SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter

2 Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,20 % NIBOR 3 måneder 0,21 % Referanseindeks ST2X 0,24 % Avkastning siste 12 måneder SKAGEN Høyrente 2,50 % NIBOR 3 måneder 2,13 % Referanseindeks ST2X 1,96 % Rentedurasjon 31. mai Kredittdurasjon* 31. mai 0,12 år 0,39 år Effektiv rente** 31. mai 2,69 % *Med kredittdurasjon menes gjennomsnittlig tid til forfall på investeringene **Effektiv rente vil endre seg fra dag til dag og er ingen garanti for fremtidig avkastning

3 Månedsavkastning SKAGEN Høyrente 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % jan.08 apr.08 jul.08 okt.08 jan.09 apr.09 jul.09 okt.09 jan.10 apr.10-0,2 % SKAGEN Høyrente ST2X Månedsavkastningen til fondet gikk litt ned denne måneden og var lavere enn avkastningen til indeksen.

4 Rullerende 12M avkastning SKAGEN Høyrente 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % jan.08 mai.08 sep.08 jan.09 mai.09 sep.09 jan.10 mai.10 1,0 % SKAGEN Høyrente ST2X 12 måneders rullerende avkastning forsatte nedgangen i mai også.

5 SKAGEN Høyrente sammenlignet med 3M NIBOR 7,0 % 7,0 % 6,0 % 6,0 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 3,0 % 2,0 % jan.08 mai.08 sep.08 jan.09 mai.09 sep.09 jan.10 mai.10 2,0 % SKAGEN Høyrente 3M NIBOR 12 måneders rullerende avkastning for SKAGEN Høyrente ligger fremdeles høyere enn 3 mnd NIBOR, men denne differansen har skrumpet noe inn de siste månedene. Målet til SKAGEN Høyrente er å gi bedre avkastning enn 3 måneders NIBOR.

6 Effektiv rente SKAGEN Høyrente Gjennomsnittlig effektiv rente for fondet var 2,55 % i mai. Avkastningen for måneden ble 0,20 %, noe som indikerer en annualisert avkastning på omtrent 2,39%. I mai var avkastningen til fondet lavere enn gjennomsnittlig effektiv rente. Hovedårsaken til dette er økningen i de norske interbankrentene. SKAGEN Høyrente har en lav rentedurasjon, og får dermed kun et begrenset tap ved renteøkninger. Fondets effektive rente har økt gjennom hele mai, og som andelseier vil man raskt nyte godt av den økte direkteavkastningen.

7 Forfallsstruktur SKAGEN Høyrente 60 % 50 % 40 % 45 % 27 % av fondet er innskudd på bankkonto 30 % 20 % 19 % 14 % 23 % 10 % 0 % 0-3 m 3-6 m 6-9 m 9-12 m I mai økte andelen med forfall mellom 9-12 måneder videre. I tillegg ble andelen mellom 6-9 måneder økt. Vi reduserte andelen med forfall mellom 3-6 måneder. Et vektet snitt av forfallstrukturen gir en kredittdurasjon på 0,39 år, det samme som forrige måned.

8 Utviklingen i durasjon SKAGEN Høyrente 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30 0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 jan.08 apr.08 jul.08 okt.08 jan.09 apr.09 jul.09 okt.09 jan.10 apr.10 Kredittdurasjon målt i år Rentedurasjon målt i år Kredittdurasjonen ligger på 0,39 år ved utgangen av mai, det samme som for april. Dette betyr at det i gjennomsnitt er 0,39 år til fondets investeringer forfaller. Kredittdurasjonen kan også sies å være et mål på hvor følsomt fondet er for endringer i kredittspreadene. Rentedurasjonen er 0,12 år og har hatt en svak nedgang de siste månedene. Dette målet for durasjon sier noe om hvor følsomt fondet er overfor en endring i rentenivået.

9 10 største investeringer SKAGEN Høyrente SPAREBANKEN VEST 9,8 % BKK 9,6 % ENTRA EIENDOM AS 8,9 % HAFSLUND ASA 8,1 % SANDNES SPAREBANK 7,5 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 7,1 % NORGESGRUPPEN ASA 4,9 % SPARESKILLINGSBANKEN 4,2 % AGDER ENERGI AS 3,6 % BN BANK 3,1 % 66,8 % De 10 største investeringene utgjør nesten 67 % av fondet. En del av disse investeringene er innskudd på bankkonto. Dette gjelder hele andelen i Sparebanken Vest, Sandnes Sparebank og Spareskillingsbanken.

10 Segmentfordeling SKAGEN Høyrente 27 % 22 % 23 % 28 % Bank Industri Kraft Deposit Vi hadde en liten nedgang i andelen plassert i kraftpapirer forrige måned, mens andelen industripapirer gikk opp. Som man kan se av figuren over er investeringene ganske jevnt fordelt med ca ¼ av fondet plassert i hvert av de ulike segmentene.

11 Kredittspreadene i mai SKAGEN Høyrente Det var ingen store endringer i kredittspreadene for korte løpetider forrige måned. SKAGEN Høyrente kan som kjent kun investere i papirer med løpetid maks ett år. Den siste tiden har fondet hatt en relativt stor andel plassert på bankkonto i forhold til hva som har vært normalt tidligere. Ved utgangen av mai stod bankinnskudd for 27 % av fondet. På grunn av de lave kredittspreadene har det lønnet seg for fondet å plassere store deler av fondet på bankkonto. Kredittspread 1 års papir Kredittspread 3M papir Telenor Hafslund SR Bank DnB Telenor SR Bank DnB jan. 09 apr. 09 jul. 09 okt. 09 jan. 10 apr jan. 09 apr. 09 jul. 09 okt. 09 jan. 10 apr Kilde grafer: DnB Nor Markets Credit Research

12 Historisk og fremtidig renteutvikling 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 1 % jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 SKAGEN Høyrente 3M NIBOR FRA-renter Foliorenten Norges Banks rentebane De heltrukne linjene i figuren over viser annualisert månedsavkastning for SKAGEN Høyrente målt som 3 mnd glidende gjennomsnitt, Norges Banks foliorente og 3 mnd NIBOR. Anslagene for rentene fremover fra Norges Banks rentebane og FRA-rentene vises som prikkete linjer i figuren. SKAGEN Høyrente har en lav rentedurasjon på kun 0,12 år og er dermed godt posisjonert for høyere rente. Dette betyr at kurstapet ved en renteøkning er begrenset, mens fondet raskt vil nyte godt av en høyere direkteavkastning.

13 Pengemarkedsrentene i mai 12 måneders NIBOR steg 14 punkter til 3,04 % i mai mens 3 måneders NIBOR steg 21 punkter til 2,63 %. Norges Bank hadde rentemøte i begynnelsen av mai, og da satte de opp styringsrenten med 25 punkter til 2,00 %. Det var liten reaksjon i interbankrentene etter denne økningen. Derimot kom økningen i NIBOR mot slutten av måneden som en følge av økte internasjonale renter på grunn av usikkerheten i Eurosonen. Forskjellen mellom styringsrenten og 3 måneders NIBOR ligger nå på 63 punkter, en nedgang på 4 punkter siden april. Norges Bank mener denne differansen vil normalisere seg til rundt 25 punkter frem mot slutten av Pengemarkedsrentene NIBOR 3M 3 NIBOR 12M 2 STYRINGSRENTE Kilde: EcoWin

14 Hva skjer med styringsrentene ute i verden? De internasjonale styringsrentene holder seg fremdeles uendret. Bank of England lot styringsrenten være på 0,5%. USA lot styringsrenten være på 0,25%. ECB holdt styringsrenten i ro på 1,0%. Riksbanken i Sverige holdt styringsrenten i ro på 0,25 %. Les mer om den økonomiske utviklingen i Verden sett fra SKAGEN

15 Om SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente søker å gi en bedre avkastning enn høyrentetilbud i bank. Over tid søker fondet å gi avkastning bedre enn 3 måneders NIBOR-rente. SKAGEN Høyrente investerer i rentebærende omsettelige verdipapirer utstedt i norske kroner. SKAGEN Høyrente skal være plassert i rentebærende omsettelige verdipapirer og/eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper. Fondet har lav kredittrisiko og tar ikke valutarisiko. Fondet investerer i papirer med lav gjenstående løpetid. Kursene på papirer påvirkes derfor svært lite av renteendringer. Differansen mellom NIBOR-renten og renten på papirene fondet besitter avgjør hvor stor fondets meravkastning blir. Det er ingen transaksjonskostnader. Forvaltningshonoraret er 0,25 prosent per år.

16 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Høyrente på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer