Orkla Finans Europa-Pacific

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orkla Finans Europa-Pacific"

Transkript

1 Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet til utviklingen i Australia, Eurosonen, Sveits, Taiwan og Japan Ingen valutarisiko Minste bestillingsbeløp: kr Bestillingsperiode: *** * Deltakergraden er indikativ frem til vilkårene endelig fastsettes på Tradedate ( ). Deltakergraden kan bli både høyere og lavere enn 100%, men ikke lavere enn 94%. ** 100% sikret investering av investert beløp som følge av at det investeres i en obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi). CSi var (pr. 10. juli 2006) klassifisert Aa3 (stabil) av kredittvurderingsselskapet Moody s. *** Ved lånefinansiering i DnBNOR må søknaden være banken i hende senest 8. september 2006 Denne presentasjonen er ikke en del av bestillingsmateriellet. Investor oppfordres til å gjennomgå prospektet og brosjyren før endelig investeringsbeslutning tas.

2 Hovedpunkter Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon med 3 års løpetid Investeringsområde Australia, Eurosonen, Sveits, Taiwan & Japan* Avkastning: Avkastningen er linket til utviklingen i aksjemarkedet de neste 3 årene: 40% i S&P/Australian Stock Exchange % i DJ EuroStoxx 50 20% i Swiss Market Index (SMI) 10% i MSCI Taiwan 10% i Tokyo Price Index (Topix) 100% avkastning utover 5%* * De underliggende indeksene er kapitalvektede prisindekser. Ytterligere informasjon om indeksene kan finnes på og Historisk avkastning er ingen garanti for tilsvarende utvikling fremover. Deltakergraden er indikativ frem til vilkårene endelig fastsettes ( ). Deltakergraden kan bli både høyere og lavere enn 100%, men ikke lavere enn 94%. Obligasjonen har 1 års gjennomsnittlig beregning av sluttkurs (målt kvartalsvis på 5 observasjonsdager) 2

3 Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific gir investor god eksponering mot flere spennende aksjemarkeder. Den australske økonomien har et stort innslag av råvarebaserte sektorer, og kan således nyte godt av dagens høye råvarepriser. Samtidig ser vi at veksten i Europa er på vei opp igjen, både i den innenlandske delen av økonomien og i eksportsektorene. Europa er også blant de regionene som vil ha størst glede av den sterke veksten vi ser i Kina. Dette gjelder også for Taiwan, som er en stor leverandør av innsatsfaktorer til kinesisk industri, og da spesielt innen teknologi. Også i Japan er det for tiden sterk utvikling, med positiv vekst og stigende priser. Samlet gir dette en kurv av aksjeindekser med god eksponering mot markeder i bra vekst, eller der veksten er i ferd med å skyte fart. 3

4 Australia bredt fundert vekst Den australske økonomien øker i et sunt tempo. I første kvartal 2006 var veksten på 3,1% årlig rate, og veksten var bredt fundert. Investeringsbanken JPMorgan forventer at den gode utviklingen vil fortsette, og anslår at veksten i 2006 og 2007 vil bli på henholdsvis 3,4% og 3,8%. Den australske børsen er stor og veldiversifisert, men har samtidig et stort innslag av selskaper som nyter godt av høye råvarepriser. Dette er både selskaper som driver med utvinning og foredling av metaller, samt rene energiselskaper. Dette, kombinert med en høy andel selskaper innen finans og konsum, gjør at den australske børsen fremstår som et attraktivt marked. Kilde: JPMorgan Economic and Policy Research, June

5 Europa - veksten kraftig opp? Grafen over viser at stemningen i servicenæringen tidligere har vært en god indikator på utviklingen i den innenlandske økonomien. Nå signaliserer dette en betydelig opptur i europeisk økonomi. Dette bildet bekreftes av den sterke utviklingen i ledende indikatorer for tysk økonomi. Disse varsler at veksten i Tyskland er på vei opp. Kilde: Credit Suisse International Global Equity Strategy, June

6 Taiwan godt posisjonert for vekst Taiwan har i mange år hatt høy vekst grunnet eksport til den vestlige verden Nå er Kina i ferd med å ta over som Taiwans viktigste eksportmarked, og med en anslått økonomisk vekst i Kina på om lag 10% i årene som kommer, vil den eksportrettede sektoren i Taiwan kunne nyte svært godt av dette Taiwans eksport har hatt en årsvekst på mellom 10 og 15 prosent de siste månedene - dette er meget høyt! Men også tallene for import forteller om en økonomi i god form - tallene for mai viste en årsvekst i importen på hele 12,3 prosent Dersom veksten i Kina holder seg høy de kommende årene, vil dette være meget positivt for Taiwan, og dette kan gi god utvikling i aksjekursene Kilde: JPMorgan Economic and Policy Research, June

7 Bra momentum i japansk økonomi I Japan har selskapenes inntjening forsatt opp til tross for svakere eksport - innenlandsk etterspørsel er på vei opp og økonomien vokser i et bra tempo Kilde: Credit Suisse International, Global equity strategy, juli

8 Bra momentum i japansk økonomi - II Eiendomsprisene stiger for første gang på 15 år. Dette understøtter at den innenlandske økonomien tar seg opp Også arbeidsmarkedet viser klare tegn til bedring veksten i sysselsetting peker oppover Kilde: Credit Suisse International, Global equity strategy, juli

9 Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon med avkastning linket til aksjemarkedene i Australia, Eurosonen, Sveits, Taiwan og Japan Investeringen er kapitalsikret obligasjon utstedt av bank med høy kredittrating Aa3 (Moody s) Aksjeeksponering med 3 års løpetid på investeringen Alternativ til andre renteinvesteringer potensiale for betydelig økt avkastning i forhold til andre rentebærende plasseringer Alternativ til andre aksjeinvesteringer - ingen nedsiderisiko kort løpetid, aksjefond/aksjer har lengre anbefalt investeringsperiode (5år +) Gjennomsnittsberegning av sluttkurs sikrer opparbeidet avkastning (Svingningene/risikoen trappes ned) Risikovekt på 20%* for investorer med kapitaldekningskrav og begrenset risikobærende evne / EK Ingen valutarisiko * Ved dagens regelverk 9

10 jun Utvikling underliggende indekser* S&P ASX 200 SMI Index 9000 jun.97 jun.98 jun.99 jun.00 jun.01 jun.02 jun.03 jun.04 jun.05 jun.06 DJ EuroStoxx 50 jun.97 jun.98 jun.99 jun.00 jun.01 jun.02 jun.03 jun.04 jun.05 jun Kursutvikling jun Kursutvikling Kursutvikling jun.06 jun.96 jun.97 jun.98 jun.99 jun.00 jun.01 jun.02 jun.03 jun.04 jun MSCI Taiw an Kursutvikling 0 jun.96 jun.97 jun.98 jun.99 jun.00 jun.01 jun.02 jun.03 jun.04 jun.05 Topix jun DJ EuroStoxx 50, SMI Index, MSCI Taiwan, S&P ASX 200 Index og Topix Index er kapitalvektede prisindekser. Indeksene har hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på henholdsvis 8,15%, 7,44%, - 0,68%, 8,85% og - 0,75% i perioden 30. juni 1996 til 30. juni 2006 * Historisk avkastning er ingen garanti for tilsvarende utvikling fremover. jun.97 jun.98 jun.99 jun.00 jun.01 jun.02 jun.03 jun.04 jun.05 jun.06 Kursutvikling jun.96

11 Kjøpsprovisjon Investert beløp: Kjøpsprovisjon: NOK 5,0 % NOK 4,0 % NOK 2,5 % NOK 1,5 % NOK 1,0 % eller mer 0,5 % Min. bestilling NOK (pluss kjøpssprovisjon) Andeler à NOK Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA vil for arbeidet i forbindelse med salget motta en provisjon fra utsteder. Størrelsen på provisjonen vil kunne variere i forhold til endelig resultat av transaksjonen og endringer i rentenivå, og endringer i prisingen av andre finansielle instrumenter som inngår i obligasjonens avkastningselement. Bruttomargin estimeres til å være ca. 0,95% p.a. av obligasjonens pålydende beløp. Obligasjonsutsteder vil foreta sikringsforretninger i forbindelse med utstedelsen av Orkla Finans Europa-Pacific. Slike sikringsforretninger vil kunne medføre at man oppnår en gevinst. Ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet avhenging av hvilken strategisk posisjon de har i markedet. Endelig bruttomargin for plasseringen vil være tilgjengelig via 11

12 Hovedpunkter og tidsskjema for plasseringen Bestillingsperiode: Ved lånefinansiering i DnBNOR må søknaden være banken i hende senest 8. september 2006 Utsteder: Credit Suisse International (CSi) Rating: Aa3 (Moody s pr ) Betaling: 29. september 2006 (Beløpet trekkes fra investors konto) Investeringsperiode*: 29. september oktober 2009 Registrering VPS: 09. oktober 2006 Strike: 09. oktober 2006 Likviditet: Daglig** Tegningsmateriell: Bestillingsblankett og brosjyre Registration Document og Securities Note (vilkår for obligasjon/prospekt) * Investeringen løper over 3 år. Det anbefales at investor har tilsvarende tidshorisont for investeringen. Den spesifikke situasjonen (økonomisk eller forøvrig) til hver enkelt investor kan forandre seg slik at man blir nødt til å selge obligasjonene før forfall. Ved salg før forfall må dette gjøres til markedspris på salgstidspunktet og det er da ikke sikkert at investor får tilbake hele den opprinnelige investeringen (Se forøvrig Risikofaktorer). ** Innløsning/salg før forfallsdato kan medføre tap av deler av investert beløp og/eller avkastning. 12

13 Meget god omsettelighet CSi* har god likviditet og kredittverdighet, og dermed god tilgang til innlån for banken. Dette innebærer fleksibilitet for Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA til løpende å stille gjenkjøpspriser på obligasjonene for investorer som evt. ønsker realisasjon før forfallsdato for obligasjonene.** For alle beløp daglig likviditet (pris i.l.a. 24 timer) - salgskurs tilgjengelig på eller på forespørsel til Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA * Årsrapporter og ytterligere informasjon om CSI finnes på ** Innløsning/salg før forfallsdato kan medføre tap av deler av investert beløp og/eller avkastning 13

14 Risikofaktorer Avkastningen på obligasjonene er avhengig av at Credit Suisse International (CSi) er betalingsdyktig ved forfall. Dersom CSi skulle bli insolvent og/eller ikke overholder betingelsene knyttet til sine utstedte verdipapirer, er det mulig at investorene ikke får utbetalt den avtalte avkastningen på obligasjonene. Under slike omstendigheter er det mulig at investorene vil motta mindre enn det beløpet som ble investert. Obligasjonene har en løpetid på 3 år og er ment som en investering med kort tidshorisont. Dersom investor ønsker å selge obligasjonene før forfallsdato må dette gjøres til markedspris på salgstidspunktet og det er da ikke sikkert at investor får tilbake hele den opprinnelige investeringen. Markedsprisen som oppnås ved salg før forfallsdato vil ikke nødvendigvis tilsvare deltakergraden multiplisert med utviklingen i det underliggende indeksene. Markedsprisen vil kunne være både lavere og høyere enn ovennevnte, og vil bl.a. avhenge av renteutviklingen i Norge, Eurosonen, Sveits, Australia, Taiwan og Japan, volatiliteten i de underliggende markedene, valutakurser og kursutviklingen i de underliggende indeksene. Valutasikringen er basert på at investor er investert i hele perioden. Ved lånefinansiering av obligasjonen endres risiko og avkastning for investor. Avkastningen kan bli høyere enn ved finansiering kun med egenkapital, men samtidig kan investor tape alle kostnadene forbundet med å lånefinansiere investeringen. 14

15 Viktig informasjon Distributøren og tilretteleggeren Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA gjør oppmerksom på at investeringer i finansielle instrumenter alltid innebærer en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ, og i visse tilfeller gjøre investeringen verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastning på et finansielt instrument beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, instrumentets risikoprofil og kostnader knyttet til instrumentet. Det bør særlig nevnes at endring i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. All informasjon om produktet er basert på vårt beste skjønn, men må ikke forstås dit hen at distributør eller tilrettelegger gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Ved tilsvarende beløp investert i norske statsobligasjoner vil investor få en avkastning på ca. 3,93% p.a. over investeringsperioden (per ). Tegningsprovisjon er ikke hensyntatt. 15

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2174 SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Markedswarrant Kina nr 2174 SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Banksparing med aksjeavkastning

Banksparing med aksjeavkastning Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp*

Detaljer

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011 Oppsummerte betingelser Utsteder Utsteders kreditt rating Verdipapirtype Notering Register Tilrettelegger Distributør Tegningsperiode Tegningskurs pr. warrant Minste investerte beløp Siste innbetalingsdato

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301 SISTE TEGNINGSDAG 29. MAI 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer