BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon"

Transkript

1 BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together

2

3 Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger individuelt avhengig av hudtype. Når en sann soldyrker har funnet den solkremfaktoren som passer best, kan han nyte solen akkurat så intensivt som han ønsker. Commerzbanks BULL & BEAR ETN (Exchange Traded Note) fungerer omtrent på samme måte. Ut ifra din oppfatning om markedet velger du en individuell profil som tilsvarer det forholdet du ønsker mellom risiko og avkastning. Commerzbanks BULL & BEAR passer deg som har en bestemt markedsoppfatning om et spesielt underliggende aktiva, for eksempel Brent Oil terminen eller OBX indeksen. For eksempel kan du utnytte en tydelig trend i en aksje, eller dra nytte av kortsiktige kursendringer med en gearing du selv velger. Dessuten har du muligheten til å tjene penger i et nedadgående marked på en enkel måte. Hver BULL & BEAR fra Commerzbank har ubegrenset løpetid og baseres på en faktorindeks som beregnes av Commerzbank. Hver faktorindeks har et underliggende aktiva (for eksempel en aksje), og avkastningen beregnes daglig. Commerzbanks BULL & BEAR tilbyr deg eksempelvis følgende muligheter: Om du tror at kursen i Brent Oil terminen kommer til å stige, kan du satse på en BULL med Brent Oil terminen som underliggende aktiva, med en gearing på +3. Om du derimot tror at kursen i Brent Oil terminen kommer til å falle, kan du i stedet satse på en BEAR med Brent Oil terminen som underliggende aktiva, med en gearing på 3. Anta at du har en bestemt oppfatning om den daglige utviklingen i OBX indeksen; da kan din beslutningsprosess bli som følgende: Du kan velge ulik gearing avhengig av det underliggende aktiva og satse enten på en stigende (BULL) eller en fallende (BEAR) kurs. På denne måten skaffer du deg en individuell ETN med en gearing på enten +3, +4 (BULL) eller 3, 4 (BEAR), og kan tjene penger på bevegelsene i markedet. Den innebygde gearingen gjør det mulig å få til en verdiutvikling for en ETN som er proporsjonalt større eller mindre enn det underliggende aktivas egentlige utvikling både når kursen stiger (BULL) og når den faller (BEAR). Antagelse: Beslutning: Du tror på et stigende marked BULL Hvor stor gearing ønsker du: 3 eller 4 ganger? 4 ganger Din avgjørelse: Om du har bestemt deg for OBX indeksen, tror på et stigende marked og om du likerå ta sjanser kan du velge en gearing på 4 ganger kan ditt produktvalg bli «BULL OBX X4 CZ».

4 4 Velg riktig daglig gearing Velg riktig daglig gearing Den direkte sammenhengen mellom Commerzbanks BULL & BEAR og det underliggende aktiva gir høy transparens: Stiger prisen på det underliggende aktiva en dag, så stiger verdien av en BULL med gearingen denne dagen (kostnader og markedsrenter ser vi bort ifra i denne omgangen). Om underliggendes pris faller, så faller verdien av BULL. BEAR fungerer akkurat motsatt. Indeksstruktur Hver BULL & BEAR baserer seg på en faktorindeks som beregnes av Commerzbank. Indeksen består alltid av to komponenter: Gearing- og finansieringskomponenten for en såkalt BULL indeks, samt gearing-og rentekomponenten for en såkalt BEAR indeks. Denne konstruksjonen av faktorindeksen sikrer for eksempel at gearingkomponenten hos en BEAR indeks X3 faller med akkurat tre prosent om aksjen stiger en prosent på en dag med normale markedsforhold. Gearing komponenten hos BULL indeks X3 derimot stiger med tre prosent. Dessuten kan verdien på en BEAR indeks øke på grunn av rentekomponenten så lenge dagsrenten overstiger de daglige kostnadene for gjenkjøpsavtaler ved shortsalg og faktorindeksavgiften. Ellers så fører en negativ rentekomponent til at BEAR indeksen faller. Handler det om en BULL indeks fører finansieringskomponenten alltid til en verdireduksjon for faktorindeksen fordi aksjen er kredittfinansiert. Den aktuelle markedssituasjonen bestemmer dagsrenten, som er avgjørende for den daglige forrentningen og finansieringen. Om dagsrenten for eksempel er veldig lav blir også finansieringskostnadene for BULL indeksen svært lave. Struktur for underliggende faktorindeks BEAR indeks BULL indeks Gearingkomponent Salg av aksjen tilsvarende gearingen. + Hensyn til eventuelle aksjeutdelinger Gearingkomponent Kjøp av aksjen tilsvarende gearingen. + Hensyn til eventuelle aksjeutdelinger + Rentekomponent Finansieringskomponent Renteavkastning fra innsatt kapital og fra BEAR posisjonen. Kostnadene for en gjenkjøpsavtale (om aksjen er shortet) tilsvarende BEAR posisjonen. Indeksavgifter Finansieringskostnader for den kredittfinansierte BULL posisjonen. + Ytterligere kostnader for emittenten tilsvarende den kredittfinansierte BULL posisjonen. + Indeksavgifter

5 Velg riktig daglig gearing 5 For BEAR indeksen kan rentekomponenten være svakt negativ i en slik situasjon (når rente-avkastningen er lavere enn kostnadene for en gjenkjøpsavtale, pluss indeksavgiften). For å sikre den skisserte gearing-funksjonen justeres underliggende faktorindeks hver handelsdag. Dette medfører at gearingkomponenten forsterker den daglige prosentvise kursendringen i underliggende aktiva med tilsvarende faktor. For en tidsperiode utover en handelsdag kan man likevel ikke multiplisere aksjeavkastningene med valgt gearing. Utviklingen av den underliggende faktorindeksen avhenger alt for mye av hvordan aksjen går. Eksempel: I det første eksempelet antar vi at en aksje starter på 100 kr dag 0 og stiger med 1 kr hver dag i ti dager under normale markedsforhold. Dette gir en aksjeavkastning på 10 % i perioden. Takket være den konstante trendutviklingen får likevel en BULL indeks høyere avkastning enn aksjeavkastningen multiplisert med tilsvarende gearing. For en BULL indeks X3 blir avkastningen 32,74 %,og for en BULL indeks X4 hele 45,63 %. På tilsvarende måte blir det prosentvise tapet for BEAR indeksen svakere: BEAR X3 25,29 % og BEAR X4 32,33 %. Man får samme effekt når aksjen i stedet faller konstant. For å gjøre det litt enklere ser vi kun på gearingkomponenten i det følgende eksempelet og figuren under. Rente- eller finansieringskomponentene kan forsterke eller svekke gearingeffekten. Gearingkomponentens innvirkning på verdiutviklingen i den daglige faktorindeksen Faktorindeks Aksje BULL med faktor X4 BULL med faktor X3 BEAR med faktor X3 BEAR med faktor X Dag

6 6 Beskyttelsesmekanismen Beskyttelsesmekanismen En ytterligere egenskap hos BULL & BEAR er den spesielle beskyttelsesmekanismen. Hensikten med denne mekanismen er å unngå at ETNen forfaller uten verdi og at du kan fortsette å handle i markedet. Selv om BULL & BEAR ikke forfaller helt uten verdi kan du under ugunstige omstendigheter få intradag tap som ligger svært nære et fullstendig tap. Om det underliggende aktiva har et tap på 33,33 % i løpet av en dag, innebærer det at BULL X3 blir fullstendig verdiløst ettersom ikke bare kursgevinstene, men også tapene tredobles. I dette tilfellet blir tapet på 100 %. For å begrense risikoen for et fullstendig tap i løpet av en handelsdag, aktiveres en beskyttelsesmekanisme når den underliggende aksjen for BEAR ETNene har steget med 30 %. En tilsvarende beskyttelsesmekanisme trer inn for BULL ETNene i de tilfellene der aksjen synker med 30 %. I tilfellene der det underliggende aktiva er en indekstermin trer beskyttelsesmekanismen inn allerede ved en oppgang på 20 % for BEAR og en nedgang på 20 % for BULL. Justering: I løpet av dagen justeres faktorindeksen ved at en ny handelsdag simuleres. I eksempelet BULL X3 brukes underliggende aksjekurs (som allerede har sunket med 30 %), for beregning av den nye referanseverdien for underliggendes daglige avkastning. Om den underliggende aksjen fortsetter å falle vil man få en svakere nedgang i den daglige avkastningen. Dersom den underliggende aksjen henter seg inn igjen samme dag som justeringen er foretatt, dempes også innhentningen. Samme prinsipp gjelder i motsatt tilfelle for en lignende BEAR.

7 Beskyttelsesmekanismen 7 Eksempel med BULL X4: Den underliggende indeksterminen til en BULL X4 faller i løpet av dagen med 20 %, fra 100 punkter til 80 punkter. ETNs beskyttelsesmekanisme aktiviseres umiddelbart og setter 80 punkter som ny referansekurs for beregning av underliggendes daglige avkastning. I tillegg fastsettes en ny referanseverdi for faktorindeksen til 20 kr, som grunnlag for den videre prisberegningen. Om indeksen nå fortsetter å falle samme dag, fra 100 punkter til 70 punkter, skulle det innebære et fullstendig tap om ikke beskyttelsesmekanismen hadde eksistert. Takket være beskyttelsesmekanismen i BULL er ikke dette tilfellet. Det underliggende aktiva fortsetter å falle Dersom terminen fortsetter å falle selv etter justeringen helt ned til 70 punkter, dempes tapet for BULL X4. Dette fordi kursutviklingen for terminen er 12,50 % når referansekursen antas å være 80 punkter. Multipliseres dette med en daglig gearing på 4, får man 50,00 % basert på den nye referanseverdien for faktorindeksen på 20 kr. Det betyr at BULL X4 fortsatt har en verdi på 10 kr (20 kr 50,00 %). Uten beskyttelsesmekanismen ville man fått et fullstendig tap. Om terminen derimot faller med 100 % (iberegnet den aktuelle gearingen) kan et tap tett opptil et fullstendig tap inntreffe selv med beskyttelsesmekanismen. Det underliggende aktiva henter seg inn igjen Skulle indeksen hente seg inn i løpet av dagen og noteres på for eksempel 85 punkter, oppnås en kursgevinst på 6,25 % ut ifra referansekursen på 80 punkter (multiplisert med en daglig gearing på 4 blir det 25 %). Den firedoblede kursgevinsten baseres på den nye referanseverdien for faktorindeksen (20 kr). Da får man en ny verdi for BULL på 25,00 kr. Eksempel: Beskyttelsesmekanismen for BULL X4 Utvikling Dag 1 Underliggende faller med f.eks. 20 %, beskyttelsesmekanismen trer inn. Ny fastsatt referanseverdi for indeks: Utvikling Underliggende aktiva 100 pkt 80 pkt Utvikling BULL X4 100 kr 20 kr Scenario for dag 1etter justering Det underliggende aktiva stiger med 6,25 % til Det underliggende aktiva faller med 12,50 % til 85 pkt 70 pkt 25 kr 10 kr

8 8 Praktisk informasjon Praktisk informasjon Emittent Commerzbank AG Løpetid Ubegrenset Underliggende aktiva Indeks som alltid beregnes ut ifra de daglige endringene i en underliggende aksje, råvare eller indekstermin Paritet 1 : 1 Minste handelspost 1 ETN Emisjonspris 50 NOK Administrasjonsavgift Indekstermin 0,5 % per år; aksjer 0,7 % per år Kurtasje Når du kjøper eller selger Commerzbanks BULL & BEAR betaler du kurtasje til din bank eller megler, på samme måte som når du handler aksjer. Andre kostnader ETNene vil registreres i Verdipapirsentralen (VPS). Priser for oppbevaring på VPS- eller depotkonto kommer i tillegg til ovenstående kostnader og er ulike hos ulike aktører. Handel Commerzbank påtar seg å være markedsgarantist («Market Maker»), og garanterer likviditeten i alle Commerzbanks BULL & BEAR under hele handelsdagen. På denne måten kan du alltid finne en kjøper og selger til dine ETN.* Verdisettingsdag Verdisettingsdagen er alltid den tiende indeksberegningsdagen før respektive innløsningsdag. Innløsning Innløsning er alltid siste bankdag i Frankfurt a. M. i mars, juni, september og desember. Innløsning skjer per ETN i svenske kroner. Oppsigelsesrett Commerzbank har rett til å si opp ETN den siste bankdagen i noen av månedene mars, juni, september eller desember i hvilket som helst år. Oppsigelsen må offentliggjøres minst 28 kalenderdager før respektive oppsigelsesdato. Utbetaling Kan skje hver børsdag.* Utover muligheten for utbetaling av ETN hver børsdag, er det mulig å si opp ETN hver innløsningsdag. Oppsigelsestiden er da 20 bankdager. ETNens navn Hver ETN har en forkortelse på børsen som beskriver hvilke egenskaper ETNen har. Forkortelsen BULL OBX 4X CZ forteller at det handler om et BULL med OBX indeksen som underliggende aktiva, med daglig gearing på 4. Emittent er Commerzbank. * Ved normale markedsvilkår. Med forbehold for tekniske problemer

9 Viktig å vite om BULL- & BEAR ETN I 9 Viktig å vite om BULL- & BEAR ETN Muligheter Transparens takket være passiv indeksstruktur: ETN speiler det underliggende aktiva (aksje, indekstermin, råvare etc.). Ingen emisjonskostnad og ubegrenset løpetid. Du kan velge mellom ulik gearing for å matche din individuelle risikoprofil. Du forblir fleksibel: Du kan velge å satse på et stigende marked (BULL) og på et fallende marked (BEAR). Risiko Når du kjøper en ETN tar du en risiko på nivå med en aksjeinvestering som tilsvarer valgt gearing. Det betyr at det er valget av gearing som bestemmer ditt risikonivå. Jo høyere gearing du velger, jo høyere risiko. Til tross for beskyttelsesmekanismen kan du under ugunstige omstendigheter få et tap som ligger tett opptil et fullstendig tap i løpet av en enkelt handelsdag. Svingninger i underliggende i en lengre tidsperiode kan forårsake et verdifall i indeksen BULL- & BEAR ETNene baserer seg på. Ved kjøp av BULL & BEAR fra Commerzbank har du risiko på utstederbank Commerzbank AG. Under visse perioder kan det være vanskelig eller umulig å handle i ETN. Dette kan for eksempel skje ved manglende likviditet i markedet, eller når handelen i det relevante markedet stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Selv tekniske feil kan forstyrre handelen. I de ETNene som er knyttet til et marked der det handles i annen valuta enn norske kroner, påvirkes ETNs verdi av valutakursendringer mellom denne valutaen og norske kroner. Din ETN kan like gjerne øke som falle i verdi pga. dette. For hver enkelt BULL & BEAR ETN utarbeides Endelige Vilkår (Final Terms) som er en del av Grunnprospektet (Base Prospectus) utarbeidet av Commerzbank. Potensiell kjøpere av BULL & BEAR oppfordres til å lese de Endelige Vilkår for den aktuelle BULL & BEAR ETN og Grunnprospektet før en investeringsbeslutning treffes, herunder med hensyn til de detaljerte vilkårene for den aktuelle BULL & BEAR ETN og den ytterligere detaljeringen av risiki forbundet med en investering i en BULL & BEAR ETN som fremkommer i disse dokumentene. Informasjonen i denne brosjyren er i sin helhet kvalifisert av de Endelige Vilkår og Grunnprospektet. De Endelige Vilkår og Grunnprospektet vil være tilgjengelig på www14.warrants.commerzbank.com eller ved henvendelse til Commerzbank. Hensikten med denne brosjyren er å gi en kort introduksjon til Commerzbanks BULL & BEAR ETN, og er en del av Commerzbanks markedsføringsmateriell. Informasjonen i denne brosjyren skal dermed aldri brukes som eneste kilde til informasjon før investor bestemmer seg for å handle i BULL & BEAR ETN. Denne brosjyren utgjør ikke et personlig investeringsråd eller anbefaling og skal ikke alene utgjøre underlag for investeringsbeslutninger. Investor bør innhente råd fra sine rådgivere og basere sine investeringsbeslutninger på egne erfaringer og egne informasjonskilder og ressurser.

10 Ansvarsfraskrivelse Denne brosjyren beskriver en del av de risikoene som finnes med BULL & BEAR, men likevel ikke alle risikoer og annen viktig informasjon vedrørende BULL & BEAR. For ytterligere informasjon henvises til hver enkelt BULL & BEAR ETNs Endelige Vilkår (Final Terms) og Grunnprospektet (Base Prospectus) utarbeidet av Commerzbank og tilgjengelig på www14.warrants.commerzbank.com eller ved henvendelse til Commerzbank. Du bør ikke handle i BULL & BEAR med mindre du er inneforstått med hvordan investeringen fungerer og omfanget av den risiko du tar. Handel med BULL & BEAR er kanskje ikke egnet for alle som får denne informasjonen. Du bør lese eller la din bank eller megler forklare prospektet som ligger til grunn for noteringen av BULL & BEAR ETNen før du tar en investeringsbeslutning. Visse BULL & BEAR har en gearingeffekt, noe som medfører at en relativt liten bevegelse i underliggende aksje eller indekstermin kan føre til en stor endring i prisen på BULL & BEAR ETNen. Dette kan utgjøre både en fordel og en ulempe for deg. Investorer minnes om at alle investeringer innebærer en finansiell risiko. Under ekstraordinære markedsforhold kan det bli vanskelig å selge investering sin. Kjøp- og salgskurser i BULL & BEAR kan kanskje ikke alltid fastsettes, og selv om de fastsettes kan det av og til være vanskelig å oppnå markedspris. Commerzbank AG kan være den eneste aktøren som stiller kurser i visse eller samtlige BULL- & BEAR. Dette kan påvirke en investeringskalkyle negativt. Prisen på BULL & BEAR og selskaper notert utenlands kan påvirkes, eventuelt negativt, av endringer i vekslingskursen for den fremmende valutaen. Handel i BULL & BEAR innebærer restriksjoner i enkelte land og for ulike typer kunder. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. BULL & BEAR kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Gearingeffekten i BULL- & BEAR ETNen medfører at verdien på det investerte beløpet varierer mer enn det underliggende finansielle instrumentet. All informasjon er basert på kilder Commerzbank AG anser som pålitelige, men ingen garanti eller riktighet for informasjonen kan gis av Commerzbank AG. All informasjon kan endres uten varsel. Denne informasjonen er laget ut ifra informasjonshensyn og er ikke ansett som et tilbud eller forsøk på å kjøpe eller selge BULL & BEAR. Det får derfor ikke betraktes som dette. Commerzbank Group og gruppens ansatte kan også eie, samle opp beholdning eller handle med slike sikkerheter og derivater. De kan også selge disse når som helst når man anser det som ønskelig. Commerzbank Group kan utstede BULL & BEAR i selskap det også gjøres bankforretninger eller andre forretninger med. Commerzbank Group påtar seg ikke noen form for ansvar for utgifter, tap eller skade som oppstår som følge av, eller på noen måte i forbindelse med, bruken av denne informasjonen. Commerzbank AG stiller bare til disposisjon informasjon om bankens produkter og gir ikke investeringsråd. Om du ønsker ytterligere råd eller vil handle med BULL- & BEAR ETNer bør du kontakte din vanlige investeringsrådgiver.

11 Disse (Produkter) er ikke på noen måte garantert, godkjent, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA ( Oslo Børs ) or Oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsenav Oslo Børs indeksene kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen p å et bestemt tidpunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten for et bestemmt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs indeksene sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksene på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som ingår i denne. Oslo Børs og den som beregner indeksene skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksene, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil I Oslo Børs indeksene. Alle varemerker er tilhørende Olso Børs, og benyttesi henhold til en lisens fra Oslo Børs.

12 Commerzbank AG Corporates & Markets Equity Markets & Commodities Mainzer Landstraße Frankfurt Warrantlinjen: E-post: Internet:

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Mini Futures & Mini Futures BEST. Produktinformasjon

Mini Futures & Mini Futures BEST. Produktinformasjon Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformasjon Innhold I 3 Innhold Mini Futures 04 Hvor kommer Mini Futurens gearing fra? Daglig finansieringskostnad Stop loss-nivået og beregning av restverdien

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy DnB NOR Markets Aksjehandel våre online verktøy Aksjehandel på Internett Aksjehandel på internett gir deg effektiv tilgang til ulike aksjemarkeder og kostnadene er lavere enn ved tradisjonell aksjehandel

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R INNLEDNING Det finnes en rekke muligheter for investeringer i det norske Finanset. Plasseringsmulighetene deles gjerne inn i to hovedområder; aksjerelaterte investeringer

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 Asset Management Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 2 En kapitalforvalters aksjetips des. 05 okt. 06 aug. 07 jun. 08 apr. 09 feb. 10 des. 10 okt. 11 aug. 12 jun. 13 apr. 14 feb. 15 des. 15 Sparebank1

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea.

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea. Aksjehandelskreditt Hva er Aksjehandelskreditt? Aksjehandelskreditt er et lån. Kreditten trekkes av en bevilget låneramme og kan benyttes til å kjøpe aksjer og enkelte andre verdipapirer. Som sikkerhet

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear Markedsføringsmateriale oktober 2015 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 00038790.5 Verdipapirdokument for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på StatoilHydro ASA (STL) STLW08F70DNM Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Januar 2009 Godt nytt år! Bli med på Norcaps ekspert - konkurranse 2009 1. Oslo Børs Hovedindeks 31.12.09? 2. Oljeprisen 31.12.09? 3. Styringsrenten hos Norges Bank 31.12.09? 4. Endring

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Profilskjema. (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon. 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: 3.

Profilskjema. (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon. 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: 3. Profilskjema (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon Navn: Sivil status: Barn: 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: Arbeidsgiver/selskap: Stilling: Inntekt arbeid: Finansinntekter:

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Markedsrapport. November 2009

Markedsrapport. November 2009 Markedsrapport November 2009 Utvikling i oktober S&P 500 0,6 % FTSE ALL World 0,3 % Oslo Børs 3,9 % FTSE Emerging 1,2 % Brent Spot 9,3 % Kilde: Bloomberg Markedene begynte måneden opp for så å falle noe

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer