SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning"

Transkript

1 SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar februar 2006 Innbetalingsdato: 28. februar 2006 Tilrettelegger: *Eksklusive tegningsomkostninger

2 SEB Privatbanken BMA Elite II en diversifisert investering med topprankede fond SEB Privatbanken BMA Elite II er et investeringsprodukt med 5,5 års løpetid som kombinerer banksparing med eksponering i aksje-, eiendoms- og obligasjonsmarkedet. Det at produktet er allokert mot flere aktivaklasser gir mulighet for stabil og god avkastning for investor uansett utviklingen i aksjemarkedene. SEB Privatbanken BMA Elite II er en investering som: Gir mulighet for avkastning fra aksje-, eiendomsog obligasjonsmarkedet Investerer i en diversifisert portefølje på tvers av tre aktivaklasser Produktet SEB Privatbanken BMA Elite II gir investor diversifisering mellom tre ulike aktivaklasser. Diversifiserte porteføljer gir typisk bedre risikojustert avkastning på grunn av at de ulike aktivaklassene svinger normalt i ulik takt til ulik tid. SEB Privatbanken BMA Elite II gir markedseksponering mot tre porteføljer (aggressiv, balansert og defensiv portefølje) basert på markedsutviklingen: Investerer i topprankede fond Hovedstolen er sikret * Ingen valutarisiko Passer for både små og store investorer Er en langsiktig plassering, men med mulighet til å ta gevinst underveis * Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6 desember 1996 nr 75. Den porteføljen med sterkest kursutvikling bestemmer avkastningen til produktet Høy eksponering i aksjemarkedet dersom den aggressive porteføljen gir høyest avkastning Høy eksponering i obligasjoner dersom den defensive porteføljen gir høyest avkastning Risikoprofil Aggressiv Balansert Defensiv Aksjer 70% Aksjer 50% Aksjer 25% Allokering Eiendom 5% Eiendom10% Eiendom 15% Obligasjoner 25% Obligasjoner 40% Obligasjoner 60% Fondskurven En investering i SEB Privatbanken BMA Elite II vil gi diversifisering både ved at man får eksponering mot ulike aktivaklasser og ved at man får eksponering mot flere ulike topprankede fond. De utvalgte fondene er blant de høyest rankede fondene i Standard & Poor s rankingsystem for fond. Alle fondene har fire eller fem stjerner i nevnte ranking, der fem stjerner er best. SEB Privatbanken BMA Elite II gir derfor investor tilgang til en portefølje som forvaltes aktivt av noen av verdens beste forvaltere. Fond Sektor Aggressiv Balansert Konservativ Pioneer Top European Aksjer - Europa 25 % 20 % 10 % MLIIF US Basic Value A Aksjer - USA 20 % 15 % 10 % Frank Russell Japan Equity Aksjer - Japan 10 % 7,5 % 5 % Mellon Asian Equity Portfolio Aksjer - Asia eks. Japan 5 % 2,5 % 0 % Templeton China Aksjer - Kina 5 % 2,5 % 0 % Aberdeen IF India Opportunities Aksjer - India 5 % 2,5 % 0 % Henderson Pan European Property Eiendom - Europa 5 % 10 % 15 % UBAM Corporate Euro bond AC Obligasjoner - Europa 10 % 15 % 20 % Pictet FIF/EUR Bonds-P Cap Obligasjoner - Europa 10 % 15 % 20 % AXA Euro 1-3 Obligasjoner - Europa 5 % 10 % 20 % Sum 100 % 100 % 100 % Produktets utvikling fra start vil kunne følges via Mer informasjon om underfondene Frank Russell Japan Equity og UBAM Corporate Euro Bond finnes på henholdsvis og For de resterende fondene, finnes ytterligere informasjon på BMA Elite II side 2

3 Fondene Pioneer Top European - Investerer i store og mellomstore selskaper hovedsakelig i det europeiske aksjemarkedet. MLIIF US Basic Value Verdifond som investerer hovedsakelig i det amerikanske aksjemarkedet. Frank Russel Japan Equity Investerer i børsnoterte papirer i det japanske aksjemarkedet. Mellon Asian Equity Portfolio Investerer i de asiatiske aksjemarkedene eksklusiv Japan. Tempelton China Investerer i Kina, Hong Kong eller Taiwan eller i selskaper som har en betydelig andel av sin omsetning i disse markedene. Henderson Pan European Property Investerer i selskaper som er involvert i eierskap, drift eller utvikling av eiendom i Europa. UBAM Corporate Euro Bond AC Obligasjonsfond som investerer i europeiske stats- og selskapsobligasjoner. Pictet FIF/EUR Bonds-P Cap Obligasjonsfond som investerer hovedsakelig i selskapsobligasjoner, inkludert konvertible obligasjoner. AXA Euro 1-3 Obligasjonsfond med mellomlang gjennomsnittlig durasjon, typisk ett til tre år. Investerer i europeiske rentepapirer. Aberdeen IF India Opportunities Investerer i indiske selskaper eller selskaper som har en stor andel av sin omsetning i India. Markedene Det har generelt vært god vekst i verdensøkonomien de siste årene, og det ser ut til at veksten skal fortsette. Den globale BNP-veksten ligger an til å bli cirka 4,2 prosent i 2005, i følge IMF. IMF forventer en global BNP-vekst på litt over 4 % p.a. i årene fremover. USA og Kina fortsetter å være de to viktigste bidragsyterne til veksten. Samtidig som veksten er god, ser vi fortsatt god vekst i inntjeningen blant bedriftene. Etter flere år med lave investeringer blant bedriftene, har investeringene steget globalt de siste kvartalene. Det generelt lave rentenivået internasjonalt kombinert med god økonomisk vekst, har bidratt til at aksjemarkedet har vist positiv utvikling de to siste årene. I USA har renten økt fra 1,0 prosent sommeren 2004 til 4,25 prosent ved det siste rentemøtet i desember Grafen viser utviklingen i Morgan Stanleys verdensindeks (US dollar) i tidsrommet 1990 til og med Nedgangen i verdens aksjemarkeder har vært stor fra 2000 til Irakkrigens. For perioden deretter har utviklingen vært positiv. I tillegg til tradisjonell eksponering i aksje- og renteplasseringer, har vi valgt å allokere en andel til eiendomsmarkedet i Europa. Oppgangen i eiendomsprisene har gitt god avkastning for eiendomsinvestorer de siste årene, og en av de viktigste bidragsyterne til dette har vært de stadig lavere rentenivåene, spesielt for lange obligasjoner. I grafen ser vi årlig avkastning (yield og prisutvikling) for næringseiendom i Europa de fire siste årene. Til tross for oppgangen i prisingen av eiendomssektoren de siste årene, fremstår eiendom fortsatt som en attraktiv aktivaklasse. Eiendom gir fremdeles gode avkastningsmuligheter i forhold til obligasjoner og renteplasseringer. Yielden på næringseiendom (bygg med lange leiekontrakter og solide leietakere) ligger typisk 1-3 prosentpoeng høyere enn lange obligasjonsrenter. Dette er omtrent det samme nivået som det lå på for tre og fire år siden. I tillegg har leieprisene (for næringseiendom) i de fleste europeiske land bunnet ut i løpet av det siste året og vist forsiktig oppgang den siste tiden. Dette er positivt med tanke på det å være investert i eiendom i årene fremover Grafen viser utviklingen i Investment Property Databank (IPD) sin eiendomsindeks (lokal valuta) for det europeiske markedet i perioden 2001 til BMA Elite II side 3

4 Avkastningspotensialet Ved utgangen av investeringsperioden får investor 100 % eksponering utover garantibeløpet i den porteføljen som gir den gjennomsnittlige høyeste avkastningen på det høyeste målepunktet (11 halvårlige målepunkter). For nærmere beskrivelse av hvordan sluttverdi beregnes, se tegningsinnbydelsen bakerst i denne brosjyren. Skulle sluttavkastningen være negativ får du ingen tilleggsavkastning, men er sikret 105,00 % av innskutt beløp fratrukket tegningsomkostninger. Tabellen under viser historisk avkastning for tilsvarende produkt som SEB Privatbanken BMA Elite II over 5,5 års perioder startet opp siden Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 5,5 års rullerende data Høy Gjennomsnitt Lav SEB Privatbanken BMA Elite II 56 % 34 % 8 % Tegningsomkostninger: ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Dette vil si at dersom man tegner seg for NOK 2,5 millioner vil man betale 5,0 % av NOK og 4,0 % av i totale tegningsomkostninger. BMA Elite II side 4

5 I tabellene nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i SEB Privatbanken BMA Elite II vil være ved ulike scenarier. Produktets sluttavkastning* Stiger 50 % Stiger 25 % Stiger 0 % Faller 25 % Investert beløp Tilbakebetalt innskudd ved forfall Tilleggsbeløp Samlet til utbetaling % avkastning totalt** 50 % 25 % 5 % 5 % % avkastning pr. år** 7,7 % 4,1 % 0,9 % 0,9 % * Se tegningsinnbydelsen for beskrivelse av hvordan sluttavkastningen regnes ut. **Eksklusive tegningsomkostninger. Mulighet til å stenge og ta gevinst etter 3 og 4 år Vi anbefaler alle investorer i SEB Privatbanken BMA Elite II å ha en investeringshorisont lik produktets løpetid, dvs. 5,5 år. Vi har imidlertid sørget for muligheten til å stenge posisjonen og ta eventuell gevinst allerede etter tre eller fire år. For at du som investor allerede nå skal ha muligheten til å vurdere denne fleksibiliteten, har vi simulert hvor mye investeringen din vil være verdt dersom produktet stiger 50 prosent. I denne simuleringen har vi antatt at alle variable som er av betydning for prisingen er uforandret fra dagens nivå, unntatt nivå på de underliggende fondene og tidspunktet for simuleringen (gjenværende løpetid). Følgende avkastning vil man oppnå i perioden mellom 3 til 5,5 år ved de nevnte forutsetninger. Prisene på stengningstidspunktet kan selvfølgelig variere, og verdiene nedenfor er således kun en indikasjon. Garantien på å få utbetalt 105 % av innskutt beløp gjelder kun ved innfrielse etter 5,5 år. År 3 År 4 Salgsverdi med markedsoppgang 50 % 148 % 150 % Annualisert avkastning* 13,8 % 10,7 % For at man skal kunne oppnå best mulig resultat ved salget har vi valgt å koordinere dette slik at man får en mest mulig effektiv prising av SEB Privatbanken BMA Elite II. Salget vil bli koordinert av PPN ASA og tilrettelegger Pareto Securities ASA. Stengningsdatoene er allerede fastsatt til 29. august hvert år fra 2009 til 2010 (eller påfølgende børsdag). Investorer som ønsker å benytte seg av muligheten til å stenge SEB Privatbanken BMA Elite II på disse tidspunktene må skriftlig melde fra om dette senest fem arbeidsdager før de aktuelle datoer. SEB Privatbanken BMA Elite II vil være enklest å innløse på de koordinerte stengningsdatoer som tidligere nevnt. Ved et eventuelt behov for innløsning på andre tidspunkter kan dette også være mulig. For deg som investor betyr det ekstra trygghet dersom du mot formodning skulle ha behov for pengene dine før forfall om 5,5 år. Den prisen du vil få er avhengig av priser i markedet på delkomponentene som inngår i produktet og kan selvsagt være både over og under pari kurs (100). * Verdiutviklingen på fondskurven beregnes med utgangspunkt i underliggende fond. Se tegningsinnbydelsen for justering av utbytte. Ansvarsfraskrivelser/tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i denne tegningsinnbydelsen er rettighetshaverne for fondene uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningen påtar seg noe form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av et fond. Ingen av rettighetshaverne eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til det relevante fondet. Risiko Fallende markeder Investeringer i aksje- obligasjon- og eiendomsmarkedene er forbundet med risiko. Selv om man med høy grad av sikkerhet kan si at avkastningen i aksjemarkedet over tid vil være høyere enn banksparing, har man ingen garanti for at perioden man velger å være investert i aksjemarkedet vil gi positiv avkastning. Dersom fondskurven ikke stiger fra start til slutt i 5,5 - års perioden, oppnås ingen avkastning fra fondskurven, men investor får utbetalt 105 % av innskutt beløp ved forfall eksklusive tegningsomkostninger. Som investor har du da tapt eventuelle renter du kunne fått på tilsvarende beløp på en vanlig bankkonto eller i annen risikofri plassering utover de 5 % garanterte på løpetiden. I dagens rentemarked vil en investering i norske statsobligasjoner med 5 års løpetid kunne gi en årlig avkastning på om lag 3,5 %. Valutarisiko Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. Motpartsrisiko Inntil 2 mill kr pr kunde i norske banker er sikret gjennom gjeldende garanti for bankinnskudd. Se forøvrig tegningsinnbydelsen. Skatt Investor må selv sørge for riktig skatterapportering. Avkastning på investeringen skattelegges som renteinntekt det året avkastningen blir utbetalt. Tegningsomkostningene er fradragsberettiget det året investeringen forfaller eller innløser. Dersom nye regler innføres vil disse gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft. BMA Elite II side 5

6 TEGNINGSINNBYDELSE Banksparing med fondsavkastning, SEB Privatbanken BMA Elite II MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 9. januar februar 2006 INNBETALING: 28. februar 2006 Ovennevnte plasseringstilbud legges ut til tegning hos SEB Privatbanken ASA, Pareto Securities ASA og PPN ASA i perioden fra 9. januar 2006 til 14. februar 2006 til følgende betingelser: Dokumenter: Bankinnskudd i: Før beslutning om tegning foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning, herunder tegningsinnbydelse, salgsprospekt og eventuell annen informasjon utgitt. Dokumentene vil være tilgjengelig på følgende internettadresser: og SEB Privatbanken ASA Innskuddstørrelse: Innskuddsstørrelsen er valgfri, men må være minimum NOK Forfall: Innbetalingsdato: Avtaleperiode: Innskuddet står til forfall den 29. august Ved forfall konverteres kontoen til en ordinær sparekonto. Innbetaling foretas senest 28. februar Ved for sen betaling beregnes 9,25 % p.a. etterskuddsrente. 28. februar august Forfallsdag er 29. august Normal oppgjørstid er 3 virkedager fra forfallsdag. Emisjonskurs: 100,00 %. Garantert kurs: Underliggende Fond: Uavhengig av utviklingen i de underliggende tre investeringsprofilene vil investor på forfall uansett være garantert å få utbetalt 105,00 % av innskutt beløp eksklusive tegningsomkostninger. Fond Sektor Aggressiv Balansert Konservativ Pioneer Top European Aksjer - Europa 25 % 20 % 10 % MLIIF US Basic Value A Aksjer - USA 20 % 15 % 10 % Frank Russell Japan Equity Aksjer - Japan 10 % 7,5 % 5 % Mellon Asian Equity Portfolio Aksjer - Asia eks. Japan 5 % 2,5 % 0 % Templeton China Aksjer - Kina 5 % 2,5 % 0 % Aberdeen IF India Opportunities Aksjer - India 5 % 2,5 % 0 % Henderson Pan European Eiendom - Europa 5 % 10 % 15 % UBAM Corporate Euro bond AC Obligasjoner - Europa 10 % 15 % 20 % Pictet FIF/EUR Bonds-P Cap Obligasjoner - Europa 10 % 15 % 20 % AXA Euro 1-3 Obligasjoner - Europa 5 % 10 % 20 % Sum 100 % 100 % 100 % Observasjonsdato (t): Halvårlig hvert år fra og med 28. august 2006 til og med 29. august Totalt 11 observasjoner. Gjennomsnitts Profil Avkastning (GPA): Det veide snittet av Profil j på en Observasjonsdato t. er utbyttejustert verdi av en andel i fond i på observasjonsdato t. er verdien av en andel i fond i på Startdato. Utbyttejustering (uj): 1,2 % årlig S i (t) = NAV x (1-(uj x n)) hvor: NAV er Netto Andels Verdi per andel i respektivt fond. n: Antall år siden startpunkt. Eksempelvis 2,5 for observasjon etter 2,5 år. Ansvarsfraskrivelser/ Tillatelser: Tilleggsbeløp: All omtale av finansielle instrumenter i denne tegningsinnbydelsen er rettighetshaverne for fondene uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningen påtar seg noe form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av fondene. Ingen av rettighetshaverne eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til de relevante fondene. I tillegg til 105,00 % garantert beløp på forfall, vil investor kunne motta et tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i de tre investeringsprofilene underveis i løpetiden. BMA Elite II side 6

7 BesteProfil: Er den høyeste verdien av en Gjennomsnitts Profil Avkastning (GPA) på en av Observasjonsdatoene. AF: Avkastningsfaktor = 100 % (1,00). Beregningsdag: Beregningsdag defineres som dag for beregning av fondskurvt. Er Beregningsdag en dag som ikke er børsdag for Delfond flyttes Beregningsdag til første påfølgende børsdag for de børser der Beregningsdag ikke er børsdag, mens de børser der Beregningsdag er børsdag, skal beholde opprinnelig beregningstidspunkt. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser skal Beregningsdag flyttes til første børsdag uten Markedsforstyrrelser for de børser der Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningstidspunkt. Utregningsagent: Evalueringstidspunkt: Markedsforstyrrelser: Tilrettelegger: Tegning: Tegningsomkostninger: Pareto Securities ASA. Sluttidspunktet for handel på de respektive børsene. Markedsforstyrrelser er å regne som hendelser eller forhold som inntrer/eksisterer på en børsdag under den siste timen før evalueringstidspunkt på den aktuelle børs som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet prisbevegelser utover de grenser som er satt for den aktuelle børs) (A) på den aktuelle børs i verdipapirer som utgjør 20 % eller mer av det aktuelle fondet, eller (B) i opsjons- og/eller futures kontakter på det aktuelle fondet på enhver relevant børs (børser hvor opsjons- og/eller futures kontrakter på det aktuelle fondet handles) hvis utregningsagenten anser suspenderingen eller begrensningen som vesentlig. Dersom det er inntrådt markedsforstyrrelser som gjør det nødvendig å flytte beregningsdatoen, skal beregningsdatoen flyttes til neste børsdag uten markedsforstyrrelser for de børser der markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningsdatoer. Dersom et fond blir påvirket av markedsforstyrrelser i de åtte påfølgende børsdagene etter den originale beregningsdatoen, skal denne åttende børsdagen være beregningsdato for det aktuelle fondet. Det aktuelle fondets sluttverdi skal da bestemmes av utregningsagenten som skal benytte riktig formel (siste gjeldene formel før markedsforstyrrelsene) for utregning av det aktuelle fondet og benytte verdien på evalueringstidspunktet for hvert verdipapir som fondet består av på den ovennevnte åttende børsdagen etter at markedsforstyrrelsene inntrådte. Dersom handel i et verdipapir som utgjør en del er suspendert eller er særdeles begrenset, skal utregningsagenten bruke sitt beste skjønn til å estimere den pris som ville vært prisen på evalu eringstidspunktet dersom handel i verdipapiret ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Pareto Securities ASA. Tegning i perioden 9. januar februar 2006 hos SEB Privatbanken ASA, PPN ASA og Pareto Securities ASA. Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger Kr = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0 % Kr = 1,0 % Dette vil si at dersom man tegner seg for kr vil man betale 5,0 % av kr og 4,0 % av i total tegningsomkostninger. Prisene på elementene i SEB Privatbanken BMA Elite II svinger med rådende markedsvilkår i finansmarkedene, og tilrettelegger er nødt til å beregne en sikkerhetsmargin for å sikre leveranse av produktet ved utløpet av tegningsperioden. Ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet avhengig av hvilken strategisk posisjon de har i markedet. Prisen på innskuddsdelen av produktet er estimert til 84,3 %, mens prisen på derivatene er estimert til 11,0 %. Estimert bruttogodtgjørelse for denne strukturen er 4,7 % basert på rådende markedsvilkår. Tilrettelegger gjør oppmerksom på at denne godtgjørelsen kan bli forskjellig fra estimatet ved endringer av markedsparametre. Etter innbetaling vil endelig godtgjørelse bli offentliggjort på Minimum tegningsbeløp er kr Ansatte i SEB Privatbanken ASA har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Spesielt om sikkerhet: Foreldelsesfrister: Kansellering av tilbudet: Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6. desember 1996 nr. 75. Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet frem til innbetaling. Foretaksnummer: Ved kansellering av tilbudet skal tilrettelegger tilskrive direkte de som har tegnet seg for tilbudet. Privatbanken ASA skal ved kansellering av tilbudet tilbakebetale innbetalte beløp i sin helhet så snart som mulig og senest den 18. april 2006, og uten hensyn til bestemmelsene om tilleggsbeløp, i tillegg betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 28. februar 2006 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Overtegning: I tilfelle av total tegning over NOK , forbeholder SEB Privatbanken seg retten til å foreta en proratarisk avkortning av tegningene. Oslo, 3. januar 2005 Som tilrettelegger: BMA Elite II side 7

8 design og trykk: 01/06 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: Eller på følgende internettsider:

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Like sikkert som at nissen kommer

Like sikkert som at nissen kommer Like sikkert som at nissen kommer Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer