Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013"

Transkript

1 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm AS, organisasjons nr.: MVA, heretter kalt Mobilarm. Avtalen mellom kunden og Mobilarm består av følgende dokumenter: - Mobilarms alminnelige vilkår for tjenester. - Eventuelle særlige skriftlige avtaler mellom Mobilarm og kunden. - Klistremerker Vilkårene viker for eventuelle spesielle vilkår fastsatt for de respektive tjenester. Uavhengig av om det er inngått særskilt avtale anses kunden for å ha akseptert Mobilarms avtalevilkår når tjenesten er tatt i bruk. Avtalen mellom Mobilarm og kunden om levering av tjenester inngås ved at Mobilarm mottar bestilling fra kunde eller en Mobilarm forhandler etter avtale med kunden. Registrering skjer elektronisk. Ved registrering aksepterer kunden abonnementsvilkårene for tjenesten. Mobilarm forbeholder seg retten til å foreta en kreditt/kontroll/vurdering av kunden. START AV TJENESTEN: Mobilarm-tjenesten kan tas i bruk så snart du er registrert som kunde med aktivt abonnement og har registrert dine eiendommer i databasen. Registrering kan gjøres fra web-siden 2. PRISER OG AVGIFTER: For bruk av tjenesten skal kunden til enhver tid betale i henhold til avtalte priser for Mobilarms tjenester, samt eventuelt avtalte avgifter. Samtlige priser og avgifter er eksklusive merverdiavgift, øvrige skatter og pålegg. Endringer av priser og avgifter kan gjennomføres på kort varsel dersom det skyldes endringer av avgifter eller andre betingelser fra underleverandør, endringer i valutakurser, skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker Mobilarms kostnader i forbindelse med tjenesten. Normalt skal prisendringer varsles minimum 14 dager før prisendring trer i kraft. 3. BETALINGSVILKÅR Fast abonnementsavgift faktureres forskuddsvis hvert halvår. Mobilarm sender regningen til den som er registrert som kunde. Kunden er ansvarlig for betaling av de tjenester som er bestilt eller benyttet. Regningen skal betales i norsk valuta innen oppgitt forfallstidspunkt. Ved forsinket betaling har Mobilarm rett til å kreve forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.m. samt erstatning til dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter. Mobilarm har i tillegg rett til å kreve faktureringsgebyr. For kunder som ikke benytter Avtalegiro vil det tilkomme et fakturagebyr per faktura. Ved utsendelse av betalingsvarsel vil det påløpe et purregebyr som blir innkrevd på betalingsvarselet. Mobilarm kan på et hvert tidspunkt kreve at kunden stiller sikkerhet

2 for riktige betaling ved forfall. Det er ingen skjulte ekstrakostnader tilknyttet tjenesten kun fast månedlig beløp, samt etableringskostnad ved oppstart. Abonnementet er uavhengig av hvor mange SMS som til en hver tid blir sendt ut. Det må registreres ett abonnement pr bygg. For eiendomsforvaltere med flere bygg, vil disse faktureres samlet 5. OPPSIGELSE/ OPPHØR Avregistrering av bygg kan gjøres når som helst, men vil ikke medføre refusjon av innbetalt beløp. Oppsigelse til Mobilarm må være skriftlig. Mobilarm returnerer bekreftelse på mottatt oppsigelse. Mobilarm stenger kundens tjeneste ved oppsigelsestidens utløp. Ved alvorlig misbruk eller vesentlig mislighold kan Mobilarm si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Betalingsmislighold utover betalingspåminnelsen (minimum 14 dager) er å anse som vesentlig mislighold. Ved stenging av tjenester har Mobilarm 30 dagers varslingsfrist til berørte kunder. 6. REKLAMASJON PÅ REGNING Reklamasjon på faktura må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp. 7.PRISAVSLAG Dersom kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av vesentlige feil i Mobilarms aksessnett har kunden krav på prisavslag av eventuelt innbetalt abonnementsavgift for den tilsvarende perioden. 8.TILKNYTNING OG LEVERINGSTIDSPUNKT Tilknytningen og leveringen av tjenester skal skje til avtalt tidspunkt. Mobilarm er berettiget til å utsette leveringstidspunkt dersom dette er forårsaket av forsinkelse fra andre leverandører eller teleoperatører. Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles om utsettelsen. Tilknytning av kunden til Mobilarms aksessnett forutsetter at kunden har en fungerende tilknytning. Mobilarm forbeholder seg retten til å selge tilleggstjenester basert på utstyr levert til kunde. Dette kan imidlertid bare skje etter samråd med kunde. Kunden plikter å gi Mobilarm skriftlig beskjed innen fjorten (14) kalender dager dersom kunden flytter, endrer eller sier opp sin avtale med angitt teleoperatør. Om kunden unnlater å gi slik melding og kundens tilknytning til Mobilarm nett uberettiget benyttes av andre, er kunden erstatningsansvarlig for Mobilarms kostnader. 9. EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER Mobilarm har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer av aksessnettet som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessig årsaker. Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter Telelovens 1-4 er nødvendig (liv, helse, nettintegritet m.v.) kan bruksbegrensningen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at kunden varsles omgående deretter. I nødssituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller kriselignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Mobilarm rett til å gjennomføre følgende tiltak: Avbrudd i tjenesten

3 Begrensning av tjenestefasiliteter Avskjæring av adgangen til tjenesten for nye kunder Mobilarm er uten ansvar for tap som kunden måtte bli påført som følge av ovenfor nevnte tiltak. Mobilarm leverer brannvarsling via SMS til registrerte mobiltelefoner, dersom de befinner seg i bygningens område. Mottakker av SMS har akseptert vilkår og betingelser som gjelder for registrering av mobiltelefon. 10. LOKALISERING Tjenestens nøyaktighet kan variere avhengig av typografi og befolkningstetthet. Mobilarm tar ikke ansvar for konsekvenser som måtte oppstå som følge av feil eller unøyaktigheter i lokaliseringstjenesten. 11. PERSONVERN: Lokalisering av Mobilarms sluttbrukere forutsetter at brukerne har gitt sitt samtykke til dette og akseptert vilkårene for tilknyting. Ved å registrere seg for tjenesten har brukerne godtatt å bli lokalisert og til å mota SMS kun for varsling om brann. Brukerne vil alltid kunne avregistrere seg fra tjenesten, eller midlertidig stanse tjenesten. Brukere som stanser eller midlertidig stopper tjenesten, vil ikke kunne mota brannvarsling via SMS. Mobilarm overvåker ikke bruk av tjenesten utover det som er nødvendig for sikre korrekt fakturering. Mobilarm logger derfor tidspunkt for søk etter abonnenter i området etter initiativ fra bygningens brannsentral. Informasjon om brukers lokasjon lagres aldri, informasjonen blir kun brukt til utsendelse av brannvarsling på SMS. Vi utleverer ikke informasjon om bruk av tjenesten til noen, men forbeholder oss imidlertid denne retten hvis vi anser det som nødvendig for å overholde loven, følge rettslige prosesser eller sikre at du som bruker overholder disse vilkårene. 12. RETNINGSLINJER FOR BRUK Tjenesten Mobilarm er ikke ment å erstatte den audiotive brannvarslingen eller annen lovpålagte brannverntiltak. Du har ikke rett til å bruke Mobilarm på en måte som er lovstridig. Brukerkonto skal benyttes av personer som på vegne av registrerte eiendommer har fullmakt til dette. Du er personlig ansvarlig for all aktivitet tilknyttet din brukerkonto. Du har ikke rett til å registrere eiendommer for Mobilarms tjenester, uten byggeiers samtykke. Du plikter å varsle oss med én gang dersom det skjer uautorisert bruk av tjenesten eller ved ethvert brudd på sikkerheten som du gjøres kjent med. Det er ikke tillatt å skaffe seg tilgang til /eller bruke tjenesten ved hjelp av automatiserte prosesser eller tjenester. Du kan heller ikke innhente eller forsøke å innhente data fra tjenesten, unntatt i tilfeller der vi med hensikt gir deg dataene eller gjør dem tilgjengelig for deg. Videre må du ikke bruke tilgangen til tjenesten til å innhente data for å utforme, utvikle eller oppdatere andre systemer, ei heller kreve betaling av andre for å bruke tjenesten -direkte eller indirekte. De ansatte i Mobilarm er forpliktet til å bevare taushet overfor uvedkommende om kundens bruk av tjenesten og innholdet i tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov. 13. TILGJENGELIGHET: Tjenesten skal normalt være tilgjengelig til alle tider, men det tas forbehold mot nedetid i forbindelse med vedlikehold, både i selve mobilarm-tjenesten, i lokaliseringstjenesten hos mobiloperatørene og hos involverte alarmselskaper. Mobilarm tar ikke ansvar for konsekvenser som vil kunne oppstå ved feil i overføring fra kunde til alarmselskap, feil i overføring fra alarmselskap til Mobilarm, feil i

4 brannsentral eller feil hos teleoperatørene. Ansvarlig kontaktperson for de gjeldene bygninger er selv ansvarlig for å merke bygningens hovedinnganger med Mobilarms tilsendte emblem. Dette for å informere offentligheten om at tjenesten er installert. Tjenesten er tilgjengelig i Norge og for abonnenter i Telenors og NetComs mobilnett. Mobilarm er avhengig av at oppgitte informasjon vedr vaktselskap eller alarmovervåkningssentral er operative. Dersom det skjer endringer i abonnement, leverandør eller i brannsentral, må Mobilarm underrettes umiddelbart. Dersom Mobilarm ikke blir informert om endringer, vil kunne medføre at Mobilarm tjenesten ikke fungerer. 14. OVERTAGELSE AV AVTALEN: Avtalen mellom Mobilarm AS og kunden kan ikke overdras uten skriftlig samtykke fra Mobilarm AS. Mobilarm kan overdra avtalen til selskap innen samme konsern. 15. FEILRETTING / SERVICE Ved meldt feil skal Mobilarm iverksette feilsøking snarest mulig. Mobilarm plikter å varsle alarmmottaker ved planlagt arbeid i nettet som vil kunne forstyrre overføringen. På samme måte plikter kunde å varsle Mobilarm ved planlagt arbeid på intern nettet. Mobilarm er ikke ansvarlig for feilretting og oppetid i kundens eget data- eller telenett. Ved registrert feil på aksessnettet gjelder den enkelte operatørs servicevilkår. 16. ENDRING AV VILKÅR Endringene av vilkårene må varsles til kunden og kan tidligst tre i kraft den påfølgende faktureringsperioden etter varsel er sendt. Varslingen kan skje ved annonse i riksdekkende avis. 17. ERSTATNING Ved feil eller mangler ved tjenestene som er forårsaket av uaktsomhet fra Mobilarm side, har kunden rett til erstatning for direkte tap. Mobilarm er ikke ansvarlig for driftsavbrudd og mangler ved tjenesten som skyldes kunden selv eller forhold utenfor Mobilarms kontroll. Hvis feilen skyldes kunden selv, eksempelvis ved tilknytning av galt utstyr eller feilhåndtering, kan Mobilarm kreve sine utgifter med feilsøk og utbedring o.l. dekket av kunden. Med mindre noe annet er fastsatt i vilkårene for den enkelte tjeneste, er erstatningsansvaret begrenset til en (1) kvartalsavgift for avtalte tjenester. Ansvarsbegrensningen gjelder dog ikke ved utvist grov uaktsomhet. Mobilarm svarer ikke i noe tilfelle for indirekte tap som f.eks. omsetningstap, produksjonsbortfall eller tap som er påført tredjemann. Krav på erstatning må fremsettes innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget. 18. TVISTER Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Kunde som mener at Mobilarm ved levering av tjenestene ikke har forholdt seg i samsvar med Teleloven med tilhørende forskrifter, kan bringe saken inn for Post- og Teletilsynet til avgjørelse.

5 19. FORCE MAJEURE Hvis gjennomføringen av leveransen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad kompliseres av hendelser som brann, naturkatastrofer eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, herunder ikke oppfyllelse fra underleverandører, opphører partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og så lang tid forholdet varer.

PRISLISTE Gjeldende fra 1.10.2007

PRISLISTE Gjeldende fra 1.10.2007 ALTEL IP - Tjenester PRISLISTE Gjeldende fra 1.10.2007 ALTEL IP - Overvåket alarmoverføring via trådbasert IP-aksess ALTEL IP er det eneste produktet på markedet som viderefører full funksjonalitet for

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer