Indeksbevis Norske Aksjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indeksbevis Norske Aksjer"

Transkript

1 Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap; Negativ utvikling på den underliggende aksjekurven vil komme til fradrag på forfallstidspunktet Utsteder av obligasjonen er SEB. Utbetaling av nominelt beløp med tillegg eller fradrag for avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag: 16. desember Minimumsinvestering: NOK Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer er en investering som følger kursutviklingen på en kurv av de største og mest likvide norske aksjene. Plasseringen passer investorer som tror på en positiv avkastning på det norske aksjemarkedet på 3 års sikt. Dersom aksjekurven utvikles positivt, tilbakebetales det nominelle beløpet pluss 140 % av kursoppgangen (140 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Skulle aksjekurven utvikles negativt, tilbakebetales det nominelle beløpet minus kursnedgangen på forfallsdagen. Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer at investorer har kredittrisiko på SEB, og at tilbakebetalingen ved løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. Produktinformasjon Investeringsprodukt Utsteder Tilrettelegger Distributør Underliggende Eksponering Kapitalbeskyttelse Avkastningsfaktor Ikke-kapitalsikret obligasjon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS 8 aksjer notert på Oslo Børs Ingen 140 % (indikativt) av positiv utvikling av den underliggende, 100 % av negativ utvikling av den underliggende Datoer Tegningsperiode 21. november 16. desember 2011 Betalingsdato 19. desember 2011 Løpetid 28. desember januar 2015 Startkurs 21. desember 2011 Sluttkurs 14. januar 2015 Sluttoppgjør 28. januar 2015 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr obligasjon kr (nominelt beløp) Minimumsinvestering Tegningsomkostninger kr Tegningsomkostninger påløper på inntil 3,0 % av investert beløp. 100 % av eventuelle tegningsomkostninger tilfaller distributøren Tilretteleggerhonorar Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 3,6 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren Denne brosjyren utgjør Markedsføringsmateriell. For Fullstendige vilkår henvises til side 4, Vilkår og annen viktig informasjon

2 Indeksbevis Norske Aksjer 2 Underliggende eksponering En svakere global vekst kommer til å slå også mot den norske økonomien, men effekten vil kunne bli mindre enn for økonomier med en tydeligere kobling til den globale konjunktursyklen. Fortsatt sterkt innenlandsk fundament støtter den underliggende veksten, og gode utsikter for investeringer i oljesektoren, som på kort sikt ikke påvirkes særskilt mye av sykliske svingninger, gir etterspørselimpulser også til resten av økonomien. Indeksbevis Norske Aksjer følger utviklingen til en aksjekurv bestående av de største aksjene på Oslo Børs. På den toneangivende OBX-indeksen vektes aksjene etter markedsverdien av den delen av selskapene som er i fri flyt (for eksempel innkalkuleres ikke aksjer eid av den norske staten). I skrivende stund (9. november 2011) representerer de åtte største aksjene i OBX indeksen ca 80 % av indeksens verdi. Ved å ta disse åtte aksjene, og beholde vektingen dem imellom har vi aksjekurven som ligger til grunn for Indeksbevis Norske Aksjer. Vektingen blir således: NAVN Vekt Statoil ASA 33,1 % Telenor ASA 16,4 % DnB NOR ASA 12,4 % Yara International ASA 10,0 % Seadrill Ltd 9,4 % Orkla ASA 7,0 % Subsea 7 SA 6,2 % Norsk Hydro ASA 5,4 % Følgende figur viser den underliggende aksjekurvens historiske utvikling siste 10 år: Tidsserie fra 10. november 2001 til 10. november 2011, Kilde: Bloomberg Historikken for den underliggende aksjekurven viser at den har hatt en oppgang på totalt 264 % i den siste 10 årsperioden. Dette gir en årlig avkastning på 13,8 %. Den underliggende aksjekurven er ikke utbyttejustert. Dette betyr at investorer i Indeksbevis Norske Aksjer ikke får ta del i eventuelle utbytteutbetalinger fra de underliggende aksjene. For tiden er utbytteutbetalingene ca 4,4 % i året (kilde: Bloomberg). Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Nyhetstjenesten Bloomberg lager oppstillinger av hva aksjeanalytikerne mener om ulike aksjer. I det følgende har vi laget en oppstilling som sier hvor mange analytikere som følger hver aksje (i henhold til Bloomberg), samt fordelingen av disse analytikernes anbefalinger: NAVN Antall Kjøp Hold Selg Statoil ASA % 34 % 11 % Telenor ASA % 23 % 0 % DnB NOR ASA % 25 % 4 % Yara International ASA % 26 % 9 % Seadrill Ltd % 38 % 5 % Orkla ASA % 16 % 0 % Subsea 7 SA % 3 % 16 % Norsk Hydro ASA % 30 % 4 % Pr. den 11. november 201, Kilde: Bloomberg Basert på det samme analysegrunnlaget som ovenfor kan vi også danne oss et bilde av hva konsensus aksjekursforventninger blant analytikerne er. Dagens aksjekurs, samt snittet av analytikernes 12 måneders aksjekursforventninger er som følger: NAVN Dagens aksjekurs 12 mnds forventninger Statoil ASA 146,4 159,1 Telenor ASA 98,0 111,7 DnB NOR ASA 63,0 83,2 Yara International ASA 258,8 314,8 Seadrill Ltd 194,8 200,8 Orkla ASA 42,0 54,5 Subsea 7 SA 111,8 146,5 Norsk Hydro ASA 28,9 37,8 Pr. den 11. november 201, Kilde: Bloomberg Hvordan beregnes avkastningen? Indeksbevis Norske Aksjer følger utviklingen på en aksjekurv bestående av de åtte største aksjene på Oslo Børs. Dersom aksjekurven utvikles positivt, tilbakebetales det nominelle beløpet pluss 140 % av kursoppgangen (140 % er indikativt, og vil fastsettes på handelsdagen). Skulle aksjekurven utvikles negativt, tilbakebetales det nominelle beløpet minus kursnedgangen på forfallsdagen. Når vi beregner totalavkastningen på den underliggende indeksen ser vi på avkastningen fra start- til sluttkurs. Startkurs beregnes som aksjenes stegningskurs den 21. desember 2011, mens sluttkurs beregnes som indeksens stegningskurs den 14. januar I den følgende grafen er avkastningen ved forfall i Indeksbevis Norske Aksjer representert ved den grønne grafen, og den underliggende aksjekurven den røde grafen.

3 Indeksbevis Norske Aksjer 3 Avkastning Gevinst (for 5 år siden, den 10. november 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato 10. november 2008 og ville forfalt 10. november Dette gir oss 1256 tidsserier (ca 251 i året). I grafen ser man utviklingen på løpende investeringer i Indeksbevis Norske Aksjer, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende aksjekurven(den røde grafen): Negativ Positiv Aksjekurv- utvikling 300 % 250 % Tap Indeksbevis Norske Aksjer Aksjekurven 200 % 150 % 100 % Helningen på den grønne linjen ved positiv avkastning er ikke nødvendigvis skalert korrekt. Indikativt kommer investor i Indeksbevis Norske Aksjer til å ta del i 140 % av oppgangen. I den følgende tabellen ser vi på scenarier for avkastning på investeringen gitt ulik avkastning på den underliggende aksjekurven. I denne tabellen ser vi at avkastningen på aksjekurven og produktet er identisk ved nedgang, men at man som investor i Indeksbevis Norske Aksjer får en meravkastning ved positiv avkastning på den underliggende aksjekurven. Denne tabellen hensyntar ikke effekten av eventuelle tegningsomkostninger (simulering av dette følger lenger ned). Beregningen tar utgangspunkt i en investering på kr. Total aksjeavkastning Årlig aksjeavkastning Utbetaling ved forfall Total avkastning på investeringen Årlig avkastning på investeringen -20 % -7,17 % % -7,17 % -10 % -3,45 % % -3,45 % 0 % 0,00 % % 0,00 % 10 % 3,23 % % 4,46 % 20 % 6,27 % % 8,58 % 30 % 9,14 % % 12,40 % 40 % 11,87 % % 15,98 % Som vi ser opplever man negativ avkastning når aksjekurven er negativ, man oppnår break-even når aksjekurven er uforandret, og man opplever positiv avkastning når aksjekurven har utviklet seg positivt. Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: Tegningsbeløp Tegningsomkostninger Total aksjeutvikling for å nå break even Årlig aksjeutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % 3,0 % 0,99 % Minimum tegningshonorar 0,0 % 0,0 % 0,00 % Historisk simulert avkastning Ved å simulere daglige investeringer i Indeksbevis Norske Aksjer de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Indeksbevis Norske Aksjer (avkastningsfaktor på 140 %). Produktet har løpetid på 3 år, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (10. november 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere 50 % 0 % % Indeksbevis Norske Aksjer Aksjekurv Pr. den 10. november 2011, Kilde: Bloomberg, SEB Merchant Banking Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Indeksbevis Norske Aksjer Gjennomsnitt av totalavkastning Gjennomsnitt av årlig avkastning Maks avkastning Minimums avkastning 79,4 % 21,5 % 300,7 % -39,0 % Aksjekurv 55,3 % 15,8 % 214,8 % -39,0 % Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Simulert avkastning Ved å benytte dagens vilkår på Indeksbevis Norske Aksjer (herunder avkastningsfaktoren på 140 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for den underliggende indeksen. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -39,2 % til 107,8 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynl.) -15 % til 27,6 % Forventet total avkastning 20,4 % Forventet årlig avkastning 6,3 % Tabellen over viser simulert forventet avkastning uten å hensynta tegningsomkostninger. En tilsvarende simulering med maksimal belastning av tegningshonorarer (3 %) vil se ut som følger: Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -42,2 % til 104,8 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynl.) -16,7 % til 27 % Forventet total avkastning 17,4 % Forventet årlig avkastning 5,5 % Simulering av avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning.

4 Indeksbevis Norske Aksjer 4 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 16. desember 2011 Betalingsdag 19. desember 2011 Handelsdag 20. desember 2011 Løpetid 28. desember januar 2015 Forfallsdag 28. januar 2015 Nominelt beløp (pris pr obligasjon) kr Minimumsinvestering kr Valuta Norske kroner Underliggende aksjekurv Kurv av noterte aksjer på Oslo Børs med følgende sammensetning: NAVN Vekt Statoil ASA 33,1 % Telenor ASA 16,4 % DnB NOR ASA 12,4 % Yara International ASA 10,0 % Seadrill Ltd 9,4 % Orkla ASA 7,0 % Subsea 7 SA 6,2 % Norsk Hydro ASA 5,4 % Børsnotering Indeksbevis Norske Aksjer vil ikke søkes børsnotert Startdag 21. desember 2011 Sluttdag 14. januar 2015 Startverdi 100,00 % Sluttverdi Slutteverdien fremkommer ved å summere produktet av hver enkelt aksjes vekt multiplisert med den respektive aksjes relative nivå, målt som aksjens stegningskurs på sluttdagen, i forhold til den samme aksjens stegningskurs på startdagen. Avkastningsfaktor (AF) Ved tegningsperiodens start er avkastningsfaktoren 140 %. Avkastningsfaktoren er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Avkastningsfaktoren vil bli minimum 125 %. Det norske rentenivået, samt aksjenes svingningstakt (volatilitet) er de viktigste faktorene når avkastningsfaktoren bestemmes. Det fastsatte nivået på avkastningsfaktoren offentliggjøres på snarest mulig etter løpetidens start. Tilbakebetalingsbeløp På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss et tilleggsbeløp. Tilbakebetalingsbeløpet kalkuleres som følger: Dersom sluttverdien er høyere enn startverdien: NB + [ NB x AF x (Sluttverdi 1 ) ] Dersom sluttverdien er på eller lavere enn startverdien: NB x Sluttverdi Annenhåndsmarked Indeksbevis Norske Aksjer har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tid til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Indeksbevis Norske Aksjer inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 1,2 % i året av det innbetalte beløpet. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Indeksbevis Norske Aksjer skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 16. desember Avkastningsfaktoren settes den 20. desember, og produktets startkurs fastsettes den 21. desember. Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår). Risiko Kredittrisiko Utsteder av Indeksbevis Norske Aksjer er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av nominelt beløp med tillegg eller fradrag for avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Indeksbevis Norske Aksjer er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 10. november 2011 har SEB rating A i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom den underliggende aksjekurven har negativ avkastning i løpetiden, vil man tape deler av sitt investerte beløp. Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av den underliggende indeksens verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Fullstendige vilkår For Indeksbevis Norske Aksjer gjelder villkårene i prospektet for SEBs globale MTN-program per 20. juni 2011 sammen med publiserte tillegg til prospektet, og Final Terms datert 21. november MTNprogrammets prospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger norske kroner. Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å sette avkastningsfaktoren høyere enn 125 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Indeksbevis Norske Aksjer. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, investeringsrådgivning, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon. Finanshuset Acta har over 140 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Finanshuset Acta tilbyr ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste aktivaklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Finanshuset Acta har ca kunder og har ca. NOK 60 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.

5 Indeksbevis Norske Aksjer 5 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Indeksbevis Norske Aksjer (produktet) er knyttet til en kurv av norske aksjer. Produktet har en løpetid på 3 år og 1 måned, og er nominert i norske kroner. Produktet kan sammenliknes med en direkteinvestering i aksjekurven der man sitter med hele det potensielle tapet om aksjekurven faller. Dersom aksjekurven stiger i løpetiden, vil investor ved forfall motta sitt nominelle beløp, i tillegg til oppgangen i aksjekurven multiplisert med avkastningsfaktoren (som indikativt er satt til 140 %). Dette innebærer at dersom utviklingen er negativ vil investor tape deler av sitt nominelle beløp. Startkurs på produktet settes den 21. desember 2011, mens sluttkursen settes den 14. januar 2015 Det er ingen begrensninger på hvor stor positiv avkastning man kan motta. Investorer i Indeksbevis Norske Aksjer vil ikke få ta del i eventuelle utbytter fra de underliggende aksjer. All bruk av historikk, simulert historikk, samt beregninger av forventet avkastning i denne dokumentasjonen er beregnet på de aktuelle aksjene uten å ta hensyn til utbyttet. Pr. den 10. november 2011 er årlige utbytteutbetalinger ca. 4,4 %. Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av tilbakebetalingsbeløpet fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Indeksbevis Norske Aksjer er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tilegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Indeksbevis Norske Aksjer inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Beregning av estimert fordeling av det investerte beløpet (eksklusiv tegningshonorarer) på de ulike inngående elementene i produktet er som følger: FORDELING AV INVESTERT BELØP Rentedel 88,6 % Derivatdel 8,2 % Tilretteleggerhonorar 3,2 % Renteelementet i produktet er beregnet på en rente på ca. 4,0 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil kunne variere frem til handelsdag. Derivatelementets pris vil også kunne variere frem til handelsdagen. Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en deltagelse i positiv utvikling i indeksen på 140 %. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Tegningshonorar Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 6,4 % 2,1 % 0,0 % 3,6 % 1,2 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største innkjøpere av denne type opsjoner. Tilleggskostander Indeksbevis Norske Aksjer vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPS-konto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. Avkastning Den underliggende aksjekurvens avkastning siste 5 år er som følger (beregningen er gjort uten å ta hensyn til utbytteutbetalinger): 5 ÅRS AVKASTNING Totalavkastning 19,98 % Årlig effektiv avkastning 3,71 % Ved å simulere daglige investeringer i Indeksbevis Norske Aksjer de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Indeksbevis Norske Aksjer (avkastningsfaktor på 140 %). Produktet har løpetid på 3 år, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (10. november 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere (for 5 år siden, den 10. november 2006). Den siste simuleringen hadde startdato 10. november 2008 og ville forfalt 10. november Dette gir oss 1259 tidsserier (ca 251 i året). INDEKSBEVIS NORSKE AKSJER 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. totalavkastning 79,42 % Gjennomsnittl. årlig effektiv avkastning 21,51 % Maksimumsavkastning 300,71 % Minumumsavkastning -39,02 % Break-even -nivået (hvor mye må den underliggende indeksen beveger seg før kunden oppnår positiv avkastning) er avhengig av størrelsen på tegningshonorarene. Tegningsomkostninger Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even 3,0 % 3,0 % 0,99 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % En 3-års investering i norske statsobligasjoner vil den 10. november 2011 gi en årlig avkastning på ca. 1,7 %. Ved å benytte dagens vilkår på Indeksbevis Norske Aksjer (herunder avkastningsfaktoren på 140 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for den underliggende aksjekurven. En Monte Carlo simulering på observasjoner gir følgende resultat: Forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) Årlig forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) -39,2 % til 107,8 % -15 % til 27,6 % Forventet total avkastning 20,4 % Forventet årlig avkastning 6,3 % Tabellen over viser simulert forventet avkastning uten å hensynta tegningsomkostninger. En tilsvarende simulering med maksimal belastning av tegningshonorarer (3 %) vil se ut som følger: Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynl.) -42,2 % til 104,8 % -16,7 % til 27 % Forventet total avkastning 17,4 % Forventet årlig avkastning 5,5 % Den historiske avkastningen, samt den simulerte forventede avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning. Avbrudd og likviditet Indeksbevis Norske Aksjer har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom de underliggende aksjene har hatt en positiv utvikling). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Indeksbevis Norske Aksjer. Skatt Indeksbevis Norske Aksjer behandles som et finansielt instrument som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike instrument skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det året det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Indeksbevis Norske Aksjer den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Indeksbevis Norske Aksjer må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser.

6 Indeksbevis Norske Aksjer 6 Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 8. juli 2011 Saksnr.: Dommer: Meddommere: Saken gjelder: 10-050925TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Finansanalytiker Finn Arne Fadum Finansanalytiker

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer