OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R"

Transkript

1 OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R

2 INNLEDNING Det finnes en rekke muligheter for investeringer i det norske Finanset. Plasseringsmulighetene deles gjerne inn i to hovedområder; aksjerelaterte investeringer og pengesplasseringer. Aksjerealterte investeringer er aksjer, fondsinvesteringer, opsjoner og terminer samt tegningsretter. Pengesplasseringer omfatter obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Denne brosjyren dreier seg om aksjerelaterte investeringer, nærmere bestemt opsjoner og terminer. Opsjoner og terminer kjennetegnes ved sin store fleksibilitet. Instrumentene kan benyttes til å gi en økt eksponering til verdiendringer i underliggende og dermed bidra til økt gearing, dvs. mulighet for økt avkastning gjennom et lavere investert beløp. I tillegg kan opsjoner og terminer brukes som forsikring mot kursfall og til å "redde" tapende aksjeinvesteringer. For å kunne lykkes i opsjonset må du ha en forventning til kursendringer i en aksje eller hele et, på samme måte som når man handler aksjer. Forskjellen er at du også må ha en oppfatning av tidsperspektivet i fht. sforventningen da alle kontrakter er tidsbegrensede. Utover sforventning trenger du også noe kunnskap om instrumentene, dvs du bør kunne grunnposisjonene, rettighetene og pliktene forbundet med opsjonshandel samt hvordan du skal handle enkle strategier. Brosjyren "Alt du trenger å vite om opsjoner og futures" og selvstudiet "Opsjoner på egenhånd" omhandler disse temaene. Disse kan bestilles ved henvendelse Oslo Børs, tel Denne brosjyren er ment som en veiledning til investorer i forbindelse med valg av strategi utfra en gitt sforventning, og til oppfølgingsstrategier dersom sforventningen slår feil. Brosjyren gir klare råd og veiledning, men det er likevel investors kunnskaper om et samt mål og risikovillighet som avgjør om den riktige strategien er valgt. Brosjyren er utviklet av Norsk Oppgjørssentral ASA og Oslo Børs. 3

3 HVORDAN BRUKE BROSJYREN Brosjyren beskriver 20 strategier som benyttes med hensyn til investors forventninger til sutviklingen. I tillegg beskrives oppfølgingsstrategier slik at investor kan tilpasse sine investeringer til nye ssituasjoner. Strategiene nevnt i brosjyren er såkalte avkastningsstrategier hvilket vil si at målet er å maksimere avkastningen på bagrunn av tro på bevegelser i aksje- såvel som opsjonset. Strategier hvor målsetningen er å sikre aksjer er ikke nevnt i brosjyren. Brosjyren kan benyttes med følgende utgangspunkter: 1. Investor har ingen posisjoner i opsjoner eller futures, men har en formening om fremtidig sutvikling og volatilitet. Slå opp på oversikten over strategier på side 7 og finn den strategien som passer best i henhold til dine forventinger om kurs og volatilitet. Slå deretter opp på denne strategien i brosjyren og studer denne. 2. Investor har en posisjon i opsjoner og/eller futures men har endret sin oppfatning om fremtidig kurs og/eller volatilitet og ønsker derfor å korrigere sin posisjon. Slå opp på den strategien man for øyeblikket innehar og gå igjennom oppfølgingsstrategiene med utgangspunkt i dine nye forventninger. Vurder deretter å justere posisjonene i henhold til brosjyrens anbefalinger. 4

4 STRATEGIENE Hver enkelt strategi vises på to motstående sider. Den forklarende delen på venstre side beskriver følgende sider ved strategien: Bruk Konstruksjon Gevinstmulighet Tapspotensiale Tidseffekt Eksempel Kommentar Posisjonens avkastningskurve er avtegnet øverst i høyre hjørne med den horisontale linjen som grunnlinje. Bokstavene A,B, C osv. viser opsjonenes innløsningskurser. Under Kommentar nederst på siden fremheves enkelte momenter ved strategien som det er verdt å merke seg. Noen av de 20 strategiene som er beskrevet krever at sikkerhet stilles. Reglene for sikkerhetsstillelse er beskrevet i NOS marginmanual som kan fås ved henvendelse NOS. Talleksemplene er basert på OBX-opsjoner og futures og tar ikke hensyn til transaksjonskostnader. Opsjonspremiene er beregnet teoretisk utfra en volatilitet på 23%. Begrepsforklaring CALL PUT LONG SHORT INNEHATT UTSTEDT - Kjøpsopsjon - Salgsopsjon - Innehatt/kjøpt posisjon - Utstedt/solgt posisjon - Kjøpt - Solgt S OBX SEP Salgsopsjon på OBX, bortfall september, innløsningskurs 500 K OBX SEP Kjøpsopsjon på OBX, bortfall september, innløsningskurs 500 5

5 A. ÅPNINGSSTRATEGIER EKSEMPEL Investor forventer at aksjeet skal falle samtidig som volatiliteten faller Se på matrisen ÅPNINGSSTRATEGIER på neste side. Finn SYNKENDE MARKED (øverste linje) og VOLATILITET FALLER (til venstre) og gå inn i den ruten hvor disse sammenfaller. I denne ruten foreslås to strategier; nr. 6 SHORT CALL og nr. 18 RATIO PUT SPREAD. Ruten beskriver også hvordan strategiene etableres. Finn strategi nr. 6 og nr. 18 i brosjyren og vurder disse. Velg den strategi som passer med dine forventninger og vurder ulike valg av innløsningskurser. I dette eksemplet velger investoren nr 6 SHORT CALL, dvs. å utstede en kjøpsopsjon, da det er usikker hvor mye aksjeet vil falle. Dersom et og volatiliteten faller vil investor tjene på de utstedte kjøpsopsjonen. B. OPPFØLGINGSSTRATEGIER Investor har valgt strategi nr. 6 SHORT CALL. Han tror fremdeles at volatiliteten skal falle, men mener nå at et skal stige. Slå opp på strategi nr. STRATEGIER. 6 SHORT CALL og se på motstående side OPPFØLGINGS- Finn STIGENDE MARKED (øverste linje) og VOLATILITET FALLER (til venstre) og gå inn i den ruten hvor disse sammenfaller. I denne ruten foreslås strategi nr. 8 SHORT PUT med en beskrivelse av hvordan man skal etablere denne posisjonen med utgangspunkt i den man allerede har. Basert på sine forventninger velger investor å følge rådet om å kjøpe en future. Investors netto posisjon vil nå være nr. 8 SHORT PUT. Han må derfor slå opp på denne strategien dersom han ønsker å forandre på strategien i henhold til eventuelle nye vurderinger av fremtidig kurs og volatilitet. 6

6 ÅPNINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL Kjøp en kjøpsopsjon. 7 LONG PUT 13 LONG Kjøp en salgs- STRADDLE opsjon. (Labilt) Kjøp en kjøpsopsjon og kjøp en salgsopsjon med samme innløsningskurs. stiger 19 CALL RATIO BACKSPREAD Utsted en kjøpsopsjon og kjøp to kjøpsopsjoner med høyere innløsningskurs. 20 PUT RATIO BACKSPREAD 15 LONG STRANGLE Utsted en salgs- (Labilt) Kjøp en opsjon og kjøp to kjøpsopsjon og salgsopsjoner med kjøp en salgsopsjon lavere innløsnings- med forskjellige kurs. innløsningskurser. 8 SHORT PUT Utsted en salgsopsjon. 6 SHORT CALL 14 SHORT Utsted en kjøps- STRADDLE opsjon. (Stabilt) Utsted en kjøpsopsjon og utsted en salgsopsjon med samme innløsningspris. falller 17 RATIO CALL SPREAD Kjøp en kjøpsopsjon og utsted to kjøpsopsjoner med høyere innløsningskurs. 18 RATIO PUT SPREAD 16 SHORT STRANGLE Kjøp en salgsopsjon (Stabilt) Utsted en og utsted to salgs- kjøps opsjon og utopsjoner med lave- sted en salgsopsjon re innløsningskurs. med forskjellige innløsningskurser. 1 LONG FUTURE Kjøp en future. 2 SHORT FUTURE Selg en future. labil 9 BULL SPREAD Kjøp en kjøpsopsjon og utsted en kjøpsopsjon til en høyere innløsningskurs eller / kjøp en salgsopsjon og utsted en salgsopsjon med høyere innløsningskurs. 10 BEAR SPREAD Kjøp en salgsopsjon og utsted en salgsopsjon med en lavere innløsningskurs eller / kjøp en kjøpsopsjon og utsted en kjøpsopsjonmed lavere innløsningskurs. 7

7 1 LONG FUTURE Bruk Denne strategien benyttes dersom investor forventer at underliggende verdi vil stige. Investor har ingen formening om volatilitetsbevegelse. Konstruksjon 1. Kjøp future 2. Kjøp kjøpsopsjon, utsted salgsopsjon med samme innløsningskurs (syntetisk long future) Gevinstmulighet Verdien av en kjøpt future øker når et stiger. Gevinstmuligheten er ubegrenset. Tapspotensiale Verdien av en kjøpt future reduseres når et faller. Tapspotensialet er tilnærmet ubegrenset. Tidseffekt Futurens tidseffekt er basert på den risikofrie renten. Tidsverdien er teoretisk sett lik rentekostnaden ved å låne til kjøp av futurens underliggende verdi. Eksempel Investor forventer at OBX-indeksen vil stige. Implisitt volatilitet er høy, og investor forventer at den fortsatt vil ligge på et høyt nivå. Dette medfører at prisen på kjøpsopsjoner, som er en alternativ investering, er relativ høy. Investor kjøper derfor den 20. juli 10 stk. OBX futures. OBX indeksverdi er på dette tidspunkt 500. OBX futures med forfall 20. september er priset i futureset til 508. Investor betaler ikke for futuren ved avtaleinngåelsen, men må stille 20% sikkerhet av futurens skurs, dvs. 0,20x508x kr.100 (indeksmultiplikator) x 10 stk. = kr han «kontrollerer» dermed aksjer verdt kr , samtidig som han kun binder opp 20% av futurens skurs. Ved kjøp av en future vil tap/gevinst debiteres/krediteres investor automatisk daglig gjennom et soppgjør. En kjøpt future må nødvendigvis ikke beholdes til bortfallsdagen. Strategien kan stenges når som helst i løpetiden. Nedenfor vises den totale gevinst/tap utviklingen ved ulike OBX futureverdier på salgsdagen. OBX-Future Gevinst/tap Kommentar Ved kjøp av futures betaler man ingenting ved kjøpstidspunktet, men må stille sikkerhet for sine forpliktelser. Ved kjøp av OBX-futures handler man «en kurv av aksjer» uten å få leveranse av aksjene. Det foretas kun et kontantoppgjør. Herved kan man si at man «kjøper aksjeet» (OBX er satt sammen av de 25 mest omsatte selskapene på Oslo Børs) Endringer i implisitt volatilitet har ingen effekt på futures verdi. Dersom investor har spesielle forventinger til utvikling i volatiliteten, kan han eventuelt velge en annen strategi. 8

8 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL 7 LONG PUT 13 LONG Kjøp en salgs- Steng future og STRADDLE opsjon. kjøp en salgs- (Labilt) opsjon. Kjøp to salgsopsjoner. stiger 20 PUT RATIO BACKSPREAD Utsted en kjøpsopsjon og kjøp to salgsopsjoner med lavere innløsningskurs. 8 SHORT PUT 6 SHORT CALL 14 SHORT Utsted en kjøps- Steng future og ut- STRADDLE opsjon. sted en kjøpsopsjon. (Stabilt) Utsted to kjøpsopsjoner. falller 18 RATIO PUT SPREAD Utsted to kjøpsopsjoner og kjøp en kjøpsopsjon med høyere innløsningskurs. 1 LONG 2 SHORT STENG POSISJONEN FUTURE FUTURE Avvent. Selg to futures. (Den ene stenger opprinnelig posisjon.) labil 9

9 2 SHORT FUTURE Bruk Denne strategien benyttes dersom investor forventer at underliggende verdi vil falle. Investor har ingen formening om volatilitetsbevegelsene. Konstruksjon 1. Solgt future. 2. Utstedt kjøpsopsjon, kjøpt salgsopsjon med samme innløsningskurs (syntetisk short future). Gevinstmulighet Verdien av en solgt future øker når et faller. Gevinstmuligheten er tilnærmet ubegrenset. Tapspotensiale Verdien av solgt future minsker når et stiger. Tapspotensiale er ubegrenset. Tidseffekt Futurens tidseffekt er basert på den risikofrie renten. Tidsverdien er teoretisk sett lik renteinntektene ved en alternativ plassering ved salg av futurens underliggende verdi. Eksempel Investor forventer at aksjeet vil falle relativt kraftig, noe som bl.a. støttes av tekniske ssignaler. Han har ingen oppfatning om volatiliteten. Investor selger derfor den 20. juli 10 stk. OBX futures. OBX indeksverdi er på dette tidspunkt 500. OBX futures med forfall 20. september er priset i futureset til 508. Investor mottar ingen kontanter ved avtaleinngåelsen, men må i stedet stille 20% sikkerhet av futurens skurs, dvs 0,20x508x kr. 100 (indeksmultiplikator) x 10 stk. = Han «kontrollerer» dermed et salg aksjer verdt kr , samtidig som han må binde opp 20% av futures skurs. Ved salg av en future vil tap/gevinst debiteres/krediteres investor automatisk daglig gjennom et soppgjør. En solgt future må nødvendigvis ikke beholdes til bortfallsdagen. Strategien kan stenges når som helst i løpetiden. Nedenfor vises den totale gevinst/tap utviklingen ved ulike OBX future-verdier på salgsdagen. OBX-Future Gevinst/tap Kommentar Ved salg futures mottar man ikke kontanter ved salgstidspunktet, men man må stille sikkerhet for sine forpliktelser. Ved salg av OBX-futures selger man «en kurv av aksjer» uten å levere aksjene. Det foretas kun et kontantoppgjør. Herved kan man si at man «selger aksjeet» (OBX er satt sammen av de 25 mest omsatte selskapene på Oslo Børs). Endringer i implisitt volatilitet har ingen effekt på futurens verdi. Dersom investor har spesielle forventninger til utvikling i volatiliteten, kan han eventuelt velge en annen strategi. 10

10 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL 7 LONG PUT 13 LONG Steng future og Kjøp en kjøps- STRADDLE kjøp en kjøps- opsjon. (Labilt) Kjøp to opsjon. kjøpsopsjoner. stiger 19 CALL RATIO BACKSPREAD Utsted en salgsopsjon og kjøp to kjøpsopsjoner med høyere innløsningskurs. 8 SHORT PUT 6 SHORT CALL 14 SHORT Steng future og ut- Utsted en salgs- STRADDLE sted en salgsopsjon. opsjon. (Stabilt) Utsted to salgsopsjoner. falller 17 RATIO CALL SPREAD Utsted to salgsopsjoner og kjøp en salgsopsjon med lavere innløsningskurs. 1 LONG 2 SHORT STENG POSISJONEN FUTURE FUTURES Kjøp to futures. Avvente. (Den ene stenger opprinnelig posisjon). labil 11

11 3 LONG SPLIT STRIKE Bruk Normalt etableres denne posisjonen som en oppfølgingsstrategi. Hvis en investor har utstedt en strangle som han ønsker å konvertere til en long split strike, kan han kjøpe 2 kjøpsopsjoner (den ene stenger den opprinnelige utstedte kjøpsopsjonen). Investor har ingen formening om volatiliteten. Dette skaper tilnærmet en syntetisk kjøpt future (kjøpt kjøpsopsjon, utstedt salgsopsjon), men med to forskjellige innløsningskurser. Den eneste forskjellen på gevinst-/tapsprofilen er det flate området mellom innløsningskursene, hvor investor oppnår en liten gevinst eller tap avhengig av hvilke opsjonspriser det har blitt handlet til. Gevinst dersom prisen på A er større enn B, og tap dersom prisen på B er større enn A. Konstruksjon Utstedt salgsopsjon A, kjøpt kjøpsopsjon B. Gevinstmulighet Verdien av en long split strike future øker når underliggende verdi stiger. Gevinstmuligheten er ubegrenset. Tapspotensiale Verdien av en long split strike future reduseres når underliggende verdi synker. Tapspotensialet er tilnærmet ubegrenset. Tidseffekt I og med at strategien inneholder både en kjøpt og en utstedt opsjon vil tidseffekten påvirke strategien lite. Dette er dog avhengig av hvilke innløsningskurser som er valgt og opsjonsprisene. A B Eksempel Investor forventer at aksjeet skal stige. Han har ingen oppfatning om volatiliteten. Han vurderer en long future, men vil ha «litt å gå på» hvis et mot formodning skulle falle. Han beslutter på bakgrunn av dette å innta en long split strike strategi. Den 20. juli står OBX indeksverdi i 500. Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner med bortfall 20. september 520 til en premie på kr. 15. Investor selger 10 OBX salgsopsjoner med bortfall 20. september 500 til en premie på kr. 15. Investor investerer således kr (kr. 15x10 opsjoner x 100 underliggende) - kr (kr. 15x10 opsjoner x 100 underliggende) = kr dager senere OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investeringer Gevinst/tap På grunn av tidsverdi og spread mellom kjøps- og salgskurs i opsjonsseriene vil realisering av posisjonen på et tidlig tidspunkt neppe gi samme resultat som stenging av en future. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investeringer Gevinst/tap Kommentar Strategien er nesten identisk med en long future bortsett fra det flate området mellom innløsningskursene A og B. Det flate området viser at futuren kan falle noe i verdi uten at tap oppstår (avhengig av innløsningskurs og premie). Man mister derfor noe av «upside»- potensialet. Denne posisjonen påvirkes normalt lite av endringer i implisitt volatilitet. 12

12 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL 7 LONG PUT 15 LONG Steng utstedt salgs- Kjøp to salgs- STRANGLE opsjon. opsjoner. (Den ene (Labilt) Kjøp to stenger utstedt salgsopsjoner (den salgsopsjon) og ene stenger utstedt steng innehatt kjøpsopsjon. salgsopsjon). stiger 8 SHORT PUT 6 SHORT CALL 16 SHORT Steng innehatt Utsted to kjøps- STRANGLE kjøpsopsjon. opsjoner (den ene (Stabilt) Utsted to stenger innehatt kjøpsopsjoner (den kjøpsopsjon) og ene stenger innesteng utstedt salgsopsjon. hatt kjøpsopsjon). falller 3 LONG SPLIT 10 BEAR STENG POSISJONEN STRIKE SPREAD Avvente. Selg en future. labil 13

13 4 SHORT SPLIT STRIKE Bruk Normalt etableres denne strategien som en oppfølgelsesstrategi. Hvis en investor har utstedt en strangle som han ønsker å konvertere til en short split strike, kan han kjøpe 2 salgsopsjoner (den ene stenger den opprinnelige utstedte salgsopsjonen). Investor har ingen formening om volatiliteten. Dette skaper en tilnærmet syntetisk solgt future, men med to forskjellige innløsningskurser. Den eneste forskjellen på gevinst-/tapsprofilen er det flate området mellom innløsningskursene hvor investor oppnår en liten gevinst eller tap avhengig av hvilke opsjonspriser det har blitt handlet til. Gevinst dersom prisen på B er større enn A, og tap dersom prisen på A er større enn B. Konstruksjon Kjøpt salgsopsjon A, utstedt kjøpsopsjon B. Gevinstmulighet Verdien av en short split strike future øker når underliggende verdi faller. Gevinstmuligheten er tilnærmet ubegrenset. Tapspotensiale Verdien av en short split strike reduseres når et stiger. Tapspotensialet er ubegrenset. Tidseffekt I og med at strategien inneholder både en kjøpt og en utstedt opsjon vil tidseffekten påvirke strategien lite. Dette er dog avhengig av hvilke innløsningskurser som er valgt og opsjonsprisene. A B Eksempel Investor forventer at aksjeet skal falle. Han har ingen oppfatning om volatiliteten. Han vurderer en short future, men vil ha «litt å gå på» hvis et mot formodning skulle stige. Han beslutter på bakgrunn av dette å innta en short split strike strategi. Den 20. juli står OBX indeksverdi i 500. Investor utsteder 10 OBX kjøpsopsjoner med bortfall 20.september 520 til en premie på kr. 15. Investor kjøper 10 OBX salgsopsjoner med bortfall 20.september 500 til en premie på kr. 15. Investor investerer således: kr (kr. 15 x 10 opsjoner x 100 underliggende) - kr (kr. 15 x 10 opsjoner x 100 underliggende) = kr dager senere OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap På grunn av tidsverdi og spread mellom kjøps- og salgskurs vil realisering av posisjonen på et tidlig tidspunkt neppe gi samme resultat som stenging av en termin. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap Kommentar Strategien er nesten identisk med en short future bortsett fra det flate området mellom innløsningskursene A og B. Det flate området viser at futuren kan stige noe i verdi uten at tap oppstår (avhengig av innløsningskurs og premie). Man mister derfor noe av «upside»- potensialet. Denne posisjonen påvirkes normalt lite av endringer i implisitt volatilitet. 14

14 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL 7 LONG PUT 15 LONG Kjøp to kjøps- Steng utstedt kjøps- STRANGLE opsjoner (den ene opsjon. (Labilt)Kjøp to stenger utstedt kjøpsopsjoner (den kjøpsopsjon) og ene stenger utstedt steng innehatt salgsopsjon. kjøpsopsjon). stiger 8 SHORT PUT 6 SHORT CALL 16 SHORT Utsted to salgs- Steng innehatt STRANGLE opsjoner (den ene salgsopsjon. (Stabilt) Utsted to stenger innehatt salgsopsjoner (den salgsopsjon) og ene stenger innesteng utstedt kjøpsopsjon. hatt salgsopsjon). falller 9 BULL SPREAD 4 SHORT SPLIT STENG POSISJONEN Kjøp en future. STRIKE Avvente. labil 15

15 5 LONG CALL Bruk Denne strategien benyttes dersom investor mener at kursen på underliggende skal stige i løpet av kort tid og/eller at volatiliteten vil stige. Ingen annen strategi med begrenset tapspotensiale gir så stor «gearingeffekt» i et stigende. A Konstruksjon 1. Kjøpt kjøpsopsjon 2. Kjøpt future/aksje, kjøpt salgsopsjon Gevinstmulighet Opsjonens verdi stiger når kursen på underliggende stiger. Gevinstmuligheten er ubegrenset. Tapspotensiale Investor kan ikke tape mer enn det han betaler for opsjonen. Dette vil være tilfelle når kursen på underliggende på bortfallsdag er lavere eller lik innløsningskursen. Tidseffekt En kjøpt kjøpsopsjon taper verdi ettersom tiden går. Eksempel En investor forventer at aksjeet i nær fremtid vil stige kraftig og at implisitt volatilitet vil stige. På bakgrunn av dette beslutter investor å kjøpe kjøpsopsjoner. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner med innløsningskurs 500 og bortfall 20. september. Opsjonspremien for K OBX SEP 500 er kr. 24. Investor investerer således kr (kr. 24x10 opsjoner x 100 underliggende) 10 dager senere OBX K OBX SEP 500 Investering Gevinst/tap Hvis indeksen øker fra 500 til 520, dvs. med 4%, øker opsjonspremien fra kr. 24 til kr. 35, dvs. med 45%. Dette er opsjonens «gearingeffekt». Legg også merke til at opsjonen taper kr. 2 i verdi (fra kr. 24 til kr. 22) i perioden på 10 dager dersom indeksen blir liggende på 500. Dette viser hvordan opsjonens tidsverdi reduseres med tiden. Bortfallsdagen OBX K OBX SEP 500 Investering Gevinst/tap Legg merke til at på bortfallsdagen er opsjonens tidsverdi falt til null og det er kun realverdi igjen. Det fremgår av eksemplet at en rask oppgang gir større gevinst enn samme oppgang over en lenger tidsperiode, noe som skyldes tapet av tidsverdi. Kommentar Desto kraftigere stigning i indeksen investor forventer, jo mer «out of money» (høy innløsningskurs) bør opsjonene være for å få maksimal «gearingeffekt». Sannsynligheten for gevinst på bortfallsdagen minsker jo mer «out of the money» opsjonen er, men er investors forventning korrekt gir opsjonen meget god avkastning. Behold aldri en kjøpt kjøpsopsjon lenger enn nødvendig da kjøpt opsjon kontinuerlig taper tidsverdi. Så snart s- og/eller volatilietsstigningen vil avta bør investor stenge posisjonen eller endre denne til en ny strategi. 16

16 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL Avvente. 7 LONG PUT 13 LONG Selg en future. STRADDLE (Labilt) Kjøp en salgsopsjon med lik innløsningskurs. stiger 15 LONG STRANGLE (Labilt) Kjøp en salgsopsjon med en annen innløsningskurs. falller 8 SHORT PUT Steng innehatt kjøpsopsjon og utsted en salgsopsjon. 17 RATIO CALL SPREAD Utsted to kjøpsopsjoner med høyere innløsningskurs. 6 SHORT CALL 14 SHORT Utsted to kjøps- STRADDLE opsjoner (den ene (Stabilt) Utsted to stenger innehatt kjøpsopsjoner (den kjøpsopsjon). ene stenger innehatt kjøpsopsjon) og utsted en salgsopsjon med lik innløsningskurs. 16 SHORT STRANGLE (Stabilt) Utsted to kjøpsopsjoner (den ene stenger innehatt kjøpsopsjon) og utsted en salgsopsjon med forskjellig innløsningskurs. 1 LONG FUTURE Utsted en salgsopsjon med lik innløsningskurs. 10 BEAR STENG POSISJONEN SPREAD Utsted en kjøpsopsjon med lavere innløsningskurs. labil 9 BULL SPREAD Utsted en kjøpsopsjon med høyere innløsningskurs. 17

17 6 SHORT CALL Bruk Denne strategien benyttes dersom investor mener at underliggende verdi vil stå stille eller falle svakt. Implisitt volatilitet ansees å være høy og investor tror denne vil falle. Konstruksjon 1. Utstedt kjøpsopsjon 2. Solgt future/aksje, utstedt salgsopsjon A Gevinstmulighet Gevinsten er begrenset til mottatt opsjonspremie. Maksimal gevinst oppnås når underliggende verdi på bortfallsdagen er lik innløsningskursen eller lavere. Tapspotensiale Investors tap øker så lenge kursen på underliggende stiger over innløsningskursen. Tapspotensiale er ubegrenset. Tidseffekt Investor vil tjene på at tiden går ettersom opsjonens tidsverdi reduseres. Opsjonen kan derfor kjøpes tilbake billigere enn det den ble solgt for hvis underliggende verdi ligger stille. Investor kan på denne måten realisere en gevinst. Eksempel En investor forventer at aksjeet vil ligge rolig eller falle svakt. Implisitt volatilitet ligger høyt og opsjonspremiene er dermed høye. Investor forventer at volatiliteten skal falle. På bakgrunn av dette beslutter han å utstede kjøpsopsjoner. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor utsteder 10 OBX kjøpsopsjoner med utløsningskurs 500 og bortfall 20. september. Opsjonspremien for K OBX SEP 500 er kr. 24. Investor mottar således kr (kr. 24 x 10 opsjoner x 100 underliggende). 10 dager senere OBX K OBX SEP 500 Mottatt premie Gevinst/tap Hvis indeksen går ned med 4% fra 500 til 480, reduseres opsjonspremien fra kr. 24 til kr. 12 dvs. med 50%. Legg også merke til at opsjonen taper kr. 2 i verdi (fra kr. 24 til kr. 22) i perioden på 10 dager dersom indeksen blir liggende på 500. Dette viser hvordan opsjonens tidsverdi reduseres med tiden. Bortfallsdagen OBX K OBX SEP 500 Mottatt premie Gevinst/tap Legg merke til at på bortfallsdagen er opsjonens tidsverdi talt til null og det er kun realverdi igjen. Kommentar Posisjonen må overvåkes nøye. Dersom kursen på underliggende og/eller implisitt volatilitet stiger, bør investor stenge posisjonen eller endre denne til en ny strategi. Dette fordi posisjonen har ubegrenset tapspotensiale. Bestem på forhånd ved hvilke prisnivåer posisjonen skal følges opp. Vurder da mulige oppfølgingsstrategier. Investor tjener på at tiden går fordi opsjonen taper tidsverdi. Utstedelse av kjøpsopsjoner på aksjeinnehaver (covered call), kan gi økt avkastning eller redusere et eventuelt tap hvis aksjen faller i verdi. 18

18 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL Kjøp to kjøpsopsjoner (den ene stenger utstedt kjøpsopsjon). 19 CALL RATIO BACKSPREAD Kjøp to kjøpsopsjoner med høyere innløsningskurs. 7 LONG PUT Steng utstedt kjøpsopsjon og kjøp en salgsopsjon. 20 PUT RATIO BACKSPREAD Kjøp en future og kjøp to salgsopsjoner med lavere innløsningskurs. 13 LONG STRADDLE (Labilt) Kjøp to kjøpsopsjoner (den ene stenger utstedt kjøpsopsjon) og kjøp en salgsopsjon med lik innløsningskurs. 15 LONG STRANGLE (Labilt) Kjøp to kjøpsopsjoner (den ene stenger utstedt kjøpsopsjon) og kjøp en salgsopsjon med forskjellig innløsningskurs. 8 SHORT PUT Kjøp en future. 6 SHORT CALL Avvente. 14 SHORT STRADDLE (Stabilt) Utsted en salgsopsjon med lik innløsningskurs. falller 16 SHORT STRANGLE (Stabilt) Utsted en salgsopsjon med forskjellig innløsningskurs. 9 BULL SPREAD Kjøp en kjøpsopsjon med lavere innløsningskurs. 2 SHORT FUTURES Kjøp en salgsopsjon med lik innløsningskurs. STENG POSISJONEN labil 10 BEAR SPREAD Kjøp en kjøpsopsjon med høyere innløsningskurs. 19

19 7 LONG PUT Bruk Denne strategien benyttes dersom investor mener at kursen på underliggende skal falle kraftig og/eller at volatiliteten vil stige. Ingen annen strategi med begrenset tapspotensiale gir så stor «gearingeffekt» i et fallende. A Konstruksjon 1. Kjøpt salgsopsjon 2. Solgt future/aksje, kjøpt kjøpsopsjon Gevinstmulighet Opsjonens verdi stiger når underliggende verdi synker. Gevinstmuligheten er tilnærmet ubegrenset. Tapspotensiale Investor kan ikke tape mer enn det han har betalt for opsjonen. Dette vil være tilfelle når kursen på underliggende på bortfallsdagen er høyere eller lik innløsningskursen. Tidseffekt En kjøpt salgsopsjon taper verdi ettersom tiden går. Eksempel En investor forventer at aksjeet i nær fremtid vil falle kraftig samtidig som implisitt volatilitet vil stige. Han velger å kjøpe salgsopsjoner pga. strategiens store «gearingeffekt». Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor kjøper 10 OBX salgsopsjoner med innløsningskurs 500 og bortfall 20. september. Opsjonspremien for S OBX SEP 500 er kr. 14,50. Investor investerer således kr (kr. 14,50 x 10 opsjoner x 100 underliggende). 10 dager senere OBX S OBX SEP 500 Investering Gevinst/tap , , Hvis indeksen går ned med 4% fra 500 til 480, øker opsjonspremien fra kr. 14,50 til kr. 23,50, dvs. med 62%. Dette er opsjonens «gearingeffekt». Legg også merke til at opsjonen taper kr. 1 i verdi (fra 14,50 til kr. 13,50) i perioden på 10 dager dersom indeksen blir liggende på 500. Dette viser hvordan opsjonens tidsverdi reduseres med tiden. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 Investering Gevinst/tap Legg merke til at på bortfallsdagen er opsjonenes tidsverdi falt til null og det er kun realverdi igjen. Det fremgår av eksemplet at et raskt fall gir større gevinst enn samme fall over en lengre tidsperiode, noe som skyldes tapet av tidsverdi. Kommentar Desto kraftigere fall i kursen på underliggende investor forventer, jo mer «out of money» (lav innløsningskurs) bør opsjonene være. Dette gir høyest «gearing» på investeringen. Behold aldri en kjøpt salgsopsjon lenger enn nødvendig da salgsopsjonen kontinuerlig taper tidsverdi. 20

20 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL 7 LONG PUT 13 LONG Kjøp en future. Avvente. STRADDLE (Labilt) Kjøp en kjøpsopsjon med lik innløsningskurs. stiger 15 LONG STRANGLE (Labilt) Kjøp en kjøpsopsjon med forskjellig innløsningskurs. 8 SHORT PUT 6 SHORT CALL 14 SHORT Utsted to salgs- Steng innehatt sal- STRADDLE opsjoner (den ene sopsjon og utsted (Stabilt) Utsted to stenger innehatt en kjøpsopsjon. salgsopsjoner (den salgsopsjon). ene stenger innehatt salgsopsjon) og utsted en kjøpsopsjon med lik innløsningskurs. 16 SHORT STRANGLE falller 18 RATIO PUT SPREAD (Stabilt) Utsted to salgsopsjoner (den Utsted to salgsopsjoner med lavere innløsningskurs. ene stenger innehatt salgsopsjon) og utsted en kjøpsopsjon med forskjellig innløsningskurs. 9 BULL SPREAD 2 SHORT STENG POSISJONEN Utsted en salgs- FUTURES opsjon med høyere Utsted en kjøpsinnløsningskurs. opsjon med lik innløsningskurs. labil 10 BEAR SPREAD Utsted en salgsopsjon med lavere innløsningskurs. 21

21 8 SHORT PUT Bruk Denne strategien benyttes dersom investor mener at kursen på underliggende vil stå stille eller stige svakt. Implisitt volatilitet ansees være høy og investor tror denne vil falle. Konstruksjon 1. Utsted salgsopsjon 2. Kjøp future/aksje, utsted kjøpsopsjon A Gevinstmulighet Gevinsten er begrenset til mottatt opsjonspremie. Maksimal gevinst oppnås når kursen på underliggende på bortfallsdagen er lik innløsningskursen eller høyere. Tapspotensiale Investors tap øker så lenge kursen på underliggende synker, og er tilnærmet ubegrenset. Tidseffekt Investor vil tjene på at tiden går ettersom opsjonens tidsverdi reduseres. Eksempel Investor forventer at aksjeet vil ligge rolig eller stige svakt. Implisitt volatilitet ligger høyt og opsjonspremiene er dermed høye. Investor forventer at volatiliteten skal falle. På bakgrunn av dette beslutter han å utstede salgsopsjoner. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor utsteder 10 OBX salgsopsjoner med innløsningskurs 500 og bortfall 20. september. Opsjonspremien for S OBX SEP 500 er kr. 14,50 Investor mottar således kr (kr. 14,50 x 10 opsjoner x 100 underliggende). 10 dager senere OBX S OBX SEP 500 Mottatt premie Gevinst/tap , , Hvis OBX går opp med 4% fra 500 til 520, reduseres opsjonspremien fra kr. 14,50 til kr. 7,50 (52%). Investors gevinst er kr. 7,50 hvis han ønsker å stenge strategien ved å kjøpe opsjonene tilbake. Hvis volatiliteten faller vil gevinsten øke ytterligere i eksemplet. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 Mottatt premie Gevinst/tap Legg merke til at på bortfallsdagen er opsjonens tidsverdi falt til null og det er kun realverdi igjen. Kommentar Posisjonen må overvåkes nøye. Dersom kursen på underliggende faller og/eller implisitt volatilitet stiger kraftig, bør investor stenge posisjonen eller endre denne til en ny strategi. Dette fordi posisjonen har tilnærmet ubegrenset tapspotensiale. Bestem på forhånd ved hvilke prisnivåer posisjonen skal følges opp. Vurder da mulige oppfølgingsstrategier. 22

22 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL Steng utstedt salgsopsjon og kjøp en kjøpsopsjon. 19 CALL RATIO BACKSPREAD Selg en future og kjøp to kjøpsopsjoner med høyere innløsningskurser. 7 LONG PUT Kjøp to salgsopsjoner (den ene stenger utstedt salgsopsjon). 20 PUT RATIO BACKSPREAD Kjøp to salgsopsjoner med lavere innløsningskurs. 13 LONG STRADDLE (Labilt) Kjøp to salgsopsjoner (den ene stenger utstedt salgsopsjon) og kjøp en kjøpsopsjon med lik innløsningskurs. 15 LONG STRANGLE (Labilt) Kjøp to salgsopsjoner (den ene stenger utstedt salgsopsjon) og kjøp en kjøpsopsjon med forskjellig innløsningskurs. 8 SHORT PUT Avvente. 6 SHORT CALL Selg en future. 14 SHORT STRADDLE (Stabilt) Utsted en kjøpsopsjon med lik innløsningskurs. falller 16 SHORT STRANGLE (Stabilt) Utsted en kjøpsopsjon med forskjellig innløsningskurs. 1 LONG FUTURES Kjøp en kjøpsopsjon med lik innløsningskurs. 10 BEAR SPREAD Kjøp en salgsopsjon med høyere innløsningskurs. STENG POSISJONEN labil 9 BULL SPREAD Kjøp en salgsopsjon med lavere innløsningskurs. 23

23 9 BULL SPREAD Bruk maksimal gevinst begrenset til differansen mel- A Denne strategien benyttes dersom investor har lom innløsningskursene (B-A) minus netto betalt tro på at kursen på underliggende skal stige noe, premie. Er strategien konstruert med salgs- B men er usikker på hvor sterkt og når. Investor opsjoner er maksimal gevinst begrenset til netto har ingen formening om implisitt volatilitet. mottatt premie. Sammenliknet med en kjøpt kjøpsopsjon begrenser investor sin gevinstmulighet og tapspotensia- Tapspotensiale le, men vil ha en lavere investering samt tape Investors tapspotensiale er begrenset og når sitt mindre i tidsverdi. maksimumsnivå når kursen på underliggende er lik innløsningskurs A eller lavere. Dersom strate- Konstruksjon gien er konstruert med kjøpsopsjoner vil maksi- 1. Kjøpt kjøpsopsjon A, utstedt kjøpsopsjon B. malt tap være lik netto betalt premie for sprea- 2. Kjøpt salgsopsjon A, utstedt salgsopsjon B den. Er strategien konstruert med salgsopsjoner 3. Kjøpt kjøpsopsjon A, utstedt salgsopsjon B, er maksimalt tap begrenset til differansen melsolgt future/aksje. lom innløsningskursene (B-A) minus netto mot- 4. Kjøpt salgsopsjon A, utstedt kjøpsopsjon B, tatt premie. kjøpt future/aksje. Tidseffekt Gevinstmulighet Midt mellom innløsningskursene påvirkes ikke Gevinsten er begrenset og når sitt maksimum når spreaden av at tiden går. Tidseffekten medfører kursen på underliggende er lik innløsningskurs B at spreadens verdi øker ved og over B, og reduseeller høyere på opsjonens bortfallsdag. Dersom strategien er konstruert med kjøpsopsjoner er res ved og under A når tiden går. Eksempel Investor forventer at kursen på underliggende skal stige noe den nærmeste fremtid, men er noe usikker på volatilitetsutviklingen. Han ønsker et begrenset tapspotensiale, og bestlutter seg for å kjøpe en bull spread med kjøpsopsjoner. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner september 500 til en premie på kr. 24. Investor utsteder 10 OBX kjøpsopsjoner september 520 til en premie på kr. 14. Investor betaler således netto kr ((kr kr. 14) x 10 opsjoner x 100 underliggende). 10 dager senere OBX K OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap Man ser at selv om OBX raskt stiger til 520, vil ikke dette medføre noen vesentlig gevinst. Maksimal gevinst oppnås ettersom tiden går og indeksen ligger på eller over 520 ved bortfallsdagen, eller ved at indeksen stiger kraftig over 520. Bortfallsdagen OBX K OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap Ved å beholde strategien til bortfallsdagen, forutsatt at indeksen ligger over 510, vil investor tjene på at tidsverdien løpende reduseres. Strategien bør normalt beholdes til bortfallsdagen for å maksimere gevinsten. Dersom OBX ender på 520 har den steget 4%, mens investeringen har hatt en avkastning på 100%. Kommentar Dersom investor har en bestemt oppfatning om hvor indeksen vil ligge ved bortfall er dette en effektiv strategi. Det er ingen grunn til å kjøpe kun en kjøpsopsjon med ubegrenset potensiale hvis man tror at bevegelsen er begrenset og langsom. Å utstede en opsjon i tillegg med innløsningskurs lik forventet indeksverdi på bortfallsdagen, reduserer kostnaden sammenlignet med kun å ha en innehatt kjøpsopsjon. sendringer endrer verdien av denne strategien svært lite. En investor som har en formening om utviklingen av volatiliteten, bør eventuelt velge en mer passende strategi. 24

24 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL Hvis bull spread er konstruert med kjøpsopsjoner - steng utstedt kjøpsopsjon. Hvis bull spread er konstruert med salgsopsjoner - steng utstedt salgsopsjon og kjøp future. 7 LONG PUT 12 SHORT Hvis bull spread er BUTTERFLY konstruert med Legg til en bear salgsopsjoner - spread med lavere steng utstedt salgs- innløsningskurs. opsjon. Hvis bull spread er konstruert med kjøpsopsjoner - steng utstedt kjøpsopsjon og selg future. falller 8 SHORT PUT Hvis bull spread er konstruert med salgsopsjoner - steng innehatt salgsopsjon. Hvis bull spread er konstruert med kjøpsopsjoner - steng innehatt kjøpsopsjon og kjøp future. 6 SHORT CALL 11 LONG Hvis bull spread er BUTTERFLY konstruert med Legg til en bear kjøpsopsjoner - spread med høyere steng innehatt innløsningskurs. kjøpsopsjon. Hvis bull spread er konstruert med salgsopsjoner - steng innehatt salgsopsjon og selg future. 9 BULL SPREAD Avvente. 4 SYNTHETIC STENG POSISJONEN SHORT FUTURES (SPLIT STRIKE) Selg en future. labil 25

25 10 BEAR SPREAD Bruk Denne strategien benyttes dersom investor har tro på at kursen på underliggende skal falle noe, men er usikker på hvor sterkt og når. Investor har ingen formening om implisitt volatilitet. Sammenliknet med en kjøpt salgsopsjon begrenser investor sin gevinstmulighet og tapspotensiale, og vil tape mindre i tidsverdi. Konstruksjon 1. Kjøpt kjøpsopsjon B, utstedt kjøpsopsjon A. 2. Kjøpt salgsopsjon B, utstedt salgsopsjon A. 3. Kjøpt kjøpsopsjon B, utstedt salgsopsjon A, solgt underliggende. 4. Kjøpt salgsopsjon B, utstedt kjøpsopsjon A, kjøpt underliggende. maksimalt gevinst begrenset til netto mottatt premie. Er strategien konstruert med salgsopsjoner er maksimal gevinst begrenset til differansen mellom innløsningskursene minus netto betalt premie. Tapspotensiale Investors tapspotensiale er begrenset og når sitt maksimumsnivå når kursen på underliggende er lik innløsningskurs B eller høyere. Dersom kjøpsopsjoner er benyttet vil maksimalt tap være lik differansen mellom innløsningskursene minus netto mottatt premie. Dersom strategien er konstruert med salgsopsjoner vil maksimalt tap være lik netto betalt premie for spreaden. A B Gevinstmulighet Gevinsten er begrenset og er størst når kursen på underliggende er lik innløsningskurs A eller lavere på opsjonens bortfallsdag. Dersom strategien er konstruert med kjøpsopsjoner er Tidseffekt Midt mellom innløsningskursene påvirkes ikke spreaden av at tiden går. Tidseffekten medfører at spreadens verdi øker ved og under A, og reduseres ved og over B. Eksempel Investor forventer at kursen på underliggende skal falle noe den nærmeste fremtid, men er noe usikker på volatilitetsutviklingen. Han ønsker et begrenset tapspotensiale, og beslutter seg for å kjøpe en bear spread med salgsopsjoner. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor utsteder 10 OBX salgsopsjoner september 500 til en premie på kr. 14. Investor kjøper 10 OBX salgsopsjoner september 520 til en premie på kr. 25. Investor investerer således netto kr ((kr kr.14) x 10 opsjoner x 100 underliggende) 10 dager senere OBX S OBX SEP 500 S OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap ,5 37, , Man ser at selv om indeksen raskt faller ned til 480, vil ikke dette medføre en stor gevinst etter 10 dager. Maksimal gevinst oppnås etterhvert som tiden går og indeksen ligger på eller under 500 ved bortfallsdagen, eller ved at indeksen faller kraftig. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 S OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap Ved å beholde strategien til bortfallsdagen vil investor tjene på at tidsverdien løpende reduseres, forutsatt at indeksen ligger under 509. Strategien bør normalt beholdes til bortfallsdag for å maksimere gevinsten. Dersom OBX ender på 480 har den sunket 4%, mens investor får 80% avkastning på investert kapital. Kommentar Dersom investor har en bestemt oppfatning hvor indeksen vil ligge ved bortfall er dette en effektiv strategi. Det er ingen grunn til å betale for en opsjon med ubegrenset potensiale hvis man tror at bevegelsen er begrenset og langsom. Å utstede en opsjon med innløsningskurs lik forventet indeksverdi på bortfallsdagen, reduserer kostnaden sammenlignet med kun å ha en innehatt salgsopsjon. sendringer virker lite inn på denne strategien. Dersom investor forventer store endringer i volatilitet, bør han velge en annen strategi for å utnytte dette. 26

26 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL Hvis bear spread er konstruert med kjøpsopsjon - steng utstedt kjøpsopsjon. Hvis bear spread er konstruert med salgsopsjon - steng utstedt salgsopsjon og kjøp future. 7 LONG PUT 12 SHORT BUT- Hvis bear spread er TERFLY konstruert med Legg til en bull salgsopsjon - steng spread med høyere utstedt salgsopsjon. innløsningskurs. Hvis bear spread er konstruert med kjøpsopsjon - steng utstedt kjøpsopsjon og selg future. falller 8 SHORT PUT Hvis bear spread er konstruert med salgsopsjon - steng innehatt salgsopsjon. Hvis bear spread er konstruert med kjøpsopsjon - steng innehatt kjøpsopsjon og kjøp future. 6 SHORT CALL 11 LONG BUT- Hvis bear spread er TERFLY konstruert med Legg til en bull kjøpsopsjon - steng spread med lavere innehatt kjøps- innløsningskurs. opsjon. Hvis bear spread er konstruert med salgsopsjon - steng innehatt salgsopsjon og selg future. 3 LONG SPLIT STRIKE Kjøp en future. 10 BEAR STENG POSISJONEN SPREAD Avvente. labil 27

27 11 LONG BUTTERFLY Bruk Investor vurderer en ratio call spread (nr. 17), men er litt redd for at kursen på underliggende skal stige kraftig hvilket vil kunne medføre et stort tap. Han kjøper derfor ytterligere en kjøpsopsjon og etablerer en long butterfly. Investor har ingen formening om implisitt volatilitet. Strategien benyttes dersom investor mener å vite hvor et kommer til å ligge på bortfallsdagen og strategien bør etableres minst 4 uker før forfall. A B C Konstruksjon 1. Kjøpt kjøpsopsjon A, utstedt 2 kjøpsopsjoner B, kjøpt kjøpsopsjon C. 2. Kjøpt salgsopsjon A, utstedt 2 salgsopsjoner B, kjøpt salgsopsjon C. 3. Kjøpt salgsopsjon A, utstedt salgsopsjon B, utstedt kjøpsopsjon B, kjøpt kjøpsopsjon C. 4. Kjøpt kjøpsopsjon A, utstedt kjøpsopsjon B, utstedt salgsopsjon B, kjøpt salgsopsjon C. Gevinstmulighet Strategien gir maksimal gevinst når kursen på underliggende er lik innløsningskurs B på bortfallsdagen. Gevinsten er da lik B minus A minus netto investering for strategien. Tapspotensiale Maksimalt tap er investert kapital. Dette vil inntreffe på bortfallsdagen hvis kursen på underliggende er under innløsningskurs A eller over innløsningskurs C. Tidseffekt Strategien påvirkes lite av at tiden går frem til siste måned i løpetiden. En eventuell gevinst fremkommer hovedsakelig siste måned av løpetiden. Dersom kursen på underliggende en måned før bortfall ligger langt fra B og ikke forventes å nå dit før bortfall bør investor vurdere å gå ut av posisjonen før tapet blir for stort pga. tidseffekten. Etter dette vil en eventuell gevinst øke hvis kursen på underliggende er mellom innløsningskurs A og B, og et eventuelt tap oppstå hvis kursen på underliggende er lavere enn innløsningskurs A eller høyere enn innløsningskurs C. Eksempel Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner 480 til en premie på kr. 37. Investor utsteder 20 OBX kjøpopsjoner september 500 til en premie på kr. 23. Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner september 520 til en premie på kr. 15. Investor investerer dermed: kr (kr. 37 x 10 opsjoner x 100 underliggende) - kr (kr. 23 x 20 opsjoner x 100 underliggende) kr (kr. 15 x 10 opsjoner x 100 underliggende) = kr Bortfallsdagen OBX K OBX SEP 480 K OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap (20x2) (40x2) Strategien gir maksimal gevinst (kr ) hvis OBX på opsjonens bortfall ligger på 500. Dette er mer enn en fordobling av investert kapital. Maksimalt tap vil være strategiens kostnad, her kr Kommentar Strategien har et begrenset gevinstpotensiale. Tar man hensyn til transaksjonskostnadene med handel i tre opsjonsserier kan dette reduseres kraftig. Dersom investor tror et vil ligge stille, bør kjøpt butterfly legges rundt dagens indeksverdi. sendringer har liten effekt. Investor vær unngå oppfølgingsstrategier hvis han ikke er sikker på sutviklingen. Nesten alle oppfølgingsstrategier krever handel i flere opsjonsserier, hvilket medfører høye transaksjonskostnader. 28

28 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL Hvis den kjøpte butterflyen er konstruert med kjøpsopsjoner - steng alle opsjoner utenom en innehatt kjøpsopsjon. 7 LONG PUT Hvis den kjøpte butterflyen er konstruert med salgsopsjoner - steng alle opsjoner utenom innehatt salgsopsjon. 15 LONG STRANGLE (Labilt) Hvis den kjøpte butterflyen er konstruert med to kjøps- og to salgsopsjoner - steng både utstedt kjøpsopsjon og utstedt salgsopsjon. 8 SHORT PUT Hvis den kjøpte butterflyen er konstruert med salgsopsjoner - steng alle opsjoner utenom en utstedt salgsopsjon. 6 SHORT CALL Hvis den kjøpte butterfly er konstruert med kjøpsopsjoner - steng alle opsjoner utenom en utstedt kjøpsopsjon. 11 LONG BUTTERFLY (Stabilt) Avvente. falller 9 BULL SPREAD Steng en bear spread. 10 BEAR SPREAD Steng en bull spread. STENG POSISJONEN labil 29

29 12 SHORT BUTTERFLY Bruk Investor vurderer en call ratio backspread (nr. 19), men forventer ikke at kursen på underlig- A C gende vil stige kraftig lenger. Derimot tror han at kursen vil kunne bevege seg litt, enten opp eller ned. Han selger derfor ytterligere en kjøpsopsjon og etablerer dermed en short butterfly. Investor har ingen formening om implisitt volatilitet. Strategien benyttes dersom investor mener at kursen på underliggende skal bevege seg bort fra innløsningskurs B. Konstruksjon 1. Utstedt kjøpsopsjon A, kjøpt 2 kjøpsopsjoner B, utstedt kjøpsopsjon C. 2. Utstedt salgsopsjon A, kjøpt 2 salgsopsjoner B, utstedt salgsopsjon C. 3. Utstedt salgsopsjon A, kjøpt salgsopsjoner B, kjøpt kjøpsopsjon B, utstedt kjøpsopsjon C. 4. Utstedt kjøpsopsjon A, kjøpt kjøpsopsjoner B, kjøpt salgsopsjon B, utstedt salgsopsjon C. Gevinstmulighet Maksimal gevinst er begrenset til netto mottatt opsjonspremie, og fremkommer når kursen på underliggende på bortfallsdagen ligger under innløsningskurs A eller over innløsningskurs C. Gevinsten fremkommer hovedsakelig i siste måned av løpetiden. Tapspotensiale Maksimalt tap er innløsningskurs B minus innløsningskurs A minus netto mottatt premie. Dette vil være tilfelle hvis kursen på underliggende på bortfallsdagen lik innløsningskurs B. Tidseffekt Strategien påvirkes lite av at tiden går frem til siste måned i løpetiden. Etter dette vil gevinsten øke hvis kursen på underliggende er lavere enn A eller høyere enn C og tapet blir større hvis kursen er i nærheten av innløsningskurs B. B Eksempel Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor selger 10 OBX kjøpsopsjoner september 480 til en premie på kr. 37 Investor kjøper 20 OBX kjøpsopsjoner september 500 til en premie på kr. 23 Investor selger 10 OBX kjøpsopsjoner september 520 til en premie på kr. 15 Investor mottar således kr (kr. 37 x 10 opsjoner x 100 underliggende) - kr (kr. 23 x 20 opsjoner x 100 underliggende) kr (kr. 15 x 10 opsjoner x 100 underliggende) = kr Bortfallsdagen OBX K OBX SEP 480 K OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap (20x2) (40x2) Strategien gir maksimal gevinst (kr ) hvis OBX på bortfallsdagen ligger over høyeste innløsningskurs (520) eller under laveste innløsningskurs (480). Investor vil da sitte med netto mottatt premie som gevinst. Maksimalt tap (kr ) er differansen mellom innløsningskurene (20) minus mottatt premie (6). Kommentar Strategien har en begrenset gevinstmulighet. Tar man hensyn til transaksjonskostnadene med handel i tre opsjonsserier kan dette reduseres kraftig. sendringer har liten effekt. Investor bør unngå oppfølgingsstrategier dersom han ikke er sikker på sutviklingen. Nesten alle oppfølgingsstrategier til denne strategien krever handel i flere opsjonsserier hvilket medfører høye transaksjonskostnader. 30

30 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL Hvis den solgte butterfly er konstruert med kjøpsopsjon - steng alle opsjoner utenom en innehatt kjøpsopsjon. 7 LONG PUT Hvis den solgte butterflyen er konstruert med salgsopsjon - steng alle opsjoner utenom en innehatt salgsopsjon. 12 SHORT BUTTERFLY (Labilt) Avvente stiger falller 8 SHORT PUT Hvis den solgte butterflyen er konstruert med salgsopsjon - steng alle opsjoner utenom en utstedt salgsopsjon. 6 SHORT CALL Hvis den solgte butterflyen er konstruert med kjøpsopsjon - steng alle opsjoner utenom en utstedt kjøpsopsjon. 16 SHORT STRANGLE (Stabilt) Hvis den solgte butterflyen er konstruert med to kjøpsopsjoner og salgsopsjoner - steng innehatt kjøpsopsjon og innehatt salgsopsjon. 9 BULL SPREAD Steng en bear spread. 10 BEAR SPREAD Steng en bull spread. STENG POSISJONEN labil 31

31 13 LONG STRADDLE Bruk Denne strategien kan benyttes dersom investor anser at implisitt volatilitet er lav og forventer at denne vil stige. Investor mener at kursen på underliggende raskt vil bevege seg bort fra innløsningskurs A, men er usikker på retningen. Konstruksjon 1. Kjøpt kjøpsopsjon A, kjøpt salgsopsjon A. 2. Kjøpt 2 salgsopsjoner A, kjøpt future/aksje. 3. Kjøpt 2 kjøpsopsjoner A, solgt future/aksje Gevinstmulighet Strategien gir tilnærmet ubegrenset gevinst- muligheter ved bevegelser i kursen på underliggende i begge retninger fra innløsningskurs A. Tapspotensiale For en long straddle vil maksimalt tap være kostnaden for spreaden. Dette er tilfelle hvis kursen på underliggende på bortfallsdagen er lik innløsningskurs A. Tidseffekt Denne strategien beholdes nesten aldri til forfallsdagen, da den raskt taper mye i tidsverdi. En eventuell gevinst bør som regel realiseres så tidlig som mulig ettersom strategien medfører kjøp av mye tidsverdi. A Eksempel Investor anser at implisitt volatilitet på OBX opsjonene er lav og at opsjonene dermed er billige. Han forventer at OBX skal bevege seg kraftig i en eller annen retning og at volatiliteten vil øke kraftig når OBX endres. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor kjøper 10 OBX salgsopsjoner september 500 til en premie på kr. 15. Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner september 500 til en premie på kr. 24 Investor investere således: kr (kr. 24 x 10 opsjoner x 100 underliggende) + kr (kr. 15 x 10 opsjoner x 100 underliggende) = kr dager etter OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 500 Investering Gevinst/tap Strategien gir maksimal effekt hvis implisitt volatilitet stiger kraftig samtidig som OBX beveger seg og posisjonen stenges kort tid etter etableringen. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 500 Investering Gevinst/tap Maksimalt tap oppstår hvis OBX blir liggende på 500 på bortfallsdagen. Investor vil da tape hele sin investering på kr Kommentar Dette er primært en volatilitetsstrategi. Investor etablerer denne strategien uten å ha noen klar formening om retningen på sbevegelsene, men kun en tro på at underliggende vil bevege seg. Økningen i implisitt volatilitet og/eller bevegelsene i kursen på underliggende må komme raskt for at ikke investor skal tape for mye i tidsverdi på denne strategien. En kjøpt straddle kan benyttes for å låse inn en gevinst. Dersom investor har kjøpt kjøpsopsjoner som har steget i verdi kan han realisere noe av gevinsten og kjøpe salgsopsjoner for beløpet. Investor er fortsatt i et med kjøpsopsjonene med mulighet for ytterligere gevinst samtidig som han vil tjene på salgsopsjonene ved et fall i et. 32

32 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL Steng innehatt salgsopsjon. 7 LONG PUT 13 LONG Steng innehatt STRADDLE kjøpsopsjon. (Labilt) Avvente stiger falller 8 SHORT PUT Steng innehatt kjøpsopsjon og utsted to salgsopsjoner (den ene stenger innehatt salgsopsjon). 6 SHORT CALL 14 SHORT Steng innehatt STRADDLE salgsopsjon og ut- (Stabilt) Utsted to sted to kjøps- kjøpsopsjoner (den opsjoner (den ene ene stenger innestenger innehatt kjøpsopsjon). hatt kjøpsopsjon) og utsted to salgsopsjoner (den ene stenger innehatt salgsopsjon). 1 LONG FUTURE Utsted to salgsopsjoner (den ene stenger innehatt salgsopsjon) 2 SHORT STENG POSISJONEN FUTURE Utsted to kjøpsopsjoner (den ene stenger innehatt kjøpsopsjon). labil 33

33 14 SHORT STRADDLE Bruk Denne strategien kan benyttes dersom investor anser at implisitt volatilitet er høy og forventer at denne vil falle. Investor forventer at kursen på underliggende vil ligge stille ved innløsning A. Konstruksjon 1. Utstedt kjøpsopsjon A, utstedt salgsopsjon A. 2. Utstedt 2 salgsopsjoner A, solgt underliggende. 3. Utstedt 2 kjøpsopsjoner A, kjøpt underliggende. Gevinstmulighet Strategien gir maksimal gevinst hvis kursen på underliggende er lik innløsningskurs A på bortfallsdagen. Hvis strategien er konstruert i henhold til konstruksjonsalternativ 1 vil A gevinsten være lik netto mottatt opsjonspremie for strategien. Tapspotensiale Strategien har tilnærmet ubegrenset tapspotensiale ved bevegelser i underliggende i begge retninger fra innløsningskurs A. Tidseffekt Strategiens verdi stiger etterhvert som tiden går. På slutten av løpetiden vil økningen i verdi være relativt kraftig. Eksempel Investor forventer at OBX vil ligge stabil frem til opsjons bortfall i september. Han mener også at OBX opsjonene har en høy implisitt volatilitet og tror at denne vil falle. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor selger 10 OBX salgsopsjoner september 500 til en premie på kr. 14. Investor selger 10 OBX kjøpsopsjoner september 500 til en premie på kr. 23. Investor mottar således: kr (kr. 23 x 10 opsjoner x 100 underliggende) + kr (kr. 14 x 10 opsjoner x 100 underliggende) = kr dager etter OBX S OBX SEP 500 K OPX SEP 500 Mottatt premie Gevinst/tap Strategien gir maksimal gevinst hvis OBX ligger rundt innløsningskurven og implisitt volatilitet faller. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 K OPX SEP 500 Mottatt premie Gevinst/tap Kursen på OBX kan bevege seg +/-7% (+/- kr. 37) på 7 uker før investor begynner å tape på sin strategi. Kommentar Dette er primært en voltatilitetsstrategi. En short straddle må overvåkes nøye da den vil kunne gi store tap ved store kursbevegelser. Strategiens gevinst aksellererer mot bortfallsdagen hvis et ligger uforandret ved innløsningskursen pga. reduksjon i tidsverdi. Dersom strategien gjøres med aksjeopsjoner (amerikanske opsjoner) kan man risikere tidlig innløsning. Man sitter dermed kun igjen med en kjøps- eller salgsopsjon. For OBX opsjoner vil man ikke risikere tidlig innløsning ettersom innløsning først kan skje på bortfallsdagen (europeiske opsjoner) 34

34 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL 7 LONG PUT 13 LONG Kjøp to kjøps- Kjøp to salgs- STRADDLE opsjoner (den ene opsjoner (den ene (Labilt) Kjøp to stenger utstedt stenger utstedt kjøpsopsjoner (den kjøpsopsjon) og salgsopsjon) og ene stenger utstedt steng utstedt salgsopsjon. steng utstedt kjøpsopsjon. kjøpsopsjon) og kjøp to salgsopsjoner (den ene stenger utstedt salgsopsjon). 8 SHORT PUT 6 SHORT CALL 14 SHORT Steng utstedt kjøps- Steng utstedt salgs- STRADDLE opsjon. opsjon. (Stabilt) Avvente. falller 1 LONG 2 SHORT STENG POSISJONEN FUTURE FUTURE Kjøp to kjøps- Kjøp to salgsopsjoner (den ene opsjoner (den ene stenger utstedt stenger utstedt kjøpsopsjon). salgsopsjon). labil 35

35 15 LONG STRANGLE Bruk Denne strategien kan benyttes dersom investor anser at implisitt volatilitet er lav og forventer at denne vil stige. Investor mener at kursen på underliggende raskt vil bevege seg bort fra området mellom innløsningskursene A og B, men er usikker på retningen. Sammenlignet med en kjøpt straddle vil tapspotensialet være mindre, men kursen på underliggende må samtidig bevege seg kraftigere før investor oppnår en gevinst. Konstruksjon 1. Kjøpt kjøpsopsjon A, kjøpt salgsopsjon B. 2. Kjøpt kjøpsopsjon B, kjøpt salgsopsjon A. 3. Kjøpt salgsopsjon A, kjøpt salgsopsjon B, kjøpt underliggende. 4. Kjøpt kjøpsopsjon A, kjøpt kjøpsopsjon B, solgt underliggende. Gevinstmulighet Strategien gir tilnærmet ubegrenset gevinstmulighet ved bevegelser i hvilken som helst retning i underliggende utenfor området mellom innløsningskursene A og B. Tapspotensiale Strategien konstrueres som regel med kjøps- og salgsopsjoner. Det maksimale tapet for denne strategien vil være summen av premiene for strategien. Dette vil være tilfelle hvis kursen på underliggende på bortfallsdagen ligger mellom innløsningskursene A og B. Tidseffekt Verdien på strategien reduseres raskt etterhvert som tiden går, den bør derfor beholdes i kortest mulig tid. A B Eksempel Investor forventer større svingninger i et. Han har ingen oppfatning om retningen. Han anser at implisitt volatilitet er lav, og tror at den vil stige kraftig. Konstruerer investor stranglen med «out of the money» opsjoner har han en lavere investering sammenliknet med å kjøpe en straddle. Han behøver på den annen side større svingninger i et for å få gevinst. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor kjøper 10 OBX salgsopsjoner september 500 til en premie på kr. 15 Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner september 520 til en premie på kr. 15 Investor investerer således: kr (kr. 15 x 10 opsjoner x 100 underliggende) + kr (kr. 15 x 10 opsjoner x 100 underliggende) = kr dager senere OBX S OBX SEP 500 K OPX SEP 520 Investering Gevinst/tap Strategien gir maksimal gevinst hvis et endres kraftig og posisjonen stenges kort tid etter etableringen. Dette er en dyr strategi å sitte med ettersom tidsverdien reduseres raskt. Hvis implisitt volatilitet stiger påvirker dette strategiens verdi positivt. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Investering Gevinst/tap Strategien gir tap hvis et på opsjonens bortfallsdag ligger mellom 500 og 520. Investor vil da tape hele sin investering på kr For å oppnå gevinst må OBX befinne seg over 550 (+10%) eller under 470 (-6%) på bortfallsdagen. Kommentar Dette er primært en volatilitetsstrategi. Investor etablerer denne strategien uten å ha noen klar formening om retningen på sbevegelsene, men kun en tro på at underliggende vil bevege seg kraftig. Økningen i implisitt volatilitet og/eller bevegelsene i kursen på underliggende må komme raskt for at ikke investor skal tape for mye i tidsverdi på denne strategien. En long strangle kan benyttes for å låse inne en gevinst. Dersom investor har kjøpt kjøpsopsjoner som har steget i verdi kan han realisere noe av gevinsten og kjøpe salgsopsjoner for beløpet. Investor er fortsatt i et med kjøpsopsjonene med mulighet for ytterligere gevinst samtidig som han vil tjene på salgsopsjonene ved et fall i et. 36

36 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt 5 LONG CALL Steng innehatt salgsopsjon. 7 LONG PUT 15 LONG Steng innehatt STRANGLE kjøpsopsjon. (Labilt) Avvente. stiger falller 8 SHORT PUT Utsted to salgsopsjoner (den ene stenger innehatt salgsopsjon) og steng innehatt kjøpsopsjon. 6 SHORT CALL 16 SHORT Utsted to kjøps- STRANGLE opsjoner (den ene (Stabilt) Utsted to stenger innehatt kjøpsopsjoner (den kjøpsopsjon) og ene stenger innesteng innehatt salgsopsjon. hatt kjøpsopsjon), og utsted to salgsopsjoner (den ene stenger innehatt salgsopsjon). 3 LONG SPLIT STRIKE Utsted to salgsopsjoner (den ene stenger innehatt salgsopsjon). 4 SHORT SPLIT STENG POSISJONEN STRIKE Utsted to kjøpsopsjoner (den ene stenger innehatt kjøpsopsjon). labil 37

37 16 SHORT STRANGLE Bruk Denne strategien kan benyttes dersom investor anser at implisitt volatilitet er høy og forventer at denne vil falle. Investor forventer at kursen på underliggende vil ligge stille mellom innløsningskursene A og B. Sammenlignet med en short straddle vil maksimal gevinst være lavere, men kursen på underliggende kan bevege seg mer før tap oppstår. Konstruksjon 1. Utstedt kjøpsopsjon A, utstedt salgsopsjon B. 2. Utstedt kjøpsopsjon B, utstedt salgsopsjon A. 3. Utstedt salgsopsjon A, utstedt salgsopsjon B, solgt aksje/future. 4. Utstedt kjøpsopsjon A, utstedt kjøpsopsjon B, kjøpt aksje/future. Gevinstmulighet Strategien gir maksimal gevinst hvis kursen på underliggende er mellom innløsningskursene A og B på bortfallsdagen. Strategien konstrueres som regel ved salg av kjøps- og salgsopsjoner og maksimal gevinst vil være lik mottatt premie for strategien. Tapspotensiale Strategien har tilnærmet ubegrenset tapspotensiale ved bevegelser i underliggende i begge retninger bort fra området mellom innløsningskursene A og B. Tidseffekt Strategiens verdi stiger etterhvert som tiden går. A B Eksempel Investor forventer at OBX vil ligge relativt stabilt frem til opsjonens bortfall i september. Han mener også at OBX opsjonene har en høy implisitt volatilitet og tror denne vil falle. Investor kan selge en straddle, men vil føle større trygghet med et noe større område med maksimal fortjeneste. Derfor velger han å selge en strangle. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor selger 10 OBX salgsopsjoner september 500 til en premie på kr. 14. Investor selger 10 OBX kjøpsopsjoner september 520 til en premie på kr. 14. Investor mottar således: kr (kr. 14 x 10 opsjoner x 100 underliggende) + kr (kr. 14 x 10 opsjoner x 100 underliggende) = kr dager senere OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Mottatt premie Gevinst/tap Dersom kursen på underliggende beveger seg kraftig kan investor være nødt til å gå ut av strategien med tap da strategien har tilnærmet ubegrenset risiko ved stort kursfall og kursstigning. Hvis det er lang løpetid igjen og et ligger rolig vil ikke strategien i løpet av 10 dager medføre noen vesentlig øket gevinst. Bortfallsdagen OBX S OBX SEP 500 K OBX SEP 520 Mottatt premie Gevinst/tap Strategien gir maksimal gevinst (kr ) ved bortfall når et ligger mellom innløsningskursene 500 og 520. Markedet kan stige til 548 (+9,5%) eller falle til 472 (-5,6%) før investor påføres tap. Kommentar En short strangle må overvåkes nøye da strategien innebærer høy risiko og mulighet for store tap. På grunn av reduksjonen i tidsverdi akselererer strategiens gevinstmuligheter mot bortfallsdagen hvis OBX ligger stille i området mellom innløsningskursene A og B p.g.a. reduksjon i tidsverdi. Vær forsiktig med å utstede dyre «out-of-the-money»-opsjoner i en solgt strangle. Dette kan gi et stort gevinstområde, men dersom et beveger seg kraftig vil tapet kunne bli stort. 38

38 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL 7 LONG PUT 15 LONG Kjøp to kjøps- Kjøp to salgs- STRANGLE opsjoner (den ene opsjoner (den ene Kjøp to kjøpsstenger utstedt stenger utstedt opsjoner (den ene kjøpsopsjon), og salgsopsjon), og stenger utstedt steng utstedt salgsopsjon. steng utstedt kjøpsopsjon. kjøpsopsjon) og kjøp to salgsopsjoner (den ene stenger utstedt salgsopsjon). 8 SHORT PUT 6 SHORT CALL 16 SHORT Steng utstedt kjøps- Steng utstedt salgs- STRANGLE opsjon. opsjon. Avvente. falller 3 LONG SPLIT 4 SHORT SPLIT STENG POSISJONEN STRIKE STRIKE Kjøp to kjøps- Kjøp to salgsopsjoner (den ene opsjoner (den ene stenger utstedt stenger utstedt kjøpsopsjon). salgsopsjon). labil 39

39 17 RATIO CALL SPREAD Bruk Denne strategien benyttes når kursen på underliggende er under innløsningskurs A, implisitt volatilitet er relativt høy og investor forventer en begrenset stigning i kursen på underliggende. Strategien etableres normalt ikke med mer enn forholdet 1:3 mellom antall innehatte og utstedte opsjoner pga. risikoen forbundet med en stor kursstigning. Desto flere utstedte opsjoner, jo brattere faller tapskurven. Konstruksjon 1. Kjøp kjøpsopsjon A, utsted 2-3 kjøpsopsjoner B. 2. Kjøp salgsopsjon A, utsted 2-3 kjøpsopsjoner, kjøp underliggende. Gevinstmulighet Strategien gir maksimal gevinst når kursen på underliggende er lik innløsningskurs B på bortfallsdagen. Gevinsten er da lik innløsningskurs B minus A, minus netto betalt opsjonspremie (i.h.t. konstruksjonsalternativ 1). Tapspotensiale Tapspotensialet ved en nedgang i et er begrenset til netto betalt opsjonspremie (i.h.t. konstruksjonsalternativ 1), men er ubegrenset hvis kursen på underliggende stiger. Tidseffekt Dersom kursen på underliggende ligger lik innløsningskurs B, vil strategien øke i verdi etter som tiden går. Hvis kursen på underliggende ligger ved innløsningskurs A vil strategiens verdi reduseres. A B Eksempel Investor anser at nåværende implisitt volatilitet er relativt høy og at denne vil falle. Han forventer at OBX vil stige fra 500 til i løpet at opsjonens løpetid. Han vil dog ikke ta risiko for store tap hvis et skulle falle kraftig. På bakgrunn av dette velger han en ratio call spread som passer med hans forventninger. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500. Investor kjøper 10 OBX kjøpsopsjoner september 520 til en premie på kr. 15,50 Investor selger 20 OBX kjøpsopsjoner september 540 til en premie på kr. 7,50 Investor investerer således: kr (kr. 15,50 x 10 opsjoner x 100 underliggende) - kr (kr. 7,50 x 20 opsjoner x 100 underliggende) = kr. 500 Bortfallsdagen OBX K OBX SEP stk K OBX SEP 540 Investering Gevinst/tap Dersom et stiger 8% (til 540) frem til opsjonens bortfallsdag, vil en investering på kr. 500 ha økt i verdi til kr Dette tilsvarer en økning på 3900%. Kommentar Ved forventninger om en begrenset stigning i et er dette en bra strategi. Unngå denne posisjonen hvis det er stor sannsynlighet for kraftig stigning i et. Avhengig av valgte innløsningskurser og opsjonspremier vil man kunne få et mindre tap eller en lavere gevinst når et faller. Desto flere utstedte opsjoner som inngår i strategien, jo raskere øker tapet når et går over B. 40

40 OPPFØLGINGSSTRATEGIER Stigende Synkende Labilt/stabilt stiger 5 LONG CALL Steng to utstedte kjøpsopsjoner. 7 LONG PUT 13 LONG Steng to utstedte STRADDLE kjøpsopsjoner og (Labilt) Steng to utselg en future. stedte kjøpsopsjoner og kjøp en salgsopsjon med lik innløsningskurs som innehatt kjøpsopsjon. 17 RATIO CALL SPREAD Avvente. 6 SHORT CALL 14 SHORT Steng innehatt STRADDLE kjøpsopsjon og (Stabilt) Utsted en steng en utstedt salgsopsjon med lik kjøpsopsjon. innløsningskurs som innehatt kjøpsopsjon. falller 11 LONG BUTTERFLY (Stabilt) Kjøp en kjøpsopsjon med høyere innløsningspris enn opprinnelig posisjon 9 BULL SPREAD Steng en utstedt kjøpsopsjon. 4 SHORT SPLIT STENG POSISJONEN STRIKE Steng en utstedt kjøpsopsjon og selg en future. labil 41

41 18 RATIO PUT SPREAD Bruk Denne strategien benyttes når kursen på underliggende er over innløsningskurs B, implisitt volatilitet er relativt høy og investor forventer et begrenset fall i kursen på underliggende. Strategien etableres normalt ikke med mer enn forholdet 1:3 mellom antall innehatte og utstedte opsjoner pga. risikoen forbundet med et kraftig kursfall. Desto flere utstedte opsjoner, jo brattere faller tapskurven. Konstruksjon 1. Kjøp salgsopsjon B, utsted 2-3 salgsopsjoner A. 2. Kjøp kjøpsopsjon B, utsted 2-3 salgsopsjoner A, selg underliggende. Gevinstmulighet Strategien gir maksimal gevinst når kursen på underliggende er lik innløsningskurs A på bortfallsdagen. Gevinsten er da lik innløsningskurs B minus A minus netto betalt opsjonspremie (i.h.t. konstruksjonsalternativ 1). Tapspotensiale Tapspotensialet ved en oppgang i kursen på underliggende er begrenset til netto betalt opsjonspremie (i.h.t. konstruksjonsalternativ 1), men er ubegrenset når kursen på underliggende faller. Tidseffekt Dersom kursen på underliggende er lik innløsningskurs A, vil strategiens verdi øker etter som tiden går. Dersom kursen på underliggende er ved innløsningskurs B vil strategien falle i verdi. A B Eksempel Investor anser at den nåværende implisitte volatiliteten er relativt høy og at den kommer til å falle. Han forventer at OBX vil falle fra 500 til i løpet av opsjonenes løpetid. Han vil dog ikke ta risiko for store tap hvis et skulle stige kraftig. På bagrunn av dette velger han en ratio put spread som passer med hans forventninger. Den 20. juli er OBX indeksverdien 500 Investor kjøper 10 OBX salgsopsjoner september 480 til en premie på kr. 7,50 Investor selger 20 OBX salgsopsjoner september 460 til en premie på kr. 3,00 Investor investerer således: kr (kr. 7,50 x 10 opsjoner x 100 underliggende) - kr (kr. 3,00 x 20 opsjoner x 100 underliggende) = kr Bortfallsdagen OBX S OBX SEP stk. S OBX SEP 460 Investering Gevinst/tap Dersom OBX faller 8% (til 460) innen opsjonenes bortfallsdag vil en investering på kr ha øket i verdi til kr Dette tilsvarer en økning på 1233%. Investor vil ha en gevinst dersom indeksen på bortfallsdagen ligger mellom 441,5 og 478,5. Dette gir en feilmargin på +/- 4% av indeksens forventede verdi. Kommentar Unngå denne posisjonen hvis det er en stor sannsynlighet for et kraftig fall i et. Ved en begrenset nedgang er det en bra strategi. Avhengig av hvilke innløsningskurser som er valgt og opsjonspremiene, vil man kunne få et mindre tap eller gevinst dersom et stiger. Desto flere utstedte opsjoner som inngår i strategien, jo raskere øker tapet når et faller under A. 42

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ)

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Beskrivelse av avtaleforholdet mellom NEF og kunden Når en kunde inngår en forvaltningsavtale med NEF innebærer dette at Kunden gir NEF i oppdrag å forvalte

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen Prising av opsjoner ved lineær programmering Trond Arne Halvorsen Masteroppgave i samfunnsøkonomi Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen Desember 2007 Prising av opsjoner ved lineær programmering

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

Garanterte spareprodukter

Garanterte spareprodukter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2010 Garanterte spareprodukter - Nærmere hele sannheten? Av Trond Moen Veileder: Professor Steinar Ekern Utredning i masterprofilen Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Investeringshorisont og giring: Er Hermanrud ennå bull på XACT BEAR?

Investeringshorisont og giring: Er Hermanrud ennå bull på XACT BEAR? Investeringshorisont og giring: Er Hermanrud ennå bull på XACT BEAR? Magnus Finnset Veileder Steen Koekebakker Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer