TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING"

Transkript

1 TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

2 Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den mellom Banken og Senter for statlig økonomistyring (SSØ) som et tillegg til avtaledokument ( Avtalen ) opprettet mellom SSØ og Banken den FORHOLDET MELLOM AVTALEN OG TILLEGGSAVTALEN 1.1 Inngåelse av Tilleggsavtalen har hjemmel i Avtalens punkt Partene kan inngå tillegg til Avtaleverket dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter eller tjenester som ikke inngår i Avtalen. Utgangspunktet for bruk av Tilleggsavtalen vil være at virksomheten gis unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt og Senter for statlig økonomistyring v/ Avdeling for forvaltning og analyse behandler søknader fra departementene på vegne av underliggende Virksomheter for slike unntak. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for at nødvendige unntak fra dette regelverket foreligger. 1.2 Tilleggsavtalen omfatter betalings- og kontoholdstjenester knyttet til valutakonti. 1.3 Avtalen gjelder i sin helhet mellom partene, men med de unntak fra denne som følger av Tilleggsavtalen med hensyn til oppgjør i Norges Bank, innbetalinger, utbetalinger og kontohold omtalt henholdsvis i Avtalens punkt 9 og 10 og Vedlegg 1, Vedlegg 2 og Vedlegg OMFANG OG VARIGHET 2.1 De tjenester som skal omfattes av Tilleggsavtalen gjelder for valutakonti som krever unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten, jf. omtale i punkt 1.1. Tilleggsavtalen avviker fra krav omtalt i Avtalens punkt 1.2 om statlig betalingsformidling knyttet til statens foliokonto i Norges Bank gjennom Statens Konsernkontoordning. Finansavtaleloven av regulerer sentrale former for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester som tilbys av finansinstitusjoner. Finansavtalelovens bestemmelser kommer ikke til anvendelse, med mindre annet er uttrykkelig nevnt i Avtalen eller loven er ufravikelig. Forskrift av nr. 719 om betalingsoppdrag til og fra utlandet kommer bare til anvendelse for så vidt gjelder bestemmelser som er ufravikelige mellom partene. Finansavtaleloven 9, tredje ledd, gir hjemmel til å regulere pengeoverføringer over landegrensene. Med hjemmel i denne bestemmelsen er det gitt forskrift 2. juni 1999 nr. 719 om betalingsoppdrag til og fra utlandet (betalingsoppdragforskriften), som gjennomfører EØS-reglene som svarer til direktiv 97/5/EF om pengeoverføringer på tvers av landegrensene. Forskriften gjelder imidlertid bare for selve pengeoverføringstjenestene, og regulerer ikke kostnadene ved slike overføringer.

3 Det forutsettes at Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (Valutaregisterloven), av , med ikrafttredelse , følges. Finansdepartementet har, den 6. desember 2004 med hjemmel i ovennevnte lov, gitt ut Forskrift nr.1573 Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Forskriftens krav kommer til anvendelse. Hovedprinsipper og krav om forvaltning av statens likviditet som er beskrevet under pkt. 1.3 i Avtalen skal ikke gjelde. 2.2 Tilleggsavtalen følger Avtalens bestemmelser om varighet og oppsigelse, jf. Avtalens punkt OPPGJØR I NORGES BANK 3.1 Krav om oppgjør i Norges Bank omtalt i punkt 9 i Avtalen skal ikke gjelde. Finansdepartementet kan etter avtale med Norges Bank kreve at plasseringer i valuta for store beløp kanaliseres direkte til et konsernkontosystem i valuta. 4. KONTOHOLD 4.1 Det stilles ikke krav om separate Arbeidskontoer hos Banken for henholdsvis inn - og utbetalinger til/ fra Virksomheten, jf. Avtalens punkt Dersom virksomheten ønsker det, kan det likevel opprettes flere kontoer for henholdsvis inn- og utbetalinger. Virksomhetene kan opprette valutakonto i en enkelt valutasort eller opprette en flervaluta kontostruktur, hvor Transaksjonene gjøres via underkonti i ulike valutaer og likviditetsstyringen via en fundingkonto. Valutakonti kan åpnes i WEB basert flervalutakontosystem i Banken, i Banken utenfor Norge eller i Bankens korrespondentbanknett i hele verden. Disse konti kan betjenes for betalingsformidling via K-link. 4.2 Kontoinformasjon kan avvike fra spesifikasjon i Avtalens Vedlegg 3, punkt. 1.1, 1.2 og 1.3. Kontoinformasjon kan eksempelvis innhentes via tjenesten Elektronisk kontoinformasjon (MT940) i Norge og via WEB baserte løsninger i utlandet. 5. INNBETALINGER 5.1

4 Banken kan motta innbetalinger i utenlandsk valuta til valutakonti i Banken, i Banken utenfor Norge eller i utenlandske korrespondenter i utlandet. Innbetalingsformene som behandles av Banken kan avvike fra de former som er definert i punkt 5.2 i Avtalen. Virksomheten og Banken kan avtale bruk av innbetalinger 1 innenfor EU, EØS og Sveits, med et innhold og format som avviker fra standardene som er definert i Avtalen. 6. KONTERINGSREGLER INNBETALINGER 6.1 For innbetalinger i valuta godskrevet konto i NOK gjelder de konteringsregler definert i Avtalen punkt 6.1 (d), 6.2 og Ved innbetalinger skal de Cut- off tidene som er omtalt i Tilleggsavtalen Vedlegg 1 gjelde. 7. UTBETALINGER 7.1 For utbetalinger i valuta belastet konto i NOK skal standarder i Avtalen gjelde. Virksomheten kan foreta utbetalinger i utenlandsk valuta fra valutakonti i Banken, Banken utenfor Norge eller i andre banker utenfor Norge. Utbetalingsformene som behandles av Banken kan avvike fra de former som er definert i punkt 7.2 (f)- (i) i Avtalen. Virksomheten og Banken kan avtale bruk av EU utbetalinger med et innhold og format som avviker fra de standardene definert i Avtalen. 7.2 Betalingsformidlingen kan avvike fra krav spesifisert i punkt 7.4, 7.5 og 7.6 i Avtalen. 7.3 Banken skal spesifisere krav for informasjon og skal bistå med korrekt routing av betalinger samt opplæring i forbindelse med EU betalinger. 7.4 Konteringsregler som er angitt i Avtalens punkt. 8 skal ikke gjelde, men følge Vedlegg 1 til Tilleggsavtalen. 7.5 Overføring av Betalingsoppdrag kan avvike fra punkt 1.1 i Vedlegg 2 til Avtalen ved at Virksomheter i utlandet kan knytte seg til lokal Banken filial. Disse kan sende sine betalingsoppdrag direkte til Bankens filial i de enkelte land ved hjelp av K-link. 7.6 Kontroll av Betalingsoppdrag kan avvike fra krav i Avtalen, jf. omtale i Vedlegg 2, punkt 2. 1 Påkrevd informasjon er SWIFT/BIC adresse og IBAN.

5 7.7 Mottaksretur kan avvike fra krav i Avtalen, jf. omtale i Vedlegg 2, punkt 3. Krav om minimum opplysninger i Mottaksreturen dvs. melding om at alle transaksjoner er godkjente melding om eventuell avvisning av hele oppdraget med angivelse av årsak til avvisningen (feilkode) eventuelle avviste transaksjoner med angivelse av årsak til avvisningen (feilkode) gjelder fortsatt 7.8 Autorisasjon av Betalingsoppdrag kan avvike fra krav omtalt i Avtalens Vedlegg 2, punkt 4.2 og Venteregisterfunksjonalitet kan avvike fra krav definert i Avtalens Vedlegg 2, punkt Avregningsretur og funksjonalitet kan avvike fra krav omtalt i Avtalens Vedlegg 2, punkt SIKKERHET OG VARSLINGSPLIKT 8.1 Sikkerhetsløsninger for kontohold og betalinger som ligger i Banken er i henhold til krav omtalt i Vedlegg 4 i Avtalen. Eventuell bruk av elektronisk signatur, elektronisk ID og sertifikat- og krypteringsløsninger skal være i henhold til gjeldende standard beskrevet i Felles kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. 8.2 For konto som ligger utenfor Norge og ved bruk av nettbank-løsning skal kommunikasjonen mellom Banken og Virksomheten sikres med krypteringsløsninger som er internasjonal standard. Banken skal beskrive sin sikkerhetsløsning overfor Virksomheten og teste den før Avrop. 9. PRIS OG BETALING 9.1 For Transaksjoner knyttet til Arbeidskonto som ligger i Banken gjelder Avtalens betingelser som er oppgitt i Vedlegg

6 Betaling for Bankens tjenester i henhold til Tilleggsavtalen skal faktureres etterskuddsvis per kalendermåned til Virksomheten. Fakturaen skal inneholde spesifikasjon av de enkelte tjenestene, jf. Avtalens punkt For valutakonti gjelder de renter, transaksjonspriser og cut - off tider som er beskrevet i Vedlegg 1 til denne Tilleggsavtalen. 9.4 Bankens basisrente for innskudd og utlån i interbank - markedet for de ulike valutasorter, er basert på den rente som Banken får/ tar på korte innskudd/ utlån i interbank markedet, (LIBID, LIBOR), kombinert med bankens egen likviditetsmessige situasjon i den enkelte valutasort. På forespørsel Senter for statlig økonomistyring skal Banken dokumentere utviklingen av sine basis renter i sammenligning med øvrige korte renter i markedet. 9.5 Banken beregner renten direkte på hver enkelt valutakonto ut fra det faktiske antall dager i en renteperiode, basert på et 360 dagers år, med unntak av GBP, hvor renteberegningen er basert på et 365 (366) dagers år. Renten kapitaliseres etterskuddsvis hver måned. 9.6 Banken skal presentere kreditt-rating til SSØ på årlig basis i forbindelse med årlig rapportering. Videre skal banken innen hvert år sende oversikt over: Totalt innestående beløp ved utgangen av foregående år, fordelt på valutakonti for hver valutasort samt pr. virksomhet. Totalt innestående beløp fordelt etter konti i Norge og filialer i utlandet. Totalt antall transaksjoner via valutakonti samt transaksjoner fordelt på transaksjonsform. Senter for statlig økonomistyring skal på forespørsel også få tilgang til transaksjonsstatistikk pr. virksomhet.

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ...

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ... Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom (her skrives bankens navn) og Norges Bank Kontoform (kryss av) Ordinær konto Beredskapskonto Oslo, dato... Sted og dato For Banken For Norges Bank...... Side

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

avtaler og vilkår for bruk av nettbank

avtaler og vilkår for bruk av nettbank avtaler og vilkår for bruk av nettbank Nettbankavtale mellom Nordea Bank Norge ASA og Kunden versjon 1.1.0 1.0 Generelt Nordea Bank Norge ASA (Nordea) tilbyr forskjellige elektroniske tjenester via telefon,

Detaljer

Innskuddsgarantiens dekningsområde. Innskuddsgarantiens dekningsområde

Innskuddsgarantiens dekningsområde. Innskuddsgarantiens dekningsområde Innskuddsgarantiens dekningsområde Til medlemsinstitusjonene Rapport om innskuddsgarantiens dekningsområde Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kredittilsynet i forståelse med de to tidligere

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014. Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014. Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014 Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT RAPPORT 1/2012 2/2015 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer