BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO"

Transkript

1 BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke at denne beskrivelsen inneholder alle risikoer og viktige aspekter ved investering i finansielle instrumenter. Kunden bør overlate til Forvalteren for å lage og / eller forvalte Porteføljen kun hvis Kunden forstår beskaffenhet og grad av risiko ved bruk av finansielle instrumenter. Kunden må forsiktig vurdere om investering i finansielle instrumenter er passende til ham angående hans erfaring, mål, økonomisk situasjon og andre relevante forhold. Begrep: Finansielle instrumenter er som definert i Republikken Litauens Lov om markeder i finansielle instrumenter og innskuddene. Forvalter er forvaltningsselskapet "Dovre Forvaltning" UAB. Portefølje er finansielle instrumenter (inkludert kontanter) som eies av Kunden og som er betrodd Forvalteren med diskresjon. 1. Risiko knyttet til investering i Finansielle instrumenter: (i) Landsrisiko (både politisk og økonomisk risiko som oppstår fra sosiale, økonomiske og juridiske faktorer som kan nedsette investeringsverdi i landet); (ii) Likviditetsrisiko (sannsynligheten for at en posisjon (Finansielle instrumenter) ikke kan avvikles (selges) til den ønskelige tiden og for den ønskelige prisen); (iii) Valutarisiko (risikoen for at investeringsverdien kommer til å avta på grunn av ugunstige endringer i valutakurser); (iv) Markedrisiko (muligheten for at hele markedet for en aktivaklasse opplever nedgang og det kommer til å påvirke verdien av investeringene); (v) Motpartsrisiko (risikoen for å oppleve tap på grunn av at en avtalepart ikke klarer å oppfylle sine økonomiske forpliktelser); (vi) Systemisk risiko (muligheten til at insolvelsen til investoren eller den ene megleren av Finansielle instrumenter for offentlig handel kommer til å ha negativ påvirkning på interessene til de andre investorene og de andre finansielle instrumentene); (vii) Juridisk risiko (endringene av risikoen tilknyttet lov om finansielle instrumenter som kan nedsette likviditet av finansielle instrumenter og / eller pris og / eller investorers ekstra forpliktelser): (viii) Risiko for kommunikasjonsnett og utstyrsenheter (risikoen tilknyttet informasjonsteknologisk utstyr, kommunikasjonsnettverk, bruk av dataprogrammer og beskyttelse av data som tillater midlertidig sannsynlighet for å ikke ha mulighet til å foreta operasjonen i tide og i ønskelige forhold); (ix) Risiko for everv av Finansielle instrumenter fra utenlandske utstedere (Finansielle instrumenter utstedt av utenlandske utstedere) som kjøpes gjennom litauiske meglere, blir vanligvis regnskapført av megleren i det fremmede landet i den litauiske meglerens navn ved å legge merke til at de finansielle instrumentene kjøpes på vegne av litauisk megler sine kunder). 1

2 2. Finansielle instrumenter som muligens kommer til å danne en portefølje og noen av deres spesifikke risikoer: Aksjer Aksjer er egenkapitalinstrumenter. Aksjer kan være børsnoterte eller ikke-børsnoterte. De børsnoterte aksjene omsettes på et regulert marked. Aksjer gir rett til å delta i styringen av et selskap, å få andel av overskudd (dividende), å få andel av aktiva i avviklet selskap eller andre eiendoms- og opphavsretter. Prisen på aksjer avhenger av tilbud og etterspørsel, resultatet til selskapsutsteder, nasjonale og regionale økonomiske forhold og andre faktorer. Prisen på aksjer kan svinge over tid, og utbetaling av utbytte er ikke garantert. Man kan møte kapital-, kreditt-, markeds-, valuta-, likvidetsrisiko, risiko for juridisk markedsregulering og andre typer risikoer ved investering i aksjer. Aksjer som er børsnoterte i et regulert marked, og som har stor omsetning, er mer likvide. Aksjer som er ikke-børsnoterte (egenkapitalinstrumenter som ikke omsettes på et regulert marked), har stor likvidetsrisiko i tillegg til andre typer risikoer. Obligasjoner Obligasjoner er rentebærende verdipapirer (ikke egenkapitalinstrumenter). Obligasjoner kan bli utstedet for forskjellige perioder (fra 1 til 30 år). De kan også denomineres i forskjellige valutaer og kan gi varierende avkastning. Obligasjonsutsteder forplikter seg til å tilbakebetale obligasjonene og til å betale renter hvis det står i låneavtalen til utstederen. Prisen på rentebærende verdipapirer svinger mindre enn prisen på egenkapitalinstrumenter. Tilbakebetaling av rentebærende verdipapirer og betaling av renter er garantert av utstederen. Derfor bærer investorer risiko for utsteders konkurs. Dersom situasjonen i markedet er gunstig, kan rentebærende verdipapirer selges før tilbakebetaling av verdipapirene, og man kan få ekstra inntekt fra positive kursendringer. Imidlertid kan investor også oppleve tap på grunn av verdifall i markedet. Jo lengre det er til forfall, desto større er risikoen for kursendringer. Pengemarkedsinstrumenter Pengemarkedsinstrumenter er finansielle instrumenter som generelt omsettes i pengemarkedet. Pengemarkedsinstrumenter er slike instrumenter som kan konventeres til kontanter innen kort tid og uten et betydelig tap av investert kapital. Kontanter, innskudd i banker, statskasseveksler (kortsiktig opp til 1 år), statsverdipapirer, kortsiktige gjeldsforpliktelser og andeler i pengemarkedsfond betraktes som pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsinstrumenter er kortsiktige investeringer. Derfor er det ikke sansynlig at markedspris kommer til å endre seg plutselig ved investering. Siden utsteder av statskasseveksler er staten, ansees det at slike verdipapirer har den laveste risikoen. Risikoen for kortsiktige rentebærende verdipapirer er litt høyere enn statskasseveksler fordi risikoen for utsteders konkurs er inkludert. Strukturelle obligasjoner Strukturelle obligasjoner er rentebærende verdipapirer hvor betaling av renter er knyttet til avkastningen til andre finansielle instrumenter. Risikoen for strukturelle obligasjoner avhenger direkte av de finansielle instrumentene de er knyttet til og av ustederen. Jo mer risikable de finansielle instrumentene er, jo høyere risiko for den strukturelle obligasjonen. De mest riskofylte strukturelle obligasjonene er knyttet opp mot aksjer, råvarer osv. Strukturelle obligasjoner er imidlertid ikke så risikable som aksjer eller råvarer fordi de er sikret med garanti for å betale nominell verdi på forfallsdato. I tillegg er strukturelle obligasjoner mindre likvide. Det er også nødvendig å vurdere konkurs- og kredittrisiko for utstederen av finansielle instrumenter. Fond Fonds midler er investert i aksjer, obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og andre finansielle instrumenter eller deres kombinasjoner. Fondets investeringsstrategi og metode for tegning eller innløsning av fondsandeler er definert i fondets etableringsdokument. 2

3 Investering i fond er mindre risikabelt enn investering i aksjer eller rentebærende verdipapirer fordi aksjefonds midler er diversifisert ved å investere dem i forskjellige selskap, land eller finansielle instrumenter. Fondets risikonivå avhenger av hvilken type fond det er. Pengemarkeds- og obligasjonsfond har det laveste risikonivået, og aksjefond har som regel høyere risikonivå. Risikoen avhenger også av fondets geografiske investeringsunivers, dvs. et fond som investerer i aksjer i et utviklingsland, er mer risikabelt enn et fond som investerer i aksjer i et utviklet land. Det er også veldig viktig å legge merke til fondsforvalters erfaring og kompetanse. Gjenkjøpsavtale (REPO) Gjenkjøpsavtale er kredittransaksjonen hvor en person som låner penger, selger eller pantsetter sine verdipapirer til en person som låner ut penger. Verdipapirene blir kjøpt tilbake på en avtalt dato. Rentene betalt for ytet kreditt, er lik forskjellen mellom prisene på salg og tilbakekjøp. Selgeren av slike verdipapirer låner penger for å sikre det midlertidige likvidetsbehovet, og kjøperen investerer trygt i ledige midler når han får verdipapirene som et innskudd. Det er en gjenkjøpsavtale for personen som selger verdipapirer og en omvendt gjenkjøpsavtale for en person som kjøper verdipapirer. Investorer som bruker gjenkjøpsavtale og omvendt gjenkjøpsavtale i sine investeringsstrategier, opplever større enn vanlig markedsrisiko. For eksempel, en person som inngår en gjenkjøpsavtale (låner penger og investerer dem i aksjer), risikerer å miste de lånte pengene. Det bør også bemerkes at disse avtalene er relativt dyrere enn vanlig aksjekjøp eller -salg (pga høyere renter og (eller) avgiftene til avtalen). Derfor oppstår det risikoen for å ikke dekke kjøpseller salgskostnad. I tillegg er det viktig å ta hensyn til motpartsrisiko for mislighold ved å inngå en gjenkjøpsavtale eller en omvendt gjenkjøpsavtale. Når en kunde pantsetter verdipapirer og låner penger fra banken, skulle han være klar over at banken ensidig kan heve avtalen hvis verdien av de pantsatte verdipapirene synker. Derivater Derivater er opsjoner, futureskontrakter, bytteavtaler, terminkontrakt, credit default swaps, finansielle kontrakter for forskjeller og andre derivatavtaler som oppnår verdi fra et underliggende økonomisk eller finansielt instrument som kan inkludere aksjer, indekser, valuta, renter, avkastning, råvarer og andre finansielle instrumenter eller økonomiske indikatorer. Slike instrumenter kan brukes for å begrense risikoen, dvs. å beskytte mot uønskede endringer i aktivapriser. Derivater brukes også for å utnytte prisforskjeller mellom markeder (arbitrasje). Beslutningen om å investere i derivater er basert på en forventning at verdien på aktivaene knyttet til derivativene, kommer til å variere i løpet av en viss tidsperiode. Typer av derivater Opsjoner En opsjon er en avtale som gir opsjonskjøper en rett (men ikke en plikt) til å kjøpe eller selge underliggende finansielle instrumenter til en på forhånd avtalt pris. Opsjonskjøperen må betale opsjonsselgeren en premie for retten til å inngå avtalen på et senere tidspunkt, og opsjonsselger må levere/ta levering av de underliggende verdipapirene hvis kjøper bestemmer seg for å bruke sin rett til å kjøpe/selge. Det er to typer av opsjoner. En amerikansk opsjon gir opsjonshaverne rett til å dra fordel av opsjonen når som helst i løpet av dens gyldighet. Den europeiske opsjonen kan kun utøves på utløpsdatoen. 3

4 Warranter En warrant er en spesiell type opsjon. Når en investor kjøper en vanlig opsjon, er aksjene som skal leveres til ham eller aksjene som investoren planlegge å levere, allerede i sirkulasjon og omsettes fritt i annenhåndsmarkedet. Forskjellen når det gjelder warranter, er at selgerne er selskaper som har aksjer knyttet til warranter, og når en warrant utøves, utstedes nye aksjer for prisen avtalt i tegningsrettavtalen og leveres til investoren som utøvde warranten. Forwards og futures Forwards og futures er avtaler om å inngå en kontrakt på bestemte finansielle instrumenter til en forhåndsbestemt pris på en forhåndsbestemt dato i framtida. Futures og forwards kan være leverbare. I så fall blir oppgjøret gjort i underliggende eller de kan gjøres opp kontant. Futures er marked-to-market daglig, mens forwards avgjøres normalt på den siste dagen av kontrakten. Bytteavtaler (Swaps) Bytteavtaler er en avtale mellom partene om å bytte, for eksempel renter (for eksempel, å endre fastrente til flytende rente) eller valutaer (for eksempel, å endre oppgjøret i dollar til euro) i en angitt periode. Flere rente- og valutabytteavtaler kan kombineres i en enkel bytteavtale. Kortsiktig lån av verdipapirer som har som formål å selge dem (short-salg) Kortsiktig lån av verdipapiper som har som formål å selge dem, betyr salg av et finansielt instrument (slik som aksjer) som selgeren ikke eier ved salget. Det foretas ved å låne et finansielt instrument fra en eier. Slike lånte verdipapirer blir returnert på en bestemt dag ved å kjøpe det samme finansielle instrumentet i markedet og ved å returnere det til utlåner. Avkastningen av shortsalg er positiv hvis markedsprisen på finansielt instrument er høyere når man selger det, enn markedsprisen den dagen lånet forfaller, og vice versa. Standartiserte derivater og ikke-standardiserte derivater (OTC-derivater) Derivater kan være standardiserte og ikke-standardiserte. Den største fordelen med standardiserte derivater er at betingelsene i kontrakten alltid er de samme, og at tradere i slike finansielle instrumenter publiserer priser på derivater regelmessig. Ved handel av ikke-standardiserte derivater avtales betingelser mellom to parter. Slike transaksjoner er ofte referert til som "OTC-transaksjoner" (eng. OTC over the counter). Banker og andre finansielle mellommenn tilbyr bytteavtaler og OTC-derivater (slik som opsjoner eller futures) som kan oppfylle kundens spesielle behov. 4

5 Særtrekk ved derivater Indikator på finansiell giring Verdien av derivater avhenger av både prissvingninger på tilknyttede aktiva og varigheten av kontrakten. Prissvingninger på tilknyttede aktiva fører til prisendringer på derivater. Det må bemerkes at prisendringen på derivatet ofte er høyere enn prisendringen i det tilknyttede aktivaet. Dette er giringeffekten. Derfor gjør investering i derivater det mulig å få større avkastning enn investering i det aktiva instrumentet ble utstedt i forhold til. Den investerte kapitalen kan øke raskt, flere ganger dersom investeringen er en suksess. Og tilsvarende kan også giringeffekten være ufordelaktig for investor. Investoren kan oppleve større tap ved investering i derivater enn når han investerer direkte i aktiva. Hele kapitalen til investoren kan tapes hvis prisen på det tilknyttet aktiva endres på en annen måte enn man forventer. Muligheten til å oppnå gevinst eller å oppleve tap er veldig varierende, og den avhenges svært av struktur og bruk av derivater. Varigheten av derivater kan være kort eller lang (til og med flere år). Den påvirker giringeffekten sammen med risikoen for investeringen. For eksempel, jo mindre tid er det til avtalens forfallsdato, desto mer vil prisen på derivatet variere. Risikoen for å tape mer enn investert kapital Risikonivået for opsjoner er avhengig av om investoren utsteder eller kjøper en opsjon. Kjøperen av et finansielt instrument kan velge om han ønsker å kjøpe eller å selge tilknyttede aktiva for en bestemt pris. Utstederen av et finansielt instrument har plikt til å kjøpe eller å selge det tilknyttede aktiva dersom eieren bestemmer dette. Dette betyr at opsjonseieren (kjøperen) maksimum kan tape premien han betalte for opsjonen. Med andre ord, hvis, for eksempel, prisen på underliggende aktiva er lavere enn opsjonens innløsningkurs, bruker opsjonseieren ikke opsjonen mot slutten av kontrakten, og han taper kun det som ble betalt for transaksjonen opprinnelig. Opsjonseieren kan aldri oppleve større tap enn premien betalt for kontrakten. Situasjonen for utstederen (selgeren) av opsjoner, futures og forwards er imidlertid annerledes. Utstederen må kjøpe eller selge underliggende aktiva for en avtalt pris. Dette betyr at, for eksempel, hvis eieren bestemmer seg å utøve opsjonen, må opsjonsutstederen selge underliggende aktiva for en avtalt pris uavhengig av hva markedspris er. Utstederen risikerer å tape mye mer enn kun premien han fikk ved å inngå kontrakten. Siden det ikke finnes noen teoretisk maksimal grense for markedspris på aksjene, kan utstederen av den udekkede opsjonen til selgeren i teorien oppleve ubegrensede tap. Investorer som short-selger en aksje, påtar den samme risikoen som utstederen av en udekket opsjon. Når en investor selger lånte aksjer, må han returnere dem på et fremtidig tidspunkt, uavhengig av hva prisen i aksjemarkedet er. Altså er det mulige tapet ikke begrenset. De viktigste kravene som gjelder utstedelse av derivater eller ved å låne aksjer for short-salg Ved å kjøpe en future, en forward eller short-salg av aksjer må investoren som forplikter seg til å utstede opsjonen, normalt forelegge et verktøy for å forsikre at han oppfyller sine forpliktelser. Siden aktivaverdi som depositum er betalt på, varierer, er krav til depositum også forskjellige. Giringeffekten gjelder i tillegg nivået som kreves for depositum. Dersom parten ikke klarer å levere depositum, har kontrahenten rett til å si opp kontrakten umiddelbart for å begrense mulige tap. I henhold til kontrakten griper kotrahenten normalt innskudd som pantsatte finansielle instrumenter, og selger dem i markedet uten å konsultere med eieren og bruker salgsprovenyet for å dekke tap. Derfor for å unngå tvunget lukking av sin posisjon, må investoren nøye overvåke effekten av prisendringer på nivået på egenkapital på konto. 5

6 Spesifikke risikoer for investeringsstrategier: Dovre Inside: På grunn av at denne strategien hovedsakelig investerer i aksjer, oppstår den viktigste risikoen fra investering i aksjemarkedet. Strategien er begrenset av geografisk region som kan gi dårligere avkastning for aksjer i forhold til andre geografiske områder. Insidernes motiver som sentral i denne strategien, kan vise seg å være feilaktige. Utilstrekkelig antall innsideres transaksjoner kan føre til et midlertidig avvik fra den avtalte strategien. Porteføljeforvalters forsøk på å gjennomføre investeringsstrategien kan føre til delvis eller totalt tap av kapital. Investeringsmålene i en eller flere av investeringsstrategiene kan føre til konsentrasjon i en bestemt aktivaklasse/sektor/region/likvidet osv. Det er en mulighet for at strategien vil resultere i at det investeres i aksjer med høy likviditetsrisiko. Dovre SmallCap Norway På grunn av at denne strategien hovedsakelig investerer i aksjer, oppstår den viktigste risikoen fra investering i aksjemarkedet. Strategien er begrenset av geografisk region som kan gi dårligere avkastning for aksjer i forhold til andre geografiske områder. Porteføljeforvalters forsøk på å gjennomføre investeringsstrategien kan føre til delvis eller totalt tap av kapital. Investeringsmålene i en eller flere av investeringsstrategiene kan føre til konsentrasjon i en bestemt aktivaklasse/sektor/region/likvidet osv. Under vanskelige markedsforhold kan investeringer i mindre selskaper gi dårligere avkastning. Det er en mulighet for at strategien vil resultere i at det investeres i aksjer med høy likviditetsrisiko. Dovre Norway På grunn av at denne strategien hovedsakelig investerer i aksjer, oppstår den viktigste risikoen fra investering i aksjemarkedet. Strategien er begrenset av geografisk region som kan gi dårligere avkastning for aksjer i forhold til andre geografiske områder. Porteføljeforvalters forsøk på å gjennomføre investeringsstrategien kan føre til delvis eller totalt tap av kapital. Investeringsmålene i en eller flere av investeringsstrategiene kan føre til konsentrasjon i en bestemt aktivaklasse/sektor/region/likvidet osv. Det er en mulighet for at strategien vil resultere i at det investeres i aksjer med høy likviditetsrisiko. 6

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Viktig informasjon til investorene Ordliste

Viktig informasjon til investorene Ordliste Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode,

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira Bacheloroppgave EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Risikostyring i Polar Quality AS Et casestudium om hvilke kritiske risikofaktorer Polar Quality er eksponert for, og hvordan disse blir

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Beskyttelse mot derivatmisbruk DESEMBER 2011 pwyp.no Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt Verdien bak alle derivater

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer