VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv"

Transkript

1 VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til privat- og bedriftskunder ("Kunden"). Vilkårene består av generelle vilkår som gjelder for alle tjenestene og spesielle vilkår for de ulike typer tjenester som leveres. Avtalen mellom T3 Senior Norge A/S og Kunden består blant annet av følgende: 1. Tilbud/ aksept 2. Den til enhver tid gjeldende prisliste på Senior Norge A/S.no (www.t3norge.no under etablering) 3. Spesielle leveringsvilkår 4. Generelle leveringsvilkår Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal ovennevnte dokumentrang gjelde. 2. AVTALEPARTER/ OVERDRAGELSE AV AVTALEN/ VIDERESALG 2.1 Avtaleparter Avtaleparter er T3 Senior Norge A/S og den fysiske eller juridiske person som er registrert som Kunde. Ved inngåelsen av avtalen skal Kunden gi følgende opplysninger til T3 Senior Norge A/S: - Fysiske personer skal gi opplysninger om navn, folkeregistrert adresse, fødselsdato og nasjonalitet - Juridiske personer skal oppgi navn, adresse og organisasjonsnummer, og kunne fremvise signatur/prokura/fullmakt - Eventuelle eksisterende telefonnummer Adresseendringer eller andre endringer som er av betydning for kundeforholdet må straks meldes til T3 Senior Norge A/S. Kunden kan ikke sende brev eller utlevert utstyr ved postoppkrav til T3 Senior Norge A/S. 2.2 Overdragelse / videresalg Kunden kan ikke overdra avtalen eller videreselge T3 Senior Norge A/Ss tjenester til andre uten skriftlig samtykke fra T3 Senior Norge A/S. I forbrukerforhold kan overdragelse til medlem av samme husstand ikke nektes uten saklig grunn. Før slik overdragelse finner sted, kan T3 Senior Norge A/S kreve at samtlige økonomiske forpliktelser overfor T3 Senior Norge A/S er betalt. 3. T3 SENIOR NORGE A/Ss YTELSER - LEVERINGSTIDSPUNKT T3 Senior Norge A/S plikter å levere tjenesten innen den tid, i det omfang og med den kvalitet som fremgår av T3 Senior Norge A/Ss tilbud, etter å ha mottatt bestilling fra Kunden i henhold til gjeldende rutiner. I hovedsak er forutsetning for levering av tjenesten at bredbåndsforbindelse er koblet opp og aktivert. T3 Senior Norge A/S er berettiget til å utsette leveringstidspunktet dersom dette er forårsaket av forsinkelse fra bredbåndsleverandør, eller det foreligger annen rimelig grunn for slik utsettelse. Er det avtalt leveringstidspunkt med frammøte av montør og det ikke er noen tilstede på avtalt tidspunkt, vil T3 Senior Norge A/S pålegge et gebyr for fremmøte iht prisliste på Senior Norge A/S.no. 4. PRISER Priser for de enkelte tjenestene følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene er tilgjengelige på T3 Senior Norge A/Ss hjemmeside Senior Norge A/S.no. T3 Senior Norge A/S har rett til å foreta endringer i prisene. Ved eventuelle endringer til ugunst for Kunden skal Kunden varsles minst en måned før endringen trer i kraft. Endringer av prisene kan likevel gjennomføres med kortere varsel dersom det skyldes en økning av offentlige avgifter, herunder en økning av merverdiavgiften. Utenfor forbrukerforhold kan prisene også endres med kortere varsel dersom det skyldes endringer av avgiftene fra underleverandører, endringer i valutakurser, offentlige pålegg, skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker T3 Senior Norge A/Ss kostnader i forbindelse med tjenesten. 5. KREDITT/KREDITTVURDERING/SIKKERHET T3 Senior Norge A/S kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder

2 eller kredittopplysningsbyråer. I prislisten kan det fastsettes kredittgrense for de ulike tjenestene. Ved overskridelse av kredittgrensen kan T3 Senior Norge A/S midlertidig stenge tjenesten og kreve at Kunden betaler det overskytende beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette beløpet. Dersom Kunden ikke finnes tilstrekkelig kredittverdig, kan T3 Senior Norge A/S kreve at tjenesten forskuddsbetales eller at Kunden stiller nødvendig sikkerhet. 6. KUNDENS BETALINGSANSVAR T3 Senior Norge A/S sender regning til den som er registrert som kunde. T3 Senior Norge A/S kan kreve at enkelte tjenester eller deler av tjenester forskuddsbetales. Kunden er ansvarlig for betaling av de tjenestene som er bestilt eller benyttet. Ansvaret omfatter også andres bruk av tjenestene, herunder uvedkommendes bruk, såfremt Kunden ikke kan godtgjøre at bruken skyldes uaktsomhet fra T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S kan etterfakturere for de tjenester som Kunden har benyttet hos T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S kan kreve et eget fakturagebyr. Fakturagebyret vil fremgå av gjeldende prislister, se Senior Norge A/S.no. Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp. 7. UTSTYR Alt utstyr som Kunden bruker i forbindelse med tjenesten skal oppfylle de krav som følger av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser, forskrifter m.v., eventuelt supplert med særskilte anvisninger fra T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S har intet ansvar for utstyr som ikke er levert av T3 Senior Norge A/S. Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkopling av utstyr som forstyrrer T3 Senior Norge A/Ss løsning. Utstyr som er installert av T3 Senior Norge A/S er T3 Senior Norge A/Ss, (evnt eierskap hos leverandøren) eiendom med mindre annet er særskilt avtalt. T3 Senior Norge A/Ss utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke overlates til andre, leies ut eller på annen måte utleveres. Kunden har heller ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten T3 Senior Norge A/Ss samtykke. 9. TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN T3 Senior Norge A/S plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten og innholdet i teletrafikken. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger i de tilfeller hvor dette er hjemlet i lov. Opplysninger som benyttes til fakturaformål slettes når faktura er gjort opp, eventuelt når klagefrist er utløpt. Ved kvartalsvis fakturering slettes opplysningene fem måneder etter at de er registrert. Ved månedsfakturering slettes opplysningene tre måneder etter at de er registrert. 10. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER T3 Senior Norge A/S kan ikke utlevere personopplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) til utenforstående. Utlevering kan likevel skje 1. når den opplysninger gjelder har gitt samtykke til det, det vil si en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring om at han eller hun godtar utlevering av opplysninger om seg selv 2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov 3. som ledd i betalingsinnkreving 4. som ledd i regnskapsbehandling Utlevering kan, uten samtykke fra Kunden, skje på bakgrunn av den plikt som oppstilles i ekomloven og ekomforskriften eller lovgiving som erstatter disse hvor tilbyder av offentlige telefontjenester å stille relevant nummeropplysningsinformasjon til rådighet på forespørsel fra tilbyder av nummeropplysningstjeneste når informasjonene skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet. Dette omfatter utgivelse av trykte eller elektroniske kataloger eller gjennom opplysningstjenester. Det samme gjelder utlevering til andre virksomheter som skal utgi kataloger eller opprette opplysningstjenester. Kunden kan kostnadsfritt kreve at opplysningene om kundeforholdet ikke brukes til direkte markedsføring og at det ikke fremgår av katalogen eller tjenesten om vedkommende er mann eller kvinne når dette ikke fremgår av Kundens navn i seg selv. Kunden kan mot et gebyr få hemmelig nummer. Hemmelig nummer innebærer blant annet at: - opplysninger vedrørende Kundens abonnementsforhold ikke står oppført i nummeropplysningstjenester, herunder

3 Telefonkatalogen. 11. BRUKSRESTRIKSJONER/FORCE MAJEURE T3 Senior Norge A/S har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer forårsaket av ytre omstendigheter. Dette kan være uavhengig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. T3 Senior Norge A/S ikke har kontroll over. T3 Senior Norge A/S vil ikke forhåndsvarsle slike avbrudd på som er utenfor egen levert tjeneste, men vil forsøke å innfri informasjonsplikt og legge dette under under "driftsmeldinger". Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter ekomlovens 2-3 er nødvendig (liv, helse, skadelig interferens m.v.), kan bruksbegrensningen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at avbruddet varsles omgående deretter. I nødsituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har T3 Senior Norge A/S rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. T3 Senior Norge A/S er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. Om gjennomføring av vesentlige deler av avtalen er forhindret utover tre måneder på bakgrunn av omstendigheter som nevnt ovenfor, har hver av partene rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning. 12. FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN 12.1 Reklamasjon Kunden plikter å reklamere til T3 Senior Norge A/S innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved tjenesten. Dette skal skje til T3 Senior Norge A/Ss kundeservice. Før feil meldes til T3 Senior Norge A/S skal Kunden selv undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. T3 Senior Norge A/S kan kreve dekket omkostninger forbundet med T3 Senior Norge A/Ss feilsøkning dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor T3 Senior Norge A/Ss ansvarsområde Avhjelp Feil på tjenesten skal varsles til T3 Senior Norge A/S snarest mulig slik at T3 Senior Norge A/S kan starte feilretting i henhold til produktspesifikasjon. Kunden plikter å gi T3 Senior Norge A/S nødvendig tilgang til tjenesten for å foreta eventuell feilretting Prisavslag Dersom Kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangler som er T3 Senior Norge A/Ss ansvar, har Kunden krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget er under enhver omstendighet begrenset til fastavgiften for den aktuelle tjeneste i gjeldende avregningsperiode. Prisavslag gis utelukkende fra det tidspunkt feilen eller mangelen er meldt til T3 Senior Norge A/S og frem til den er rettet Erstatning Direkte tap Overfor forbrukere er T3 Senior Norge A/S ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke dersom T3 Senior Norge A/S godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor T3 Senior Norge A/Ss kontroll og som T3 Senior Norge A/S ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende er T3 Senior Norge A/S ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra T3 Senior Norge A/Ss side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Indirekte tap T3 Senior Norge A/S er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. Som indirekte tap regnes bl.a.: 1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).

4 2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn). 3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare der Kunden uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet. 4. Tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk. T3 Senior Norge A/Ss samlede ansvar T3 Senior Norge A/Ss erstatningsansvar er uansett begrenset til kr ,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Krav på erstatning må fremsettes innen 2 måneder etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget Heving Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra T3 Senior Norge A/Ss side Klagebehandling I forbrukerforhold kan Kunden bringe T3 Senior Norge A/Ss avgjørelse vedrørende Kundens klage inn for forbrukervern organisasjoner 13. KUNDENS MISLIGHOLD 13.1 Betalingsmislighold fra Kunden Ved forsinket betaling har T3 Senior Norge A/S rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan T3 Senior Norge A/S kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet Stengning ved betalingsmislighold T3 Senior Norge A/S kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom Kunden ikke har betalt det Kunden skylder innen betalingsfrist i betalingspåminnelsen (minimum 14 dager). T3 Senior Norge A/S kan midlertidig uten forutgående varsel stenge tjenesten der avtalt kredittgrense er oversteget Stengning ved annet mislighold T3 Senior Norge A/S kan stenge Kundens tilknytning til tjenestene dersom det etter T3 Senior Norge A/Ss vurdering er sannsynlig at misbruk pågår f.eks når Kunden: bruker utstyr som ikke er tillatt eller typegodkjent utstyr som forstyrrer eller forringer kvaliteten på tjenesten for andre kunder. bruker tjenestene i strid med avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv opptrer i strid med god skikk og bruk, samt opptrer på en måte som er egnet til å krenke T3 Senior Norge A/Ss rykte og renommé videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr T3 Senior Norge A/Ss tjenester til tredjepart, f.eks ved etablering av IP-telefoniløsninger basert på T3 Senior Norge A/Ss tjenester tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten T3 Senior Norge A/Ss skriftlige forhåndssamtykke volder tap eller skade for tredjemann eller T3 Senior Norge A/S oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon Ved stengning eller opphør av tjenesten forplikter kunde seg til å returnere fysisk utstyr som har vært til kundens disponering. (Sentralenhet, webkamera, håndenheter etc) Dette skal leveres til tjenesteleverandørs norske adresse. Kostnader for innsendelse, eller hvis dette ikke gjøres innen 15 dager etter terminering av tjenesten, belastet kunden kostpris av utleverte enheter(utstyr Kunden skal gis anledning til å rette opp uregelmessighetene ved et skriftlig forhåndsvarsel på 14 dager. Bruksbegrensning etter dette skal avvikles så snart Kunden godtgjør at feil er rettet eller at ulovlig utstyr er frakoblet. Dersom T3 Senior Norge A/S mistenker at Kunden ikke benytter tjenesten på ordinær måte, har T3 Senior Norge A/S rett til å stenge tjenesten uten forhåndsvarsel, og si opp avtalen med umiddelbar virkning. T3

5 Senior Norge A/S kan videre foreta stengning av tjenesten dersom Kundens benyttelse av denne medfører vesentlige trusler mot helse eller sikkerhet m.v., jf. ekomlovens 2-3. Slik stengning kan skje uten forhåndsvarsling, men slik at Kunden varsles omgående deretter Gjenåpning etter stengning Dersom tjenesten er blitt stengt, vil T3 Senior Norge A/S gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengning er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av T3 Senior Norge A/Ss prisliste. Dersom forhold som begrunnet stengningen ikke er rettet 30 dager etter stengning fant sted, vil tjenesten bli oppsagt og Kunden kan miste sitt telefonnummer Krav fra tredjemann Kunden forplikter seg til å holde T3 Senior Norge A/S skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot T3 Senior Norge A/S som følge av Kundens eget bruk av tjenesten Erstatning Kunden er ansvarlig for eventuelle tap av, eller skade på, utstyr som inngår i tjenesten. Erstatningsansvaret omfatter også T3 Senior Norge A/Ss kostnader til demontering, reparasjon, installasjon og lignende. Dette gjelder ikke dersom skadeårsaken kan henføres til T3 Senior Norge A/S Heving T3 Senior Norge A/S kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Ved T3 Senior Norge A/Ss heving av avtalen kan T3 Senior Norge A/S kreve erstattet utestående tilgodehavende på Kunden for resterende del av Kundens avtaleperiode og sende Kunden en sluttfaktura for det samlede beløpet. Dersom Kunden ikke har betalt fakturaen 30 dager etter inkassovarsel er sendt anses kundeforholdet som vesentlig misligholdt. Kundeforholdet avsluttes ved utløpet av 30 dagers fristen, og eventuelt sluttfaktura for brutt bindingstid vil bli utstedt jfr. pkt. 14 og 15. Dersom Kunden ikke melder flytting iht. pkt 1 kan T3 Senior Norge A/S koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til etablere et nytt kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse. 14. OPPSIGELSE Kundens oppsigelsestid og eventuell bindingstid følger av avtalen mellom T3 Senior Norge A/S og Kunden. Oppsigelse av tjenesten skal sendes skriftlig til T3 Senior Norge A/S, enten via brev eller via T3 Senior Norge A/S.no. Ved Kundens oppsigelse av avtalen refunderes ikke forhåndsbetalte avgifter. T3 Senior Norge A/S kan ved Kundens oppsigelse av en eller flere tjenester fra opphørstidspunktet avslutte alle tilleggsprodukter som er levert sammen med tjenestene. Dersom Kunden har avtale med bindingstid, kan oppsigelse bare finne sted mot at Kunden betaler et oppsigelsesgebyr eller gjenstående faste avgifter innen bindingstidens varighet. Gebyrets størrelse fremgår av T3 Senior Norge A/Ss prisliste. Ved oppsigelse innenfor bindingstiden må Kunden tilbakebetale andel av rabattert installasjonsavgift, samt rabatterte telefoner og øvrig telefoniutstyr til T3 Senior Norge A/S i henhold til mottatt faktura Utstyr som er T3 Senior Norge A/Ss eiendom skal leveres tilbake senest 14 dager etter opphør av avtalen. T3 Senior Norge A/S kan innkreve markedsverdi for dette utstyret, hvis utstyret ikke blir levert eller blir levert tilbake i defekt tilstand. Dersom tjenesten ikke har vært i bruk fra Kundens side i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder, kan T3 Senior Norge A/S si opp tjenesten og tilbakeføre Kundens telefonnummer. Dersom Kunden bestiller endringer på eksisterende tjenester hos T3 Senior Norge A/S, er dette å anse som en ny avtale, og T3 Senior Norge A/S vil, dersom endringene avbestilles, fakturere i henhold til gjeldende priser når avbestilling kommer etter at ordrebekreftelsen er sendt fra T3 Senior Norge A/S og eventuelt angrefrist er utløpt. 15. AVTALER MED BINDINGSTID I FORBRUKERFORHOLD Bindingstidens lengde vil overfor forbrukere ikke overstige tidsperiode godkjent av offentlige myndigheter. Dersom T3 Senior Norge A/S endrer priser eller vilkår innenfor bindingstiden til forbrukerens ugunst, kan forbrukeren fritt si opp avtalen. Dette gjelder ikke dersom endringene skyldes forhold utenfor T3 Senior Norge

6 A/Ss kontroll. T3 Senior Norge A/S kan legge ned tjenester innenfor bindingstiden dersom det foreligger saklig grunn for dette. Kunden vil i slike tilfeller ikke bli avkrevd oppsigelsesgebyr i Kundens bindingstid. Dersom Kunden sier opp avtalen om kjøp av tjenester fra T3 Senior Norge A/S før bindingstiden er utløpt, må oppsigelsesgebyr betales til T3 Senior Norge A/S i henhold til mottatt faktura jfr. pkt. 14. Ved utløpt bindingstid fortsetter abonnementet å løpe, og avtalt oppsigelsestid for de enkelte tjenester gjelder. 16. ENDRING AV VILKÅR T3 Senior Norge A/S kan endre vilkårene. Endringer av vilkårene må varsles til Kunden og kan tidligst tre i kraft en måned etter at slikt varsel er gitt. Varslingsplikten gjelder utelukkende endringer som må antas å ha en viss betydning for Kunden. 17. TVISTER Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Oslo tingrett avtales som rett verneting.

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Generelle abonnementsvilkår

Generelle abonnementsvilkår Generelle abonnementsvilkår (Vilkårene er oppdatert pr. 27. september 2011) 1. Definisjoner Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til NetComs teletjenester. Kunden er den

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer