DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene"

Transkript

1 Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen saken, og har tidligere avgitt en tosiders uttalelse datert om DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006 (Bjerksund (04)). Som en oppfølging og utdypning av denne uttalelsen har jeg foretatt noen beregninger som sammenligner dette produktet med de to produktene som Røeggen kjøpte (DnB Aksjeindeksobligasjon Global 000/006 og DnB Aksjeindeksobligasjon Sektor 000/006). I det følgende beregner jeg verdien til de tre produktene på investeringstidspunktet. Formålet er å undersøke om det er noen nevneverdig forskjell på tvers av produktene når man sammenligner kundens investering (00) med beregnet verdi av produktet på investeringstidspunktet.. Data abell gir en kort oppsummering av de tre produktene, i tråd med Johnsen (008). abell : Spesifikasjon av DnB Europa/Japan, Global og Sektor Aksjeindeks 50% Euro Stoxx50 50% Euro Stoxx50 Stoxx Healthcare 50% okyo opix Index 5% S&P500 Stoxx elecom 5% Nikkei5 Stoxx Bank Avkastningsfaktor (AF) 05 % 05 % 00 % Start og forfall Obligasjon Opsjon snittperiode start snittperiode slutt Lengde (år) Obligasjon 6,00 6,00 6,00 Opsjon 5,96 5,95 5,95 effektiv termin F 5,4 5,40 5, effektiv volatilitet 5,4 5, 4,8 Perioden = 5,96 år 5,96 år (/)snittingsperiode (,08 år) Beregnet ved formelen til Kemna & Vorst (990) ilnærmet: 5,96 år (/)snittingsperiode (,08 år) Kilde: abell i Johnsen (008) som omhandler Global og Sektor

2 Som grunnlag for beregningene er følgende data hentet fra Koekebakker og Zakamouline (006). abell : Renter, utbytte og risikopremie for underliggende aksjeindekser Risikofri rente (6 år) Utbytte Risikopremie Global Euro Stoxx50 5,5 %,07 % 5, % S&P500 6,8 %,7 % 5,8 % Nikkei5,0 % 0,8 % 6,7 % Sektor Stoxx Healthcare 5,5 %,4 % 0,79905, % Stoxx elecom 5,5 %,95 %,0805, % Stoxx Bank 5,5 %,84 %,04845, % Kilde: abell i Koekebakker og Zakamouline (006) abell : Volatilitet og korrelasjoner for underliggende aksjeindekser Volatilitet Korrelasjoner Global Euro Stoxx50 S&P500 Nikkei5 Euro Stoxx50 9,6 % S&P500 6,6 % 0,6689 Nikkei5 0,6 % 0,407 0,509 Sektor SOXX Healthcare SOXX elecom SOXX Bank Stoxx Healthcare 9,97 % Stoxx elecom,6 % 0,5048 Stoxx Bank 0,6 % 0,64 0,604 Kilde: abell i Koekebakker og Zakamouline (006) Merk at aksjeindeksen Euro Stoxx50 inngår med like stor vekt i både Europa/Japan og Global, se abell. Forskjellen i sammensetningen til de to produktene er at okyo opix Index inngår med 50 % i Europa/Japan, mens S&P500 og Nikkei5 hver inngår med 5% i Global. La oss legge til grunn at abell og også er representative for avkastnings og risikobildet på investeringstidspunktet for Europa/Japan. Den ene aksjeindeksen som inngår i produktet er Euro Stoxx50. La oss nå anta at den andre aksjeindeksen som inngår i produktet, okyo opix Index, har tilnærmet samme avkastnings og risikoegenskaper som Nikkei5. Etter det jeg forstår er okyo opix Index en indeks som dekker alle aksjer på okyo børsen, slik at denne indeksen nok har lavere volatilitet og er mindre korrelert med Euro Stoxx50. I så fall overvurderer beregningene verdien av Europa/Japan. NOK renten og valutarenten på investeringstidspunktet for Europa/Japan behandles som indikert i note og i abell 4.

3 Dette resulterer i følgende parameterverdier: abell 4: Parameterverdier for beregningene Renter p.a. NOK (swap) rente r 7,0 % 6,77 % 6,77 % Valutarente r U,50 % 4,5 % 4 5,5 % Lånerente r L 7,89 % 8,5 % 8,5 % Aksjeindeks p.a. Utbytteavkastning d p,44 % 5,66 %,07 % Risikopremie geometrisk 6,00 % 6 5,78 % 5,7 % aritmetisk Volatilitet 6,55 % 7 5,70 % 7,78 % Anslått NOK (swap) rente april/mai 000 Renten er hentet fra abell 4 i Johnsen (008) Anslått valutarente Europa/Japan april/mai %5,5% + 5%6,8% +5%,0% 5 50%,07% + 50%0,8% 6 50%5,% + 50%6,7% 7 ( (50%) (9,6%) + 50%50%9,6%0,6%0,407 + (50%) (0,6%) ) / abellen ovenfor kan sammenlignes med abell 4 i Johnsen (008).. Verdsettelse: Black76 modell Modellen som anvendes for beregningene er dokumentert og diskutert i Johnsen (008) som ble utarbeidet i forbindelse med Røeggen saken. Nedenfor følger derfor kun en summarisk beskrivelse av modellen. For enkelthets skyld benyttes Johnsens notasjon. Verdien av produktet ved horisonten HV kan uttrykkes som () HV G AF max S G ; 0 hvor G er andelen av investeringens pålydende som garanteres tilbakebetalt, AF er avkastningsfaktoren og S er beregnet sluttverdi av indeksen i prosent av startverdien. Verdien i dag av det garanterte beløpet svarer til () P V G 0 G r dvs. det garanterte beløpet diskontert med risikofri rente.

4 Verdien av avkastningen (opsjonen) kan uttrykkes som () hvor C 0 V F 0 N max S G ; 0 d G Nd r F N er den kumulative normalfordelingsfunksjonen. I ligning () ovenfor svarer F til terminverdien av fremtidig indeks, og er gitt ved (4) F ru d p F mens d og d er gitt ved (5) d ln F G (6) d d 4. Verdsettelse: Resultater Følgende parameterverdier er benyttet ved beregningene: abell 5: Parameterverdier Horisont 6,00 6,00 6,00 Effektiv termin F 5,4 5,40 5, Effektiv volatilitet 5,4 5, 4,8 NOK (swap) rente r 7,0 % 6,77 % 6,77 % Valutarente r U,50 % 4,5 % 5,5 % Utbytteavkastning d p,44 %,66 %,07 % Volatilitet 6,55 % 5,70 % 7,78 % Garantert beløp 00 G Avkastningsfaktor AF 05 % 05 % 00 % Merk at parameterverdiene for Europa/Japan ikke skiller seg nevneverdig fra parameterverdiene for Global og Sektor. Modellen beskrevet i avsnitt ovenfor benyttes nå til verdsetting av de tre produktene på investeringstidspunktet. Resultatene er vist i abell 6 (beregninger følger som vedlegg). 4

5 Verdien av produktet består for det første av garantikostnaden, som svarer til garantert beløp (00) diskontert med risikofri rente. Dette svarer i prinsippet til det banken måtte ha investert i rentemarkedet for å sikre utbetalingen av det garanterte beløpet ved horisonten. Verdien består videre av den teoretiske premiekostnaden, beregnet ved modellen beskrevet i formlene () (6) ovenfor. Dette svarer i prinsippet til det banken måtte ha betalt i markedet (eller til opsjonsbanken) for å sikre utbetaling av eventuell avkastning på produktet ved horisonten. abell 6: Beregnede produktkostnader Nåverdi (kroner) på investeringstidspunktet pr 00 kroner i nominelt innskudd Garantikostnad 66,6 67,50 67,50 eoretisk premiekostnad 6,4 8,6 9, Margin DnB/opsjonsbank 7,60 4,4,7 Sum produktkostnad 00,00 00,00 00,00 egningskostnad,75,75,75 Innbetalt av investor 0,75 0,75 0,75 Avkastningsfaktor 05 % 05 % 00 % eoretisk AF 0 % 87 % 68 % P = G/(+r) = 00 /,070 6 P = G/(+r) = 00 /, eoretisk opsjonspremie beregnet med formlene () (6) basert på parameterverdier i abell 5 (00 Garantikostnad) / (eoretisk premiekostnad/af), jfr. abell 5 i Johnsen (008) Hvis vi tar utgangspunkt i beløpet på 00 som kunden investerer i produktet, og trekker fra kostnaden til sikring av det garanterte beløpet og kostnaden til sikring av eventuell avkastning, viser det seg at banken sitter igjen med et restbeløp. Dette restbeløpet tilfaller banken (DnB/opsjonsbank) som en ekstra margin, se abell 6. Denne marginen er ikke opplyst om i prospektene, og er derfor referert til som en skjult margin eller skjult produktkostnad. I tillegg mottar banken tegningskostnader på,75 % av investert beløp, som opplyst om i prospektet. Merk at den skjulte produktkostnaden (skjult margin til DnB/opsjonsbank) er betydelig for alle tre produktene. Vi ser av beregningene at i den grad Europa/Japan skiller seg ut fra de to andre, så er det ved at de skjulte produktkostnadene er høyere enn for Global og Sektor. For Europa/Japan er den skjulte produktkostnaden 7,60 kroner per 00 kroner i innskudd, mens tilsvarende tall for Global og Sektor er henholdsvis 4,4 og,7 kroner per 00 kroner i innskudd. eoretisk AF i abell 6 viser hvor høy avkastningsfaktor banken kunne ha tilbudt dersom hele det investerte beløpet på 00 hadde vært plassert i rente og opsjonsmarkedet. Merk at det er en betydelig forskjell på den avkastningsfaktoren banken i prinsippet kunne ha tilbudt 5

6 kunden og hva banken faktisk valgte å tilby. Vi ser igjen at i den grad Europa/Japan skiller seg ut, så er det ved at den tilbudte avkastningsfaktoren er dårligere enn det produktet i prinsippet gir rom for, sammenlignet med de to andre produktene. Når et investeringsprodukt er konstruert med høye skjulte produktkostnader (marginer), så går det på bekostning av kundens avkastningsmuligheter. For kunden betyr det dårligere avkastning og høyere risiko for tap. I forbindelse med Røeggen saken ble det påvist at dette bildet forsterkes dramatisk når et i utgangspunktet dårlig produkt finansieres med lån. 5. Konklusjon Ovenfor er det påvist mange likhetstrekk mellom DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006 og de to Røeggen produktene, også når det gjelder størrelsen på de skjulte produktkostnadene (marginene). I den grad Europa/Japan skiller seg ut, så er det ved at dette produktet fremstår som enda dårligere enn Global og Sektor. Dette innebærer at Europa/Japan kommer like dårlig eller enda dårligere ut enn Global og Sektor når produktene kombineres med lånefinansiering. Dersom banken handlet i strid med god forretningsskikk da den solgte Global og Sektor med lånefinansiering til Røeggen, så må det kunne fremføres at banken på tilsvarende måte handlet i strid med god forretningsskikk da den solgte DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006 med lånefinansiering til kunden. Referanser: Bjerksund, Petter (04): DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006. Uttalelse datert 8. januar 04. Johnsen, hore (008): Forventet avkastning på DnB Global 000/006 og DnB Sektor 000/006. Notat, endelig versjon 7. august 008. Koekebakker, Steen og Valeri Zakamouline (006). Forventet avkastning på aksjeindeksobligasjoner. Praktisk økonomi og finans 4/006, ss Kemna, A.G.Z. and A.C.F. Vorst (990): A Pricing Method for Options Based on Average Asset Values. Journal of Banking and Finance 4 (990), pp. 9. 6

7 Vedlegg: Utskrift av regneark ved utregning av abell 6 Europa/Japan Global Sektor _F 5,4 5,4 5, _s 5,4 5, 4,8 r 7,0 % 6,77 % 6,77 % r_u,50 % 4,5 % 5,5 % d/p,44 %,66 %,07 % vol 6,55 % 5,70 % 7,78 % G 00 % 00 % 00 % AF 05 % 05 % 00 % P (Garantikostnad) 0,666 0,6750 0,6750 F,5,66,754 d 0,4770 0,5970 0,6090 d 0,098 0,8 0,8 N(d) 0,68 0,748 0,787 N(d) 0,59 0,594 0,5864 C 0,57 0,79 0,9 AFC (eoretisk premiekostnad) 0,64 0,86 0,9 P+AFC 0,840 0,8576 0,868 Margin DnB/opsjonsbank 0,760 0,44 0,7 Sum produktkostnad,0000,0000,0000 eoretisk AF 0 % 87 % 68 % 7

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Garanterte spareprodukter

Garanterte spareprodukter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2010 Garanterte spareprodukter - Nærmere hele sannheten? Av Trond Moen Veileder: Professor Steinar Ekern Utredning i masterprofilen Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Kupongsertifikat Norsk Hydro

Kupongsertifikat Norsk Hydro Kupongsertifikat Norsk Hydro Et fornuftig sammensatt spareprodukt i den nye generasjonen sett fra investors perspektiv? av Elisabeth Skeie Veileder Førsteamanuensis Valeri Zakamouline Masteroppgaven er

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Nytt. i privatretten. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt. i privatretten. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nr. 1/2009-11. årgang 13532-Nytt i privatr 1 2009: 1 2008 18-02-09 08:11 Side 1 Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Salg av lånefinansierte strukturerte produkter;

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2012-436-A - Rt-2012-355

Norges Høyesterett - HR-2012-436-A - Rt-2012-355 Norges Høyesterett - HR-2012-436-A - Rt-2012-355 Page 1 of 17 Utskrift fra Lovdata - 22.01.2014 12:37 Norges Høyesterett - HR-2012-436-A - Rt-2012-355 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2012-02-28

Detaljer

Spareprodukter av flere slag

Spareprodukter av flere slag Sammensatte finansielle produkter uforståelige eller nyttige? Diderik Lund Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Foredrag ved Faglig-Pedagogisk Dag, 1. november 2012 Spareprodukter av flere

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

«Røeggensaken» Metoderapport til SKUP 2006-2013: Journalist: Geir Ormseth

«Røeggensaken» Metoderapport til SKUP 2006-2013: Journalist: Geir Ormseth Metoderapport til SKUP 2006-2013: «Røeggensaken» Journalist: Geir Ormseth Kontaktinfo: Asgerds vei 33 1450 Nesoddtangen 952 72 936, geir.ormseth@hotmail.com Redaksjonen: E24 Dine Penger Postboks 1185 Sentrum

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Bakgrunn Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Vi har i overkant av 200.000 tomtefesteforhold i Norge, hvorav omlag

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken Vurdering av Narvik kommunes beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra Narvik kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser og vedtak

Detaljer