Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret"

Transkript

1 Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1

2 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar med forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, 25/ nr Beskatning Tilrettelegger og distributør Hvordan investere Bestillingsblankett Bestillingsblankett Warrant Sør-Europa... 14

3 Oppsummering av tilbudet Utsteder av warrantene: Utsteders kredittrating: Commerzbank AG Baa1 (Moody s) / BBB+ (S&P) Tilrettelegger: Nordic Securities AS, org.nr Distributør: Nordic Securities AS, org.nr Bestillingsblankett sendes til: Plassering: Nordic Securities på (faks) eller på e-post til Offentlig emisjon Tilbudsperiode: 15. september september 2015 Investeringsperiode: Fra 28. september 2015 til Utløpsdato, som vil være et gjennomsnitt av 7 månedlige målinger av sluttkurs fra 28. mars 2017 til 28. september 2017 Investert beløp: Minste investering: Notering: Betaling: Underliggende: Avkastning: Eksponert beløp: NOK pr. warrant 10 warranter Warranten vil bli registrert i Verdipapirsentralen Investert beløp må innen Oppgjørsdato (23. september 2015) ha blitt innbetalt på Nordic Securities sin oppgitte bankkonto (se side 15) En indekskurv bestående av tre Sør-Europeiske indekser: Spania (Bloomberg: IBEX Index), Italia (Bloomberg: FTSEMIB Index) og Portugal (Bloomberg: PSI20 Index). Se side 5. Avkastning på underliggende indekskurv beregnes ut i fra veksten fra Prissettingsdagen, som beskrevet under avsnittet Beregning av utbetaling ved forfall på side 6 NOK pr. Warrant Pris/Totale kostnader: Pr. Warrant/ Eksponert beløp NOK I % av Investert beløp Opsjonselement: 11,00 % ,00 83,33 % Tilretteleggers margin: 2,20 % 2 200,00 16,67 % Investert beløp: 13,20 % ,00 100,00 % Kostnader inkluderer en margin til Utsteder og Tilrettelegger av warrantene. Tilretteleggers andel av margin deles med Distributør. Det tilkommer ingen øvrige kostnader ved å kjøpe og eie warrantene, utover kostnader ved å inneha VPS-konto. Ytterligere kostnader kan tilkomme ved kjøp eller salg i annenhåndsmarkedet. ISIN: Produktkategorisering: DE000CZ44L77 Høy risiko Warrant Sør-Europa 3

4 Tidsplan 23. september 2015 Oppgjørsdato 28. september 2015 Prissettingsdag: Måling av startkurs for underliggende indekskurv 12. oktober 2015 Warrantene forventes registrert på investorenes VPS-konto 28. mars september 2017 Utløpsdato: 7 månedlige målinger av sluttkurs for underliggende indekskurv 12. oktober 2017 Forfallsdato Warrant Sør-Europa 4

5 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa Warrant Sør-Europa er et investeringsprodukt som gir mulighet for høy avkastning på egenkapital med lav kapitalinnsats. Avkastningen på warranten er tilknyttet prisveksten til en likevektet indekskurv bestående av 3 Sør-Europeiske indekser; Spania (IBEX indeksen), Italia (FTSEMIB indeksen) og Portugal (PSI20 indeksen). Spania - IBEX 35 Index (Bloomberg: IBEX Index) IBEX 35 er den offisielle indeksen for det spanske aksjemarkedet. Indeksen består av de 35 mest likvide aksjene omsatt på aksjemarkedet. Indeksen er beregnet, overvåket og publisert av Sociedad de Bolsas. Indeksen ble opprettet 29. desember 1989 med 3000 som startverdi. Italia - FTSE MIB Index (Bloomberg: FTSEMIB Index) Indeksen består av de 40 mest likvide aksjene notert på den Italienske børsen. På FTSE MIB Index er også aksjer utstedt av utenlandske selskaper kvalifisert for inkludering. Portugal - PSI 20 Index (Bloomberg: PSI20 Index) Indeksen består av de 20 mest likvide aksjene notert på den Portugisiske børsen. Indeksen ble opprettet 31. desember 1992 med 3000 som startverdi. Underliggende Indekskurv (ikke utbyttejustert) Kursutvikling for indekskurven i tidsperioden 09. september september Startverdien for indeksene er indeksert til 100. Kilde: Bloomberg Avkastningen ved forfallsdato for Warrant Sør-Europa vil gjenspeile den prosentvise prisutviklingen til underliggende indekskurv fra startdato 28. september 2015 til utløpsdato (28. mars september 2017). Merk at eventuelt utbytte utbetalt på underliggende indekskurv ikke tilfaller investor. Warrant Sør-Europa har eksponering mot en indekskurv bestående av Sør- Europeiske aksjer. Det understrekes her at historisk kursutvikling ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Warrant Sør-Europa 5

6 Beregning av utbetaling ved forfall Utbetalingen ved forfall beregnes som prosentvis verdiendring i underliggende indekskurv, multiplisert med Eksponert beløp (NOK pr. warrant) og en deltakergrad på 100 %*. Den prosentvise verdiendringen for indekskurven beregnes ved at det fastsettes en startkurs og en sluttkurs for den likevektede indekskurven. Startkurs for indekskurven fastsettes på Prissettingsdagen (28. september 2015). Sluttkurs for indekskurven fastsettes som et aritmetisk gjennomsnitt av de syv sluttkursene på Utløpsdato (28. mars september 2017). Det finnes ingen øvre begrensning for avkastningen til warranten. Analyse av potensielle scenarioer ved forfall 12. oktober 2017 Tabellen illustrerer avkastningen før skatt på investert kapital ved forfall for hypotetiske nivåer for en minimumsinvestering i warrantene. Investert beløp er satt til NOK per warrant. Hvordan investor blir skattlagt er avhengig av den individuelle situasjonen til den enkelte investor. Det anbefales derfor at potensielle investorer oppsøker profesjonell rådgivning i forbindelse med skattemessige spørsmål og andre mulige konsekvenser av å benytte tilbudet. Både skattesatser og grunnlag kan bli endret med tilbakevirkende kraft. (Mer om beskatning se side 11). Eksempel på avkastning ved forfall (Min. 10 warranter) Investert beløp (NOK) Eksponert beløp (NOK) Verdiendring Indekskurv (%) Utbetalt beløp (NOK) Avkastning (NOK) Avkastning (%) av Investert beløp 132,000 1,000,000 50,00 % 500, , % 132,000 1,000,000 35,00 % 350, , % 132,000 1,000,000 25,00 % 250, , % 132,000 1,000,000 15,00 % 150,000 18, % 132,000 1,000,000 13,20 % 132,000-0 % 132,000 1,000,000 5,00 % 50,000-82, % 132,000 1,000,000 0,00 % , % 132,000 1,000,000-5,00 % , % 132,000 1,000,000-15,00 % , % 132,000 1,000,000-25,00 % , % Utbetalingsformelen kan også uttrykkes matematisk: Ved forfall vil det bli utbetalt et beløp per warrant som tilsvarer NOK * DG * Max(0; Verdiendring indekskurv -1) Hvor, Verdiendring indekskurv = i 3 Sluttverdii, W i * Sluttverdi utløpsdagen 1 i, start - Sluttverdi utløpsdagen = Aritmetisk gjennomsnitt for underliggende indekskurv (likevektet) basert på de syv månedlige observasjonene fra 28. mars september Sluttverdi start = Sluttkurs for underliggende indekskurv (likevektet) per 28. september W i = vekt (indekskurven er likevektet ) * DG = Deltakergraden er indikativt satt til 100 %. Endelig deltakergrad vil bli fastsatt på Prissettingsdagen, men vil under ingen omstendigheter være lavere enn 90 %, ellers har tilrettelegger mulighet til å kansellere produktet. Warrant Sør-Europa 6

7 Sammenligning med å investere direkte i underliggende indekskurv Figuren viser avkastningen til to investorer; en som holder warranten til forfall, og en som holder underliggende indekskurv over samme periode. Figuren viser at ved verdistigning på indekskurven over 15,21 % kommer warrant-investoren best ut. Investoren får overproporsjonalt høyere avkastning ved å holde warranten enn ved å investere direkte i indekskurven på grunn av gearing-effekten ( gearingen tilsvarer Eksponert beløp dividert med Investert beløp, dvs /13 200= 7,58). For verdiutvikling på indekskurven under 15,21 %, vil investoren komme bedre ut ved å investere i indekskurven direkte. For verdiutvikling under 13,20 % vil investoren få negativ avkastning på warranten (break-even er 13,20 %). Warrant Sør-Europa 7

8 Opplysninger i samsvar med forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, 25/ nr I henhold til forskrift skal nærmere definerte opplysninger gis før avtale om salg av sammensatte produkter. Warrant Sør-Europa er ikke et sammensatt produkt, men et rent derivat. På tross av dette, av hensyn til god forretningsskikk, har de viktigste opplysningene som er relevante i forhold til nevnte forskrift blitt inkludert i de følgende avsnittene. Nedenfor følger de aktuelle opplysninger for dette produktet. Investert beløp Investert beløp er prisen investor betaler for warranten, NOK med en gearing på 7,58 ( /13 200). Prisen inkluderer Tilretteleggers margin på 2,20 % av Eksponert beløp (16,67 % av Investert beløp) samt en opsjonspris på 11,00 %. Det påfaller ikke noe Tegningshonorar for dette produktet. Eksponert beløp Eksponert beløp er det beløp en investor måtte ha investert direkte i underliggende verdipapir for å oppnå samme avkastningsfaktor som ved å investere i warranten. Tilretteleggers margin pr. warrant uttrykkes således i prosent av Eksponert beløp (100 %), noe som gjør det lettere å sammenligne ulike warranter. Fordelingen av de elementene som utgjør warranten og totale kostnader Til sammen utgjør totale kostnader, dvs. Tilretteleggers margin, 16,67 % av Investert beløp. Tilretteleggeren og Distributør mottar hver sin andel av Tilretteleggingsmargin, og gir uttrykk for Tilretteleggers og Distributørs samlede bruttofortjeneste. Derivatandelen gir uttrykk for den pris Tilrettelegger må betale til Utsteder for retten til mulig avkastning. Investor betaler i tillegg Tilretteleggers margin for retten til mulig avkastning. Vennligst vær oppmerksom på at ulike tilbydere av sammensatte investeringsprodukter vil kunne få ulik pris på warranten avhengig av hvilken strategisk posisjon de har i markedet. Den pris investor betaler for å oppnå avkastning fra det underliggende aksjekurven vil være høyere enn den pris Utsteder betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris investor betaler og den pris Utsteder selv betaler i markedet vil dekke Utsteders og Tilretteleggers øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Kostnader som registrering, rapportering, markedsføring og distribusjon inngår i de totale kostnadene. Samtidig er det også klart at den enkelte kunde i liten grad på egenhånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til avkastning. For ordens skyld legger vi til at Utsteder ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser til å betale warrantens verdi gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være til dels store forskjeller mellom de forskjellige warranter som tilbys i markedet og hvilken pris den enkelte Utsteder betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte warrant er knyttet til, løpetid for plasseringen, hvilken deltakergrad man oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av Utsteders størrelse gjennom den posisjon Utsteder har i markedet og volumer som tegnes i det enkelte produkt. Underliggende indekskurv Opplysninger om underliggende indekskurv framgår av brosjyren på side 5. Utbytte En investering Warrant Sør-Europa innebærer ikke en direkte investering i underliggende indekskurv men er heller knyttet til prisutviklingen til denne indekskurven. Merk at eventuelt utbytte som betales på underliggende ikke tilfaller investor. Valuta Investor tar ikke valutarisiko på Warrant Sør-Europa. Indekskurven beregnes og publiseres i norske kroner (NOK). Produktet gir derfor investor avkastning i norske kroner. Andel av Investert beløp som er garantert tilbakebetalt En warrant har ingen garanti om tilbakebetalt beløp, og kan forfalle verdiløs slik at 0 % kan bli tilbakebetalt ved Forfallsdato. Investeringen i Warrant Sør-Europa er ikke sikret gjennom Bankenes Sikringsfond eller annen innskudds- eller sikringsordning. Warrant Sør-Europa 8

9 Kredittrisiko Investorer har motpartsrisiko mot Commerzbank AG. Tilbakebetaling av eventuell avkastning avhenger av utsteder sin betalingsevne. Se separat omtale av utsteder på side 12. Historisk avkastning Grafen nedenfor viser hvordan produktets avkastning hadde vært om man hadde investert i produktet på samme vilkår på ulike tidspunkter tilbake i tid. Grafen viser historisk avkastning målt ved forfall som effektiv rente p.a.. Analysen bygger på visse antakelser og det er lite trolig at man hadde kunnet kjøpe en warrant til de samme vilkårene ved andre tilfeller. Det understrekes at historisk eller simulert avkastning ikke er en pålitelig indikator og gir ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Visse justeringsbegivenheter og ekstraordinære hendelser kan medføre justering i vilkårene for produktet. Investorer anbefales å se nærmere på risikofaktorer i grunnprospektet for utsteder datert 02. april Dette er tilgjengelig ved henvendelse til Nordic Securities AS. Avkastning for produktet basert på historiske tall (ikke utbyttejustert) Kilde: Commerzbank Corporates & Markets Forventet avkastning (basert på Monte Carlo-simulering) Ved å benytte dagens vilkår på Warrant Sør-Europa kan man simulere forventet avkastning basert på en statistisk modell (Monte Carlo-simulering). Det understrekes at historisk eller simulert avkastning er teoretiske beregninger og gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Denne analysen er foretatt kun for illustrasjonsformål og er svært subjektiv. Det finnes ingen allment akseptert metode for å simulere avkastningen av produkter som warranter. Denne analysen avhenger av en rekke markedsparametre og forutsetninger. Modellen forutsetter en gjennomsnittlig årlig implisitt volatilitet for indekskurven på 22,63 %, en risikopremie over risikofri aktiva tilsvarende 2,27 % p.a. og at utviklingen i aksjemarkedet følger en normalfordeling. Bruk av en annen modell eller andre markedsdata kan gi svært forskjellige resultater. I beregningen av forventet avkastning for produktet har det blitt gjennomført simuleringer. Disse simuleringene antyder følgende resultat: Monte Carlo simulering for forventet avkastning Forventet avkastningsintervall ved forfall (med 70 % sannsynlighet) -100,00 % til 152,88% Sannsynlighet for avkastning ved forfall mellom 0% og 50% 8,23 % Sannsynlighet for positiv avkastning ved forfall 35,83 % Sannsynlighet for negativ avkastning ved forfall 64,17 % Lavest mulig avkastning ved forfall -100,00 % Høyest mulig avkastning* ved forfall 1 221,74 % Forventet årlig avkastning** 1,60 % *) Merk at avkastningen ikke er begrenset oppad. Tallet er basert på utfallet fra modellen. **) Beregnet som et gjennomsnitt av samtlige simuleringer delt på antall år i investeringsperioden. Forventet årlig avkastning er svært usikker og bygger på en rekke ulike antagelser. Kilde: Commerzbank Corporates & Markets Warrant Sør-Europa 9

10 Warrant Sør-Europa er en mulighet for investorer som mener at sannsynligheten for en attraktiv avkastning er høyere enn det som antydes av den statistiske analysen. Investeringer bør ikke baseres utelukkende på den statistiske analysen, men også på investors egen vurdering av utsiktene for underliggende indekskurv. Investor må på grunn av den høye risikoen forbundet med en investering være forberedt på å tape hele eller deler av investeringen. Historisk eller simulert avkastning garanterer på ingen måte fremtidig faktisk avkastning Se avsnittet Historisk avkastning på s.9. Den faktiske avkastning investor vil få på Warrant Sør-Europa er fullt ut basert på resultatet i underliggende indekskurv på observasjonsdagene og hverken simulert avkastning eller historisk avkastning er noen garanti for fremtidig avkastning. De potensielle avkastninger av Warrant Sør-Europa inneholder en rekke utfall som kan gjøre produktet lønnsomt eller føre til tap for investor. Det sentrale blir å vurdere om man tror på positiv utvikling i de aktuelle markedene, er forberedt på, og kan tåle, risikoen ved en annen markedsutvikling enn den en forventer. Alternativ avkastning En risikofri investering, som statsobligasjoner, forventes i samme periode å gi ca. 0,54 % i årlig effektiv rente (avkastning målt for 09. september 2015), noe som tilsvarer en avkastning på 1,08 % over investeringens løpetid. For kun å dekke plasseringens omkostninger, Investert beløp og alternativavkastning, må indekskurven stige med 13,34 %. Det anbefales derfor investorer som ikke tror at indekskurven vil stige med mer enn 13,34 % over plasseringens løpetid å avstå fra å investere i produktet. Likviditet og annenhåndsmarked Warranten gir på visse vilkår et definert kontantbeløp kun på slutten av toårsperioden. Warrantene vil ikke bli omsatt på et regulert marked. Dersom man bestemmer seg for å selge warranten før utløp, vil prisen avhenge av flere markedsfaktorer, herunder nivået på - volatiliteten, prisutviklingen av underliggende indekskurv, forfallstidspunktet og markedets oppfatning av Utsteders kredittrisiko. Prisen kan være lavere enn investors opprinnelige investering. Man må betale et bid/offer spread og andre transaksjonskostnader, som kan innebære en margin for market maker- og/eller meglerhonorarer. Commerzbank AG vil etterstrebe å tilby annenhåndspriser for warrantene, men har ikke noen juridisk plikt til å akseptere et gjenkjøp eller innløsning av warrantene før Forfallsdato. Nordic Securities AS vil etter beste evne opptre som megler for warrantene. Nordic Securities AS vil imidlertid ikke opptre som market maker og garanterer ikke likviditet i warrantene. Investorer må derfor være innforstått med at det kan være umulig å omsette warranten i annenhåndsmarkedet. Handel med Nordic Securities AS er betinget av etablert kundeforhold hos Nordic Securities AS, og vil medføre meglerhonorarer i henhold til Nordic Securities AS' forretningsbetingelser. Kundepapirer er tilgjengelig ved henvendelse til Nordic Securities AS og elektronisk på Omsetning av warrantene vil skje utenfor regulert marked eller multilateral handelsfasilitet (MHF). Utsteder har rett til å innløse warranten ved ekstreme tilfeller. Lånefinansiering Nordic Securities AS tilbyr ikke lånefinansiering av investering i warrantene, og vil på grunn av den store risikoen knyttet til en investering i produktet, på det sterkeste fraråde investorer å lånefinansiere disse. Insentivordninger Tilretteleggeren og Distributør mottar hver sin andel av Tilretteleggers margin fra utsteder basert på 16,67 % av Investert beløp og dette blir fastsatt etter handelsdagen for Warrant Sør-Europa. Tilrettelegger og Distributør har derfor et insentiv til å legge til rette for og distribuere investeringer i Warrant Sør-Europa. Distributør mottar deler av Tilretteleggers margin, og har således også et insentiv for å distribuere Warrant Sør-Europa. Warrant Sør-Europa 10

11 Beskatning Beskatning av norske investorer som er skattemessig hjemmehørende i Norge Hvordan en investor beskattes avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon. Investorer bør derfor rådføre seg med en skatterådgiver eller en juridisk rådgiver før de foretar en investering i warrantene. Både skattegrunnlag og skattesatser kan forandre seg over tid. Skattesatsene som beskrives her er de som gjelder på tidspunktet for tilbudet og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til hver enkelt investor. Det er ingen garanti for at den skattemessige og regulatoriske klassifiseringen av investeringen ikke kan endre seg i løpet av Investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan også gjøres med tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe, kan det medføre negative konsekvenser for investorene. Det anbefales å søke råd fra en profesjonell rådgiver dersom man er usikker på de skattemessige følgene av en investering i warrantene. Det som beskrives nedenfor gjelder ikke beskatningen av investorer som erverver warranter i annenhåndsmarkedet. Slike investorer bør søke råd fra egen profesjonell skatterådgiver. Inntektsskatt Både innløsning ved investeringsperiodens utløp og tidligere salg anses som realisasjon av warrantene. Eventuell avkastning blir beskattet som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 27 %. Eventuelle tap kan trekkes fra investorens alminnelige inntekt med samme sats. Avkastning eller tap beregnes av forskjellen mellom beløpet investor mottar ved realisasjon og investorens kostpris. Påløpte kostnader i forbindelse med anskaffelse og realisering av warrantene kan trekkes fra investorens alminnelige inntekt i det året realisasjonen finner sted. For investorer som er aksjeselskaper og likestilte selskaper gjelder fritaksmetoden for aksjeinntekter, hvor gevinst på aksjer mv. er skattefri, mens tap på den annen side ikke er fradragsberettiget.fritaksmetoden gjelder også for finansielle instrumenter mv. med kvalifiserende aksjer som underliggende objekt. I forhold til en underliggende aksjeindeks hvor aksjeindeksen omfatter aksjer i selskaper hjemmehørende både innenfor og utenfor EØS, er det i lovforarbeidene uttalt at aksjeindeksen vil omfattes dersom den i all hovedsak bestemmes av selskaper hjemmehørende innenfor EØS. I en uttalelse fra Skattedirektoratet er det lagt til grunn at 90 % av markedsverdiene på underliggende aksjer må referere seg til selskaper innenfor EØS for at en investering skal være omfattet av fritaksmetoden. På denne bakgrunn antas det at at fritaksmetoden får anvendelse, og at gevinst på warrantene ikke vil være skattepliktig, mens tap på den annen side ikke er fradragsberettiget. Det gjøres imidlertid særlig oppmerksom på at dersom sammensetningen og markedsverdien av aksjene i indekskurven endres, slik at den i større grad omfatter selskaper som ikke er hjemmehørende innenfor EØS, kan dette endre på den skattemessige behandlingen av warrantene Skatt på formue Verdien av investeringen ved utgangen av hvert år skal inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue når det gjelder formuesskatt til stat og kommune. Aksjeselskaper og lignende selskaper er ikke underlagt formuesbeskatning. Warrant Sør-Europa 11

12 Tilrettelegger og utsteder Tilrettelegger/ Distributør Nordic Securities AS Nordic Securities AS er en del av The Nordic Group (Nordic). Nordic er et ledende meglerhus med fokus på privatmarkedet som tilbyr et bredt spekter av meglings- og analysetjenester, forvaltning og corporate finance. Med kontorer i Oslo og Bergen og omlag 80 ansatte gir meglerhuset privatpersoner mulighet for å oppnå høy fortjeneste gjennom å handle innen et bredt spekter av spesialiserte produkter. Nordic Securities AS spesialiserer seg på meglertjenester mot privatkunder og tilbyr handel via megler, internett, og/eller mobil. Selskapet leverer megler- og analysetjenester både på utenlandske og norske aksjer, samt indekser, råvarer og valuta. Nordic Securities AS er også en av Europas ledende CFD-spesialister. Selskapet har et egenutviklet analysekonsept og tilbyr trading til alle typer kunder og tilpasset en rekke diversifiserte kundebehov, enten man bruker megler, handler på egenhånd eller i en kombinasjon av dette. For forretningsvilkår og ytterligere risikoinformasjon anmodes det å lese mer på Kontaktdetaljer: Nordic Securities AS Bryggen Bergen Telefon: Faks: E-post: Web: Utsteder Commerzbank AG Commerzbank AG fusjonerte med Dresdner Bank i mai 2009, og har nå blitt Tysklands nest største bank, og en av de ledende bankene i Europa. Med nærmere ansatte, hvorav av disse er aktive utenfor Tyskland, tar Commerzbank hånd om 14,5 millioner private, samt forretningskunder verden over. Commerzbank AG sin hovedvirksomhet er bankvirksomhet med fokus på omsetning av finansielle produkter, samt ytelse av omfattende tjenester innen finans og risikostyring til kunder verden over. Commerzbank AG har som mål å være den beste banken ovenfor sine kunder. Commerzbank AG hadde per 12. august en kredittrating på Baa1 (stabil) ifølge kredittvurderingsselskapet Moody s klassifisering av kredittverdighet. Dersom Commerzbank AG skulle bli insolvent og/eller ikke overholder betingelsene knyttet til sine utstedte verdipapirer, er det mulig at investor ikke får utbetalt den avtalte avkastningen på Warrant Sør-Europa. Under slike omstendigheter er det mulig at investor vil tape hele investeringen eller motta mindre enn det vilkårene for produktet ellers skulle tilsi. Viktig Informasjon Nordic Securities AS gjør oppmerksom på at investeringer i finansielle instrumenter alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor eller liten, utebli eller bli negativ og i visse tilfeller gjøre investeringen verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen på et finansielt instrument beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, instrumentets risikoprofil og kostnader knyttet til instrumentet. All informasjon om produktet er basert på vårt beste skjønn, men må ikke forstås dit hen at markedsfører eller utsteder gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Tilrettelegger: Nordic Securities AS. Warrantene utstedes av Commerzbank AG. Commerzbank AG har ikke publisert eller godkjent, og tar intet ansvar for, innholdet i dette dokumentet. Denne brosjyren er utarbeidet av Nordic Securities AS. Commerzbank AG har ikke verifisert informasjonen i dokumentet og hverken inntestår eller påtar seg ansvar for innholdet og korrektheten av informasjon i denne brosjyren. Denne brosjyren er utelukkende utarbeidet for informasjonsformål, og må leses i sammenheng med Grunnprospektet datert 02. april 2015 og Final Terms datert 15. september 2015 som omtalt i brosjyren. Ved motstrid mellom informasjon som er presentert i denne brosjyren og i Grunnprospekt og/eller Final Terms skal den informasjon som fremgår av Grunnprospekt og/eller Final Terms ses som det korrekte. Disse dokumentene kan fås ved henvendelse til Distributør eller direkte fra Nordic Securities AS. Warrant Sør-Europa 12

13 Hvordan investere Bestillingsblankett Bestillingsblankett finnes på neste side. Fullstendig tilbudsdokumentasjon kan fås ved henvendelse til Nordic Securities AS. Dersom du har mottatt denne brosjyren pr. post anbefales det sterkt å ta kontakt med salgsagenten som har sendt materiellet for å få den fullstendige tilbudsdokumentasjonen tilsendt. Bestillingen må inneholde: Investeringsbeløp Personalia Detaljer vedrørende VPS-konto Informasjon til investor Investor vil motta en bekreftelse fra VPS etter at emisjonen er gjennomført. Senere kommer årlig informasjon, første gang i I tillegg vil informasjon om prisutvikling for warranten være tilgjengelig ved henvendelse til Nordic Securities AS. Tilretteleggers margin Det ilegges Tilretteleggers margin på 2,20 % av Eksponert beløp (16,67 % av Investert Beløp). Fullstendig utfylt bestillingsblankett må være mottatt av Nordic Securities AS senest klokken 23:59 den 22. september Fordeling ved overtegning Ved overtegning vil tildelingen av warranter bli prioritert i henhold til tidsrekkefølge for mottatt og registrert bestilling hos Nordic Securities AS. Betaling for tildelte warranter Informasjon om oppgjør vil bli formidlet til de investorer som har fått tildelt warranter. Vederlaget for de tildelte warrantene må ha blitt overført til den oppgitte bankkontoen for Nordic Securities innen Oppgjørsdatoen. VPS-registrering Eierskap til warrantene vil bli registrert i VPS, på investorens VPS-konto, ca. den 12. oktober Dersom du ikke har en VPS-konto, må du sørge for at konto blir opprettet innen tilbudsperioden utløper (kl den 22. september 2015). Det kan du eventuelt få bistand til gjennom din bankforbindelse. Angrerett Forbrukere har angrerett ved inngåelse av finansielle avtaler ved fjernkommunikasjon. Angreretten gjelder imidlertid ikke for varer og tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som Tilrettelegger ikke har innflytelse på. Dette innebærer at det ikke er angrerett ved tegning av Warrant Sør-Europa. Warrant Sør-Europa 13

14 Bestillingsblankett - Warrant Sør-Europa ISIN: DE000CZ44L77 For å delta i dette tilbudet må denne bestillingsblankett fylles ut og sendes til Nordic Securities AS innen kl. 23:59 den 22. september Det utfylte skjemaet kan enten sendes pr. telefaks til Nordic Securities AS ( ), eller sendes pr. e-post til: Nordic Securities AS vil være behjelpelig hvis du ønsker hjelp med utfylling av skjemaet eller har behov for mer informasjon. Investeringsperiode: 28. september september 2017 Investert beløp per warrant: NOK (13,20 %) Navn eller firmanavn (bruk blokkbokstaver): E-post: Adresse: Poststed: Person- eller organisasjonsnummer: Jeg/vi ønsker å bestille stk warranter à NOK (minimum 10 warranter) NOK Kontoinformasjon VPS-konto Norsk bankkonto (11 siffer) Investeringsbeløpet må være overført til Nordic Securities sin klientkonto med bankkontonummer senest den 23. september Investorer med innbetalinger som ikke er synlige for tilrettelegger i løpet av denne dagen vil ikke være garantert tildelding. Erklæring Jeg bekrefter at jeg godtar salgsbetingelsene. Jeg er 18 år eller eldre, eller representerer et selskap eller institusjon. Jeg er ikke fast bosatt i, eller handler på vegne av noen med fast bopel i USA. Jeg vil ikke hjelpe noen som har slik fast bopel med å investere i warrantene, og jeg vil øyeblikkelig informere Nordic Securities AS skriftlig dersom jeg får fast bopel i USA. Undertegnede er innforstått med den risiko det innebærer å investere i dette verdipapiret, og at verdipapiret vil forfalle som verdiløst dersom verdien av underliggende verdipapirer ikke utvikler seg positivt eller er uforandret i løpetiden. Det investerte beløpet kan dermed i sin helhet tapes i et flatt eller fallende marked. Investor må også være innforstått at kun deler av det investerte beløpet vil bli tilbakebetalt dersom utviklingen til verdipapiret ikke overstiger en mimimumsgrense («break-even»). Nordic Securities AS tar forbehold om at bestillingen ikke kan aksepteres dersom nødvendig kundeavtale og hensiktsmessighets eller egnethetsvurdering ikke foreligger ved bestillingsperiodens slutt. Meglerens navn: Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått denne brosjyren og tilfredsstiller de krav som stilles i disse dokumentene, inkludert salgsbegrensningene. Signert: Dato: Warrant Sør-Europa 14

15 Nordic er et finanskonsern som fokuserer på privatmarkedet og tilbyr et bredt spekter av meglings- og analysetjenester, forvaltning og corporate finance. Selskapet har god distribusjonskapasitet med omlag 80 ansatte og kontorer i Oslo og Bergen. Vi har fremtidsrettede tekniske løsninger som gjør det enkelt for deg å investere. Vi gir trygghet gjennom våre analysemodeller, kompetent personlig rådgivning og tett oppfølgning. Selskapet ønsker å være det mest anerkjente og foretrukne meglerhus for private i Norden. Nordic Securities AS Oslo Bergen Grundingen 2 Bryggen 3-5 N-0250 Oslo N-5003 Bergen Tlf: Tlf: E-post: E-post: Web: Web:

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer