Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO"

Transkript

1 Kundeavtale DEGIRO Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO

2 Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til sine Kunder. DEGIRO har etablert én hovedavtale for sine tjenester, Kundeavtalen. Kundeavtalen består av ulike deler; hoveddelen er Avtale om investeringstjenester, som inneholder de generelle rettighetene og forpliktelsene mellom DEGIRO og Kunden. I tillegg til Avtalen om investeringstjenester, kan det være ett eller flere tillegg som utgjør en del av Kundeavtalen. I Tilleggene vil det avtales spesifikke tjenester som ikke kjøpes av alle Kunder. Avtalen om investeringstjenester og Tilleggene består alltid av to deler: et akseptskjema og medfølgende avtalevilkår. Avtalevilkårene gjelder mellom DEGIRO og Kunden når begge parter har signert det aktuelle akseptskjemaet. DEGIRO tilbyr sine Kunder informasjon som får anvendelse for de tjenester de yter og de Finansielle instrumenter som skal handles via DEGIRO. Denne informasjon inkorporeres i Informasjon om investeringstjenester. De ulike avtalevilkår og Informasjonen om investeringstjenester justeres og oppdateres fra tid til annen og vil til enhver tid være tilgjengelig på DEGIRO sitt nettsted. DEGIRO legger til grunn at du har lest og forstått avtalevilkårene og informasjonen når du gjør bruk av tjenestene. Når avtalevilkårene eller informasjonen ikke er tilstrekkelig klar for deg, ber vi innstendig om at du tar kontakt med DEGIRO for å oppnå klarhet før du investerer via DEGIRO. Dette vil kunne forhindre eventuelle etterfølgende diskusjoner eller skade. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 2 av 23

3 Avtalevilkår for investeringstjenester DEGIRO DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 3 av 23

4 Innhold KUNDEAVTALE... 2 INTRODUKSJON... 2 AVTALEVILKÅR FOR INVESTERINGSTJENESTER... 5 ARTIKKEL 1. DEFINISJONER... 5 ARTIKKEL 2. KONTRAKTSFORHOLD... 7 ARTIKKEL 3. KUNDE... 8 ARTIKKEL 4. TJENESTER ARTIKKEL 5. WEBTRADER ARTIKKEL 6. SALDO ARTIKKEL 7. KUNDEN ER ANSVARLIG FOR INVESTERINGSVALG ARTIKKEL 8. INSTRUKSJONER ARTIKKEL 9. LÅNE UT VERDIPAPIRER ARTIKKEL 10. BEGRENSNINGER ARTIKKEL 11. GODTGJØRELSER ARTIKKEL 12. INFORMASJON, MEDDELELSE ARTIKKEL 13. ANSVAR, UTELUKKELSE OG SKADESLØSHOLDELSE ARTIKKEL 14. SIKKERHET ARTIKKEL 15. DIVERSE ARTIKKEL 16. VARIGHET OG OPPHØR AV KUNDEAVTALEN ARTIKKEL 17. TVISTER DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 4 av 23

5 Avtalevilkår for investeringstjenester Avtalen om investeringstjenester består av Akseptskjema for investeringstjenester og Avtalevilkår for investeringstjenester. Avtale om investeringstjenester er basisavtalen for alle tjenester som ytes av DEGIRO. Artikkel 1. Definisjoner I tillegg til de definerte begrepene i Akseptskjema for investeringstjenester, vil de begreper som er skrevet med stor forbokstav i Avtalevilkår for investeringstjenester vise til følgende: "Adgangskode": kombinasjonen av brukernavn og det passord som er valgt av Kunden. "Akseptskjema for investeringstjenester": det skjema som fører frem til Avtale om investeringstjenester så snart den er signert av Kunden og DEGIRO. "Andeler" betyr en deltakelse i ett av investeringsfondene som er listet opp i dokumentet 'Andeler' i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. "AutoFX": en tjeneste som ytes av DEGIRO hvorved DEGIRO automatisk kjøper Utenlandsk valuta for Kunden i det øyeblikket Kunden har en forpliktelse til å betale DEGIRO i denne Utenlandske valutaen på grunnlag av f.eks. et kjøp i Finansielle instrumenter og hvor DEGIRO selger Utenlandsk valuta på det tidspunkt beløp i Utenlandsk valuta blir frigitt fra et salg av Finansielle instrumenter eller på annen måte. "Avtale om investeringstjenester": kombinasjonen av Akseptskjema for investeringstjenester og Vilkår for investeringstjenester, som så snart de er signert av partene, blir en del av Kundeavtalen. "Bankkonto": bankkontoen under Kundens navn i en bank som befinner seg i en EU-stat med detaljer som av Kunden er spesifisert til DEGIRO. "Begrensning": en begrensning som nevnt i eller erklært anvendelig i samsvar med kapittel 10 'Begrensninger' i disse Avtalevilkår for investeringstjenester. "Beleggersgiro": Stichting DEGIRO, en juridisk enhet i henhold til nederlandsk lov, registrert i samsvar med dens Selskapsvedtekter i Amsterdam. DEGIRO bruker Beleggersgiro for å sikre at posisjoner i Finansielle instrumenter og penger holdes adskilt fra eiendelene til DEGIRO, direkte for DEGIRO-Kundenes regning og risiko. "Cash Fund" et FundShare paraply-cash Fund som spesifisert i dokumentet 'Andeler' i Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Cash Fund er pengemarkedsfond som tar sikte på å realisere en risiko og returnere med sine investeringer som er likeverdige med det som er oppspart i den respektive valuta. Prospektet for FundShare paraplyfond kan finnes på nettsiden "Cash Margin Tillegg": kombinasjonen av Akseptskjema for Cash Margin og Avtalevilkår for Cash Margin som blir en del av Kundeavtalen når de er signert av Partene. "Cash Margin" er den tjenesten fra DEGIRO hvor DEGIRO tillater Kunden å ha en negativ saldo i NOK eller Utenlandsk valuta. "DEGIRO": investeringsselskapet DEGIRO B.V. "Derivater" Finansielle instrumenter som avleder sin verdi fra en underliggende eiendel, som for eksempel en aksje, indeks, råvare eller obligasjon. De viktigste Derivatene er Opsjoner, Futures, CFD og Swaps. "Derivattillegg": kombinasjonen av Akseptskjema for derivater og Avtalevilkår for derivativer som blir en del av Kundeavtalen DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 5 av 23

6 når de signeres av Partene. "Egnethetstest": testen som gjennomføres av DEGIRO ved hjelp av et spørreskjema med det siktemål å innhente informasjon og skape oppmerksomhet om Kundens kunnskap og/eller erfaring angående de ulike typer Finansielle instrumenter som det er mulig å handle via DEGIRO. "Execution only" (Kun utførelse): levering av tjenester hvor DEGIRO videreformidler eller gjennomfører Instrukser fra Kunder med hensyn til Finansielle instrumenter for Kundens regning og innehar posisjoner i penger og Finansielle instrumenter for Kunden uten å gi råd eller sjekke om utførelse av Ordren eller bevegelsene i investeringsporteføljen passer til Kundens finansielle styrke eller investeringsmål. "Finansielle instrument": alle Derivater og Verdipapirer. "Handledag": en dag hvor DEGIRO yter sine tjenester. "Instruks": en instruks fra Kunden til DEGIRO. "Konto": en konto under Kundens navn som opprettholdes av DEGIRO i forvaltning for DEGIRO og Beleggersgiro hvor Kundens forpliktelser med hensyn til Cash Margin og Security Margin overfor DEGIRO blir administrert, og rettighetene og forpliktelsene i Finansielle instrumenter (annet enn Andeler) overfor Beleggersgiro. "Kunde": den/de fysiske eller juridiske person(er) som er Part etter Kundeavtalen gjennom å signere Akseptskjemaet for investeringstjenester. "Kundeavtale" kontraksforholdet mellom DEGIRO og Kunden, som består av Avtale om investeringstjenester sammen med Ytterligere informasjon om investeringstjenester og, eventuelt, Derivattillegget, Cash Margin tillegget og Security Margin tillegget som, så snart de er signert både av Kunden og DEGIRO, utgjør en del av Kundeavtalen sammen med andre potensielle avtaler som Partene er enige om skal utgjøre del av Kundeavtalen. "Kundekontroll": for å utføre sine tjenester riktig og rette seg etter lovgivning og reguleringer, gjennomfører DEGIRO kontroll med hensyn til parter som vi ønsker å levere tjenester til. Denne kontrollen forutsetter at DEGIRO fastslår identiteten på disse partene og kan i tillegg innebære at de gjennomfører kontroll av kapital- og autoritetsstrukturen og opprinnelsen til disse partenes eiendeler. "Lover og regler": alle lover, regler, forskrifter, regelbøker, kontrakter, erklæringer, instruksjoner eller bindende råd slik som disse fra tid til annen blir uttrykt og som DEGIRO og Kunden er bundet av; eller som DEGIRO anser seg selv bundet av og som gjelder med hensyn til de tjenester som tilbys etter Kundeavtalen. "Låne ut": DEGIRO sin bruk av Verdipapirer i form av å levere Verdipapirer som Beleggersgiro besitter for Kunden til en tredjepart eller ved å gi avkall på å motta Verdipapirer som gir Beleggersgiro en rett til levering mot en tredjepart for Kundens regning. "Nettsted": nettstedet til DEGIRO: "Ordre": en Instruks om å kjøpe eller selge Finansielle instrumenter. "Ordreutførelse": prinsippet etablert av DEGIRO angående utførelse av Ordrer slik det fremgår av dokumentet 'Retningslinjer for ordrer og ordreutførelse' i Ytterligere Informasjon om investeringstjenester. "Part": DEGIRO (i opptreden for seg selv eller på vegne av Beleggersgiro) eller eventuelt Kunden. "Personlig side" den personlige siden til Kunden i WebTrader som bare kan oppnås tilgang til med Adgangskoden. Fra denne siden kan Kunden initiere Ordrer, sjekk Ordrehistorie og se Saldo og Begrensninger. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 6 av 23

7 "Profil" den investeringsprofil som er valgt av Kunden for hver Personlig side. "Risiko", ulemperisikoen for Saldoen kalkuleres av DEGIRO basert på beregnigsmetoder og risikoscenarier etablert av DEGIRO. Beregningen av Risiko klargjøres videre i dokumentet Netto likvidasjonsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin i Ytterligere informasjon om investeringstjenester. "Saldo": alle posisjoner i penger og Finansielle instrumenter (både debet og kredit) for Kunde slik som forvaltet på den Personlige siden. "Security Margin Tillegg": kombinasjonen av Akseptskjema for Security Margin og Avtalevilkår for Security Margin som blir en del av Kundeavtalen når de er signert av Partene. "Security Margin" er den tjenesten fra DEGIRO hvor DEGIRO tillater Kunden å ha en negativ posisjon i Verdipapirer. "Sentralkonto", kontoen i Beleggersgiro, som spesifisert i dokumentet Investeringstjenester i Ytterligere informasjon om investeringstjenester. "Tilknyttet part": en part som fra et økonomisk eller organisatorisk synspunkt er direkte eller indirekte forbundet med DEGIRO. "Tillegg": et tillegg til Avtalen om investeringstjenester "Utenlandsk valuta": enhver valuta annet enn norske kroner. "Verdipapirer": aksjer, kjøpsretter, Andeler i fond, obligasjoner og rettigheter avledet fra disse Verdipapirene så som krav og dividenderettigheter, men ikke Derivater. "Verdipapirverdi", verdien av Saldo, beregnet på grunnlag av verdsettingsprinsipper og beregninger som brukes av DEGIRO, som videre klargjort i dokumentet Netto likvidasjonsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin i Ytterligere informasjon om investeringstjenester. "WebTrader": handlemiljøet til nettstedet. "Ytterligere informasjon om investeringstjenester", den informasjon som er tilgjengelig for Kunden under kapittelet med denne tittelen på Nettstedet. Denne informasjonen er en del av Kundeavtalen og er spesielt beregnet på å klargjøre tjenestene til DEGIRO og fastsette hvilke deler av avtalen som regelmessig endres mellom Partene. Artikkel 2. Kontraktsforhold 2.1 Avtale om investeringstjenester Avtalevilkårene for investeringstjenester og Ytterligere informasjon om Investeringstjenester har virkning som en avtale mellom Kunden og DEGIRO etter at Akseptskjemaet for investeringstjenester er utført av Kunden og DEGIRO. Partene er enige om at iverksettelse av Akseptskjemaet for investeringstjenester vil kunne foretas gjennom elektronisk aksept av dets anvendelighet. 2.2 Beleggersgiro DEGIRO bruker Beleggersgiro for å inneha Finansielle instrumenter og positive saldoer i penger for Kunden. Beleggersgiro er en passiv enhet (en stiftelse) som ikke foretar seg noen ting annet enn å være i besittelse av Finansielle instrumenter og penger. På denne måten blir posisjonene i Finansielle instrumenter og penger holdt adskilt fra kapitalen til DEGIRO og forblir tilgjengelig for kundene til DEGIRO, selv etter DEGIRO sin insolvens. DEGIRO er av Beleggersgiro gitt alle fullmakter til å opptre og inngå kontrakter på vegne av Beleggersgiro. DEGIRO går inn i denne Kundeavtalen for seg selv og på vegne av Beleggersgiro. Rettigheter og forpliktelser som inngås i denne avtalen og som angår opprettholdelse av Finansielle instrumenter blir inngått av DEGIRO på vegne av Beleggersgiro. Alle meddelelser og instruksjoner mellom Kunden og Beleggersgiro går gjennom DEGIRO som en autorisert representant for Beleggersgiro. Kunden tildeler herved DEGIRO en ugjenkallelig fullmakt til DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 7 av 23

8 å gi instrukser til Beleggersgiro på vegne av Kunden om å behandle Instruksjonene og oppkreve den avtalte godtgjørelsen for DEGIRO. 2.3 Én avtale Kundeavtalen er rammeavtalen for alle de tjenester DEGIRO yter til Kunden. Alle transaksjoner mellom Kunden og DEGIRO; alle posisjoner i penger og Finansielle instrumenter på alle Personlige sider, Ytterligere informasjon om Investeringstjenester og eventuelt Derivattillegget, Cash Margin tillegget og Security Margin tillegget og andre potensielle avtaler, hvorav Partene er enig om at disse utgjør deler av Kundeavtalen, og sammen danner én eneste avtale. Hvis Kunden ønsker å bruke mer enn én Personlig side, vil Kunden bli bedt om å iverksette Kundeavtalen for hver av disse Personlige sidene. Dette er utelukkende av tekniske grunner og vil ikke ha den effekt at mer enn én Kundeavtale kommer til anvendelse mellom Partene. 2.4 Hierarki Bestemmelsene i Avtalevilkårene for investeringstjenester gjelder for all relasjoner, også i fremtiden, mellom DEGIRO og Kunden med mindre noe annet uttrykkelig er sagt i Akseptskjema for investeringstjenester eller i andre avtaler og avtalevilkår som gjelder de investeringstjenester som ytes av DEGIRO. Bestemmelsene i Avtalen om investeringstjenester har prioritet i tilfelle av motsigelser mellom Avtalen om investeringstjenester og Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. De aktuelle bestemmelsene i Tillegget gjelder i tilfelle av motsigelser mellom dette Tillegget og Avtalen om investeringstjenester eller Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. 2.5 Justeringer DEGIRO kan fra tid til annen foreta justeringer i Kundeavtalen. DEGIRO vil informere Kunden om alle vesentlige justeringer som vil kunne berøre dem. Disse justeringene vil gjelde for Kunden med mindre Kunden selv har gitt uttrykk for at de ikke godtar disse endringene. Enhver innvending mot justeringer i Kundeavtalen må foretas skriftlig innen 14 virkedager etter at de er blitt foreslått for Kunden. Hvis justeringene ikke er vesentlige eller de er nødvendige for å tilfredsstille krav i henhold til lover og regler, vil justeringene ha direkte gyldighet og Kunden vil ikke ha mulighet til å forkaste justeringene. Kunden kan alltid gå til Nettstedet for å lese og laste ned den nyeste versjon av de ulike dokumentene som utgjør deler av Kundeavtalen. 2.6 Lover og regler Kunden godtar at DEGIRO ikke er forpliktet til å yte sine tjenester når DEGIRO antar at dette vil være i strid med Lover og regler. Kunden godtar at alle tjenester reguleres av Lover og regler og at Lover og regler har forrang over de avtaler som inngås mellom Partene. Kunden forsikrer DEGIRO om å ville overholde Lover og regler. Artikkel 3. Kunde 3.1 Godtakelse av kunder DEGIRO kan etablere regler angående innholdet, arten og rekkevidden av sine tjenester til visse kategorier av fysiske personer og juridiske enheter. DEGIRO har fullmakt til å avvise personer eller enheter som kunder eller avvise dem for visse tjenester uten å gi noen grunn. 3.2 Kundekontroll, egnethetstest Kunden gir DEGIRO uttrykkelig samtykke til å utføre Kundekontroll. Kunden vil, etter opprinnelig anmodning fra DEGIRO, tilby slikt samarbeid DEGIRO ber om i forhold til Kundekontroll og Egnethetstest og svare ærlig på de spørsmål som stilles av DEGIRO. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 8 av 23

9 3.3 Privat investor Basert på Lover og regler må investorer bli klassifisert som privat investor, profesjonelle investorer eller kvalifisert motpart. Denne klassifiseringen påvirker primært omfanget av DEGIRO sin omsorgsplikt overfor sine kunder. Formålet med reguleringene er å sørge for at alle kunder mottar den omsorg og informasjon som passer. For å gi alle deres kunder den samme høye grad av omsorg og informasjon, har DEGIRO i prinsippet valgt å klassifisere alle sine kunder, inkludert Kunden, som privat investor. Denne klassifiseringen tilbyr Kunden den høyeste standard av omsorgsplikt og levering av informasjon. 3.4 Annen klassifisering DEGIRO tilbyr Kundene muligheten til å velge en avvikende klassifisering. Hvis Kunden ønsker å bli klassifisert som en profesjonell investor (med medfølgende lavere beskyttelse), kan Kunden anmode DEGIRO om dette samtidig som de angir grunnene til ending i klassifisering. DEGIRO forbeholder seg retten til å avvise anmodningen fra Kunden. 3.5 Amerikanske personer Personer bosatt i USA herunder de som kvalifiserer som 'amerikanske statsborgere', 'permanent bosatte' eller 'bosatte utlendinger' og bosatte i andre jurisdiksjoner som ikke tolererer tilbud av finansielle tjenester til deres statsborgere eller tolererer det i begrenset utstrekning, må ikke anvende tjenestene til DEGIRO og holder herved DEGIRO skadesløs mot skade som DEGIRO måtte lide som følge av krenkelse av dette forbud. 3.6 For egen regning Kunden garanterer overfor DEGIRO at han/hun kun opptrer for sin egen regning og risiko og inngår Kundeavtalen i eget navn og ikke som agent for en tredjepart. 3.7 Kunden er flere enn én person Én eller flere personer kollektivt kan inngå Kundeavtalen. Hvis to eller flere personer kollektivt inngår avtalen, vil de ha fullmakt både kollektivt og separat til å gi Instruksjoner til DEGIRO. DEGIRO vil i slike tilfeller kunne ta informasjonen for gitt selv om de mottar den kun fra én av personene og opptre på grunnlag av kjennskapen til kun den ene av personene. DEGIRO er imidlertid autorisert til å nekte gjennomføring av en Instruksjon i tilfelle av tvil, inntil DEGIRO har mottatt bekreftelse av Instruksjonen fra alle kontoinnehaverne. I tilfelle en endring av Bankkonto, kreves det alltid samarbeid mellom alle kontoinnehavere. Når mer enn én person inngår Kundeavtalen, vil alle involverte personer være solidarisk ansvarlig overfor DEGIRO for alle forpliktelser etter Kundeavtalen. 3.8 Kunden er en juridisk enhet Hvis en juridisk enhet inngår Kundeavtalen, garanterer forvalterne av den juridiske enheten overfor DEGIRO og Beleggersgiro at Instruksjoner som er gitt til DEGIRO på vegne av den juridiske enheten vil bli gitt med fullmakt i samsvar med kravene til myndighet ved representasjon som gjelder for den juridiske enheten. 3.9 Kundens aktsomhetsplikt Kunden plikter overfor DEGIRO etter beste evne å ta hensyn til DEGIRO sine interesser og ta i bruk DEGIRO sine tjenester på en aktsom og diskret måte. Kunden lover i særdeleshet å ikke handle i Finansielle instrumenter når Kunden ikke har tilstrekkelig forståelse av effekten eller som resulterer i en høyere risiko enn det som passer Kundens økonomiske stilling. Kunden bekrefter at det er deres ansvar å bringe på det rene risikofaktorene ved å handle i og inneha Finansielle instrumenter og erklærer å ha lest nøye igjennom og forstått kontraktene, informasjonen og ytterligere dokumentasjon som er mottatt fra DEGIRO. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 9 av 23

10 3.10 Kundens død Etter Kundens død kan arvingen(e) bare disponere over Kontoen og benytte de tjenester som tilbys av DEGIRO etter at DEGIRO har mottatt den informasjonen de krever og etter at en erklæring om arverett er blitt presentet for DEGIRO. Artikkel 4. Tjenester 4.1 Aksept DEGIRO vil ikke yte sine tjenester før Kunden er blitt akseptert av DEGIRO etter gjennomføring av Kundekontroll. Dette kan skje før eller etter signering av denne avtalen. 4.2 Transaksjoner og posisjoner i Finansielle instrumenter DEGIRO sine tjenester går ut på at DEGIRO setter Kunden i stand til å gjennomføre transaksjoner og inneha posisjoner i Finansielle instrumenter via nettverket av meglere, clearing-medlemmer, motparter, banker, børser og andre parter som DEGIRO har et direkte eller indirekte forhold til. DEGIRO vil utvise behørig aktpågivenhet i utvelgelse og kontinuerlig kontroll med de tredjeparter som engasjeres. 4.3 Andeler I forhold til Andeler vil DEGIROs tjenester gå ut på at DEGIRO viderebringer Kundens Ordre til det aktuelle investeringsfond i Kundens navn. Følgelig vil Kunden ikke inneha Andeler hos DEGIRO, men vil ha direkte Andeler hos de respektive investeringsfond. 4.4 Posisjoner hos tredjeparter DEGIRO og Beleggersgiro vil inneha alle posisjoner i penger og Finansielle instrumenter, som kunde innehar med dem, med tredjeparter så som clearing-medlemmer og hovedmeglere. Med hensyn til alle posisjoner holdt for Kunden, vil fordelene og ulempene være på Kundens regning og risiko. Dette betyr at alle fortjenester, så som utbytte og økninger i vekslingskurs, men også alle tap, så som tap på vekslingskurs og tap som følge av mislighold eller insolvens for en tredjepart vil bli bokført av DEGIRO i Saldoen, eventuelt med fradrag av skatter og andre obligatoriske beløp i henhold til Lover og regler. 4.5 Bruk av tredjeparter I den utstrekning tredjeparter, så som clearing-medlemmer og hovedmeglere, når DEGIRO og Beleggersgiro innehar posisjoner i penger og Finansielle instrumenter på vegne av Kunder, insisterer eller har insistert på en rett til bruk med hensyn til disse Finansielle instrumentene, gir Kunden herved DEGIRO uttrykkelig godkjenning til å tildele denne retten til disse tredjepartene. En rett til bruk for berørte tredjeparter betyr at på denne tredjepartens nivå er det ingen utskillelse av eiendeler. Som følge av dette kan skade oppstå i tilfelle av konkurs for den berørte tredjepart. DEGIRO passer på at denne risikoen begrenses ved omhyggelig å velge ut og kontrollere tredjepartene som involveres og ved å kreve sikkerhet eller rettslig beskyttelse, så som rett til å stenge ute nettoavregning. Alle posisjoner i Finansielle instrumenter som på et gitt tidspunkt er i bruk av en tredjepart, vil av DEGIRO bli allokert Beleggersgiros forvaltning forholdsmessig til deres beholdninger for de kundene med kontoer i Beleggersgiro som har de respektive Finansielle instrumentene på den aktuelle konto med denne tredjeparten. 4.6 Underskudd Det er DEGIROs ansvar å alltid sørge for at verdien av alle posisjoner i penger og Finansielle instrumenter, som DEGIRO og Beleggersgiro innehar med tredjepartes for DEGIRO-kundenes regning og risiko samsvarer med verdien av alle rettigheter i penger og Finansielle instrumenter til alle kunder samlet overfor DEGIRO og Beleggersgiro. Det kan likevel forekomme at det er et underskudd på et gitt øyeblikk i penger av en bestemt valuta eller i visse Finansielle instrumenter, som Beleggersgiro innehar for DEGIROs kunder. Dette kan for eksempel være forårsaket av en feil av DEGIRO eller av et clearing-medlem eller hovedmegler. Det sier seg selv at DEGIRO da vil forsøke å finne ut hvordan underskuddet er forårsaket og bestrebe seg på å eliminere underskuddet så raskt som mulig. Det følgende gjelder for å beskytte kundene til DEGIRO så lenge som det er et DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 10 av 23

11 underskudd. Hvis det er et underskudd i posisjonene i penger i en bestemt valuta eller i Finansielle instrumenter, som DEGIRO og Beleggersgiro innehar på en konto med en tredjepart for DEGIRO-kundenes regning og risiko, vil dette underskuddet bli delt blant alle DEGIRO-kundene som har konto for slik valuta eller Finansielle instrumenter, forholdsmessig i forhold til den samlede posisjon for slik valuta eller Finansielle instrument som innehas for hver av dem på kontoen. I tilfelle av underskudd, har DEGIRO fullmakt til å suspendere gjennomføringen av Instruksjonene inntil det er tilstrekkelig klarhet med hensyn til underskuddet og fordelingen eller elimineringen av det. 4.7 Derivater Når Kunden ønsker å handle i Derivater via DEGIRO, må de føre det inn i Derivattillegget hos DEGIRO i tillegg til Avtalen om investeringstjenester. 4.8 Cash Margin Hvis Kunden ønsker å få tillatelse til å ha en negativ saldo i penger hos DEGIRO, må de føre det inn i Cash Margin tillegget hos DEGIRO i tillegg til Avtalen om investeringstjenester. 4.9 Security Margin Hvis Kunden ønsker å få tillatelse til å ha en negativ saldo i Verdipapirer hos DEGIRO, må de føre det inn i Tillegget for Securities Margin hos DEGIRO sammen med og i tillegg til Avtalen om investeringstjenester Aksjebørser og Finansielle instrumenter DEGIRO bestemmer hvilke børser, valutaer og Finansielle instrumenter som er gjenstand for deres tjenester og opprettholder en oversikt over dette på Nettstedet. DEGIRO har til enhver tid fullmakt til å endre eller si opp Investeringstjenestene ensidig og uten å gi noen grunn med hensyn til en bestemt aksjebørs, en bestemt valuta og/eller et bestemt Finansielt instrument. Artikkel 5. WebTrader 5.1 Adgangskode Med Adgangskoden valgt av Kunden, tildeler DEGIRO Kunden tilgang til WebTrader. Kunden er ansvarlig for bruken av Adgangskoden og må holde Koden hemmelig. Tap, tyveri, misbruk eller andre måter som Adgangskoden kommer uautoriserte parter i hende må av Kunden rapporteres til DEGIRO så snart som mulig etter at dette er oppdaget. DEGIRO vil gjøre bruk av Adgangskoden umulig etter å ha mottatt melding og gitt bekreftelse om dette til Kunden. Instruksjoner som er blitt gjennomført før dette vil være for Kundens regning og risiko. 5.2 Mer enn én Personlig side Det er mulig for Kunden å åpne mer enn én Personlig side. Når Kunden åpner mer enn én Personlig side, vil DEGIRO behandle de forskjellige Personlige sider som forskjellige kunder, hvilket blant annet innebærer at Saldo, renter og kostnader vil bli beregnet separat per Personlig side, tilleggstjenester så som Derivater, Cash Margin eller Security Margin må aktiveres per Personlig side og Begrensninger vil bli beregnet og overvåket av DEGIRO separat per Personlig side. Merk deg imidlertid at i tilfelle av underskudd i én Personlig side, vil DEGIRO ha rett til å anvende Saldoen fra en annen Personlig side til å avhjelpe et slikt underskudd. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 11 av 23

12 5.3 Profil For hver Personlig side kan Kunden velge en Profil. Forskjellene mellom Profilene blir beskrevet i dokumentet WebTrader i Ytterligere informasjon om investeringstjenester. 5.4 Instruksjoner via WebTrader Alle Instruksjoner som er blitt gitt via WebTrader ved hjelp av Adgangskoden er på Kundens regning og risiko og vil kunne gjøres opp av DEGIRO i Saldoen. 5.5 Kontinuerlig drift WebTrader er et teknisk kommunikasjonssystem. DEGIRO vil bestrebe seg på å få tilgangen til sine tjenester via WebTrader til å fungere så smidig som mulig. DEGIRO er ikke ansvarlig for kontinuerlig og feilfri drift av WebTrader og har fullmakt til midlertidig å suspendere tilgang til eller driften av WebTrader, for eksempel i forbindelse med feilfungeringer eller reparasjoner. 5.6 Kundens omsorgsplikt Kunden vil alltid bruke WebTrader med forsiktighet og vil passe på å gå inn i WebTrader utelukkende fra en sikker og virusfri datamaskin. 5.7 Saldo, Begrensninger Via WebTrader har Kunden konstant innsyn i Saldoen og de Begrensninger som gjelder for Kunden. Artikkel 6. Saldo 6.1 Konto Før oppgjør av en Transaksjon i eller levering av andre Finansielle instrumenter enn Andeler, vil DEGIRO åpne en Konto for Kunden. Kontoen er en konto som forvaltes av DEGIRO og Beleggersgiro hvor alle rettigheter og forpliktelser mellom Kunden og DEGIRO og Beleggersgiro er bokført. Andeler vil ikke bli bokført på Kontoen som Andeler og vil innehas av Kunden direkte med det aktuelle investeringsfondet. Hvis ingen Finansielle instrumenter holdes på Kontoen i mer enn én kalendermåned, vil DEGIRO automatisk stenge Kontoen. 6.2 Beleggersgiro DEGIRO passer på at alle positive saldoer i penger og Verdipapirer (annet enn Andeler) og alle posisjoner i Derivater for Kunden holdes av Beleggersgiro og bokføres på Kontoen som forvaltes av Beleggersgiro. Beleggersgiro holder de positive saldoene i penger og Verdipapirer (annet enn Andeler) og posisjonene i Derivater som instruert av DEGIRO direkte for Kunden basert på et tredjepartsanslag som er inkorporert i avtalen mellom DEGIRO og Beleggersgiro. Kunden godtar herved dette tredjepartsanslaget. 6.3 Bankkonto Enhver overføring av penger til Kontoen må foretas fra Bankkontoen. Enhver saldo i penger på Kontoen kan bare overføres til Bankkontoen. Finansielle instrumenter kan ikke bokføres fra Kontoen til en konto utenfor DEGIRO. 6.4 Levering av Verdipapirer DEGIRO tilbyr ikke som tjeneste at Kunden kan oppnå registrerte aksjer eller bearer shares via DEGIRO direkte i den utstedende institusjon. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 12 av 23

13 6.5 Cash Fund for automatiske kjøp Det er ikke mulig å holde en saldo i penger på Kontoen. Kunden gir herved DEGIRO en stående Ordre om å investere pengene, som er overført av Kunden til Bankkontoen eller som for eksempel er mottatt på grunn av en salgstransaksjon, i Andeler i Cash Fund for den aktuelle valuta. 6.6 Cash Fund for automatiske salg Kunden gir herved en stående Ordre til DEGIRO om å selge så mange Andeler av det aktuelle Cash Fund som er nødvendig for å oppfylle Kundens betalingsforpliktelser til DEGIRO eller Beleggersgiro eller for å utføre overføring av penger som instruert av Kunden. 6.7 AutoFX DEGIRO yter tjenesten AutoFX til alle kunder. AutoFX innebærer at DEGIRO automatisk endrer alle penger i Utenlandsk valuta som mottas fra eller på vegne av Kunden til NOK og automatisk kjøper slike beløp av Utenlandsk valuta som er nødvendig for å gjøre opp Kundens betalingsforpliktelser i denne Utenlandske valutaen. For Utenlandsk valuta hvor det det foreligger et Cash Fund som er opplistet i dokumentet Andeler i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester, vil Kunden kunne instruere DEGIRO til ikke å yte tjenesten AutoFX. Det er da Kundens ansvar i rette tid å ha tilgjengelig med tilstrekkelig Utenlandsk valuta eller kredittrom etter et Cash Margin tillegg for å oppfylle sine betalingsforpliktelser i slik Utenlandsk valuta. 6.8 Penger Etter Kundeavtalen vil investeringer i et Cash Fund anses likt med verdien av penger, og henvisningen til penger i denne avtalen (inkludert i anslag over Begrensninger) og på Nettstedet refererer til beløpene for investeringer i Cash Fund. 6.9 Stemmerett Med forbehold for Kundens instruks, vil hverken DEGIRO eller Beleggersgiro anvende stemmeretten til Verdipapirer som holdes på vegne av Kunden. På anmodning fra Kunden kan DEGIRO tilby muligheten til å utøve stemmerett eller delta på aksjonærmøter med hensyn til de Verdipapirer som holdes for Kunden. En anmodning for dette formål må fremsettes av Kunden overfor DEGIRO ikke senere enn 5 uker før det aktuelle møtet, eller innen en uke etter kunngjøring hvis møtet kunngjøres senere, og/eller hvis en registreringsdato er blitt satt angående stemmerett, ikke senere enn fem Handledager før registreringsdatoen. Det gebyr som kommer til anvendelse for denne DEGIRO-tjenesten spesifiseres i dokumentet Gebyrer i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester Inntekt fra Finansielle instrumenter I tilfelle det er en mulighet for å velge en utbetaling i penger eller en utbetaling i Finansielle instrumenter, vil DEGIRO automatisk velge en utbetaling i Finansielle instrumenter og slik at det resterende av utbetalingen som ikke kan foretas i et helt Finansielt instrument vil bli bokført i Saldoen i brøkandeler av dette Finansielle instrumentet eller i penger Renter DEGIRO kompenserer ikke rente på en positiv saldo i penger på Kontoen. DEGIRO belaster rente på en negativ saldo i penger på Kontoen, som spesifisert i dokumentet Gebyrer i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester Oversikt over Saldo På den Personlige siden har Kunden alltid en oversikt over alle posisjoner og transaksjoner de er engasjert i. Separat leverer DEGIRO en økonomisk årsoversikt med hensyn til foregående år ved starten av hvert år. Kunden samtykker til at disse DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 13 av 23

14 oversiktene og andre uttalelser leveres til Kunden kun elektronisk via WebTrader. På anmodning fra Kunden kan DEGIRO sende en skriftlig oversikt til Kunden med postgang mot et ekstra gebyr eller gjøre tilgjengelig for Kunden kopier av gamle oversikter som DEGIRO fortsatt har Sjekke leverte data og utførte Instruksjoner Kunden må sjekke bekreftelser, kontoutdrag, memoranda eller andre erklæringer og data som er gjort tilgjengelig av DEGIRO så snart som mulig, men ikke senere enn 24 timer etter at disse er gjort tilgjengelig av DEGIRO, for på denne måten å begrense skade som følge av feil. Hvis Kunden ikke mottar et budskap fra DEGIRO når de vet at de venter på en beskjed, vil Kunden gjøre DEGIRO oppmerksom på dette så snart som mulig Rapportere en feil, ansvar for DEGIRO Hvis Kunden oppdager en unøyaktighet eller ufullstendighet, må de informere DEGIRO om dette så snart som mulig. DEGIRO bestemmer i samråd med Kunden om og hvordan den mulige feilen kan fikses. Hvis DEGIRO er ansvarlig for den skade som er lidd som følge av feilen og slik feil kunne vært varslet og rapportert av Kunden basert på den foregående artikkel og som sådan kunne ha vært redusert, så vil ansvaret for DEGIRO begrenses til det beløp i skade som ville ha blitt lidd hvis Kunden hadde rapportert feilen til DEGIRO innen 24 timer Rettelser av DEGIRO DEGIRO har fullmakt til å fikse en feil eller feiltakelse og omgjøre en feilaktig bokføring uten samtykke fra Kunden. DEGIRO har fullmakt til å omgjøre en kreditering i henhold til en instruksjon som er gitt av en person som ikke har myndighet eller kvalifikasjon til å gjøre det Bevis DEGIROs og Beleggersgiros forvaltning tjener som fullstendig bevis mellom Partene unntatt for bevis av det motsatte som leveres av Kunden. Artikkel 7. Kunden er ansvarlig for investeringsvalg 7.1 Execution only (Kun utførelse) DEGIRO gir ikke investeringsråd og styrer ikke Kundenes investeringer. Alle tjenester i DEGIRO utføres på basis av Execution only. Kundens Ordre blir utført automatisk av systemene til DEGIRO og sjekkes utelukkende mot de Begrensninger som er pålagt Kunden av DEGIRO. Kunden bestemmer investeringsstrategien og valgene og kun Kunden er ansvarlig for Ordrene og for regelmessig sjekking og vedlikehold av Saldoen. 7.2 Informasjon Kunde bekrefter å ha lest og forstått dokumentet med tittelen Egenskaper og risikoer for Finansielle instrumenter i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. Kunden bekrefter å være kjent med og godtar den risiko som er forbundet med investering i Finansielle instrumenter og forplikter seg til å sørge for å være i stand til å håndtere de mulige tap som følger av det. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 14 av 23

15 Artikkel 8. Instruksjoner 8.1 Ordrer Kunden kan gi Instruksjoner til DEGIRO via WebTrader eller på annen måte fastsatt i dokumentet Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. De typer Ordrer som er akseptert av DEGIRO er navngitt og beskrevet i dokumentet Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. 8.2 Aksept Ordrer vil bli sjekket av DEGIROs systemer umiddelbart etter mottak mot gjeldende Begrensninger for Kunden og vil bli utført etter DEGIROs aksept. Hvis en Ordre bare kan utføres delvis på grunn av Saldoen eller gjeldende Begrensninger, er DEGIRO autorisert til men ikke forpliktet til å utføre den delen av Ordren. 8.3 Uklar instruksjon DEGIRO kan nekte å utføre en uklar, uvanlig eller feilaktig Instruksjon. DEGIRO vil kontakte Kunden så snart som mulig hvis dette er tilfelle. DEGIRO er ikke ansvarlig hvis Instruksjonen ikke blir utført eller utføres med forsinkelse som følge av slik undersøkelse. 8.4 Instruksjoner for Kundens regning Alle Instruksjoner som DEGIRO kan anta er gitt av Kunden utføres for Kundens regning og risiko og vil kunne gjøres opp i Saldoen. 8.5 Retningslinjer for Ordreutførelse DEGIRO vil utføre Kundens Ordrer i samsvar med Retningslinjene for Ordreutførelse. Retningslinjene for Ordreutførelse er beskrevet i dokumentet Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester; en gjeldende versjon er alltid tilgjengelig på Nettstedet. DEGIRO er ikke forpliktet til å utføre Kundens Ordrer dersom de avviker fra DEGIROs Retningslinjer for Ordeutførelse. 8.6 Block ordre DEGIRO kan sende Kundens Ordrer sammen med andre kunders ordrer til stedet for utførelse (aksjebørs, ikke-børsnoterte motparter eller andre). DEGIRO vil bare gjøre dette i en situasjon hvor det er usannsynlig en kombinasjon av ordrene er ufordelaktig for de berørte kundene. Det er imidlertid en mulighet for at sammenslåingen viser seg å ha vært ufordelaktig for Kunden. 8.7 Match DEGIRO kan i henhold til sine Retningslinjer for Ordreutførelse utføre Ordrer for Kunden utenfor en utveksling. Ordrer kan utføres med DEGIRO selv eller med tredjeparter ("OTC"). Ordrer kan også utføres mot ordrer fra andre DEGIRO-kunder. Dette betyr at en kjøpsordre fra Kunden kan utføres (helt eller delvis) mot en salgsordre fra en annen kunde og omvendt og slik at den andre kunden kan være en Tilknyttet Part av DEGIRO. Ved å inngå Kundeavtalen gir Kunden herved sitt uttrykkelig samtykke til dette. 8.8 Tiltak fra DEGIRO Det er Kundens ansvar å følge utviklingen med hensyn til Ordrer og Finansielle instrumenter som Kunden har investert i og å instruere DEGIRO i god tid. Hvis Kunden ikke tidsnok har gitt instruksjoner i tilfelle av for eksempel selskapsovertakelse, valgfritt utbytte, krav og andre rettigheter som har en tidsfrist, kan DEGIRO som agent gjøre det som synes å være i kundenes beste DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 15 av 23

16 interesse. 8.9 Behandle Instruksjoner i Saldoen Godtatte overføringsinstruksjoner og transaksjoner som er blitt utført på vegne av Kundens konto, vil umiddelbart bli bokført i Saldoen. I tilfelle en transaksjon, betyr dette at transaksjonen vil kunne bokføres i Saldoen (i tilfelle av kjøp ved innføring av Finansielle instrumenter og debitering av penger og omvendt i tilfelle av salg) før denne transaksjonen faktisk gjøres opp (dvs. før DEGIRO eller Beleggersgiro har mottatt eller levert de berørte Finansielle instrumentene mot betaling i deres forhold til den aktuelle motpart). Disse bokføringene er betingede bokføringer for å klargjøre Kundens økonomiske posisjon. Hvis DEGIRO og Beleggersgiro ikke faktisk mottar de posisjoner som er ført inn i Kontoen innen en rimelig tidsfrist, har DEGIRO fullmakt til å omgjøre de betingede bokføringene. De betingede bokføringene i Utenlandsk valuta vil bli omgjort til den sats som gjelder på tidspunktet for omgjøring. Kostnader pådratt i forbindelse med omgjøringen er på Kundens regning. Artikkel 9. Låne ut Verdipapirer 9.1 Kundens samtykke Kunden gir herved DEGIRO samtykke til å Låne ut de Finansielle instrumentene som er gjenstand for en kjøpsordre eller som innehas av Beleggersgiro for Kunden. Til enhver tid vil DEGIRO i denne sammenheng være motpart til Beleggersgiro og vil som sådan være forpliktet til å levere på nytt de Finansielle instrumenter som er Lånt ut. En kortfattet klargjøring av Utlåning gis i dokumentet Investeringstjenester i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. 9.2 Sikkerhet Hvis DEGIRO Låner ut verdipapirer, vil det ikke gjelde noen formuesutskillelse i forhold til slike Verdipapirer. I stedet vil Beleggersgiro ha rett til omlevering mot DEGIRO. For fullt ut å dekke risikoen for at DEGIRO ikke vil være i stand til å omlevere Verdipapirene som er Lånt ut, vil DEGIRO utvirke at Beleggersgiro mottar fortløpende sidesikkerhet til et beløp av minst 104% av verdien av de Verdipapirene som er Lånt ut. I alle tilfeller vil Beleggersgiro dermed være i stand til så langt som mulig å oppfylle sine forpliktelser overfor Kunden. 9.3 Saldo Når DEGIRO Låner ut Verdipapirer endre ikke dette Saldoen for Kunden hos Beleggersgiro. Tross alt innehar Kunden et krav mot Beleggersgiro uttrykt i de Verdipapirer som er Lånt ut av DEGIRO. Beleggersgiro vil imidlertid ikke inneha de aktuelle verdipapirene på dette tidspunktet men vil i stedet inneha (en sikkerhetsrettighet på) penger eller andre Verdipapirer som sikkerhet. De Verdipapirer som er Lånt ut vil bli allokert av DEGIRO forholdsmessig etter deres innehav i slike Verdipairer til de kundene som Beleggersgiro holder eller ville ha holdt Verdipapirene for, til den konto hvor Verdipapirene ble holdt eller ville ha blitt holdt hvis de ikke var blitt Lånt ut. Artikkel 10. Begrensninger 10.1 Hele tiden synlig på den Personlige siden DEGIRO vil bestemme Sikkerhetsverdien, Risikoen, beløpene for Cash Margin og for Securities Margin og Saldoen i løpet av hver Handledag og gjøre disse tilgjengelig for Kunden på den Personlige siden. Saldoene og Begrensningene beregnes av DEGIRO på grunnlag av posisjonene (inkludert de betingede bokføringene som beskrives i artikkel 8.9) slik disse forvaltes på det tidspunkt på den Personlige siden sammen med påløpte renter og kostnader. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 16 av 23

17 10.2 Mer enn én Personlig side Når Kunden har mer enn én Personlig side, vil saldoene og Begrensningene bli beregnet av DEGIRO for hver Personlig side. Vennligst merk deg nøye at det er Kundens ansvar å rette seg etter Begrensningene og vilkårene per Personlig side. Transaksjoner som utføres på Kundens konto vil bli gjort opp på den Personlige siden som Kunden har gitt Ordren fra Cash Margin begrensning Kunden tillates ikke å ha en negativ saldo i penger i noen valuta på den Personlige siden med mindre DEGIRO har inngått avtale om å yte Cash Margin og et Cash Margin tillegget gjelder mellom Partene. Den gjeldende Cash Margin begrensning er spesifisert i dokumentet Netto likvideringsverdi, Risiko, Cash Margin og Securities Margin i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. DEGIRO vil ikke utføre Instruksjoner som direkte eller indirekte resulterer i en uautorisert debetsaldo i penger. Hvis likevel, (for eksempel ved DEGIROS debitering av kostnader) en uautorisert debetsaldo i penger har utviklet seg, må Kunden avhjelpe slikt brudd så raskt som mulig Securities Margin begrensning Kunden tillates ikke å ha en negativ saldo i Verdipapirer på den Personlige siden med mindre DEGIRO har inngått avtale om å tilby Securities Margin til Kunden og et Securities Margin tillegg gjelder mellom Partene. Den gjeldende Securities Margin er spesifsert i dokumentet Netto likvideringsverdi, Risiko, Cash Margin og Securities Margin i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester. DEGIRO vil ikke utføre Instruksjoner som direkte eller indirekte resulterer i en uautorisert debetsaldo i verdipapirer. Hvis likevel en uautorisert debetsaldo i verdipapirer har utviklet seg, må Kunden avhjelpe slikt brudd så raskt som mulig Sikkerhetsverdi kontra Risikobegrensning Kunden må passe på at Sikkerhetsverdien alltid er høyere enn Risikoen. Hvis Risikoen er høyere enn Sikkerhetsverdien, må Kunden avhjelpe slikt brudd straks ved å skyte inn penger, stenge posisjoner i Finansielle instrumenter eller på en annen måte Andre Begrensninger DEGIRO kan pålegge ytterligere éngangs eller permanente restriksjoner og andre Begrensninger med hensyn til Ordrer og posisjoner i penger og Finansielle instrumenter på Kunden fra tid til annen når DEGIRO anser dette nødvendig i lys av utviklingen på markedet eller i Kundens portefølje. Når anledningen oppstår kan dette bety at Kunden må stenge posisjoner i Finansielle instrumenter direkte eller vil måtte begrense bruken av Cash Margin eller Securities Margin. DEGIRO vil bestrebe seg på å informere Kunden om dette i så god tid som mulig via epost eller i WebTrader Justering av Begrensninger DEGIRO har fullmakt til fra tid til annen å justere Begrensningene, Sikkerhetsverdien og Risikoen og den måten disse blir beregnet. DEGIRO vil bestrebe seg på å informere Kunden om dette i så god tid som mulig via epost eller i WebTrader Brudd på Begrensninger DEGIRO har fullmakt til å avvise alle Instruksjoner som resulterer i brudd på eller økning av et brudd på én eller flere Begrensninger Prosedyre når Begrensninger er brutt Det er ikke uvanlig for banker og investeringsselskaper i Nederland at tjenesteyteren kun griper inn etter en periode på fem børsdager når Begrensninger er overskredet. DEGIRO følger en prosedyre som avviker fra dette med en markert kortere tidsperiode for å beskytte både Kunden og DEGIRO mot påføring av skade. DEGIRO gjør Kunden uttrykkelig oppmerksom på DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 17 av 23

18 følgende bestemmelser i denne artikkel 10. Videre detaljer om prosedyren når Begrensningene er brutt gis i dokumentet Netto likvideringsverdi, Risiko, Cash Margin og Securities Margin i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester Rapportering av brudd på en Begrensning Når et brudd på en Begrensning inntreffer på eller ved avslutningen av den Handledagen da Begrensningen er blitt brutt, rapporterer DEGIRO bruddet på Begrensningen til Kunden via WebTrader og hvis videre avtalt mellom Partene - via epost, tekstmelding eller annen måte. Når Begrensningen fortsatt er brutt ved utgangen av følgende Handledag, vil DEGIRO rapportere dette igjen til Kunden med en ny meddelelse. I begge meddelelser vil DEGIRO rapportere typen og omfanget av bruddet og rapportere til Kunden at de må avhjelpe bruddet på Begrensningen umiddelbart Inngrep DEGIRO Hvis bruddet på Begrensningen, som er blitt rapportert til Kunden, fortsatt er til stede kl 12:00 på den Handledag som følger etter den dagen DEGIRO gjorde sin andre meddelelse til Kunden (som beskrevet ovenfor), har DEGIRO fullmakt til å stenge eller selge Kundens posisjoner i nødvendig utstrekning for å avhjelpe bruddet på Begrensningen. Hvis bruddet relaterer seg til Sikkerhetsverdien kontra Risikobegrensning, vil DEGIRO bestrebe seg på å redusere Risikoen til maksimum 90% av Sikkerhetsverdien Direkte inngrep DEGIRO Hvis Risikoen blir høyere enn 125% av Sikkerhetsverdien på noe tidspunkt i løpet av en Handledag, vil DEGIRO informere Kunden om dette bruddet så snart som mulig etter at DEGIRO er blitt klar over bruddet. Med mindre Risikoen er redusert til under Sikkerhetsverdien på grunn av Kundens handlinger eller fluktuasjon i markedet, vil DEGIRO ha fullmakt til å stenge eller selge Kundens posisjoner etter at én time har gått etter å ha informert Kunden om bruddet. DEGIRO vil bestrebe seg på å redusere Risikoen til ikke mer enn 90% av Sikkerhetsverdien Brudd på Begrensning på grunn av DEGIROs innkreving av godtgjørelse Hvis kun Cash Margin begrensningen er brutt på noe tidspunkt og dette bruddet utelukkende er det direkte resultatet av DEGIROs innkreving av av sin egen godtgjørelse, gjelder en periode på ti Handledager før DEGIRO stenger eller selger Kundens posisjoner for å omgjøre bruddet. Artikkel 11. Godtgjørelser DEGIRO belaster Kunden for de kostnader som er pådratt av DEGIRO og for den godtgjørelse og rente som er avtalt mellom Partene for de tjenester som ytes av DEGIRO og Beleggersgiro til Kunden. DEGIRO debiterer disse beløpene fra Saldoen når de forfaller til betaling. Arten og omfanget av rente og godtgjørelser for DEGIRO er etablert i dokumentet Gebyrer i Ytterligere informasjon om Investeringstjenester og kan av DEGIRO justeres fra tid til annen. Artikkel 12. Informasjon, meddelelse 12.1 Personlig informasjon DEGIRO vil forvalte Kundens personlige opplysninger. DEGIRO behandler personlige data i samsvar med Lover og Regler og vil behandle disse data konfidensielt og ikke gi dem til tredjeparter med mindre og hvis: - dette er nødvendig for å yte tjenestene etter denne avtalen; - DEGIRO anser dette nødvendig for sikkerheten og integriteten til finanssektoren; og - disse data må gjøres tilgjengelig for en tredjepart i henhold til Lover og Regler. DEGIRO vil også kunne bruke den personlige informasjon som er mottatt fra Kunden for kommersielle formål. DEGIRO vil imidlertid ikke gjøre denne informasjonen kjent for andre parter enn Tilknyttede Parter. Kunden kan be om ikke å motta eposter fra DEGIRO og fra DEGIROs Tilknyttede Parter. Kundens personlige informasjon vil bli bevart av DEGIRO så lenge Kundeavtalen varer og så lang tid etterpå som er nødvendig for at DEGIRO skal overholde Lover og Reger. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 18 av 23

19 12.2 Supplerende informasjon Kunden er forpliktet til å gi all supplerende informasjon, så snart DEGIRO ber om det, som er nødvendig for at DEGIRO skal oppfylle sine forpliktelser etter Lover og Regler Endringer i informasjonen Kunden må rapportere endringer i den personlige informasjonen som er relevant for DEGIRO direkte til DEGIRO Hemmelighold Partene er enige om at de vil holde hemmelig all informasjon som de mottar fra hverandre på grunnlag av deres forhold etter Kundeavtalen og når det med rimelighet kan forventes at slik informasjon er konfidensiell, med mindre og så langt de er bundet av Lover og Regler til å utlevere denne informasjonen. I forbindelse med sine tjenester kan DEGIRO fra tid til annen ha informasjon som er viktig for Klintenes handler. Kunden aksepterer at DEGIRO under ingen omstendigheter er forpliktet til å advare eller gi råd til Kunden på grunnlag av slik informasjon Tredjeparter Kunden samtykker til utlevering av data til tredjeparter (så som aksjebørser og meglere) så langt dette er nødvendig for gjennomføringen av tjenester etter denne avtalen Data DEGIRO gjør prisinformasjon og annen data tilgjengelig for Kunden via Nettstedet. Åndsverkrettighetene til denne informasjonen kan tilhøre DEGIRO eller tredjeparter som DEGIRO innhenter informasjonen fra. Kunden vil kun bruke denne informasjonen for personlig bruk og ikke spre eller offentliggjøre den på noen annen måte Språk DEGIRO kommuniserer med Kundene på nederlandsk eller engelsk. DEGIRO er ikke forpliktet til å kommunisere på noe annet språk Kommunikasjonsmetode Partene er enige om at all skriftlig kommunikasjon mellom Partene vil kunne finne sted via post, epost og via Nettstedet Kontaktinformasjon for DEGIRO Instruksjoner og meddelelser fra Kunden via post eller epost til DEGIRO må sendes til følgende adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower 9th Floor Amstelplein HA Amsterdam Tlf: +31 (0) DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder side 19 av 23

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

Kundeavtale for marginhandel

Kundeavtale for marginhandel Kundeavtale for marginhandel innhold 1. Innledning 02 2. Våre tjenester og handel mellom deg og oss 02 3. Interessekonflikter 03 4. Pristilbud 03 5. Starte en transaksjon 04 6. Flere transaksjoner 04 7.

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Ytterligere Investeringsinformasjon Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39 Kundeavtale person Kundeavtale person Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) Navn: Arctic

Detaljer

NRP Securities ASA NRP

NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 00 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår er utarbeidet

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS Revidert pr. 23. september 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 17. november 2014 RS Platou Finans Shipping AS

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Gjeldende fra 11. juni 2014*

Gjeldende fra 11. juni 2014* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter Gjeldende fra 11. juni 2014* *Erstatter versjon av

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS Sist endret 1. juli 2010 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold

Detaljer