5 % per år.) Dersom indeksen stiger med 100 % i løpet av bindingstiden, vil du få tilført et tilleggsbeløp ved bindingstidens utløp som utgjør innskuddsbeløpet multiplisert med % (( ) * 70 %). Uansett utvikling i aksjemarkedet vil du være sikret å få tilbake din investering ved bindingstidens utløp. Etablering og innbetaling av innskudd Etablering av innskudd i Global Spar 2004/2009 kan kun gjennomføres i perioden fra og med 23. august til og med 1. oktober Etablering gjennomføres ved utfylling av Tegningsblanketten som er en del av denne brosjyren. Siste frist for innbetaling er 1.oktober Innskuddet er bundet fra 1. oktober 2004 frem til utbetaling den 22. oktober Når du har inngått avtale om innskudd i Global Spar 2004/2009 (Tegningsblanketten er innlevert banken), har du gjort en bindende avtale. Etter at banken har mottatt Tegningsblanketten, kan denne derfor ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg kursutviklingen på Globalindeksen. Tilgang til internasjonale aksjemarkeder Ved etablering av produktet, har vi funnet aksjeindekser som vi mener bør gi gode avkastningsmuligheter i denne perioden. Som investor får du på en enkel og effektiv måte tilgang til svært mange aksjer i disse markedene. Det er ingen løpende forvaltningsomkostninger og ingen valutarisiko knyttet til plasseringen. Globalindeksen omfatter følgende internasjonale aksjeindekser: Land: Indeks: Vekt (andel i Globalindeksen) USA Standard & Poor s 500 1/3 Japan Nikkei 225 1/3 Eurosonen Dow Jones EURO STOXX 50 1/3 Standard & Poor's 500 Standard & Poor's 500 er en indeks som er bredt sammensatt av aksjer valgt ut etter markedsstørrelse, likviditet og deltagelse i forskjellige industrigrupper. Indeksen er markedsverdivektet og inneholder de 500 største børsnoterte selskapene i USA. AT&T, Bank of America, Coca Cola, General Electric, McDonald's og Microsoft er selskaper som inngår i indeksen. Indeksen representerer alle hovednæringer og gir dermed et godt bilde av utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet. Nikkei 225 I Japan har vi valgt den generelle aksjeindeksen Nikkei 225, som består av de 225 ledende japanske aksjeselskapene notert på børsen i Tokyo. Av selskaper finner vi bl.a. Canon Inc, Honda Motors Corp, Toyota og Sony Corp. DJ EURO STOXX 50 Den europeiske aksjeindeksen Dow Jones EURO STOXX 50 består av 50 store selskaper fra ulike land i Eurosonen. Blant selskapene finner vi kjente navn som Deutsche Bank, Nokia, Siemens og Alcatel. Aksjeindeksene som inngår i Global Spar 2004/2009 er ikke justert for utbytte fra selskapene i indeksene.

4 Utsiktene til vekst i USA, Japan og Eurosonen USA Veksten i USA har vært positiv siden resesjonen i Det er først og fremst en god etterspørselsvekst fra de amerikanske husholdningene som har holdt aktiviteten oppe. Etter flere års fall er det nå også oppgang i investeringene. Farten i amerikansk økonomi holder seg oppe, drevet av lave renter, skattekutt og den betydelige svekkelsen av dollar over lang tid. Vi legger til grunn at BNP vil øke med opp mot 5 prosent i Dette vil etter hvert føre til en oppgang i sysselsettingen og arbeidsledigheten vil fortsette å avta. Det legges opp til en innstramming av finanspolitikken i 2005 og 2006, noe som vil bremse veksten i økonomien. Til tross for lavere vekst og en fortsatt svak dollarkurs, vil underskuddet på driftsbalansen kun bli litt redusert de kommende årene. Inflasjonen ventes å ta seg noe opp i år, som følge av økende råvarepriser. Japan Utviklingen i japansk økonomi gjennom fjoråret og første kvartal i år var gjennomgående positiv. Drevet av sterk oppgang i eksporten til Kina, tok den økonomiske aktiviteten seg betydelig opp. Dette førte også til at arbeidsledigheten falt og til at deflasjonen avtok gjennom året. Det ser ut til at denne utviklingen vil fortsette fremover. Produksjonen og kapasitetsutnyttelsen i industrien har tatt seg betydelig opp det siste halve året. Bedriftenes inntjening og fremtidstro er også klart forbedret. Dette peker i retning av fortsatt vekst i de private investeringene, noe som understøttes av en relativt sterk ordreutvikling. Også veksten i husholdningenes forbruk har tatt seg kraftig opp det siste halvåret og bidro til at veksten i BNP ble hele 6 prosent i første kvartal i år. For året som helhet ventes det nå at BNP vil øke med rundt 4 prosent. Eurosonen Konjunkturene i eurosonen har vist tegn til en viss bedring det siste halvåret, men veksten er fortsatt svak. Positive impulser fra resten av verden har bidratt til et eksportmessig oppsving, men en sterk eurokurs og svak innenlandsk etterspørsel hemmer aktiviteten. Arbeidsledigheten har stabilisert seg på et relativt høyt nivå og husholdningene er fortsatt pessimistiske. Dermed blir det liten fart i privat forbruk. I tillegg har ikke den eksportdrevne oppgangen så langt bidratt til noe løft i næringslivets investeringer. Det er betydelige forskjeller mellom de store økonomiene: Spania og Frankrike opplever god vekst, mens Italia og spesielt Tyskland henger etter. Inflasjonen har økt en del i år, men det skyldes i all hovedsak oppgangen i oljeprisen og prisøkning på andre råvarer. Det er foreløpig ikke noe behov for høyere rente i eurosonen. Globalindeksens historiske utvikling I grafen ved siden av vises den historiske utviklingen for de siste 5 årene beregnet ut fra utviklingen i aksjemarkedene som inngår i Globalindeksen Av grafen fremgår det at Globalindeksen har falt i denne perioden. Fra april 2003 har indeksen derimot hatt en positiv utvikling. Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning apr.99 aug.99 des.99 apr.00 aug.00 des.00 apr.01 aug.01 des.01 apr.02 aug.02 des.02 apr.03 aug.03 des.03 apr.04 Nikkei 225 DJ EURO STOXX 50 S & P 500 Globalindeksen Beregning av avkastning Avkastningen beregnes ut i fra den positive verdistigningen i Globalindeksen fra startdato 22. oktober 2004 til fastsettelsen av sluttverdien i perioden oktober 2007 til oktober Global Spar 2004/2009 gir deg en løpende rente på 1,5 % per år som utbetales 22. oktober hvert år, med unntak av 2005 og 2006, hvor utbetalingen vil skje hhv. 24. og 23. oktober. Dersom Globalindeksen har steget mer enn 7,73 % i bindingstiden for innskuddet, vil du få utbetalt et tilleggsbeløp tilsvarende 70 % av den overskytende verdistigningen. Startverdiene til aksjeindeksene (Delindeksene) som inngår i Globalindeksen blir fastsatt på dato for etablering av innskuddet, den 22. oktober Du vil få tilsendt et eget brev hvor du får oppgitt disse verdiene. Verdien av indeksen ved forfall utgjør et aritmetisk gjennomsnitt av verdiene for denne indeksen den 8. kalenderdag hver måned i perioden fra og med oktober 2007 til og med oktober 2009 (25 noteringspunkter). Ved beregning av verdiutvikling på aksjeindeksene som inngår i Globalindeksen inkluderes ikke eventuelt utbytte for den enkelte aksje som inngår i indeksene. Fullstendig formel for beregning av avkastning er gitt i Vilkår for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning.

5 Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger beregnes i prosent av sparebeløpet, og vil variere med beløpets størrelse. Sparebeløpet og etableringsomkostninger utgjør samlet innskudd ved avtaleinngåelse. Omkostningene belastes på starttidspunktet som tabellen viser: Ordinær NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK eller høyere 0,50 % Det beregnes ikke løpende omkostninger av innskuddet under innskuddets løpetid. Generell informasjon Bindingstid for innskuddet uttak før bindingstidens utløp Global Spar 2004/2009 er laget for kunder som kan binde innskuddet fram til bindingstidens utløp som er 22. oktober Dersom du velger å gå ut før bindingstidens utløp 22. oktober 2009, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet. I Global Spar 2004/2009 vil du ikke ha rett til å få utbetalt renteavkastning for renter som er opptjent, men ikke forfalt (omfatter renter som er opptjent etter utbetaling av renter per 22. oktober ett år når uttak skjer før neste renteforfall påfølgende år). Totalbeløpet som du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet aksjeindeksens utvikling, aktuelle markedsforhold og gjenværende bindingstid. I tillegg vil du bli belastet innløsningskostnader på 0,5 % av innskuddsbeløpet, minimum kr 300,-. Verdiutvikling Du følger enkelt med i verdiutviklingen på ditt innskudd i Global Spar 2004/2009 på : Internett: Telefon:: Skatteforhold Global Spar 2004/2009 gir en løpende rente på 1,5 % som blir utbetalt hvert år den 22. oktober med unntak av 2005 og 2006, hvor utbetalingene vil skje hhv. 24. og 23. oktober. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd og rentebeløpet som er opptjent siste år til ligningsmyndighetene. Opptjente renter for det enkelte år vil bli skattlagt som renteinntekt for det enkelte år investeringen løper. Dersom Globalindeksen har steget mer enn 7,73 % ved bindingstidens utløp, vil denne avkastningen bli tillagt i rapporteringen for Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte.

6 Ved salg før bindingstidens utløp, innrapporteres eventuell merverdi eller mindreverdi som renteinntekt eller rentetap for dette året. Etableringskostnader er etter dagens skatteregler fradragsberettiget normalt ved etablering av innskuddet. Imidlertid har Skatteetaten i en uttalelse angitt at etableringskostnadene ikke bør være fradragsberettiget før ved oppgjør for innskudd hvor eventuell avkastning alene kommer til utbetaling ved bindingstidens utløp. Kort tid etter etablering av innskuddet, vil banken gi en særlig bekreftelse av innskuddet, samt indeksenes startverdier. Ovenstående gir kun generell informasjon. For ordens skyld presiseres at skattereglene kan bli endret under løpetiden for innskuddet og at ligningspraksis også kan variere. Den enkelte kunde må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper. Viktige opplysninger om Risikoforhold Før du bestemmer deg for å etablere innskudd i Global Spar 2004/2009, oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren, herunder Vilkår for BMA som gir deg utfyllende regler og informasjon om vilkårene. Risikoen for deg er først og fremst knyttet til en alternativ renteavkastning på det investerte beløpet i investeringsperioden. Ved beregning av effektiv avkastning må du også ta hensyn til dine etableringsomkostninger. Du bør også vurdere andre alternativer som for eksempel tradisjonelt bankinnskudd. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele sin sparing på flere produkter med forskjellig risikoprofil. Det er viktig at den enkelte tar sin beslutning basert på egen vurdering av ønsket risikonivå. Global Spar 2004/2009 er et sparealternativ som kombinerer sikkerheten for å få tilbakebetalt innskuddet ved bindingstidens utløp, med mulighet for å oppnå avkastning fra aksjemarkedet. Det er ingen valutarisiko knyttet til din investering i Global Spar 2004/2009, selv om avkastningen er avhengig av utviklingen i en indeks av internasjonale aksjer. BMA omfattes av de ordinære regler for innskuddsgaranti. Innskudd i Global Spar 2004/2009 er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil 2 millioner for den enkelt kundes totale innskudd i Sparebanken Rana. Innskudd i Global Spar 2004/2009 er bundet frem til 22. oktober 2009 og tilbakebetaling av innskuddet er kun sikret ved bindingstidens utløp. Dersom innskuddet tas ut før, vil aktuelt beløp som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet. Se ovenfor om uttak før bindingstidens utløp. Du bør derfor ikke investere i Global Spar 2004/2009 dersom du ikke ønsker å binde sparepengene frem til bindingstidens utløp. Din pris for retten til tilleggsavkastning Når du skal vurdere om Global Spar 2004/2009 er et godt alternativ for deg, kan det være nyttig å se nærmere på hvordan produktene er sammensatt. På denne måten vil du få et bedre grunnlag for å vurdere om den pris du betaler for retten til avkastning fra aksjemarkedet er verdt å betale eller om andre alternativer er bedre for deg. Sammenlign gjerne et innskudd i Global Spar 2004/2009 med et ordinært bankinnskudd og vurder om etableringsomkostningene du betaler, samt de renteinntektene du går glipp av, er verdt retten til avkastning fra aksjemarkedet. Nedenfor har vi tatt med en oversikt som viser deg årlig avkastning på en høyrentekonto sammenlignet med hva en investering tilknyttet Globalindeksen ville ha gitt for samme periode. Som naturlig er, viser en høyrentekonto stabil inntjening mens tilsvarende historisk avkastning fra det markedet som produktet er tilknyttet, varierer betydelig. En investering i dette gir deg større muligheter for høyere avkastning, men også økt risiko. Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra aksjemarkedet vil være høyere enn den pris banken betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris som du som kunde betaler og den pris banken selv betaler i markedet vil dekke bankens øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Samtidig er det også klart at den enkelte kunden ikke på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % 94 Årlig effektiv avkastning v / 5 års bindingstid og 100 % AF 95 Global indeksen Høyrentekonto Realisasjonstidspunkt rett til tilleggsavkastning. For ordens skyld legger vi til at banken ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser til å betale tilleggsavkastning gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de forskjellige BMA som tilbys i markedet og hvilken pris som den enkelte bank betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte BMA er knyttet til, løpetid for innskuddet, hvilken avkastningsfaktor du oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av bankens størrelse gjennom den posisjon banken har i markedet og volumer som tegnes i det enkelte produkt

7 Verdien av innskuddet du gir banken uten at du har rett til rente på innskuddet kan illustreres gjennom den avkastning banken kan oppnå på dette innskuddet gjennom å investere dette i norske statsobligasjoner. En investering i statsobligasjoner innenfor bindingstiden til Global Spar 2004/2009 ville per 10. august 2004 gitt en effektiv rente på ca 3,63 % per år. Dette innebærer at verdien for banken av et innskudd Global Spar på kr utgjør kr (hensyn tatt 1.5 % p.a.) når en legger statsrenten til grunn. Sparebanken Rana tilbyr produktet i samarbeid med DnB NOR Markets.

8 TEGNINGSBLANKETT Bankinnskudd med aksjeavkastning Sparebanken Rana Global Spar 2004/2009 Returneres til din kunderådgiver eller til: Sparebanken Rana Postboks Mo i Rana Telefaks Telefon Tegningsperiode: 23. august 1. oktober 2004 Innbetalingsdato: Nedenfor angitte bankkonto vil bli belastet ved registrering av din tegning Innskuddet vil i tegningsperioden frem t.o.m. 21. oktober 2004 bli forrentet etter gjeldende vilkår for særvilkårskonto - p.t 2,15% p.a. Spesifikasjon av tegningen (Vennligst benytt blokkbokstaver) Etternavn/Firma Fornavn Fødselsnummer/foretaksnummer (11/9 siffer) Gateadresse Postnr. Poststed Telefon (dagtid) Telefon (mobil) (evt. telefaksnr.) Plasseringsbeløp (minimum kr ,-) NOK.. (i tillegg vil det bli belastet for tegningsprovisjon, se tabell) Salgssted: Etableringsomkostninger: Ved lånefinansiering: Ansvarssted (kun til internt bruk) Selgers navn (kun til internt bruk) Selgers tlf. nr (kun til internt bruk) Ansatt i Sparebanken Rana JA NEI Belastningsfullmakt: (Må fylles ut) Omkostningene beregnes i prosent av plasseringsbeløpet og vil variere med beløpets størrelse. Omkostningene som belastes på starttidspunktet er som følger: Plassering NOK Omk. i % av plasseringen , ,- 4,00% , ,- 3,00% , ,- 2,00% , ,- 1,00% ,- - eller høyere 0,50% Jeg gir med dette engangsfullmakt til Sparebanken Rana til å belaste min bankkonto for ovennevnte sparebeløp med tillegg av tegningsprovisjon. Samtidig bekreftes det at det er dekning på konto. Egenkapital:.. Lånekapital:.. Saksbehandler kreditt:.. Saksbehandlers tlf. nr:.. Sett kryss: Lån bevilget Ja Nei Rente Fast Flytende Pant i innskudd Ja Nei Bankkonto nr. ( 11 siffer): - - Denne tegningsblankett er bindende. Undertegnede er kjent med samtlige vilkår for Sparebanken Ranas Global Spar 2004/2009 levert i samarbeid med DnB NOR ASA Sted Dato Forpliktende underskrift Blanketten må være datert i tegningsperioden og være din kunderådgiver eller Sparebanken Rana i hende innen kl den 1. oktober 2004 Tegner må være over 18 år. Tegnes i følge fullmakt må fullmakt eller firmaattest fremlegges

9 VILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING Global Spar 2004/ Global Spar 2004/ Kort beskrivelse Kontoen i Bankinnskudd med Aksjeindeksavkastning Global Spar 2004/2009 kan kun åpnes i Kontoåpningsperioden fra og med 23. august til og med 1. oktober Innskuddet innbetales den 22. oktober 2004 og er bundet i 5 år. Minste innskuddsbeløp er kr ,-. Global Spar 2004/2009 er et bankinnskudd med løpende rente på 1,5 % pr år hvor renten utbetales den 22. oktober hvert år med unntak av 2005 og 2006, hvor utbetalingen vil skje hhv. 24 og 23. oktober. Ved bindingstidens utløp den 22. oktober 2009 vil kontohaver i tillegg til den løpende renten få utbetalt et Tilleggsbeløp dersom Verdivekstindeksen har steget med mer enn 7,73 % (tilsvarer en effektiv rente på 1,5 % pr. år). Avkastningen er knyttet til verdiutviklingen i en global aksjeindeks (Globalindeksen). 2. Kontoavtalen - Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Tegningsblankett ("Hoveddokument"). 3. Definisjoner Ved beregning av avkastning for Global Spar 2004/2009, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning: Tilleggsbeløp (T): Konto for Bankinnskudd med Aksjeindeksavkastning Global Spar 2004/2009 vil ved utløpet av Bindingstiden bli kreditert med et eventuelt Tilleggsbeløp (T) dersom den vektede summen av de relative endringene i Delindeksene som inngår i Globalindeksen fra DelindeksStart til DelindeksSlutt overstiger 7,73 %. Denne stigningen på 7,73 % tilsvarer verdien av de årlige renteutbetalingene på innskuddet (inklusiv utbetaling den 22. oktober 2009). Matematisk uttrykt vil Tilleggsbeløpet utgjøre: T S & P 500 Slutt 1 x S & P 500 Start 3 Nikkei 225 Slutt 1 = I x AF x maks + x 107,73 % ; 0,0 Nikkei 225 Start 3 E URO STOXX 50 Slutt 1 + x E URO STOXX 50 Start 3 Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd på Global Spar 2004/2009, eksklusiv Etableringsomkostninger. Avkastningsfaktor (AF): 70 % Globalindeksen: Globalindeksen består av følgende Delindekser: Standard and Poor's 500: Aksjeindeksen Standard and Poor's slik den beregnes og publiseres av Standard and Poor's, New York. Nikkei 225: Den japanske aksjeindeksen Nikkei 225 som beregnes og publiseres av Nihon Keizai Shimbun Inc. Dow Jones EURO STOXX 50: Den europeiske aksjeindeksen Dow Jones EURO STOXX som beregnes og publiseres av STOXX Limited. Ved oppstart den 22. oktober 2004 er Delindeksen S&P 500 vektet med 1/3, Nikkei 225 vektet med 1/3 og Dow Jones EURO STOXX 50 vektet med 1/3. I tilfellet en av Delindeksene blir erstattet av en annen indeks, som i henhold til Bankens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Delindeks, skal denne indeks, som beregnet og publisert, gjelde som Delindeks. Dersom det foreligger feil i eller skjer endringer i formelen for, kalkulering av eller publisering av Delindeks eller dersom Delindeks ikke lenger beregnes eller offentliggjøres, skal Banken etter beste skjønn fastsette de verdier som skal benyttes ved fastsettelsen av Delindeks. Delindeksene som inngår i Globalindeksen inkluderer ikke utbytte som utbetales fra selskapene som omfattes av Delindeks. DelindeksStart: Verdien av Delindeks på Evalueringstidspunktet den 22.oktober Melding om DelindeksStart med verdi for den enkelte Delindeks vil bli meddelt kontohaver av Banken snarest mulig etter 22. oktober 2004.

10 DelindeksSlutt: Det aritmetiske gjennomsnitt av verdier for Delindeks på Evalueringstidspunktet den 8. kalenderdag i hver måned, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag i perioden fra og med april 2008 til og med oktober 2009 (19 noteringspunkter). Børs: Nedenforstående for den enkelte Delindeks relevant Børs eller etterfølger til slik Børs. Standard and Poor's 500: New York Stock Exchange, The American Stock Exchange, The National Association of Securities Dealers Automated Quotation National Market System (NASDAQ) og Chicago Mercantile Exchange. Nikkei 225: Tokyo Stock Exchange og Osaka Security Exchange Dow Jones Euro Stoxx 50 Milan Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange/Xetra, EURONEXT Paris, Helsinki Stock Exchange, Madrid Stock Exchange/SIBE, Lisbon Stock Exchange, EURPNEXT Amsterdam, EURONEXT Brussels, Swiss Exchange, Vienna Stock Exchange/Xetra, Irish Stock Exchange/Xetra, Athens Stock Exchange og Eurex. Relevant børs vil endres I tråd med endringer I indeksen ettersom selskaper tas ut av/inn i indeksen. Evalueringstidspunkt: Det tidspunkt på Beregningsdag da handel på den aktuelle Børs opphører. Beregningsdag: Dag for fastsettelse av verdi for DelindeksStart og verdi for DelindeksSlutt. Er Beregningsdag en dag som ikke er Børsdag for en av Delindeksene, flyttes Beregningsdag for denne Delindeksen til første påfølgende dag som er Børsdag for denne Delindeksen. Dersom Delindeks blir påvirket av Markedsforstyrrelser på Beregningsdag, skal Beregningsdag flyttes til første Børsdag uten Markedsforstyrrelse for den (de) aktuelle Aksje(r) hvor Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de aksjer som ikke er påvirket av Markedsforstyrrelser skal beholde sine opprinnelige Beregningsdager. Dersom slik Markedsforstyrrelse vedvarer den aktuelle Beregningsdag og i fem påfølgende Børsdager deretter, skal denne femte Børsdag være Beregningsdag for den aktuelle Delindeks i Global Spar 2004/2009. Den aktuelle Delindeksens verdi skal da bestemmes av Banken som skal benytte formelen (siste gjeldende formel før Markedsforstyrrelse inntrådte) for utregning av den aktuelle Delindeks på den ovennevnte femte Børsdag etter at Markedsforstyrrelse inntrådte. Dersom handel i aksje(r) er suspendert eller særdeles begrenset, fastsetter Banken etter sitt beste skjønn den kurs som antas å ville ha vært kursen på Evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen(e) ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Markedsforstyrrelse: Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Børsdag mindre enn en halv time før Evalueringstidspunktet på den aktuelle Børs og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel, som av Banken blir vurdert som vesentlig. Banken: Sparebanken Rana / DnB NOR Børsdag: Dag hvor Relevant Børs for den enkelte Delindeks er åpen for handel. Ved Beregning av Delindeks skal alle Børsene angitt for denne Delindeksen være åpen for handel, dog med unntak for Dow Jones Global Titans 50 der Børsdag ansees å foreligge dersom minst 50 % av den såkalte "Dow Jones STOXXsmTMI's free float market capitalisation" og minst 50 % av børsene angitt for Dow Jones Global Titans 50 er tilgjengelig for handel. Bankdag: Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag. Bindingstid: Fra og med 1. oktober 2004 til og med 22. oktober Tegningsperiode: Fra og med 23. august til og med 1. oktober Bindingstidens utløp: 22. oktober Etableringsomkostninger: Kostnadene som betales for etablering av Innskuddsbeløpet som fastsatt i punkt 13.

11 Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i Global Spar 2004/2009 som angitt i punkt Tegningsperiode Avtale for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Global Spar 2004/2009 kan kun inngås i tidsrommet mellom 23. august og 1. oktober Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for Global Spar 2004/2009 vil bli åpnet av Banken i kundens navn dersom Banken har mottatt korrekt utfylt og signert Tegningsblankett. Kontoåpning forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Tegningsperioden. Kunden har ansvar for at Tegningsblanketten sendes Banken innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken. Etter at Banken har mottatt Tegningsblanketten, kan ikke kontohaver selv annullere avtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken, i tillit til den mottatte avtalen, inngår sikringsforretninger for å kunne gi kontohaver Tilleggsbeløpet. Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Tegningsperioden med basis i mottatte avtaler. Dersom kunden ønsker å annullere avtalen etter at denne er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken. 6. Innbetaling av avtalt innskuddsbeløp Innskudd av avtalt beløp (minimum kr ,-) samt Etableringsomkostninger skal foretas innen 1. oktober Ved manglende dekning på konto i forhold til avtalt Innskuddsbeløp, tillagt Etableringsomkostninger, eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til fritt å vurdere hvorvidt Banken vil inndrive det avtalte beløpet eller heve avtalen. Ved eventuell heving vil kontohaver bli varslet direkte. Ved forsinket betaling vil Banken også kunne inndrive forsinkelsesrente i henhold til alminnelige regler. Ved manglende dekning på konto, vil Banken kreve dekning for de kostnader som Banken har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger, jfr. punkt 5. Banken vil i et slikt tilfelle dessuten kreve inndekning av Etableringsomkostninger samt administrasjonsgebyr tilsvarende som ved brudd på Bindingstid som angitt i punkt 8. Kunden aksepterer ved inngåelse av avtalen at Banken kan belaste kunden for et slikt beløp. 7. Kansellering Banken forbeholder seg retten til å kansellere innskudd på Global Spar 2004/2009 dersom det i perioden fra og med 23. august til og med 5. november 2004, inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som etter Bankens vurdering gjør det vanskelig å fastsette verdien på Delindeks på Evalueringstidspunktet for DelindeksStart den 22. november b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, aksjekursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet Delindeks. Ved kansellering av Global Spar 2004/2009, skal Banken varsle kontohaverne direkte dersom avtale på dette tidspunkt er inngått, konto er åpnet og/eller Innskuddsbeløp er innbetalt. Dersom innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp og Etableringsomkostninger er foretatt ved kansellering, vil kontoen bli avviklet og Innskuddsbeløp tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning, eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Innskuddsbeløp vil ved slik tilbakeføring bli tillagt en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 22. oktober 2004 frem til betaling skjer. 8. Bindingstid Forutsetningen for å inngå avtale om innskudd på Global Spar 2004/2009 er at kontohaver er villig og har anledning til å binde innskuddet i en periode på 5 år. Det er derfor satt Bindingstid for innskuddet, som løper fra og med 22. oktober 2004 til og med 22. oktober Overholdelse av Bindingstid er en forutsetning for kontohavers ubetingede rett til å få tilbakebetalt det opprinnelige innskutte beløpet (med fradrag for Etableringsomkostninger). Dersom kontohaver likevel velger å bryte forutsetningen om Bindingstid, kommer reglene i punkt 9 til anvendelse. 9. Kontohavers brudd på forutsetningen om Bindingstid Dersom kontohaver skulle velge å bryte Bindingstid for innskuddet, jfr. punkt 8, vil kontohaver bli belastet med innløsningsomkostninger tilsvarende 0,5 % av Innskuddsbeløpet (eksklusive Etableringsomkostninger), dog minimum kr 300,-, til dekning av Bankens administrasjonskostnader. Dersom kontohaver velger å gå ut før Bindingstidens utløp 22. oktober 2009, vil kontohaver ikke være sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Videre vil kontohaver ikke ha rett til å få utbetalt renteavkastning for renter som er opptjent, men ikke forfalt (omfatter renter som er opptjente etter utbetaling av renter på 8. oktober et år når uttak skjer før neste renteforfall påfølgende år). Totalbeløpet som utbetales før Bindingstidens utløp vil være avhengig av blant annet Faktorindeksen sin utvikling, samt gjenværende Bindingstid. Hvilket beløp kontohaver vil motta ved et uttak før Bindingstidens utløp vil derfor ikke kunne angis på forhånd. Beløpet som vil kunne tilbakebetales vil derfor kunne være både høyere og lavere enn det opprinnelige innskuddet, alt avhengig av de forhold som er angitt ovenfor. Dette innebærer at Global Spar 2004/2009 klart er best egnet for kunder som er beredt på å binde Innskuddsbeløpet fram til Bindingstidens utløp. Risikoen for at Innskuddsbeløpet vil kunne bli vesentlig redusert dersom uttak skjer før Bindingstidens utløp må derfor vurderes før avtaleinngåelsen.

12 Dersom kontohaver ønsker å gå ut før Bindingstidens utløp, vil Banken gi utfyllende opplysninger om aktuelt beløp som vil bli tilbakebetalt. Ved avslutning av innskuddet før utløpet av Bindingstid, vil kontoen bli avviklet. Aktuelt beløp, etter belastning av innløsningsomkostninger og de kostnader som nevnt i denne bestemmelse, vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Dersom innskuddet er lånefinansiert med sikkerhet i innskuddet vil det bli gjennomført avregning mot lånet før eventuell utbetaling. 10. Avkastning Renter Nominell og effektiv rente for Bankinnskudd med Aksjeindeksavkastning Global Spar 2004/2009 er 1,5 % fra innskuddet etableres 22. oktober 2004 fram til bindingstidens utløp 22. oktober (Etableringsomkostninger ikke medberegnet.) Renter av innskuddet vil bli tilført oppgitt konto i Kontoavtalens Del A hver 22. oktober med unntak av 2005 og 2006, hvor utbetaling vil skje hhv. 24 og 23. oktober. På dato for utløpet av Bindingstid den 22. oktober 2009 vil kontohaver få utbetalt et Tilleggsbeløp dersom Globalindeksen har steget med mer enn 7,73 %. Se ovenfor spesielt under punkt 3 om beregning av Tilleggsbeløp. 11. Tidspunkt for kreditering av Tilleggsbeløp Bindingstid for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Global Spar 2004/2009 utløper 22. oktober Under forutsetning av at kontohaver har overholdt Bindingstid, vil kontoen på denne dato bli kreditert med et Tilleggsbeløp som angitt ovenfor i punkt 3. Dersom siste dag av Bindingstiden faller på en dag som ikke er Bankdag (enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag), skal slik kreditering finne sted første påfølgende Bankdag. 12. Informasjon om verdiutvikling for Global Spar 2004/2009 Informasjon om verdiutviklingen for Globalindeksen i Global Spar vil være tilgjengelig via Sparebanken Ranas hjemmeside under løpetiden for innskuddet. 13. Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger beregnes i prosent av sparebeløpet, og vil variere med beløpets størrelse. Sparebeløpet og etableringsomkostninger utgjøre samlet innskudd ved avtaleinngåelse. Omkostningene belastes på starttidspunktet som tabellen viser: Ordinær NOK ,00 % NOK ,00 % NOK , 00 % NOK ,00 % NOK eller høyere 0,50 % Det beregnes ikke løpende omkostninger av innskuddet under innskuddets løpetid. Etableringsomkostninger er etter dagens skatteregler fradragsberettiget - normalt ved etablering av innskuddet. For innskudd hvor eventuell avkastning alene kommer til utbetaling ved bindingstidens utløp har Skatteetaten i en uttalelse angitt at omkostningene ikke bør være fradragsberettiget før ved oppgjør av bankinnskuddet. For ordens skyld presiseres også at skattereglene kan endres under løpetiden for innskuddet og at også ligningspraksis kan variere. Ved brudd på Bindingstid påløper innløsningskostnader med 0,5 % av innløst beløp, minimum 300,-. Se for øvrig punkt 9 for andre konsekvenser av kontohavers brudd på Bindingstid, herunder dekning av Bankens kostnader. 14. Betalingsoppdrag og betalingsinstrumenter Global Spar 2004/2009 kan ikke benyttes til betalingsoppdrag og kan ikke disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter. 15. Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker er Banken obligatorisk medlem av Bankenes Sikringsfond. Konto som opprettes i Global Spar 2004/2009 omfattes av disse bestemmelser. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av vedkommende sikringsfond med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner gjelder for de samlede innskudd som en innskyter har i en enkelt bank. Beløpet gjelder hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter. Har innskyteren innskudd i flere banker, gjelder grensen på 2 millioner for hver av bankene. Som innskudd i en bank regnes også en kundes tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester. Garantien gjelder dersom Banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. Innskudd i Global Spar 2004/2009 inngår som en del av kundens totale innskudd i Sparebanken Rana. For ordens skyld presiseres at garantien for innskuddet er knyttet til tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet ved utløpet av Bindingstid. Ved eventuelt uttak før utløpet av Bindingstid gjelder vilkårene i punkt 9 ovenfor.

13 16. Risikoforhold Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå tilleggsavkastning fra de markedene som Globalindeksen er knyttet opp mot. Avkastning som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Global Spar 2004/2009 er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før avtalen inngås. Sikkerhet for å få tilbake Innskuddsbeløpet er avhengig av at beløpet bindes fram til Bindingstidens utløp. Global Spar 2004/2009 er derfor klart best egnet for investorer som har anledning til å binde innskuddet fram til 22. oktober Global Spar 2004/2009 innebærer ingen valutarisiko selv om et eventuelt Tilleggsbeløp beregnes ut fra utviklingen i Globalindeksen. 17. Andre forhold - utfyllende opplysninger Kontoavtalens Del C inneholder alminnelige opplysninger for innskudd. For ordens skyld tillegges at Global Spar 2004/2009 skattemessig håndteres som et ordinært innskudd. Global Spar 2004/2009 medfører rett til en årlig rente på 1,5 %. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd og rentebeløpet som er opptjent siste år til ligningsmyndighetene. Opptjente renter for det enkelte år vil bli skattlagt som renteinntekt for det enkelte år investeringen løper. Dersom Globalindeksen har steget mer enn 7,73 % ved bindingstidens utløp, vil denne avkastningen bli tillagt i rapproteringen for Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte. Ved et eventuelt salg før Bindingstid er utløpt, innrapporteres eventuell merverdi eller mindreverdi som renteinntekt/tap for dette året. Opplysninger som er gitt i denne avtale om skatteregler er kun til generell informasjon. Den enkelte investor må derfor selv vurdere sin situasjon og er også selv ansvarlig for å sikre at ligningsmyndighetene får nødvendige opplysninger.

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Banksparing med aksjeavkastning

Banksparing med aksjeavkastning Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp*

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer