BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon"

Transkript

1 BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together

2

3 Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger individuelt avhengig av hudtype. Når en sann soldyrker har funnet den solkremfaktoren som passer best, kan han nyte solen akkurat så intensivt som han ønsker. Commerzbanks BULL & BEAR ETN (Exchange Traded Note) fungerer omtrent på samme måte. Ut ifra din oppfatning om markedet velger du en individuell profil som tilsvarer det forholdet du ønsker mellom risiko og avkastning. Commerzbanks BULL & BEAR passer deg som har en bestemt markedsoppfatning om et spesielt underliggende aktiva, for eksempel Brent Oil terminen eller OBX indeksen. For eksempel kan du utnytte en tydelig trend i en aksje, eller dra nytte av kortsiktige kursendringer med en gearing du selv velger. Dessuten har du muligheten til å tjene penger i et nedadgående marked på en enkel måte. Hver BULL & BEAR fra Commerzbank har ubegrenset løpetid og baseres på en faktorindeks som beregnes av Commerzbank. Hver faktorindeks har et underliggende aktiva (for eksempel en aksje), og avkastningen beregnes daglig. Commerzbanks BULL & BEAR tilbyr deg eksempelvis følgende muligheter: Om du tror at kursen i Brent Oil terminen kommer til å stige, kan du satse på en BULL med Brent Oil terminen som underliggende aktiva, med en gearing på +3. Om du derimot tror at kursen i Brent Oil terminen kommer til å falle, kan du i stedet satse på en BEAR med Brent Oil terminen som underliggende aktiva, med en gearing på 3. Anta at du har en bestemt oppfatning om den daglige utviklingen i OBX indeksen; da kan din beslutningsprosess bli som følgende: Du kan velge ulik gearing avhengig av det underliggende aktiva og satse enten på en stigende (BULL) eller en fallende (BEAR) kurs. På denne måten skaffer du deg en individuell ETN med en gearing på enten +3, +4 (BULL) eller 3, 4 (BEAR), og kan tjene penger på bevegelsene i markedet. Den innebygde gearingen gjør det mulig å få til en verdiutvikling for en ETN som er proporsjonalt større eller mindre enn det underliggende aktivas egentlige utvikling både når kursen stiger (BULL) og når den faller (BEAR). Antagelse: Beslutning: Du tror på et stigende marked BULL Hvor stor gearing ønsker du: 3 eller 4 ganger? 4 ganger Din avgjørelse: Om du har bestemt deg for OBX indeksen, tror på et stigende marked og om du likerå ta sjanser kan du velge en gearing på 4 ganger kan ditt produktvalg bli «BULL OBX X4 CZ».

4 4 Velg riktig daglig gearing Velg riktig daglig gearing Den direkte sammenhengen mellom Commerzbanks BULL & BEAR og det underliggende aktiva gir høy transparens: Stiger prisen på det underliggende aktiva en dag, så stiger verdien av en BULL med gearingen denne dagen (kostnader og markedsrenter ser vi bort ifra i denne omgangen). Om underliggendes pris faller, så faller verdien av BULL. BEAR fungerer akkurat motsatt. Indeksstruktur Hver BULL & BEAR baserer seg på en faktorindeks som beregnes av Commerzbank. Indeksen består alltid av to komponenter: Gearing- og finansieringskomponenten for en såkalt BULL indeks, samt gearing-og rentekomponenten for en såkalt BEAR indeks. Denne konstruksjonen av faktorindeksen sikrer for eksempel at gearingkomponenten hos en BEAR indeks X3 faller med akkurat tre prosent om aksjen stiger en prosent på en dag med normale markedsforhold. Gearing komponenten hos BULL indeks X3 derimot stiger med tre prosent. Dessuten kan verdien på en BEAR indeks øke på grunn av rentekomponenten så lenge dagsrenten overstiger de daglige kostnadene for gjenkjøpsavtaler ved shortsalg og faktorindeksavgiften. Ellers så fører en negativ rentekomponent til at BEAR indeksen faller. Handler det om en BULL indeks fører finansieringskomponenten alltid til en verdireduksjon for faktorindeksen fordi aksjen er kredittfinansiert. Den aktuelle markedssituasjonen bestemmer dagsrenten, som er avgjørende for den daglige forrentningen og finansieringen. Om dagsrenten for eksempel er veldig lav blir også finansieringskostnadene for BULL indeksen svært lave. Struktur for underliggende faktorindeks BEAR indeks BULL indeks Gearingkomponent Salg av aksjen tilsvarende gearingen. + Hensyn til eventuelle aksjeutdelinger Gearingkomponent Kjøp av aksjen tilsvarende gearingen. + Hensyn til eventuelle aksjeutdelinger + Rentekomponent Finansieringskomponent Renteavkastning fra innsatt kapital og fra BEAR posisjonen. Kostnadene for en gjenkjøpsavtale (om aksjen er shortet) tilsvarende BEAR posisjonen. Indeksavgifter Finansieringskostnader for den kredittfinansierte BULL posisjonen. + Ytterligere kostnader for emittenten tilsvarende den kredittfinansierte BULL posisjonen. + Indeksavgifter

5 Velg riktig daglig gearing 5 For BEAR indeksen kan rentekomponenten være svakt negativ i en slik situasjon (når rente-avkastningen er lavere enn kostnadene for en gjenkjøpsavtale, pluss indeksavgiften). For å sikre den skisserte gearing-funksjonen justeres underliggende faktorindeks hver handelsdag. Dette medfører at gearingkomponenten forsterker den daglige prosentvise kursendringen i underliggende aktiva med tilsvarende faktor. For en tidsperiode utover en handelsdag kan man likevel ikke multiplisere aksjeavkastningene med valgt gearing. Utviklingen av den underliggende faktorindeksen avhenger alt for mye av hvordan aksjen går. Eksempel: I det første eksempelet antar vi at en aksje starter på 100 kr dag 0 og stiger med 1 kr hver dag i ti dager under normale markedsforhold. Dette gir en aksjeavkastning på 10 % i perioden. Takket være den konstante trendutviklingen får likevel en BULL indeks høyere avkastning enn aksjeavkastningen multiplisert med tilsvarende gearing. For en BULL indeks X3 blir avkastningen 32,74 %,og for en BULL indeks X4 hele 45,63 %. På tilsvarende måte blir det prosentvise tapet for BEAR indeksen svakere: BEAR X3 25,29 % og BEAR X4 32,33 %. Man får samme effekt når aksjen i stedet faller konstant. For å gjøre det litt enklere ser vi kun på gearingkomponenten i det følgende eksempelet og figuren under. Rente- eller finansieringskomponentene kan forsterke eller svekke gearingeffekten. Gearingkomponentens innvirkning på verdiutviklingen i den daglige faktorindeksen Faktorindeks Aksje BULL med faktor X4 BULL med faktor X3 BEAR med faktor X3 BEAR med faktor X Dag

6 6 Beskyttelsesmekanismen Beskyttelsesmekanismen En ytterligere egenskap hos BULL & BEAR er den spesielle beskyttelsesmekanismen. Hensikten med denne mekanismen er å unngå at ETNen forfaller uten verdi og at du kan fortsette å handle i markedet. Selv om BULL & BEAR ikke forfaller helt uten verdi kan du under ugunstige omstendigheter få intradag tap som ligger svært nære et fullstendig tap. Om det underliggende aktiva har et tap på 33,33 % i løpet av en dag, innebærer det at BULL X3 blir fullstendig verdiløst ettersom ikke bare kursgevinstene, men også tapene tredobles. I dette tilfellet blir tapet på 100 %. For å begrense risikoen for et fullstendig tap i løpet av en handelsdag, aktiveres en beskyttelsesmekanisme når den underliggende aksjen for BEAR ETNene har steget med 30 %. En tilsvarende beskyttelsesmekanisme trer inn for BULL ETNene i de tilfellene der aksjen synker med 30 %. I tilfellene der det underliggende aktiva er en indekstermin trer beskyttelsesmekanismen inn allerede ved en oppgang på 20 % for BEAR og en nedgang på 20 % for BULL. Justering: I løpet av dagen justeres faktorindeksen ved at en ny handelsdag simuleres. I eksempelet BULL X3 brukes underliggende aksjekurs (som allerede har sunket med 30 %), for beregning av den nye referanseverdien for underliggendes daglige avkastning. Om den underliggende aksjen fortsetter å falle vil man få en svakere nedgang i den daglige avkastningen. Dersom den underliggende aksjen henter seg inn igjen samme dag som justeringen er foretatt, dempes også innhentningen. Samme prinsipp gjelder i motsatt tilfelle for en lignende BEAR.

7 Beskyttelsesmekanismen 7 Eksempel med BULL X4: Den underliggende indeksterminen til en BULL X4 faller i løpet av dagen med 20 %, fra 100 punkter til 80 punkter. ETNs beskyttelsesmekanisme aktiviseres umiddelbart og setter 80 punkter som ny referansekurs for beregning av underliggendes daglige avkastning. I tillegg fastsettes en ny referanseverdi for faktorindeksen til 20 kr, som grunnlag for den videre prisberegningen. Om indeksen nå fortsetter å falle samme dag, fra 100 punkter til 70 punkter, skulle det innebære et fullstendig tap om ikke beskyttelsesmekanismen hadde eksistert. Takket være beskyttelsesmekanismen i BULL er ikke dette tilfellet. Det underliggende aktiva fortsetter å falle Dersom terminen fortsetter å falle selv etter justeringen helt ned til 70 punkter, dempes tapet for BULL X4. Dette fordi kursutviklingen for terminen er 12,50 % når referansekursen antas å være 80 punkter. Multipliseres dette med en daglig gearing på 4, får man 50,00 % basert på den nye referanseverdien for faktorindeksen på 20 kr. Det betyr at BULL X4 fortsatt har en verdi på 10 kr (20 kr 50,00 %). Uten beskyttelsesmekanismen ville man fått et fullstendig tap. Om terminen derimot faller med 100 % (iberegnet den aktuelle gearingen) kan et tap tett opptil et fullstendig tap inntreffe selv med beskyttelsesmekanismen. Det underliggende aktiva henter seg inn igjen Skulle indeksen hente seg inn i løpet av dagen og noteres på for eksempel 85 punkter, oppnås en kursgevinst på 6,25 % ut ifra referansekursen på 80 punkter (multiplisert med en daglig gearing på 4 blir det 25 %). Den firedoblede kursgevinsten baseres på den nye referanseverdien for faktorindeksen (20 kr). Da får man en ny verdi for BULL på 25,00 kr. Eksempel: Beskyttelsesmekanismen for BULL X4 Utvikling Dag 1 Underliggende faller med f.eks. 20 %, beskyttelsesmekanismen trer inn. Ny fastsatt referanseverdi for indeks: Utvikling Underliggende aktiva 100 pkt 80 pkt Utvikling BULL X4 100 kr 20 kr Scenario for dag 1etter justering Det underliggende aktiva stiger med 6,25 % til Det underliggende aktiva faller med 12,50 % til 85 pkt 70 pkt 25 kr 10 kr

8 8 Praktisk informasjon Praktisk informasjon Emittent Commerzbank AG Løpetid Ubegrenset Underliggende aktiva Indeks som alltid beregnes ut ifra de daglige endringene i en underliggende aksje, råvare eller indekstermin Paritet 1 : 1 Minste handelspost 1 ETN Emisjonspris 50 NOK Administrasjonsavgift Indekstermin 0,5 % per år; aksjer 0,7 % per år Kurtasje Når du kjøper eller selger Commerzbanks BULL & BEAR betaler du kurtasje til din bank eller megler, på samme måte som når du handler aksjer. Andre kostnader ETNene vil registreres i Verdipapirsentralen (VPS). Priser for oppbevaring på VPS- eller depotkonto kommer i tillegg til ovenstående kostnader og er ulike hos ulike aktører. Handel Commerzbank påtar seg å være markedsgarantist («Market Maker»), og garanterer likviditeten i alle Commerzbanks BULL & BEAR under hele handelsdagen. På denne måten kan du alltid finne en kjøper og selger til dine ETN.* Verdisettingsdag Verdisettingsdagen er alltid den tiende indeksberegningsdagen før respektive innløsningsdag. Innløsning Innløsning er alltid siste bankdag i Frankfurt a. M. i mars, juni, september og desember. Innløsning skjer per ETN i svenske kroner. Oppsigelsesrett Commerzbank har rett til å si opp ETN den siste bankdagen i noen av månedene mars, juni, september eller desember i hvilket som helst år. Oppsigelsen må offentliggjøres minst 28 kalenderdager før respektive oppsigelsesdato. Utbetaling Kan skje hver børsdag.* Utover muligheten for utbetaling av ETN hver børsdag, er det mulig å si opp ETN hver innløsningsdag. Oppsigelsestiden er da 20 bankdager. ETNens navn Hver ETN har en forkortelse på børsen som beskriver hvilke egenskaper ETNen har. Forkortelsen BULL OBX 4X CZ forteller at det handler om et BULL med OBX indeksen som underliggende aktiva, med daglig gearing på 4. Emittent er Commerzbank. * Ved normale markedsvilkår. Med forbehold for tekniske problemer

9 Viktig å vite om BULL- & BEAR ETN I 9 Viktig å vite om BULL- & BEAR ETN Muligheter Transparens takket være passiv indeksstruktur: ETN speiler det underliggende aktiva (aksje, indekstermin, råvare etc.). Ingen emisjonskostnad og ubegrenset løpetid. Du kan velge mellom ulik gearing for å matche din individuelle risikoprofil. Du forblir fleksibel: Du kan velge å satse på et stigende marked (BULL) og på et fallende marked (BEAR). Risiko Når du kjøper en ETN tar du en risiko på nivå med en aksjeinvestering som tilsvarer valgt gearing. Det betyr at det er valget av gearing som bestemmer ditt risikonivå. Jo høyere gearing du velger, jo høyere risiko. Til tross for beskyttelsesmekanismen kan du under ugunstige omstendigheter få et tap som ligger tett opptil et fullstendig tap i løpet av en enkelt handelsdag. Svingninger i underliggende i en lengre tidsperiode kan forårsake et verdifall i indeksen BULL- & BEAR ETNene baserer seg på. Ved kjøp av BULL & BEAR fra Commerzbank har du risiko på utstederbank Commerzbank AG. Under visse perioder kan det være vanskelig eller umulig å handle i ETN. Dette kan for eksempel skje ved manglende likviditet i markedet, eller når handelen i det relevante markedet stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Selv tekniske feil kan forstyrre handelen. I de ETNene som er knyttet til et marked der det handles i annen valuta enn norske kroner, påvirkes ETNs verdi av valutakursendringer mellom denne valutaen og norske kroner. Din ETN kan like gjerne øke som falle i verdi pga. dette. For hver enkelt BULL & BEAR ETN utarbeides Endelige Vilkår (Final Terms) som er en del av Grunnprospektet (Base Prospectus) utarbeidet av Commerzbank. Potensiell kjøpere av BULL & BEAR oppfordres til å lese de Endelige Vilkår for den aktuelle BULL & BEAR ETN og Grunnprospektet før en investeringsbeslutning treffes, herunder med hensyn til de detaljerte vilkårene for den aktuelle BULL & BEAR ETN og den ytterligere detaljeringen av risiki forbundet med en investering i en BULL & BEAR ETN som fremkommer i disse dokumentene. Informasjonen i denne brosjyren er i sin helhet kvalifisert av de Endelige Vilkår og Grunnprospektet. De Endelige Vilkår og Grunnprospektet vil være tilgjengelig på www14.warrants.commerzbank.com eller ved henvendelse til Commerzbank. Hensikten med denne brosjyren er å gi en kort introduksjon til Commerzbanks BULL & BEAR ETN, og er en del av Commerzbanks markedsføringsmateriell. Informasjonen i denne brosjyren skal dermed aldri brukes som eneste kilde til informasjon før investor bestemmer seg for å handle i BULL & BEAR ETN. Denne brosjyren utgjør ikke et personlig investeringsråd eller anbefaling og skal ikke alene utgjøre underlag for investeringsbeslutninger. Investor bør innhente råd fra sine rådgivere og basere sine investeringsbeslutninger på egne erfaringer og egne informasjonskilder og ressurser.

10 Ansvarsfraskrivelse Denne brosjyren beskriver en del av de risikoene som finnes med BULL & BEAR, men likevel ikke alle risikoer og annen viktig informasjon vedrørende BULL & BEAR. For ytterligere informasjon henvises til hver enkelt BULL & BEAR ETNs Endelige Vilkår (Final Terms) og Grunnprospektet (Base Prospectus) utarbeidet av Commerzbank og tilgjengelig på www14.warrants.commerzbank.com eller ved henvendelse til Commerzbank. Du bør ikke handle i BULL & BEAR med mindre du er inneforstått med hvordan investeringen fungerer og omfanget av den risiko du tar. Handel med BULL & BEAR er kanskje ikke egnet for alle som får denne informasjonen. Du bør lese eller la din bank eller megler forklare prospektet som ligger til grunn for noteringen av BULL & BEAR ETNen før du tar en investeringsbeslutning. Visse BULL & BEAR har en gearingeffekt, noe som medfører at en relativt liten bevegelse i underliggende aksje eller indekstermin kan føre til en stor endring i prisen på BULL & BEAR ETNen. Dette kan utgjøre både en fordel og en ulempe for deg. Investorer minnes om at alle investeringer innebærer en finansiell risiko. Under ekstraordinære markedsforhold kan det bli vanskelig å selge investering sin. Kjøp- og salgskurser i BULL & BEAR kan kanskje ikke alltid fastsettes, og selv om de fastsettes kan det av og til være vanskelig å oppnå markedspris. Commerzbank AG kan være den eneste aktøren som stiller kurser i visse eller samtlige BULL- & BEAR. Dette kan påvirke en investeringskalkyle negativt. Prisen på BULL & BEAR og selskaper notert utenlands kan påvirkes, eventuelt negativt, av endringer i vekslingskursen for den fremmende valutaen. Handel i BULL & BEAR innebærer restriksjoner i enkelte land og for ulike typer kunder. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. BULL & BEAR kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Gearingeffekten i BULL- & BEAR ETNen medfører at verdien på det investerte beløpet varierer mer enn det underliggende finansielle instrumentet. All informasjon er basert på kilder Commerzbank AG anser som pålitelige, men ingen garanti eller riktighet for informasjonen kan gis av Commerzbank AG. All informasjon kan endres uten varsel. Denne informasjonen er laget ut ifra informasjonshensyn og er ikke ansett som et tilbud eller forsøk på å kjøpe eller selge BULL & BEAR. Det får derfor ikke betraktes som dette. Commerzbank Group og gruppens ansatte kan også eie, samle opp beholdning eller handle med slike sikkerheter og derivater. De kan også selge disse når som helst når man anser det som ønskelig. Commerzbank Group kan utstede BULL & BEAR i selskap det også gjøres bankforretninger eller andre forretninger med. Commerzbank Group påtar seg ikke noen form for ansvar for utgifter, tap eller skade som oppstår som følge av, eller på noen måte i forbindelse med, bruken av denne informasjonen. Commerzbank AG stiller bare til disposisjon informasjon om bankens produkter og gir ikke investeringsråd. Om du ønsker ytterligere råd eller vil handle med BULL- & BEAR ETNer bør du kontakte din vanlige investeringsrådgiver.

11 Disse (Produkter) er ikke på noen måte garantert, godkjent, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA ( Oslo Børs ) or Oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsenav Oslo Børs indeksene kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen p å et bestemt tidpunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten for et bestemmt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs indeksene sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksene på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som ingår i denne. Oslo Børs og den som beregner indeksene skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksene, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil I Oslo Børs indeksene. Alle varemerker er tilhørende Olso Børs, og benyttesi henhold til en lisens fra Oslo Børs.

12 Commerzbank AG Corporates & Markets Equity Markets & Commodities Mainzer Landstraße Frankfurt Warrantlinjen: E-post: Internet:

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer