Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III"

Transkript

1 Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III Opptil 200 % gearingfaktor knyttet til utviklingen i MSCI Hedge Invest Index samt garanti for 105 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 11. august september 2004 Innbetalingsdato: 18. oktober 2004 Tilrettelegger: *Se tegningsinnbydelse for fullstendig informasjon

2 Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III en alternativ investeringsform Hedgefond kalles også alternative investeringsfond. Stor fleksibilitet i investeringsprodukter og teknikker gjør det mulig for alternative investeringsfond å oppnå positiv avkastning selv om aksje- og obligasjonsmarkedet faller. Forvalterne foretar alternative investeringer som kan klassifiseres ut fra forskjellige strategier som for eksempel global makroanalyse, arbitrasje og long/short aksjer. Hegdefond bruker flere strategier for å nå målet om høy absolutt avkastning. Mens tradisjonelle fond investerer i aksjer, obligasjoner og sertifikater, kan alternative investeringsfond i tillegg investere i derivater, konvertible obligasjoner, valuta, råvarer og gjøre shortsalg av alle de forskjellige instrumentene, dvs selge papirer man låner for senere å kunne kjøpe tilbake på lavere kurser jun.97 jun.98 jun.99 jun.00 jun.01 jun.02 jun.03 jun.04 Privatbanken Dynamisk Hedge III MSCI World Nikkei 225 S&P 500 Eurostoxx 50 Oslo Benchmark Grafikken viser utviklingen av verdens ledende aksjeindekser (lokal valuta) i tidsrommet fra juni 1997 til og med juni 2004 sammenlignet med hvordan avkastningen ville vært med et tilsvarende produkt som Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III er en investering som: Gir mulighet for god avkastning knyttet til utviklingen i MSCI Hedge Invest Index uten risiko for investert kapital* Er en langsiktig plassering, men med mulighet til å ta gevinst underveis Ikke har valutarisiko Passer for både små og store investorer Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III s avkastning kan sammenlignes med et bankinnskudd, der det isteden for rente gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i MSCI Hedge Invest Index. Ved forfall den 18. oktober 2011 vil du som investor være garantert å få utbetalt 105 % av ditt innskutte beløp pluss en avkastning som er avhengig av verdistigningen på MSCI Hedge Invest Index. *Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6. desember 1996 nr 75. MSCI Hedge Invest Index MSCI Hedge Invest Index består av et bredt utvalg av hedgefond som representerer de fleste kjente hedgefondstrategier. Hedgefond indeksen ble etablert 15. juli 2003 av MSCI for å gi investorer muligheten til å investere i strukturerte produkter med avkastning knyttet til en hedgefondindeks. MSCI har konstruert indeksen slik at investeringene i indeksen går gjennom Lyxor Asset Management som er et heleiet datterselskap av den franske investeringsbanken Société Générale. MSCI er et uavhengig selskap, hvor hovedeier er investeringsbanken Morgan Stanley. Indeksen består (pr. 6. juli 2004) av 97 hedgefond. Ved å investere i Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III unngår man å velge "feil" hedgefond som gir dårligere avkastning enn industrigjennomsnittet for hedgefond. Samtidig har man en variabel gearingfaktor som innebærer at deltakelsen i indeksens avkastning kan variere mellom 25% og 200%. Ved start er denne gearingfaktoren satt til 150%. Dette lar seg gjøre på grunn av at risikoen for store kursutslag på MSCI Hedge Invest Index er mindre enn ved tradisjonelle aksjeindekser. Risikoen målt ved årlig volatilitet for MSCI Hedge Invest Index er ca. 3,0 %, mens tilsvarende tall for verdens ledende aksjeindekser er mellom 15 % og 20 %. SIDE 2

3 jun.97 jun.98 jun.99 jun.00 jun.01 jun.02 jun.03 jun.0 Privatbanken Dynamisk Hedge III MSCI Hedge Invest Index Grafikken viser hvordan effekten av den dynamiske gearingfaktoren på Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III ville slått ut i perioden fra juni 1997 til og med juni 2004 sammenlignet med hvordan avkastningen ville vært på en indeks tilsvarende MSCI Hedge Invest Index. Vi gjør oppmerksom på at perioden ikke tilfredsstiller Kredittilsynets krav om 10-års kursdiagram pga kort kurshistorikk. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Tallene fra juni 1997 frem til juni 2004 inneholder faktisk og simulert avkastningshistorikk. Simulering av avkastningshistorikken til Dynamisk Hedge III legger til grunn pro forma indekshistorikk og et konstant rentenivå gjennom løpetiden. Pro forma historiske indeksavkastningsdata for perioden før 15. juli 2003 er basert på en rekke forutsetninger og kun utarbeidet for illustrasjonsformål. Tilsvarende som for andre historiske avkastningsdata kan disse data ikke brukes til å estimere fremtidig karakteristika eller utvikling av indeksen, eller legges til grunn ved investeringsbeslutninger. For mer detaljert beskrivelse av hvordan disse simulerte indeksavkastningsdataene er utregnet og deres begrensninger, se Som kurshistorikken ovenfor viser steg MSCI Hedge Invest Index med 118% i perioden fra juni 1997 til og med juni Fra juni 1997 til og med juni 2004 har vi benyttet faktiske og simulerte tall for den underliggende hedgefondindeksen. Med variabel gearingfaktor ser vi at Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III ville gitt en avkastning på 234 % i samme periode, tilsvarende en årlig avkastning på 18,80 %. Beregning av Dynamisk Hedge III og Gearingfaktor Avkastningen investor får på investeringsproduktet Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III er knyttet til utviklingen i hedgefondindeksen MSCI Hedge Invest Index. Deltagelse (gearingen) i denne indeksen varierer over tid gjennom en variabel Gearingfaktor (GF). Denne kan svinge innenfor intervallet 25% til 200% avhengig av utviklingen i forhold til et definert Referansenivå (RN). Den samlede avkastingen uttrykkes gjennom begrepet Dynamisk Hedge III (DH) som reflekterer utviklingen i MSCI Hedge Invest Index og graden av gearing mot indeksen til enhver tid. Det er nivået på Dynamisk Hedge III som bestemmer investors sluttavkastning. Dynamisk Hedge III (DHt) = DHt-1 + (Utvikling i MSCI Hedge Invest Indext x GFt-1) netto kostnader* Gearingfaktor (GFt) = 5 x (DHt RNt) Refenansenivå (RNt) = 70 + [4,2857 x (antall dager fra start til t / 365,25)] *se tegningsinnbydelse for nærmere detaljer. Det er altså slik at gearingfaktoren for forrige periode sammen med utviklingen i den underliggende MSCI Hedge Invest Index bestemmer hvor stor Gearingfaktoren blir for neste periode. La oss i et stillisert eksempel anta at Dynamisk Hedge III etter den første måneden (31 dager) har gått fra 100 til 102 etter at alle kostnader er trukket ut (Se tegningsinnbydelse bak i denne brosjyren for mer informasjon). Vi har da følgende verdi etter en måned på tidspunkt t = 2 (Gitt at på start er DH1 = 100, RN1 = 70 og GF1 = 150%) DH2 = 102 RN2 = 70 + [4,2857 x (31 / 365,25)] = 70,36 GF2 = 5 x (102 70,36) = 158,20 Vi ser at dersom verdien av Dynamisk Hedge III stiger raskere enn Referansenivå over en periode, så vil Gearingfaktoren øke til 5 ganger denne differansen for neste periode. Er utviklingen lik i Dynamisk Hedge III og Referansenivå forblir Gearingfaktoren uendret i neste periode. Dersom differansen er negativ vil Gearingfaktoren for neste periode avta. Gearingfaktoren vil stige/ avta innenfor et intervall på minimum 25% og maksimum 200%. Fordelen med den variable Gearingfaktoren er at man får lavere deltagelse (gearing) i den underliggende indeksen ved lav avkastning relativt til Referansenivå og høyere deltagelse ved høy avkastning reltativt til Referansenivå. I perioden fra juni 1997 til og med juni 2004 var gjennomsnittlig gearingfaktor 198%. Ved oppstart vil Gearingfaktoren settes til 150% og Dynamisk Hedge III til 100, dvs. at Dynamisk Hedge III utvikler seg med 150% av MSCI Hedge Invest Index frem til neste gang Gearingfaktoren beregnes. Gearingfaktoren justeres hyppig avhengig av markedsbevegelser, i utgangspunktet ukentlig, minimum månedlig. Justeringene gjøres ut fra bevegelsene i Dynamisk Hedge III i forhold til et på forhånd definert Referansenivå som tilsvarer en lineær avkastning fra 70 til 100 over løpetiden på 7 år, dvs. 4,2857 årlig. Grafikken viser hva den dynamiske gearingfaktoren på Privatbanken BMA Dynamisk Hedge ville vært fra juni 1997 til og med juni 2004 gitt utviklingen i MSCI Hedge Invest Index over samme periode. I tillegg ser man grafisk referansenivået og hvordan gearingfaktoren fremkommer som 5 ganger differansen mellom DH og referansenivået til enhver tid, med et tak på 200 %.. Ved oppstart er gearingfaktoren 150, gitt ved 5 x (100-70). Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. SIDE 3

4 Dynamisk Hedge III Avkastningshistorikk Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD % 0.13 % 3.24 % 3.29 % 1.85 % 3.60 % % % 2.80 % 4.07 % 0.54 % 1.56 % % % % % 0.03 % 2.85 % 3.97 % % % 0.79 % 2.16 % 6.38 % 1.91 % 2.71 % 1.89 % % 0.80 % % 2.31 % 4.44 % % % 2.68 % 3.05 % 2.72 % 3.04 % 0.57 % 2.60 % 3.95 % 1.21 % 2.62 % 1.76 % 4.31 % % % 1.27 % 1.53 % 0.71 % 1.98 % 0.81 % 1.16 % 1.89 % % 3.47 % 0.21 % 2.74 % % % % 2.17 % 1.03 % 0.76 % 1.16 % % 1.23 % 0.22 % % 1.43 % 1.40 % 7.45 % % % % 2.69 % 4.65 % 0.06 % % 0.57 % 1.42 % 2.06 % % 2.50 % % % 0.04 % % % % % % Vi j k å hi ikk i l f j i 1997 il j i 2004 l d hi ikk F j i 1997 il Vi gjør oppmerksom på at historikken er simulert fra juni 1997 til og med juni 2004 grunnet manglende historikk. Fra juni 1997 til og med juni 2004 har vi brukt faktiske og simulerte tall fra den underliggende hedgefondindeksen. Som investor i Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III får du avkastning knyttet til MSCI Hedge Invest Index med variabel Gearingfaktor uten å være direkte investert i noen av hedgefondene i indeksen. Gearingfaktoren kan svinge mellom 25 % og 200 %. For nærmere beskrivelse av hvordan den variable Gearingfaktoren beregnes, se tegningsinnbydelsen bakerst i denne brosjyren. Dersom nivået på Dynamisk Hedge III på forfallstidspunktet er mindre enn 105, får man ingen tilleggsavkastning på produktet, men er sikret 105 % av innskutt beløp fratrukket tegningsomkostninger. Tegningsomkostninger: ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner seg for NOK 2 millioner vil man måtte betale 5 % av NOK 1,5 million og 4 % på de siste NOK Investeringsstrategier i hedgefond Long/short: Dette er en strategi der forvalteren har anledning til både å kjøpe antatt undervurderte aksjer og selge (short) antatt overvurderte aksjer. Short salg betyr at man selger aksjer man ikke selv eier, men kun låner for en nærmere bestemt periode. I prinsippet er et short salg bare å snu opp-ned på rekkefølgen mellom kjøp og salg. Istedenfor å kjøpe først vente på verdistigning og selge etterpå, så snur vi det oppned og selger først venter på verdifall - og kjøper etterpå. Forvaltere som benytter denne strategien kan tjene like mye penger i et fallende marked som i et marked som stiger. disse. Forvaltningen baserer seg på grundig makroøkonomisk analyse. 9 % 10 % 4 % 2 % 11 % CB Arbitrage Global Macro Event & Risk Arbitrage Managed Futures 14 % 50 % Long Short Fixed Income Arbitrage Currency Trading Arbitrasje: Forvaltning etter denne strategien betyr at man søker å utnytte antatt feilprising av ulike instrumenter for å oppnå positiv avkastning uten å ta stor risiko. Et eksempel kan være feilprising mellom to ulike instrumenter - aksjer og konvertible obligasjoner - utstedt av et og samme selskap. Et annet eksempel er forskjellig prising av et og samme instrument over landegrenser. Makro: Stor fleksibilitet med hensyn på aktivaklasser og instrumenter kjennetegner denne typen forvaltning. Foruten de tradisjonelle aksjer og obligasjoner benytter forvalteren også valuta og råvarer samt derivater (futures, opsjoner) av Grafikken viser fordelingen av ulike strategier i fondene som inngår MSCI Hedge Invest Index. Som det fremgår av grafikken er det arbitrasjestrategier, long/short og makrostrategier som er de mest utberedte. Ansvarsfraskrivelser/tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i denne tegningsinnbydelsen er rettighetshaverne for indeksene uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningen påtar seg noe form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av en indeks. Hverken rettighetshaverne eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante indeksen. SIDE 4

5 Mulighet til å stenge og ta gevinst etter 3 år Vi anbefaler alle investorer i Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III til å ha en investeringshorisont lik produktets løpetid, dvs 7 år. Vi har imidlertid sørget for at du har muligheten til å stenge posisjonen og ta eventuell gevinst allerede etter tre år. For at du skal ha muligheten til å vurdere denne fleksibiliteten har vi simulert hvor mye investeringen din vil være verdt dersom verdistigningen på MSCI Hedge Invest Index er henholdsvis 50 og 100 prosent. I denne simuleringen har vi antatt at alle variable som er av betydning for prisingen er uforandret fra dagens nivå (juni 2004), unntatt indeksen og tidspunktet for simuleringen (gjenværende løpetid). I tillegg har vi antatt gjennomsnittlig gearingfaktor på 150%. Følgende avkastning vil man oppnå i perioden mellom tre til seks år ved de nevnte forutsetninger. Prisene på stengningstidspunktet kan selvfølgelig variere, og verdiene nedenfor er således kun en indikasjon. År 3 År 4 År 5 År 6 Salgsverdi med markedsoppgang 50% 129,5 % 132,8 % 137,6 % 143,8% Annualisert avkastning* 9,0 % 7,4 % 6,6 % 6,2 % Salgsverdi med markedsoppgang 100% 184,5 % 193,8 % 202,6 % 213,8 % Annualisert avkastning* 22,6 % 18,0 % 15,2 % 13,5 % * Eksklusive tegningsomkostninger Risiko For at man skal kunne oppnå best mulig resultat ved salget har vi valgt å koordinere dette slik at man får en mest mulig effektiv prising av Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III. Salget vil bli koordinert av Privilege Portfolio Nordic ASA og tilrettelegger Pareto Securities ASA. Stengningsdatoene er allerede fastsatt til 18. oktober hvert år fra 2007 til 2010 (eller påfølgende børsdag). Investorer som ønsker å benytte seg av muligheten til å stenge Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III på disse tidspunktene må skriftlig melde fra om dette senest fem arbeidsdager før de aktuelle datoer. Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III vil være enklest å innløse på de koordinerte stengningsdatoer som tidligere nevnt. Ved et eventuelt behov for innløsning på andre tidspunkter kan dette også være mulig. For deg som investor betyr det ekstra trygghet dersom du mot formodning skulle ha behov for pengene dine før forfall om 7 år. Den prisen du vil få er avhengig av priser i markedet på delkomponentene som inngår i produktet og kan selvsagt være både over eller under pari kurs (100,00). Vanskelige finansmarkeder: Investeringer i hedgefond er forbundet med risiko. Selv om man med stor grad av sikkerhet kan si at avkastningen i hedgefond over tid vil være høyere enn banksparing, har man ingen garanti for at perioden man velger å være investert i hedgefond vil gi positiv avkastning. Dersom hedgefondindeksen ikke stiger fra start til slutt i 7-års perioden oppnås ingen avkastning fra hedgefondindeksen, men investor får utbetalt 105 % av innskutt beløp ved forfall eksklusive tegningsomkostninger. Som investor har du da "tapt" eventuelle renter du kunne fått på tilsvarende beløp på en vanlig bankkonto eller i annen risikofri plassering ut over de 5 % garanterte på løpetiden. I dagens rentemarked vil en investering i norske statsobligasjoner med 7 års løpetid kunne gi en årlig avkastning på omlag 4,2 % før omkostninger. Valutarisiko: Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. Skatt: Avkastningen på Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III vil være gjenstand for gevinstbeskatning på innskuddets forfallstidspunkt, eventuelt ved annet innløsningstidspunkt. Investoren må selv sørge for korrekt skatterapportering. Omkostningene som påløper ved tegning er i henhold til dagens skatteregler fradragsberettiget. Skatteetaten legger til grunn at omkostninger ved innskudd der eventuell avkastning i sin helhet utbetales ved forfall er fradragsberettiget når innskuddet forfaller eller innløses. Innskuddet ved årsskiftet vil inngå i beregningsgrunnlaget for formuesbeskatning. Det gjøres også oppmerksom på at myndighetene kan forandre skattereglene underveis i innskuddets løpetid, og at disse reglene også kan gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft. SIDE 5

6 TEGNINGSINNBYDELSE Banksparing med aksjeavkastning, Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 11. august september 2004 INNBETALING: 18. oktober 2004 Ovennevnte plasseringstilbud legges ut til offentlig tegning hos Privatbanken, Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA i perioden fra 11. august 2004 til 29. september 2004 til følgende betingelser: Dokumenter: Før beslutning om tegning foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning, herunder tegningsinnbydelse, salgsprospekt og eventuell annen informasjon utgitt. Dokumentene vil være tilgjengelig på følgende internettadresser: og Bankinnskudd i: Privatbanken Innskuddstørrelse: Innskuddsstørrelsen er valgfri, men må være minimum NOK Forfall: Innskuddet står til forfall den 18. oktober Ved forfall konverteres kontoen til en ordinær sparekonto. Innbetalingsdato: Innbetaling foretas senest 18. oktober Ved for sen betaling beregnes 8,75 % p.a. etterskuddsrente. Avtaleperiode: 18. oktober oktober Forfallsdag er 18. oktober Normal oppgjørstid er 3 virkedager fra forfallsdag. Emisjonskurs: 100,00 %. Indeks: MSCI Hedge Invest Index Lyxor Asset Mangement etablerer et eget fond (tracker fund) som gir samme avkastning som MSCI Hedge Invest Index justert for et kostnadselement på 0,55% p.a. Dette er tatt hensyn til i beregningene på historiske data. Gearingfaktor: Graden av eksponering innskuddet har mot utviklingen i MSCI Hedge Invest Index til enhver tid vil bestemmes av en gearingfaktor (GF) som settes etter følgende formel etterhvert som markedet beveger seg: Ved oppstart er Gearingfaktor satt til 150 %, dvs at Dynamisk Hedge III (DH) endres med 150 % av Indeksens utvikling i den første perioden, fratrukket en lånekostnad tilsvarende NIBOR (Se nedenfor). Formelen ovenfor reflekterer at dersom utviklingen i Dynamisk Hedge III og Referansenivå (RN) på et tidspunkt er lik, vil eksponeringen mot MSCI Hedge Invest Index forbli uendret til neste periode. Så lenge GF > 100 %, kalkuleres en kostnad tilsvarende rente NIBOR (korte lånerenter, for tiden omlag 2,21% p.a.) på investert beløp som kommer til fratrekk ved beregningen av DNt. Så lenge GF < 100 % blir man godskrevet renter tilsvarende NIDR (korte innskuddsrenter, for tiden omlag 2,00 % p.a). I forbindelse med Gearingfaktoren etableres også et valutasikringsprogram for å sikre verdien av avkastningen utbetalt i norske kroner. Kostnadene ved valutasikrings- og gearingprogrammet vil samlet være på 1,85% p.a. av investert beløp i underliggende indeks. Disse kostnadene og inntektene er tatt høyde for i alle talleksempel og beregninger i denne brosjyren. DH t : Verdien av DH på tidspunkt t. DHstart med tillegg av avkastningen ved investering i MSCI Hedge Invest Index med Gearingfaktor over perioden frem til t, med fradrag av kostnader. DH start : Nivået på Dynamisk Hedge III ved oppstart 18. oktober 2004, satt til 100. DH slutt : RN t : Verdien av Dynamisk Hedge III på sluttidspunktet. Referansenivå til bruk for beregning av eksponeringen investor gis mot utviklingen i Indeks på tidspunkt t gitt ved: Dager t : Antall dager siden oppstart 18. oktober 2004 på tidspunkt t. SIDE 6

7 Tilleggsbeløp: I tillegg til de garanterte 105 % av innskutt beløp kan investor motta et beløp tilsvarende Investor er med andre ord garantert å få tilbake 105 % av innskutt beløp eksklusive tegningsomkostninger ved forfall ettersom tilleggsbeløpet ikke kan bli negativt. Utregningsagent: Evalueringstidspunkt: Tilrettelegger: Tegning: Pareto Securities ASA. Sluttidspunktet for handel på de respektive børsene. Pareto Securities ASA. Tegning i perioden 11. august september 2004 hos Privatbanken, Privilege Portfolio Nordic ASA og Pareto Securities ASA. Tegningsomkostninger: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0 % Kr = 1,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner for kr vil man betale 5,0% av kr av tegningsbeløpet mens man betaler 4,0% i tegningsomkostninger for de siste kr Basert på rentenivået på statsobligasjon med 7 års løpetid (4,2 %) er det i tillegg estimert en godtgjørelse på 2,1 %. Dette tilsvarer ca. 0,3 % i årlig omkostning. Prisene på elementene i Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III svinger med rådende markedsvilkår i finansmarkedene, og tilrettelegger er nødt til å beregne en "sikkerhetsmargin" for å sikre leveranse av produktet ved utløpet av tegningsperioden. Bankens rating vil kunne ha betydning for hvilken pris banken må betale for elementene i strukturen. Prisen på innskuddsdelen av produktet er estimert til 75,6 %, mens prisen på derivatene er estimert til 19,2 %. Estimert bruttogodtgjørelse for denne strukturen er 5,2 % basert på rådende markedsvilkår. Tilrettelegger gjør oppmerksom på at denne godtgjørelsen kan bli forskjellig fra estimatet ved endringer av markedsparametre. Etter innbetaling vil endelig godtgjørelse bli offentliggjort på Minimum tegningsbeløp er kr Ansatte i Privatbanken ASA har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Sikkerhet: Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6. desember 1996 nr. 75. Foreldelsesfrister: Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Kansellering av tilbudet: Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet underveis i tegningsperioden. Ved kansellering av tilbudet skal tilrettelegger tilskrive direkte de som har tegnet seg for tilbudet. Privatbanken ASA skal ved kansellering av tilbudet tilbakebetale innbetalte beløp i sin helhet så snart som mulig og senest den 1. november 2004, og uten hensyn til bestemmelsene om tilleggsbeløp, i tillegg betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 18. oktober 2004 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Foretaksnummer: Overtegning: I tilfelle av total tegning over NOK , forbeholder Privatbanken ASA seg retten til å foreta en proratarisk avkorting av tegningene. Oslo, juli 2004 Som tilrettelegger: SIDE 7

8 design og trykk: 08/04 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: Eller på følgende internettsider: Dette finansielle produktet er ikke sponset, godkjent eller solgt eller markedsført av Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"), dets datterselskaper og andre konsernselskaper ("tilknyttede selskaper") eller disses informasjonsleverandører eller andre parter som måtte være direkte involvert i, eller tilknyttet til, prosessen med å samle inn, bearbeide eller lage noen MSCI-Indeks (heretter kalt "MSCI Partene"). MSCI har eksklusiv eiendomsrett til MSCI-Indeksene. MSCI og navn/betegnelser på MSCI-Indeksene er varemerker /produktmerker tilhørende dets tilknyttede selskaper og er blitt autorisert for bruk av Privatbanken for visse formål ("Lisensholderen"). Dette finansielle produktet har ikke blitt overført fra noen av MSCI Partene hva angår dets lovlighet hva gjelder noen personer eller enheter, og ingen av MSCI Partene avgir noen garantier eller har noe ansvar med hensyn til dette finansielle produktet. Uten å begrense noe av det foregående fremheves at ingen av MSCI Partene avgir noen garanti eller inneståelse, verken uttrykkelig eller underforstått, til utstederne av dette finansielle produktet eller til noen annen person eller enhet i relasjon til tilrådigheten av investering i finansielle instrumenter generelt eller dette finansielle produktet spesielt, eller evnen til noen MSCI-Indeks med hensyn til å følge den korresponderende markedsutviklingen. MSCI og dets tilknyttede selskaper er innehavere av bestemte varemerker og produktmerker og firmanavn og av MSCI-Indeksene som er bestemt av, sammensatt og kalkulert av MSCI uten hensyn til dette finansielle produktet eller utstederne av eller eierne av dette finansielle produktet eller noen annen person eller enhet. Ingen av MSCI Partene har noen forpliktelse til å ta hensyn til behovene til utstederen eller eierne av dette finansielle produktet eller noen annen person når man bestemmer, setter sammen og kalkulerer MSCI-Indeksene. Ingen av MSCI Partene er ansvarlige for eller har deltatt i bestemmelsen av timingen av, prisen for eller omfanget dette finansielle produktet vil bli utstedt i, eller i bestemmelsen av vederlaget som dette finansielle produktet kan bli innløst i. Videre, ingen av MSCI Partene har noen forpliktelse eller ansvar overfor utstederne eller eierne av dette finansielle produktet eller noen annen person eller enhet i forbindelse med administrasjonen av, markedsføringen av eller tilbudet av dette finansielle produktet. Selv om MSCI skal motta informasjon for inkludering i eller bruk ved kalkuleringen av MSCI-Indeksene fra kilder som MSCI anser som troverdige, så kan ingen av MSCI Partene garantere originaliteten, riktigheten og/eller fullstendigheten av noen MSCI-Indeks eller noen data som er inkludert i disse eller resultatene som oppnås av utstederne eller eierne av dette finansielle produktet eller noen annen person eller enhet som følge av bruk av noen MSCI-Indeks eller data som er inkludert i disse og ingen av MSCI Partene skal ha noe ansvar overfor noen person eller enhet for noen feil eller uteblivelse eller forstyrelse i eller i forbindelse med noen MSCI-Indeks eller data inkludert i disse. Videre, ingen av MSCI Partene gir noen uttrykkelig eller implisitt garanti av noen form og MSCI Partene fraskriver seg herved uttrykkelig ethvert ansvar (inkludert, uten begrensning og kun ment som eksempler, ethvert ansvar knyttet til eierskap, sekvens, tilgjengelighet, originalitet, korrekthet, fullstendighet, punktlighet, ikke-krenkelse, markedsførbarhet og egnethet for noe spesielt formål og alle implisitte/underforståtte garantier som springer ut av handelsbruk, handelsmønster og oppfyllelsesmønster) med hensyn til hver MSCI-Indeks og alle data inkludert i disse. Uten å begrense generaliteten av det foregående, fremheves det at ikke i noe tilfelle skal noen av MSCI Partene ha noe ansvar overfor noen person eller enhet for tap/skade, hva enten skaden er direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig, pønal, konsekvensorientert (inkludert uten begrensning tap av bruk, tap av fortjeneste eller andre inntekter eller økonomisk tap) uansett om dette relaterer seg til ansvar utenfor kontrakt (inkludert, uten begrensing, objektivt ansvar og uaktsomhetsansvar), kontrakt eller annet grunnlag, selv om den aktuelle MSCI Part kunne ha forutsett og rådgitt om eller notifisert om muligheten for slik skade. Ingen kjøper, selger eller innehaver av dette finansielle instrumentet, eller noen annen person eller enhet, skal bruke eller vise til noe MSCIfirma, varemerke eller produktmerke for å fremme, anbefale, markedsføre eller promotere dette produktet uten først å kontakte MSCI for å avgjøre om MSCIs godkjennelse er påkrevd. Ikke under noen omstendighet må noen person eller enhet påberope seg noen form for tilknytning til MSCI uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra MSCI. Kontoroversettelse fra Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma v/knut Bergo, 11/5/04

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 Tegningsperiode 19. februar - 30. mars 2001 Hva er 2001/2006? 2001/2006 ( DnB Hedgefond ) er en obligasjon uten løpende rente, hvor avkastningen er knyttet til utviklingen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Banksparing med aksjeavkastning

Banksparing med aksjeavkastning Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp*

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 Nøkkeltall pr 29. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,02 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,39

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning oktober 0,11 % 0,04 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016 Nøkkeltall pr 31. mai Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mai 0,16 % 0,04 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,53 % 0,71

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer