VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv"

Transkript

1 VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til privat- og bedriftskunder ("Kunden"). Vilkårene består av generelle vilkår som gjelder for alle tjenestene og spesielle vilkår for de ulike typer tjenester som leveres. Avtalen mellom T3 Senior Norge A/S og Kunden består blant annet av følgende: 1. Tilbud/ aksept 2. Den til enhver tid gjeldende prisliste på Senior Norge A/S.no (www.t3norge.no under etablering) 3. Spesielle leveringsvilkår 4. Generelle leveringsvilkår Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal ovennevnte dokumentrang gjelde. 2. AVTALEPARTER/ OVERDRAGELSE AV AVTALEN/ VIDERESALG 2.1 Avtaleparter Avtaleparter er T3 Senior Norge A/S og den fysiske eller juridiske person som er registrert som Kunde. Ved inngåelsen av avtalen skal Kunden gi følgende opplysninger til T3 Senior Norge A/S: - Fysiske personer skal gi opplysninger om navn, folkeregistrert adresse, fødselsdato og nasjonalitet - Juridiske personer skal oppgi navn, adresse og organisasjonsnummer, og kunne fremvise signatur/prokura/fullmakt - Eventuelle eksisterende telefonnummer Adresseendringer eller andre endringer som er av betydning for kundeforholdet må straks meldes til T3 Senior Norge A/S. Kunden kan ikke sende brev eller utlevert utstyr ved postoppkrav til T3 Senior Norge A/S. 2.2 Overdragelse / videresalg Kunden kan ikke overdra avtalen eller videreselge T3 Senior Norge A/Ss tjenester til andre uten skriftlig samtykke fra T3 Senior Norge A/S. I forbrukerforhold kan overdragelse til medlem av samme husstand ikke nektes uten saklig grunn. Før slik overdragelse finner sted, kan T3 Senior Norge A/S kreve at samtlige økonomiske forpliktelser overfor T3 Senior Norge A/S er betalt. 3. T3 SENIOR NORGE A/Ss YTELSER - LEVERINGSTIDSPUNKT T3 Senior Norge A/S plikter å levere tjenesten innen den tid, i det omfang og med den kvalitet som fremgår av T3 Senior Norge A/Ss tilbud, etter å ha mottatt bestilling fra Kunden i henhold til gjeldende rutiner. I hovedsak er forutsetning for levering av tjenesten at bredbåndsforbindelse er koblet opp og aktivert. T3 Senior Norge A/S er berettiget til å utsette leveringstidspunktet dersom dette er forårsaket av forsinkelse fra bredbåndsleverandør, eller det foreligger annen rimelig grunn for slik utsettelse. Er det avtalt leveringstidspunkt med frammøte av montør og det ikke er noen tilstede på avtalt tidspunkt, vil T3 Senior Norge A/S pålegge et gebyr for fremmøte iht prisliste på Senior Norge A/S.no. 4. PRISER Priser for de enkelte tjenestene følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene er tilgjengelige på T3 Senior Norge A/Ss hjemmeside Senior Norge A/S.no. T3 Senior Norge A/S har rett til å foreta endringer i prisene. Ved eventuelle endringer til ugunst for Kunden skal Kunden varsles minst en måned før endringen trer i kraft. Endringer av prisene kan likevel gjennomføres med kortere varsel dersom det skyldes en økning av offentlige avgifter, herunder en økning av merverdiavgiften. Utenfor forbrukerforhold kan prisene også endres med kortere varsel dersom det skyldes endringer av avgiftene fra underleverandører, endringer i valutakurser, offentlige pålegg, skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker T3 Senior Norge A/Ss kostnader i forbindelse med tjenesten. 5. KREDITT/KREDITTVURDERING/SIKKERHET T3 Senior Norge A/S kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder

2 eller kredittopplysningsbyråer. I prislisten kan det fastsettes kredittgrense for de ulike tjenestene. Ved overskridelse av kredittgrensen kan T3 Senior Norge A/S midlertidig stenge tjenesten og kreve at Kunden betaler det overskytende beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette beløpet. Dersom Kunden ikke finnes tilstrekkelig kredittverdig, kan T3 Senior Norge A/S kreve at tjenesten forskuddsbetales eller at Kunden stiller nødvendig sikkerhet. 6. KUNDENS BETALINGSANSVAR T3 Senior Norge A/S sender regning til den som er registrert som kunde. T3 Senior Norge A/S kan kreve at enkelte tjenester eller deler av tjenester forskuddsbetales. Kunden er ansvarlig for betaling av de tjenestene som er bestilt eller benyttet. Ansvaret omfatter også andres bruk av tjenestene, herunder uvedkommendes bruk, såfremt Kunden ikke kan godtgjøre at bruken skyldes uaktsomhet fra T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S kan etterfakturere for de tjenester som Kunden har benyttet hos T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S kan kreve et eget fakturagebyr. Fakturagebyret vil fremgå av gjeldende prislister, se Senior Norge A/S.no. Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp. 7. UTSTYR Alt utstyr som Kunden bruker i forbindelse med tjenesten skal oppfylle de krav som følger av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser, forskrifter m.v., eventuelt supplert med særskilte anvisninger fra T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S har intet ansvar for utstyr som ikke er levert av T3 Senior Norge A/S. Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkopling av utstyr som forstyrrer T3 Senior Norge A/Ss løsning. Utstyr som er installert av T3 Senior Norge A/S er T3 Senior Norge A/Ss, (evnt eierskap hos leverandøren) eiendom med mindre annet er særskilt avtalt. T3 Senior Norge A/Ss utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke overlates til andre, leies ut eller på annen måte utleveres. Kunden har heller ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten T3 Senior Norge A/Ss samtykke. 9. TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN T3 Senior Norge A/S plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten og innholdet i teletrafikken. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger i de tilfeller hvor dette er hjemlet i lov. Opplysninger som benyttes til fakturaformål slettes når faktura er gjort opp, eventuelt når klagefrist er utløpt. Ved kvartalsvis fakturering slettes opplysningene fem måneder etter at de er registrert. Ved månedsfakturering slettes opplysningene tre måneder etter at de er registrert. 10. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER T3 Senior Norge A/S kan ikke utlevere personopplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) til utenforstående. Utlevering kan likevel skje 1. når den opplysninger gjelder har gitt samtykke til det, det vil si en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring om at han eller hun godtar utlevering av opplysninger om seg selv 2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov 3. som ledd i betalingsinnkreving 4. som ledd i regnskapsbehandling Utlevering kan, uten samtykke fra Kunden, skje på bakgrunn av den plikt som oppstilles i ekomloven og ekomforskriften eller lovgiving som erstatter disse hvor tilbyder av offentlige telefontjenester å stille relevant nummeropplysningsinformasjon til rådighet på forespørsel fra tilbyder av nummeropplysningstjeneste når informasjonene skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet. Dette omfatter utgivelse av trykte eller elektroniske kataloger eller gjennom opplysningstjenester. Det samme gjelder utlevering til andre virksomheter som skal utgi kataloger eller opprette opplysningstjenester. Kunden kan kostnadsfritt kreve at opplysningene om kundeforholdet ikke brukes til direkte markedsføring og at det ikke fremgår av katalogen eller tjenesten om vedkommende er mann eller kvinne når dette ikke fremgår av Kundens navn i seg selv. Kunden kan mot et gebyr få hemmelig nummer. Hemmelig nummer innebærer blant annet at: - opplysninger vedrørende Kundens abonnementsforhold ikke står oppført i nummeropplysningstjenester, herunder

3 Telefonkatalogen. 11. BRUKSRESTRIKSJONER/FORCE MAJEURE T3 Senior Norge A/S har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer forårsaket av ytre omstendigheter. Dette kan være uavhengig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. T3 Senior Norge A/S ikke har kontroll over. T3 Senior Norge A/S vil ikke forhåndsvarsle slike avbrudd på som er utenfor egen levert tjeneste, men vil forsøke å innfri informasjonsplikt og legge dette under under "driftsmeldinger". Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter ekomlovens 2-3 er nødvendig (liv, helse, skadelig interferens m.v.), kan bruksbegrensningen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at avbruddet varsles omgående deretter. I nødsituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har T3 Senior Norge A/S rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. T3 Senior Norge A/S er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. Om gjennomføring av vesentlige deler av avtalen er forhindret utover tre måneder på bakgrunn av omstendigheter som nevnt ovenfor, har hver av partene rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning. 12. FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN 12.1 Reklamasjon Kunden plikter å reklamere til T3 Senior Norge A/S innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved tjenesten. Dette skal skje til T3 Senior Norge A/Ss kundeservice. Før feil meldes til T3 Senior Norge A/S skal Kunden selv undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. T3 Senior Norge A/S kan kreve dekket omkostninger forbundet med T3 Senior Norge A/Ss feilsøkning dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor T3 Senior Norge A/Ss ansvarsområde Avhjelp Feil på tjenesten skal varsles til T3 Senior Norge A/S snarest mulig slik at T3 Senior Norge A/S kan starte feilretting i henhold til produktspesifikasjon. Kunden plikter å gi T3 Senior Norge A/S nødvendig tilgang til tjenesten for å foreta eventuell feilretting Prisavslag Dersom Kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangler som er T3 Senior Norge A/Ss ansvar, har Kunden krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget er under enhver omstendighet begrenset til fastavgiften for den aktuelle tjeneste i gjeldende avregningsperiode. Prisavslag gis utelukkende fra det tidspunkt feilen eller mangelen er meldt til T3 Senior Norge A/S og frem til den er rettet Erstatning Direkte tap Overfor forbrukere er T3 Senior Norge A/S ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke dersom T3 Senior Norge A/S godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor T3 Senior Norge A/Ss kontroll og som T3 Senior Norge A/S ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende er T3 Senior Norge A/S ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra T3 Senior Norge A/Ss side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Indirekte tap T3 Senior Norge A/S er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. Som indirekte tap regnes bl.a.: 1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).

4 2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn). 3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare der Kunden uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet. 4. Tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk. T3 Senior Norge A/Ss samlede ansvar T3 Senior Norge A/Ss erstatningsansvar er uansett begrenset til kr ,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Krav på erstatning må fremsettes innen 2 måneder etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget Heving Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra T3 Senior Norge A/Ss side Klagebehandling I forbrukerforhold kan Kunden bringe T3 Senior Norge A/Ss avgjørelse vedrørende Kundens klage inn for forbrukervern organisasjoner 13. KUNDENS MISLIGHOLD 13.1 Betalingsmislighold fra Kunden Ved forsinket betaling har T3 Senior Norge A/S rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan T3 Senior Norge A/S kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet Stengning ved betalingsmislighold T3 Senior Norge A/S kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom Kunden ikke har betalt det Kunden skylder innen betalingsfrist i betalingspåminnelsen (minimum 14 dager). T3 Senior Norge A/S kan midlertidig uten forutgående varsel stenge tjenesten der avtalt kredittgrense er oversteget Stengning ved annet mislighold T3 Senior Norge A/S kan stenge Kundens tilknytning til tjenestene dersom det etter T3 Senior Norge A/Ss vurdering er sannsynlig at misbruk pågår f.eks når Kunden: bruker utstyr som ikke er tillatt eller typegodkjent utstyr som forstyrrer eller forringer kvaliteten på tjenesten for andre kunder. bruker tjenestene i strid med avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv opptrer i strid med god skikk og bruk, samt opptrer på en måte som er egnet til å krenke T3 Senior Norge A/Ss rykte og renommé videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr T3 Senior Norge A/Ss tjenester til tredjepart, f.eks ved etablering av IP-telefoniløsninger basert på T3 Senior Norge A/Ss tjenester tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten T3 Senior Norge A/Ss skriftlige forhåndssamtykke volder tap eller skade for tredjemann eller T3 Senior Norge A/S oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon Ved stengning eller opphør av tjenesten forplikter kunde seg til å returnere fysisk utstyr som har vært til kundens disponering. (Sentralenhet, webkamera, håndenheter etc) Dette skal leveres til tjenesteleverandørs norske adresse. Kostnader for innsendelse, eller hvis dette ikke gjøres innen 15 dager etter terminering av tjenesten, belastet kunden kostpris av utleverte enheter(utstyr Kunden skal gis anledning til å rette opp uregelmessighetene ved et skriftlig forhåndsvarsel på 14 dager. Bruksbegrensning etter dette skal avvikles så snart Kunden godtgjør at feil er rettet eller at ulovlig utstyr er frakoblet. Dersom T3 Senior Norge A/S mistenker at Kunden ikke benytter tjenesten på ordinær måte, har T3 Senior Norge A/S rett til å stenge tjenesten uten forhåndsvarsel, og si opp avtalen med umiddelbar virkning. T3

5 Senior Norge A/S kan videre foreta stengning av tjenesten dersom Kundens benyttelse av denne medfører vesentlige trusler mot helse eller sikkerhet m.v., jf. ekomlovens 2-3. Slik stengning kan skje uten forhåndsvarsling, men slik at Kunden varsles omgående deretter Gjenåpning etter stengning Dersom tjenesten er blitt stengt, vil T3 Senior Norge A/S gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengning er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av T3 Senior Norge A/Ss prisliste. Dersom forhold som begrunnet stengningen ikke er rettet 30 dager etter stengning fant sted, vil tjenesten bli oppsagt og Kunden kan miste sitt telefonnummer Krav fra tredjemann Kunden forplikter seg til å holde T3 Senior Norge A/S skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot T3 Senior Norge A/S som følge av Kundens eget bruk av tjenesten Erstatning Kunden er ansvarlig for eventuelle tap av, eller skade på, utstyr som inngår i tjenesten. Erstatningsansvaret omfatter også T3 Senior Norge A/Ss kostnader til demontering, reparasjon, installasjon og lignende. Dette gjelder ikke dersom skadeårsaken kan henføres til T3 Senior Norge A/S Heving T3 Senior Norge A/S kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Ved T3 Senior Norge A/Ss heving av avtalen kan T3 Senior Norge A/S kreve erstattet utestående tilgodehavende på Kunden for resterende del av Kundens avtaleperiode og sende Kunden en sluttfaktura for det samlede beløpet. Dersom Kunden ikke har betalt fakturaen 30 dager etter inkassovarsel er sendt anses kundeforholdet som vesentlig misligholdt. Kundeforholdet avsluttes ved utløpet av 30 dagers fristen, og eventuelt sluttfaktura for brutt bindingstid vil bli utstedt jfr. pkt. 14 og 15. Dersom Kunden ikke melder flytting iht. pkt 1 kan T3 Senior Norge A/S koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til etablere et nytt kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse. 14. OPPSIGELSE Kundens oppsigelsestid og eventuell bindingstid følger av avtalen mellom T3 Senior Norge A/S og Kunden. Oppsigelse av tjenesten skal sendes skriftlig til T3 Senior Norge A/S, enten via brev eller via T3 Senior Norge A/S.no. Ved Kundens oppsigelse av avtalen refunderes ikke forhåndsbetalte avgifter. T3 Senior Norge A/S kan ved Kundens oppsigelse av en eller flere tjenester fra opphørstidspunktet avslutte alle tilleggsprodukter som er levert sammen med tjenestene. Dersom Kunden har avtale med bindingstid, kan oppsigelse bare finne sted mot at Kunden betaler et oppsigelsesgebyr eller gjenstående faste avgifter innen bindingstidens varighet. Gebyrets størrelse fremgår av T3 Senior Norge A/Ss prisliste. Ved oppsigelse innenfor bindingstiden må Kunden tilbakebetale andel av rabattert installasjonsavgift, samt rabatterte telefoner og øvrig telefoniutstyr til T3 Senior Norge A/S i henhold til mottatt faktura Utstyr som er T3 Senior Norge A/Ss eiendom skal leveres tilbake senest 14 dager etter opphør av avtalen. T3 Senior Norge A/S kan innkreve markedsverdi for dette utstyret, hvis utstyret ikke blir levert eller blir levert tilbake i defekt tilstand. Dersom tjenesten ikke har vært i bruk fra Kundens side i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder, kan T3 Senior Norge A/S si opp tjenesten og tilbakeføre Kundens telefonnummer. Dersom Kunden bestiller endringer på eksisterende tjenester hos T3 Senior Norge A/S, er dette å anse som en ny avtale, og T3 Senior Norge A/S vil, dersom endringene avbestilles, fakturere i henhold til gjeldende priser når avbestilling kommer etter at ordrebekreftelsen er sendt fra T3 Senior Norge A/S og eventuelt angrefrist er utløpt. 15. AVTALER MED BINDINGSTID I FORBRUKERFORHOLD Bindingstidens lengde vil overfor forbrukere ikke overstige tidsperiode godkjent av offentlige myndigheter. Dersom T3 Senior Norge A/S endrer priser eller vilkår innenfor bindingstiden til forbrukerens ugunst, kan forbrukeren fritt si opp avtalen. Dette gjelder ikke dersom endringene skyldes forhold utenfor T3 Senior Norge

6 A/Ss kontroll. T3 Senior Norge A/S kan legge ned tjenester innenfor bindingstiden dersom det foreligger saklig grunn for dette. Kunden vil i slike tilfeller ikke bli avkrevd oppsigelsesgebyr i Kundens bindingstid. Dersom Kunden sier opp avtalen om kjøp av tjenester fra T3 Senior Norge A/S før bindingstiden er utløpt, må oppsigelsesgebyr betales til T3 Senior Norge A/S i henhold til mottatt faktura jfr. pkt. 14. Ved utløpt bindingstid fortsetter abonnementet å løpe, og avtalt oppsigelsestid for de enkelte tjenester gjelder. 16. ENDRING AV VILKÅR T3 Senior Norge A/S kan endre vilkårene. Endringer av vilkårene må varsles til Kunden og kan tidligst tre i kraft en måned etter at slikt varsel er gitt. Varslingsplikten gjelder utelukkende endringer som må antas å ha en viss betydning for Kunden. 17. TVISTER Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Oslo tingrett avtales som rett verneting.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt Bedriftskunder)

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.0 20.04.2009 09/161 Kontoradresse: Postadresse: Telefon

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement.

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. (gyldig f.o.m. 1. Januar 2011) 1. Generelt a. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer kundens ( Kunden )

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 22.06.2015. 1. Generelt 1.1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i SATS

Detaljer

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS 1. Generelt Nærværende vilkår gjelder mellom Agder Breiband AS (her etter kalt Agder Breiband) og den som er registrert som kunde

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Generelle abonnementsvilkår (per 01. mai 2016) 1. Definisjoner

Generelle abonnementsvilkår (per 01. mai 2016) 1. Definisjoner Generelle abonnementsvilkår (per 01. mai 2016) 1. Definisjoner Denne abonnementsavtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Kunden og Chili Mobil AS (heretter "Chili Mobil") og gir Kunden tilgang til Chili

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkår ( Vilkårene ) gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 25.08.2014. 1. Generelt 1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Abonnement xdsl: 384/384Kbit/s, 1 IP adresse 704/704Kbit/s, 1 IP adresse 1024/1024Kbit/s, 1 IP adresse 2048/2048Kbit/s, 1 IP adresse

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer