Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO"

Transkript

1 Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

2 Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only... 4 Artikkel 5. Risiko og sikkerhetsverdi... 5 Artikkel 6. Beløp som skal betales ved forespørsel... 6 Artikkel 7. Kausjonsrettigheter, bruk og utlån... 6 Artikkel 8. Varighet, oppgjør... 6 DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 2/7

3 VDG Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO tilbyr tjenesten Debiterte Penger for tilfeller hvor Kunden ikke innehar tilstrekkelige midler i den aktuelle valuta, i Saldoen, til å oppfylle betalingsforpliktelser. Tjenesten Debiterte Penger gjør det mulig for Kunden å inneha debetposisjoner i kontanter, innenfor de avtalte Begrensningene og restriksjonene. I tillegg til Avtale for Investeringstjenester, bruker DEGIRO Appendiks Debiterte Penger for denne tjenesten. Appendiks Debiterte Penger består av Akseptskjema for Debiterte Penger og Vilkår for Debiterte Penger. Appendiks Debiterte Penger utgjør del av Kundeavtalen. Artikkel 1. Definisjoner Begrepene med stor forbokstav i Appendiks Debiterte Penger har den betydning som beskrives i Akseptskjema for Investeringstjenester og Vilkår for Investeringstjenester. Artikkel 2. Kontraktsforhold 2.1 Godkjenning Før Kunden kan ha rett til å inneha en debetsaldo i kontanter i én eller flere valutaer innenfor Saldoen, må Kunden først godkjennes for denne tjenesten, i henhold til DEGIRO sine interne kundegodkjenningsprosedyrer. Godkjenning av Kunden vil kunne foretas før eller etter underskrivingen av Akseptskjema for Debiterte Penger. DEGIRO vil i den forbindelse kunne pålegge Kunden tilleggsvilkår. 2.2 Ytterligere Investeringsinformasjon Appendiks Debiterte Penger bør leses i kombinasjon med de delene av Ytterligere Investeringsinformasjon som vedrører DEGIRO tjenesten Debiterte Penger. 2.3 Endringer Etter Avtale for Investeringstjenester, vil DEGIRO kunne justere sine avtaler fra tid til annen og Kundene vil bli varslet om eventuelle vesentlige endringer. Kunden kan når som helst lese og laste ned den nyeste versjonen av Vilkår for Debiterte Penger fra Nettstedet. Artikkel 3. Debiterte Penger 3.1 Debiterte Penger Debiterte Penger er en funksjon hvor Kunden kontinuerlig kan låne og tilbakebetale kontanter, under overholdelse av betingelsene og Begrensningene i Avtale for Investeringstjenester. For detaljer om Begrensningene viser DEGIRO Kundene til dokumentet Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir i Ytterligere Investeringsinformasjon. Saldoen tjener her som sikkerhet for DEGIRO gjennom panterettighetene som er inkludert i Vilkår for Investeringstjenester. De beløp som kan lånes etter Debiterte Penger er varierende og avhenger av bevegelser i verdien av Saldoen. Debiterte Penger er en automatisk funksjon. Når en betalingsforpliktelse oppstår for Kunden etter Avtale for Investeringstjenester i en valuta hvor Kunden ikke har tilstrekkelig kreditt på det tidspunktet, vil DEGIRO stille det aktuelle beløp til disposisjon for Kunden i den aktuelle valutaen, som Debiterte Penger. Når Kunden overfører midler til Sentralkontoen og (unntatt i tilfelle av en overføringsinstruks, som beskrevet i artikkel 3.2 = Vilkår Debiterte Penger DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 3/7

4 nedenfor) når en rett til betaling oppstår for Kunden, vil det mottatte beløp automatisk føre til en reduksjon i bruken av Debiterte Penger i den aktuelle valuta. 3.2 Instruks for overføring til en Bankkonto Hvis en Kunde utferdiger en Instruks til DEGIRO om å overføre mer midler til Bankkontoen enn kreditsaldoen i den aktuelle valuta i Saldoen, vil Ordren, i forhold til overskytende beløp, anses å være en Ordre fra Kunden (1) om å kjøpe Andeler i Cash Fund i den aktuelle valuta og (2) om deretter å selge Andeler i dette Cash Fund den neste Handledagen, til beløpet for den påkrevde overføringen. Provenyet fra denne salgstransaksjonen vil bli godskrevet Kundens Bankkonto. 3.3 Utenlandsk Valuta Hvis Kunden gjør bruk av AutoFX-tjenesten, vil DEGIRO automatisk konvertere Kundens betalingsforpliktelser i andre Valutaer til betalingsforpliktelser i Lokal Valuta. For Utenlandske Valutaer som ikke er omfattet av Kundens AutoFX-tjeneste, vil Kundens Saldo bli debitert med det aktuelle beløpet i Utenlandske Valutaer. NB: Dette betyr at hvis Kunden ikke bruker AutoFX, vil en debetsaldo kunne oppstå i ulike Valutaer, når det sannsynligvis er en positiv saldo i andre Valutaer. Dette vil kunne være en investeringsstrategi som Kunden ønsker å følge, men dette innebærer at Kunden betaler rente på de ulike debetsaldoene. Hvis Kunden velger å avbryte AutoFX, er det Kundens ansvar å forvalte posisjonene i ulike valutaer ved å kjøpe og selge de valutaer som Kunden krever. 3.4 Instruksjoner Før Kundens Ordrer utføres, vil DEGIRO kontrollere alle Instruksjoner mot Begrensningene. Hvis det er nok tilgjengelig for handel innenfor de fastsatte Begrensninger og vilkår, og når DEGIRO er i stand til å skaffe den aktuelle Utenlandske Valuta, vil Instruksen bli godtatt. Hvis det innenfor Begrensingene og vilkår kun er tilgjengelig for handel for delvis gjennomføring av Instruksen, har DEGIRO rett til, men er ikke forpliktet til delvis å godta Instruksen. 3.5 Renter Kunden skylder renter for bruk av Debiterte Penger. Renten DEGIRO krever er variabel og er forskjellig fra valuta til valuta. Kunden kan når som helst sjekke renten i dokumentet Gebyrer i Ytterligere Investeringsinformasjon. Endringer i satsen for gjeldsrente er bindende fra datoen for offentliggjøring. Med mindre en annen regulering for en valuta er inkludert i dokumentet Gebyrer, vil DEGIRO beregne renter på basis av 360 kalenderdager i året og det gjeldende antall dager i måneden. Rentene blir beslastet Saldoen på månedlig basis. DEGIRO belaster ikke andre kostnader for Debiterte Penger enn renter. 3.6 Kontoutdrag Så lenge Appendiks Debiterte Penger varer, vil et spesifisert kontoutdrag over utestående beløp i hver valuta alltid være tilgjengelig for Kunden på den Personlige Siden i WebTrader. Artikkel 4. Execution Only 4.1 Execution Only Kunden bekrefter og godtar at DEGIRO yter sine tjenester på Execution Only basis og gir dermed ikke råd til Kunden. Kundens Ordrer blir behandlet automatisk av DEGIRO sine systemer og blir DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 4/7

5 kun vurdert i forhold til de Begrensninger og vilkår som er avtalt av Partene. DEGIRO kan ikke vurdere Kundens Ordrer og posisjoner i forhold til Kundens eiendeler, investeringsportefølje eller investeringsmål. Kun Kunden er ansvarlig for de Ordrer og posisjoner som er valgt av Kunden. 4.2 Debiterte Penger gjeldsopptakeffekt Gjennom å investere med lånte penger, er det mulig å investere mer, men det er også en høyere risiko. Tross alt investerer Kunden med gjeldsopptak. Det er en risiko for at tapene vil overskride innskuddet, slik at i stedet for investeringer, blir man sittende igjen med en restgjeld. Desto større beløp som lånes for å investere, desto mer sensitiv blir porteføljen overfor prisbevegelser og desto raskere kan tap føre til avvikling av hele porteføljen. Avhengig av den personlige risikoprofilen på den Personlige Siden, er det derfor tilrådelig å bruke tjenesten Debiterte Penger med forsiktighet. 4.3 Kunnskap og informasjon Kunden erklærer å forstå den forutgående informasjon og er kjent med den risiko som er forbundet med å investere med lånte penger. Kunden er i posisjon til å tåle de tap som måtte følge av investeringene. Kunden bekrefter at Kunden har satt seg inn i og forstår avsnittet Debiterte Penger i dokumentet Investeringstjenester i Ytterligere Investeringsinformasjon. 4.4 Aktsomhetsplikt Kunden bekrefter overfor DEGIRO at Kunden skal bruke DEGIRO sine tjenester med forsiktighet og skal påse at Kunden ikke utfører transaksjoner eller tar posisjoner som overskrider hans/hennes kapasitet eller som ikke er konsistente med Kunden sine investeringsmål eller investeringsportefølje. Kunden bekrefter at Kunden ikke skal gjennomføre noen transaksjoner i Finansielle Instrumenter som Kunden ikke innehar tilstrekkelig kunnskap og innsikt om. Kunden vil nøye overvåke sine posisjoner i Debiterte Penger og posisjonene i Finansielle Instrumenter som er finansiert med disse og vil gripe inn i tide ved å stenge posisjoner eller overføre penger hvis dette er nødvendig for å hindre at Begrensninger blir overskredet. Artikkel 5. Risiko og Sikkerhetsverdi 5.1 Sikkerhetsverdi og Debiterte Penger Bruken av Debiterte Penger må alltid være dekket av en tilstrekkelig Sikkerhetsverdi. I motsetning til mange andre meglere, arbeider DEGIRO ikke utelukkende med en sikringsprosent hvor f.eks. opptil 80% av verdien av verdipapirporteføljen kan være lånt, men bruker i tillegg et risikosystem som opererer med begrepene Sikkerhetsverdi og Risiko, som inkluderer Debiterte Penger. For detaljer om Sikkerhetsverdi og Risiko, viser DEGIRO Kundene til dokumentet Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir i Ytterligere Investeringsinformasjon. 5.2 Begrensninger Kunden bekrefter at det er Kundens ansvar å sørge for at de Begrensningene som gjelder for Kunden med hensyn til Debiterte Penger ikke blir overskredet. Kunden skal håndtere dette ansvaret på en veloverveid måte og skal ikke gjennomføre noen transaksjoner hvis det med rimelighet kan forutses at disse kan føre til at Begrensningene blir overskredet. Kunden vil overvåke Saldoen daglig og vil gripe inn i god tid ved å stenge posisjoner eller øke Sikkerhetsverdien for å hindre at Begrensninger blir overskredet. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 5/7

6 5.3 Tilleggsinnskudd Investeringer med lånte penger kan vise kraftige svingninger i verdi, relatert til kapitalbidraget fra Kunden selv. Begrensningene som gjelder etter Avtale for Investeringstjenester kan bli overskredet raskere som resultat av prisbevegelser. Begrensninger kan også bli overskredet gjennom endringer i beregningen av Sikkerhetsverdi, gjennom DEGIRO sin justering av gjeldende Begrensninger og gjennom fradrag av renter og kostnader. Kunden bekrefter at på tidligste anmodning fra DEGIRO vil Kunden foreta et tilleggsinnskudd hvis en eller flere Begrensninger er overskredet og bekrefter at Kunden disponerer tilstrekkelig ressurser for dette formålet. 5.4 Inngrep av DEGIRO DEGIRO minner Kunden på at DEGIRO vil gripe inn hvis de avtalte Begrensningene overskrides, på den måten og innenfor de vilkår som er beskrevet i Vilkår for Investeringstjenester og forklart i mer detalj i dokumentet Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir i Ytterligere Investeringsinformasjon. Artikkel 6. Beløp som skal betales ved forespørsel 6.1 Betales ved forespørsel Hele beløpet for Debiterte Penger skal betales til DEGIRO ved forespørsel hvis en av følgende situasjoner oppstår: hvis Kunden går konkurs eller en obligatorisk likvidasjonskjennelse eller innvilges betalingshenstand, eller tilsvarende status gis Kunden under lovene som gjelder for Kunden; hvis Kunden dør; hvis Kunden ikke lenger er autorisert til å disponere over sine eiendeler; hvis det er tatt beslag i en del av Saldoen eller en vesentlig del av Kundens eiendeler; hvis Kunden har brutt vesentlige forpliktelser i henhold til Kundeavtalen. 6.2 Renter I den grad Begrensningene er overskredet med Debiterte Penger eller i den grad beløpene blir betalbare på forespørsel, vil standardrenten, som spesifisert i dokumentet Gebyrer i Ytterligere Investeringsinformasjon, komme til anvendelse for den delen av Debiterte Penger. Artikkel 7. Kausjonsrettigheter, bruk og utlån Kunden gir herved sitt uttrykkelige samtykke til at DEGIRO kan holde penger eller Verdipapir til en verdi som er i rimelig forhold til Kundens samlede bruk av Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir sammen med den nedadgående risiko av posisjonene i Derivater holdt på vegne av Kunden, gjennom Beleggersgiro Long Short. På posisjoner holdt med Beleggersgiro Long Short, gjelder artikkel 4.5 og 9 i Vilkår for Investeringstjenester (bruk av tredjeparter og utlån), uavhengig av Profilen til Kunden. Artikkel 8. Varighet, oppgjør Appendiks Debiterte Penger avtales av Partene for en ubestemt periode. Hver av Partene kan kansellere Appendiks Debiterte Penger når som helst, med en oppsigelsesfrist på én DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 6/7

7 kalendermåned. Appendiks Debiterte Penger bringes til opphør automatisk ved opphør av Avtale for Investeringstjenester. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 7/7

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

Gjeldende fra 11. juni 2014*

Gjeldende fra 11. juni 2014* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter Gjeldende fra 11. juni 2014* *Erstatter versjon av

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2)

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) I Depot-/kontoavtalen og i disse forretningsvilkårene skal begrepene nedenfor defineres som i den svenske loven (2007:528)

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

NRP Securities ASA NRP

NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 00 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår er utarbeidet

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer