ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS."

Transkript

1 ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere kabel-tv til kunden, betaler ikke kunden noe for forsøket med mindre annet er avtalt. 1.2 Bestilling av tjenester Bestilling av tjenester via web/telefon/brev, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Dersom en kunde tar i bruk tjenester fra Alpin Infra AS uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår. 1.3 Parter Alle juridiske og myndige personer med hytte eller leilighet i Hafjell og med kabel-tv som er tilknyttet Alpin Infra AS kabelnett kan i utgangspunktet bestille kabel-tv fra Alpin Infra AS. Alpin Infra AS står fritt til å bestemme om selskapet skal levere kabel-tv til, og kan uten å måtte oppgi grunn avslå å levere kabel-tv til kunde/kunder som bestiller/ønsker slik leveranse. Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av kundene. 2. Angrerett Kunden har i henhold til angrerettsloven rett til å gå fra avtale om leveranse av tjenester ved å gi Alpin Infra AS melding om dette innen 14 dager etter at den aktuelle avtalen er bekreftet av Alpin Infra AS. Melding om bruk av angrerett bør av bevismessige hensyn være skriftlig. Ved bruk av angrerett faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Kunder som har bestilt tjeneste på annen måte enn ved telefonsamtale etter uanmodet oppringing fra Alpin Infra AS ( telefonsalg ) og så mottar leveranse før angrefristens utløp, plikter ved bruk av angrerett å betale for etablering og mottatt leveranse, av angjeldende tjeneste. Ved bruk av angrerett er kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt utstyr mottatt fra Alpin Infra AS i forbindelse med den aktuelle avtalen. Kunden plikter selv å bære kostnadene med retur av mottatt utstyr. Dersom kunden avbestiller etter angrefristens utløp, men før leveransen er 1

2 gjort tilgjengelig, plikter kunden å betale et avbestillingsgebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Etter at leveransen er gjort tilgjengelig for kunden og angrefristen er utløpt, gjelder de vilkår for oppsigelse som følger av pkt. 8 nedenfor. 3. Tjenestene 3.1 Tjenestenes innhold Alpin Infra AS gir kunden kabel-tv gjennom eget nett. Kabel-TV skal normalt være tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. Intern kabling og modifikasjon av kabel-tv-uttak som måtte være nødvendig for å levere tjenestene til boligen er kundens eget ansvar. Om kunden ønsker fremføring av nye kabler og kontakter må kunden betale tillegg for dette, utover etableringsprisen fra Alpin Infra AS i henhold til Alpin Infra AS gjeldende prisliste for dette. 3.2 Leveranse Tjenestene skal leveres innen rimelig tid etter kjøpet hvis ikke noe annet er avtalt. Kunden vil få oppgitt en forventet leveringstid. Dersom levering ikke har funnet sted innen rimelig tid etter leveransedato, er levering forsinket. Ved forsinket levering gjelder vilkårene pkt om erstatning tilsvarende. Ved en vesentlig forsinkelse av forventet leveranse og dato kan kunden heve kjøpet, jf vilkårenes pkt Kunden skal gi melding om heving av kjøpet innen rimelig tid etter at en forsinkelse er oppstått. 3.3 Kundens bruk av tjenestene Kunden kan kun bruke sitt kabel-tv abonnement i den boenhet abonnementet gjelder og kan ikke la andre utenfor boenheten få tilgang. 4. Priser 4.1 Abonnementspriser Kunden betaler engangs etableringspris, månedlig abonnementsavgift samt frakt av evt. utstyr. Prisene fremgår av Alpin Infra AS til enhver tid gjeldende prisliste. Kostnader som tilkommer ved bruk av kundeservice og spesielle valgfrie tjenester fremkommer i Alpin Infra AS til enhver tid gjeldende prisliste. Prisendringer varsles i henhold til pkt Tilleggstjenester Priser på tilleggstjenester følger av egne prislister og eventuelt egne vilkår. 5. Fakturering Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av abonnement, Dette gjelder ikke dersom kunden allerede har betalt etableringsgebyr i 2

3 henhold til gjeldende prisliste fra Alpin Infra AS.Betaling anses utført først når beløpet er innkommet på Alpin Infra AS sin bankkonto. Kunder faktureres forskuddsvis for faste avgifter hvert kvartal. Første faktura vil således dekke etablering og abonnement fra tilknytningstidspunktet frem til og med første hele termin (kvartal). Abonnementet faktureres fra den dato tjenesten er gjort tilgjengelig for kunden. Tilleggstjenester kan faktureres både fra Alpin Infra AS og Alpin Infra AS samarbeidspartnere, og kan ha egne faktureringsrutiner. 6. Kundens betalingsplikt Den som er registrert som kunde hos Alpin Infra AS, er ansvarlig for betaling av tjenester Alpin Infra AS eller Alpin Infra AS samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tjenestene. Betalingsplikt løper selv om levering er helt eller delvis stengt i medhold av pkt Varsel og endringer 7.1 Endringer fra kundens side Varsel Endringer som har betydning for abonnementet skal om mulig meldes til Alpin Infra AS 6 uker før endringen trer i kraft, og Alpin Infra AS vil kunne bruke inntil 6 uker etter meldt endring for å gjennomføre denne Flytting Kunden kan ikke ta med seg abonnementet dersom han flytter. 7.2 Endringer fra Alpin Infra AS side Varslingsfrister Vesentlige driftsforstyrrelser som Alpin Infra AS kan forutse eller kontrollere, oppsigelse i henhold til vilkårene under pkt. 8.2, overdragelse av kontraktsposisjoner i medhold av vilkårenes pkt. 9.2, endringer av vilkårene som ikke er til kundens fordel, økning i prisene, samt stenging i medhold av vilkårene pkt. 12.3, vil bli varslet av Alpin Infra AS minst en måned i forveien. Også andre forhold ved tjenesten som berører kunden vil bli forsøkt varslet i rimelig tid. Alpin Infra AS kan dog unnlate å varsle eller gi kortere varsel, dersom offentligrettslige regler eller hensynet til andre kunder, forhindrer Alpin Infra AS fra å varsle minst en måned i forveien. Alpin Infra AS forbeholder seg rett til uten foregående varsel å 3

4 stenge kunders tilgang til nettverket dersom Alpin Infra AS får kjennskap til at kunden misbruker tjenesten til lovovertredelser eller brudd på tredjepersons rettigheter, herunder spredning av barneporno, rasistiske ytringer, ærekrenkelser eller brudd på opphavsrettigheter. Dette gjelder for de kunder som er tilknyttet bredbånd Varslingsmåte Varsel sendes til kundens registrerte e-postadresse med mindre annet er avtalt. Varsel om stenging kan også inntas i faktura eller brev til kunden. 8. Oppsigelse 8.1 Oppsigelse fra kunden Abonnement uten bindingstid Kunder kan bringe abonnementet til opphør med virkning fra 3 måneder etter at melding om oppsigelse har kommet fram til Alpin Infra AS, regnet fra utgangen av oppsigelsesmåneden Abonnement med bindingstid Kunder kan bringe abonnementet til opphør med virkning fra 6 uker etter at melding om oppsigelse har kommet fram til Alpin Infra AS. Dersom en kunde sier opp en bindingsavtale før bindingstiden er utløp må kunden betale til Alpin Infra AS et gebyr for oppsigelse av bindingstid i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. 8.2 Oppsigelse fra Alpin Infra AS Oppsigelse av en eller flere tjenester, herunder som følge av at Alpin Infra AS avslutter leveranse av angjeldende tjeneste, varsles i henhold til pkt Overdragelse 9.1 Overdragelse fra kunden Kunden kan kun overføre kabel-tv-abonnementet til ny abonnement som overtar den boenhet kabel-tv abonnementet gjelder, og gi melding om dette til Alpin Infra AS. Overdragelse kan kun finne sted etter Alpin Infra AS godkjennelse fra ny kunde og fra den dertil påfølgende fakturaperiode. Kunden er ansvarlig for abonnementet inntil ny kunde er registrert og godkjent av Alpin Infra AS. Overdragelse av kabel-tv-abonnement skjer for øvrig i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Ved dødsfall, eller dersom kunden har flyttet fra husstanden og andre medlemmer av husstanden skal overta kabel-tv-abonnementet, kan overdragelse av linjen dog finne sted uten omkostninger ved melding fra den som ønsker å overta abonnementet. 4

5 Overtakelse av abonnement kan ikke finne sted til ny adresse. Personlig betingelse knyttet til abonnementet kan ikke overdras og den linjen overdras til må tegne nytt abonnement til nye betingelser. 9.2 Overdragelse fra Alpin Infra AS Alpin Infra AS forbeholder seg rett til å kunne overdra sine rettigheter og plikter knyttet til abonnementet til en annen egnet leverandør såfremt dette ikke er urimelig for kunden. 10. Feil eller mangler ved produktet 10.1Reklamasjon Før feil meldes til Alpin Infra AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at kabel-tv ikke fungerer slik Alpin Infra AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Alpin Infra AS slik at Alpin Infra AS kan iverksette tiltak for avhjelp, se neste punkt. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Alpin Infra AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen Avhjelp Alpin Infra AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Alpin Infra AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen utover det som måtte være avtalt med Alpin Infra AS, betaler ikke Alpin Infra AS disse utgiftene Erstatning Direkte tap Alpin Infra AS er kun ansvarlig for direkte tap som skylder mangel ved tjenestene. Dette gjelder likevel ikke hvis Alpin Infra AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Alpin Infra AS kontroll, og som Alpin Infra AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Kabelnettet er et analogt nett som på enkelte TV som ikke er tilpasset dette kunne gi en dårligere kvalitet på bildet. Alpin Infra AS vil nå kunne tilby digitale signaler innen kort tid. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som følge av mangelen. Alpin Infra AS er også ansvarlig for skade som av Alpin Infra AS ved uaktsomhet er forøvd på kundens eiendom og eiendeler for øvrig, ved montering, installasjon og kabelføring og som overskrider det som er nødvendig for monteringen Indirekte tap Alpin Infra AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Alpin Infra AS side. Som indirekte tap regnes slik som : 5

6 Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd). Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsalg). Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjeperson faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av Alpin Infra AS og gjenstander som utstyret brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk Alpin Infra AS samlede ansvar Alpin Infra AS samlede erstatningsansvar er begrenset til kr for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Alpin Infra AS side Heving Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Alpin Infra AS side. 11. Behandling av personopplysninger 11.1Innhenting og bruk av personopplysninger Ved bestilling av abonnement vil opplysninger som kunden oppgir bli lagret i Alpin Infra AS kundebase. Det vil også bli innhentet kredittvurdering av kunden, jf vilkårenes pkt Opplysningene blir lagret til bruk ved levering av tjenesten, varsling i henhold til vilkårenes pkt. 7.2 om fakturering. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføring eller utlevert til andre med mindre Alpin Infra AS er rettslig forpliktet til dette. Kunden har på forespørsel rett til innsyn, jf personalopplysningsloven 18, og kan kreve uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet. Unntak fra retten til informasjon følger av personopplysningsloven Taushetsplikt Alpin Infra AS og de ansatte i Alpin Infra AS plikter å bevare taushet om opplysninger vedr. kundens bruk av produktet. Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Alpin Infra AS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. 12. Kundens mislighold m.v Betalingsmislighold fra kunden Ved betalingsmislighold vil Alpin Infra AS sende inkassovarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. 6

7 Kunden vil bli belastet med forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling og purregebyr slik dette fremkommer av Alpin Infra AS til enhver tid gjeldende prisliste. Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke kunne bli påregnet levert før gjelden er betalt eller på annen måte bortfalt Erstatning Hvis utstyr tilhørende Alpin Infra AS går tapt eller skades mens utstyret befinner seg hos kunden, er kunden objektivt ansvarlig. Ved tap eller uopprettelig skade svarer kunden erstatning med en sum i henhold til enhver tid gjeldende prisliste Stenging Alpin Infra AS kan stenge kundens tilgang til tjenesten helt eller delvis om kunden misligholder sine forpliktelser etter abonnementsavtalen, herunder ved ikke å betale i henhold til faktura sendt fra Alpin Infra AS. Tilsvarende stenging kan iverksettes av Alpin Infra AS om det foreligger mislighold som omtalt i bokstav b til de nedenfor vilkårene i 12.4 eller om kunden utøver aktiviteter, som kan forringe tjenestekvaliteten for andre brukere. Før stenging vil kunden bli informert av Alpin Infra AS. Dersom en stengt forbindelse gjenåpnes, vil det påløpe et gjenåpningsgebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste Heving Alpin Infra AS kan med øyelikkelig virkning heve avtalen og kreve alt utstyr som tilhører selskapet returnert/utlevert ved vesentlig mislighold fra kundens side. Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom: Kunden ikke betaler etter andre gangs purring. Kunden bruker utstyr som ikke er typegodkjent. Kunden bruker tjenesten i strid med offentligrettslige regler. Kunden på annen måte grovt misbruker tjenesten. Kunden deler linjer med andre enn i sin husstand. 13. Ekstraordinære bruksrestriksjoner I nødssituasjoner, ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout, alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, kan Alpin Infra AS avbryte tjenesten helt eller delvis. Alpin Infra AS har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endring av tjenesten som Alpin Infra AS anser nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker og/eller av hensyn til lover, vedtak og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Alpin Infra AS er uten ansvar for kostnader, tap eller skade som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Alpin Infra AS vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig. Det kan skje endringer som gjør at Alpin Infra AS ikke lenger kan levere tjenestene. Dette medfører at tjenestene må stenges. 7

8 Stenging og avbrudd av tjenestene varsles i henhold til vilkårenes pkt Endring i vilkårene Alpin Infra AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av lover, vedtak og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Ved vesentlige endringer i vilkårene har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter. Endringer av vilkårene varsles i henhold til vilkår pkt Tvister Tvistene mellom kunden og Alpin Infra AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Øyer kommune som rett verneting. 16. Overdragelse av rettigheter og forpliktelser Alpin Infra AS står fritt til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter nærværende avtale til andre, herunder sette bort driften av anlegget til andre. Denne avtale kan også avløses av en felles avtale med den velforening som den enkelte kunde står som registrert medlem av. Alpin Infra AS står fritt til å bruke underleverandører/samarbeidspartnere. 17. Avtaleeksemplarer Nærværende abonnementsvilkår utstedes i to eksemplarer, ett til hver av partene. 8

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer