Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014"

Transkript

1 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014

2 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014

3 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære aksje / A-aksje reduseres dette kvartalet med 26,1 prosent til 0,51 kroner per aksje, mens preferanseaksje / B-aksjene holdes uendret til 17,92 kroner per aksje. Prosessen med å selge vannkraftdelen av prosjektporteføljen til Scanergy fortsetter, men i en annen form enn det som opprinnelig var planlagt. Vindprosjektet Rewind Vänern AB, med rettskraftig konsesjon på inntil 100 MW i installert kapasitet, er lagt ut for salg. Scanergys lån i Pareto Bank går mot forfall ved årsskiftet. Selskapet jobber aktivt med å få forlenget lånet på kort sikt, parallelt med andre strukturelle tiltak. NØKKELTALL FOR FORNYBAR ENERGI I AS GEOGRAFISK FORDELNING Sverige 63 % Norge 37 % EIENDELER Markedsverdi av investeringsporteføljen (MNOK) 21,6 Kontantbeholdning (MNOK) 0,9 MANDAT Etableringsår 2009 Forventet avviklingsperiode SENESTE VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL (VEK) Utvikling siste kvartal -26,1 % Utvikling siste år -69,6 % Utvikling siste tre år -94,4 % Utvikling siden start -94,9 % HISTORISKE UTBETALINGER Totalt 0 Oslo Stockholm Kartet viser den geografiske lokaliseringen av selskapets investeringer, herunder vannkraft i Norge og vindkraft i Sverige. KVARTALSRAPPORT DESEMBER

4 AKSJEKURS OG UTBETALINGER INNLEDNING Selv om det fortsatt råder stor usikkerhet rundt salgsprosessen av Scanergys vannkraftsportefølje velger likevel Obligo å sette nye kurser i selskapet dette kvartalet. Kursen per ordinære aksje / A-aksje reduseres dette kvartalet med 26,1 prosent til 0,51 kroner per aksje, mens preferanseaksje / B-aksjene holdes uendret til 17,92 kroner per aksje. INVESTERINGSPORTEFØLJEN Selskapets investeringsportefølje består av aksjer i det norske energiselskapet Scanergy, som utvikler vannkraftprosjekter i Norge og vindkraftprosjekter i Sverige. Totalt har cirka 48 millioner kroner blitt investert i Scanergy via investeringsselskapet Renewable Energy 2009 AS (RE 2009 AS), både i form av ordinære aksjer og preferanseaksjer, og selskapet er dermed største aksjonær med cirka 17 prosent eierandel. UTVIKLINGEN I VALUTA Investeringen i Scanergy er gjort i norske kroner og valuta får derfor ingen innvirkning på aksjekursen i Fornybar Energi I AS (FE I AS). Scanergy har imidlertid deler av sine investeringer og aktivitet i Sverige, og er således delvis påvirket av utviklingen i svenske kroner. HENDELSER I PORTEFØLJEN Scanergy jobber fortsatt aktivt med å selge hele vannkraftdelen av prosjektporteføljen, men i en annen form en det som opprinnelig var planlagt. Dette kommer som en følge av liten appetitt i markedet blant industrielle og finansielle investorer for å kjøpe småskala vannkraft i Norge. Det råder fortsatt stor usikkerhet om hva utfallet av denne salgsprosessen blir. På den andre siden fremstår den svenske vindkraftporteføljen som attraktiv på lang sikt. Et større prosjekt i porteføljen, Rewind Vänern AB (Rewind), er nå lagt ut for salg. Anslått markedsverdi er cirka 50 millioner kroner. Rewind har rettskraftig konsesjon til å bygge ut en vindpark på inntil 20 vindmøller (100 MW installert kapasitet) med maks høyde på 185 meter på grunt vann i innsjøen Vänern. Scanergy har et lån i Pareto Bank med sikkerhet i morselskapet Scanergy AS. Dette lånet har forfall ved årsskiftet 2014/15. Scanergy jobber med forskjellige løsninger for å imøtekomme dette forfallet, men dersom ingen av disse prosessene når frem kan selskapet stå i fare for å gå konkurs. Banken vil da tiltre sitt pant som består av hele vannkraftporteføljen, samt at morselskapet Scanergy AS har garantert for lånet. Verdien av aksjene i FE I AS er helt og holdent avhengig av utfallet rundt salgsprosessen av Scanergys eiendeler som nå pågår, og at lånet blir refinansiert, forlenget eller gjort opp helt eller delvis. Obligo ser også på alternative muligheter for realisasjon av Scanergy. Et mulig scenario vil være å selge Scanergy-aksjene på annenhåndsmarkedet, men annenhåndsprisen for et slikt salg er meget usikkert. OPPSUMMERING AV KURSUTVIKLINGEN Kursen per ordinære aksje / A-aksje reduseres dette kvartalet med 26,1 prosent. Preferanseaksje / B-aksjene holdes uendret. Neste kursjustering publiseres 16. mars KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014

5 Selskapet har investert i Scanergy hvor selskapets eierandel utgjør cirka 17 prosent. Scanergy sitt primære forretningsområde er innen vindkraft i Sverige og vannkraft i Norge. Selskapet GENERELT har en stor OM prosjektportefølje SELSKAPET i ulike utviklingsfaser og har flere viktige samarbeidsavtaler med industrielle kraftselskaper. Scanergy er aktivt involvert i prosjekterings- og utviklingsfaser, mens selskapet er mindre involvert i driftsfasen. Forretningsmodellen OM SELSKAPET bidrar til å øke avkastningspotensialet, PRINSIPPER FOR men VERDSETTELSE gir også høyere risiko. Selskapet har investert i Scanergy hvor selskapets Verdien av investeringen i Scanergy AS baseres på STRUKTUREN eierandel utgjør cirka 17 prosent. Scanergy sitt Scanergys egne vurderinger. Disse vurderingene gjøres primære forretningsområde er innen vindkraft i på prosjektbasis, og hvert prosjekt risiko vektes for Porteføljen er organisert slik at selskapene FE I AS og det svenske søsterselskapet Sverige og vannkraft i Norge. Selskapet har en stor hvilke stadiet prosjektet befinner seg i. I tillegg har Fornyelsesbar Energi 1 AB, i felleskap eier datterselskapet Renewable Energy 2009 AS. FE1 prosjektportefølje i ulike utviklingsfaser og har forward prisen på elektrisitet en vesentlig betydning AB eier 69,1 prosent og FE I AS eier de resterende 30,9 prosent av RE 2009 AS. flere viktige samarbeidsavtaler med industrielle for verdsettelsen. INVESTERINGSMANDAT kraftselskaper. Scanergy er aktivt involvert i prosjekterings- og utviklingsfaser, mens selskapet er Obligo tar deretter utgangspunkt i Scanergys egne FE mindre I AS er involvert et unotert i driftsfasen. aksjeselskap, Forretningsmodellen etablert i 2008 vurderinger og registrert og har i Norge. gjort et noe Selskapets mer konservativt formål er via bidrar investeringsselskapet til å øke avkastningspotensialet, RE 2009 men AS gir å også investere anslag i prosjekter til disse blant som annet har for til hensikt å reflektere å den konstruere høyere risiko. anlegg og systemer som kan produsere usikkerhet fornybar vi ser energi, knyttet hovedsakelig til markedet og prisingen i nordiske land. av selskapet. Dersom FE I AS sine ordinære aksjer STRUKTUREN (A-aksjer) har positiv verdi vil preferanseaksjene PRINSIPPER Porteføljen er organisert FOR VERDSETTELSE slik at selskapene FE I AS (B-aksjene) opprettholdes til to ganger kostpris. og det svenske søsterselskapet Fornyelsesbar Energi 1 Aksjekursen i selskapet beregnes basert på Verdien av investeringen i Scanergy AS baseres på AB, i felleskap eier datterselskapet Renewable Energy underliggende Scanergys investeringsportefølje, egne vurderinger. justert Disse for vurderingene gjøres på prosjektbasis, og hvert prosjekt 2009 AS. FE1 AB eier 69,1 prosent og FE I AS eier de bankinnskudd, risiko vektes fordringer for og hvilke lån. stadiet prosjektet befinner seg i. I tillegg har forward prisen på elektrisitet en vesentlig betydning for resterende 30,9 prosent av RE 2009 AS. verdsettelsen. Det presiseres at det er stor usikkerhet rundt INVESTERINGSMANDAT verdsettelsen av Scanergy AS. Obligo tar deretter utgangspunkt i Scanergys egne vurderinger og har gjort et noe mer konservativt FE I AS et anslag unotert aksjeselskap, til disse blant etablert annet i 2008 for å reflektere den usikkerhet vi ser knyttet til og registrert i Norge. Selskapets formål er via markedet og prisingen av selskapet. Dersom FE I AS sine ordinære aksjer (A-aksjer) har investeringsselskapet RE 2009 AS å investere i positiv verdi vil preferanseaksjene (B-aksjene) opprettholdes til to ganger kostpris. prosjekter som har til hensikt å konstruere anlegg Aksjekursen og systemer som i selskapet kan produsere beregnes fornybar basert energi, således på underliggende investeringsportefølje, justert hovedsakelig for bankinnskudd, i nordiske land. fordringer og lån. Det presiseres at det er stor usikkerhet rundt verdsettelsen av Scanergy AS. Kursfastsettelsesformelen er vist under (alle tall i millioner norske kroner): Kursfastsettelsesformelen er vist under (alle tall i millioner norske kroner): K = RFV + VD - LS + NAK - LG + EH - SH A 1,1 + 0,0-0,0 + -0,2-0,0 + 0,0-0,0 K = = 0,51 kroner per A-aksje 1,8 K RFV VD LS NAK LG EH SH A Aksjekurs Rapportert fonds verdi K Verdivurdering Aksjekurs direkteinvesteringer RFV Latent skatt Rapportert fonds verdi Netto arbeidskapital VD Verdivurdering direkteinvesteringer Langsiktig gjeld LS Ikke avskrevne Latent skatt emisjonshonorar NAK Opptjent Netto suksesshonorar arbeidskapital LG Antall A-aksjer Langsiktig utstedt gjeld (ordinære aksjer) EH Ikke avskrevne emisjonshonorar SH Opptjent suksesshonorar A Antall A-aksjer utstedt (ordinære aksjer) KVARTALSRAPPORT DESEMBER

6 6 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014

7 OM RAPPORTEN Denne rapporten er utarbeidet av Obligo Investment Management AS, et datterselskap av Agasti Holding ASA. Rapporten er basert på kilder som Obligo Investment Management AS anser som pålitelige, men Obligo Investment Management AS kan ikke garantere at informasjonen i rapporten er riktig eller fullstendig. Alle opplysninger om fremtiden er basert på en rekke forutsetninger og gir ingen garanti for fremtidig utvikling. Denne usikkerheten er knyttet til både forhold i markedet og til selskapet FE I AS. Endringer i markedet kan forekomme raskt og kan få stor betydning for aksjekursen i FE I AS. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Obligo Investment Management AS tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som måtte oppstå som følge av anvendelsen av denne rapporten. Investorer er kjent med at det finnes risiko for tap på investeringer i finansielle instrumenter, og Obligo Investment Management AS garanterer ikke for et visst resultat. Denne rapporten skal ikke oppfattes som noe tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av aksjer i FE I AS. Denne rapporten er tiltenkt selskapets aksjonærer og ikke for offentlig distribusjon. KVARTALSRAPPORT DESEMBER

8 Obligo Investment Management AS PB 1753, 0122 Oslo, Norge

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Fjerde kvartal 2013 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Tredje kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 10. februar 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Første kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Kvartalsrapport per Q2 2013 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer