TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:"

Transkript

1 TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger følgende dokumenter vedlagt: Stk Stk Signert ordrebekreftelse. Vedlegg til ordrebekreftelse Du vil alltid bli oppringt av Firmahjelp umiddelbart etter vi har mottatt bestillingen, slik at vi kan gjennomgå instruksjonen sammen pr telefon. Med vennlig hilsen Navn:

2 Instruksjon vedrørende utfylling av ordrebekreftelse: Navnevalg: Dere velger selv engelsk og norsk selskapsnavn. Vi vil kontrollere at navnene er mulige å få registert etter mottak av instrusjonen fra Dere. Det er ikke krav til likt navn i England og i Norge. Men det er hensiktsmessig å søke å få til likhet i navnene. Det norske navnevalget kan benytte endingen NUF, LTD eller Limited. Du kan også velge og ikke ha noen ending i det norske selskapsnavnet. Engelsk selskapsnavn kan ikke inneholde bokstavene ÆØÅ, eller beskyttede ord som bank, group, holding, international, unlimited etc. Aksjekapital: Dere velger selv antall aksjer à 1 GBP. Det er ingen krav til nedre aksjekapital. Aksjekapitalen settes inn på filialens norske bankkonto, og bokføres som innskutt egenkapital. Det normale er 100 aksjer a 1 GBP. Selskapets norske adresse: Dere skriver inn selskapets norske adresse som dere ønsker. Vær klar over at dette må være en fysisk adresse, og det er hit selskapsdokumentajson blir sendt i retur fra Brønnøysundsregisteret. Vi gjør dere oppmerksom på at dere bør merke postkassen med selskapsnavn, og evt informere posten, slik at posten kommer frem. Bransje: Dere skriver kort og konkret hva selskapet skal drive med. Dette benytter Brønnøysundsregisteret til å definere bransjekode, som igjen benyttes av Statistisk Sentralbyrå. Brønnøysund vil selv sette bransjekode, slik at det er viktig å være så konsis som mulig. Personer/Roller: Følgende roller må besettes i Norge: Daglig leder, Styreformann og varamedlem. Det må være minimum være 2 personer for å registrere et NUFselskap. Styreformann og varamedlem må være forskjellige personer. Daglig leder kan også være styreformann eller varamedlem. Har en 3 eller flere personer i styret, slipper en varamedlem. Alle som skal ha signaturrett må også være Director i England. Den vanligste setupen for eneeier selskap er som følger. Eier er Director med signaturrett, Styreformann og Daglig leder, mens en annen person er varamedlem. Ved behov for flere enn 2 personer vennligst benytt vedlegg. Ved behov for selskaper som aksjeeiere vennligst informer om dette i eget vedlegg.

3 Til Firmahjelp Faxnr ORDRE BEKREFTELSE Det engelske selskap: Firmanavn Limited Aksjer av 1 Det norske selskap: Firmanavn Kontoradresse Postnr / Post sted Kommune Telefonnr Bransje/virksomhet1 Bransje/virksomhet2 Bransje/virksomhet3 * Faktura informasjon: Kode Veil pris første år eks mva NOK: 5000,- Pris år 2 eks mva NOK 2000,- Betalingsbetingelser Netto pr 10 dager Vedlegg: Ja: Nei: (sett kryss) Jeg bekrefter herved å bestille Firmahjelp sin tjeneste. Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundsregistrene på kr 2500,-. Jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene for tjenesten. Jeg er inneforstått med at Firmahjelp sin tjeneste er etableringen og vedlikehold av selskapsstruktur, og ikke spesifikk rådgivning. Jeg er blitt oppfordret til å søke profesjonell juridisk rådgivning for min spesielle situasjon. Sted: Dato: Signatur: Navn: *Dersom flere enn 2 personer skal være involvert i selskapet må eget vedleggs skjema fylles inn.

4 Vedlegg til ordrebekreftelse Sted: Dato: Signatur:

5 A V T A L E V I L K Å R F O R F I R M A H J E L P 1. PARTER Firmahjelp er et selskap med navn, Firmahjelp med organisasjonsnummer: og forretningsadresse: Nedre Vollgt. 5, 0158 Oslo. Firmahjelp er et norskregistrert utenlandsk foretak med begrenset ansvar. "Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår en avtale med Firmahjelp 2. AVTALE INNGÅELSE Avtalen om levering av en tjeneste er inngått når Kunden har sendt inn bestilling ved hjelp av faks, post, e-post eller web. Ved bestilling aksepterer Kunden disse vilkår. Firmahjelp vil underrette Kunden pr post, telefon eller e-post, dersom ytterligere informasjon er nødvendig. Kunden gir også samtykke til at Firmahjelp kan kontakte Kunden vedrørende andre spesielt gunstige tilbud. 3. SÆRLIG OM TJENESTEN Tjenesten som skal leveres av Firmahjelp er: Etablering av et engelsk selskap med begrenset ansvar og tilhørende norsk filial av dette selskap. Firmahjelp oppretter en lovpålagt registrert adresse, og videresender all offisiell post til Kunden. Firmahjelp utfører den lovpålagte sekretærtjenesten for Kunden. Firmahjelp håndterer alle nødvendig korrespondanse mot de engelske myndigheter, for kunder som har all sin virksomhet i Norge, og hvor det ikke gjøres økonomiske transaksjoner i det engelske selskap. 4. KUNDENS ANSVAR Kunden må umiddelbart varsle Firmahjelp hvis en av følgende punkter inntreffer: a) Kunden endrer sin adresse. b) Kunden etablerer virksomhet i det engelske selskapet. c) Kunden gjør endringer i eier strukturen eller selskaps strukturen. Kunden plikter å: a) Returnere alle nødvendige dokumenter til firmahjelp innen avtalt tid b) Betale gjeldende avgifter innen forfall. c) Forholde seg til de norske myndighetene og norsk lov Firmahjelp har rett til å avslutte levering av tjenesten med øyeblikkelig virkning dersom: a) Kunden innen gitte frist og tross for purringer ikke gir de nødvendige opplysninger som Firmahjelp ber om for å levere den avtalte tjenesten. b) Kunden etter Firmahjelp sin vurdering er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov, eller c) Kunden ikke betaler avgiften innen avtalt tid. Ved en slik avslutning plikter Firmahjelp å straks varsle Kunden om at tjenesten opphører. 5. AVGIFTER Kunden plikter å betale avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for Firmahjelp sine tjenester. Firmahjelp har rett til å foreta endringer i avgiftene, herunder innføre ny avgift. Ved eventuelle endringer til ugunst for Kunden skal Kunden varsles skriftlig minst to måneder før endringen trer i kraft. Endringer av avgiftene kan likevel gjennomføres med kortere varsel dersom det skyldes endringer av avgiftene fra underleverandører, endringer i valutakurser, offentlige skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker Firmahjelp sine kostnader i forbindelse med tjenesten. 6. BETALINGSVILKÅR Tjenesten betales ved bestilling hvis ikke avtale om faktura er avtalt. Dersom betaling mot faktura avtales gjelder 10 dagers netto betalingsbetingelse. Ved forsinket betaling har Firmahjelp rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan Firmahjelp kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse til kravet i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter. 7. KREDITT/KREDITTVURDERING Firmahjelp kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyrå. Firmahjelp har rett til å avvise en bestilling. 8. TAUSHETSPLIKT Firmahjelp, dets ansatte og andre som opptrer på vegne av Firmahjelp, plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov 9. ENDRING AV VILKÅR Firmahjelp kan endre vilkårene. Endring av vilkårene må varsles Kunden og kan tidligst tre i kraft to måneder etter at slikt varsel er sendt. Ved vesentlige endringer i vilkårene har Kunden rett til å si opp avtalen med øyebikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter. 10. OPPSIGELSE OPPHØR AV AVTALEN Avtalen løpet i ett år fra avtale inngåelse, og fornyes med ett år av gangen, dersom den ikke er sagt opp skriftlig av en av partene senest 30 dager før avtales slutt. 11. ERSTATNING Firmahjelp er ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Firmahjelp sin side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Firmahjelp sitt erstatningsansvar er uansett begrenset til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak 12. KOMMERSIELL UTNYTTELSE Kunden har ingen rett til å videreselge tjenesten uten skriftlig tillatelse fra Firmahjelp. 13. LOVVALG Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domsstoler med Oslo Byrett som verneting

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Betingelser for bruk av ESSO Kontokort for Diesel Express Gyldighet ESSO Kontokort

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkår ( Vilkårene ) gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 25.08.2014. 1. Generelt 1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap

Detaljer