VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv"

Transkript

1 VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til privat- og bedriftskunder ("Kunden"). Vilkårene består av generelle vilkår som gjelder for alle tjenestene og spesielle vilkår for de ulike typer tjenester som leveres. Avtalen mellom T3 Senior Norge A/S og Kunden består blant annet av følgende: 1. Tilbud/ aksept 2. Den til enhver tid gjeldende prisliste på Senior Norge A/S.no (www.t3norge.no under etablering) 3. Spesielle leveringsvilkår 4. Generelle leveringsvilkår Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal ovennevnte dokumentrang gjelde. 2. AVTALEPARTER/ OVERDRAGELSE AV AVTALEN/ VIDERESALG 2.1 Avtaleparter Avtaleparter er T3 Senior Norge A/S og den fysiske eller juridiske person som er registrert som Kunde. Ved inngåelsen av avtalen skal Kunden gi følgende opplysninger til T3 Senior Norge A/S: - Fysiske personer skal gi opplysninger om navn, folkeregistrert adresse, fødselsdato og nasjonalitet - Juridiske personer skal oppgi navn, adresse og organisasjonsnummer, og kunne fremvise signatur/prokura/fullmakt - Eventuelle eksisterende telefonnummer Adresseendringer eller andre endringer som er av betydning for kundeforholdet må straks meldes til T3 Senior Norge A/S. Kunden kan ikke sende brev eller utlevert utstyr ved postoppkrav til T3 Senior Norge A/S. 2.2 Overdragelse / videresalg Kunden kan ikke overdra avtalen eller videreselge T3 Senior Norge A/Ss tjenester til andre uten skriftlig samtykke fra T3 Senior Norge A/S. I forbrukerforhold kan overdragelse til medlem av samme husstand ikke nektes uten saklig grunn. Før slik overdragelse finner sted, kan T3 Senior Norge A/S kreve at samtlige økonomiske forpliktelser overfor T3 Senior Norge A/S er betalt. 3. T3 SENIOR NORGE A/Ss YTELSER - LEVERINGSTIDSPUNKT T3 Senior Norge A/S plikter å levere tjenesten innen den tid, i det omfang og med den kvalitet som fremgår av T3 Senior Norge A/Ss tilbud, etter å ha mottatt bestilling fra Kunden i henhold til gjeldende rutiner. I hovedsak er forutsetning for levering av tjenesten at bredbåndsforbindelse er koblet opp og aktivert. T3 Senior Norge A/S er berettiget til å utsette leveringstidspunktet dersom dette er forårsaket av forsinkelse fra bredbåndsleverandør, eller det foreligger annen rimelig grunn for slik utsettelse. Er det avtalt leveringstidspunkt med frammøte av montør og det ikke er noen tilstede på avtalt tidspunkt, vil T3 Senior Norge A/S pålegge et gebyr for fremmøte iht prisliste på Senior Norge A/S.no. 4. PRISER Priser for de enkelte tjenestene følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene er tilgjengelige på T3 Senior Norge A/Ss hjemmeside Senior Norge A/S.no. T3 Senior Norge A/S har rett til å foreta endringer i prisene. Ved eventuelle endringer til ugunst for Kunden skal Kunden varsles minst en måned før endringen trer i kraft. Endringer av prisene kan likevel gjennomføres med kortere varsel dersom det skyldes en økning av offentlige avgifter, herunder en økning av merverdiavgiften. Utenfor forbrukerforhold kan prisene også endres med kortere varsel dersom det skyldes endringer av avgiftene fra underleverandører, endringer i valutakurser, offentlige pålegg, skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker T3 Senior Norge A/Ss kostnader i forbindelse med tjenesten. 5. KREDITT/KREDITTVURDERING/SIKKERHET T3 Senior Norge A/S kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder

2 eller kredittopplysningsbyråer. I prislisten kan det fastsettes kredittgrense for de ulike tjenestene. Ved overskridelse av kredittgrensen kan T3 Senior Norge A/S midlertidig stenge tjenesten og kreve at Kunden betaler det overskytende beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette beløpet. Dersom Kunden ikke finnes tilstrekkelig kredittverdig, kan T3 Senior Norge A/S kreve at tjenesten forskuddsbetales eller at Kunden stiller nødvendig sikkerhet. 6. KUNDENS BETALINGSANSVAR T3 Senior Norge A/S sender regning til den som er registrert som kunde. T3 Senior Norge A/S kan kreve at enkelte tjenester eller deler av tjenester forskuddsbetales. Kunden er ansvarlig for betaling av de tjenestene som er bestilt eller benyttet. Ansvaret omfatter også andres bruk av tjenestene, herunder uvedkommendes bruk, såfremt Kunden ikke kan godtgjøre at bruken skyldes uaktsomhet fra T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S kan etterfakturere for de tjenester som Kunden har benyttet hos T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S kan kreve et eget fakturagebyr. Fakturagebyret vil fremgå av gjeldende prislister, se Senior Norge A/S.no. Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp. 7. UTSTYR Alt utstyr som Kunden bruker i forbindelse med tjenesten skal oppfylle de krav som følger av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser, forskrifter m.v., eventuelt supplert med særskilte anvisninger fra T3 Senior Norge A/S. T3 Senior Norge A/S har intet ansvar for utstyr som ikke er levert av T3 Senior Norge A/S. Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkopling av utstyr som forstyrrer T3 Senior Norge A/Ss løsning. Utstyr som er installert av T3 Senior Norge A/S er T3 Senior Norge A/Ss, (evnt eierskap hos leverandøren) eiendom med mindre annet er særskilt avtalt. T3 Senior Norge A/Ss utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke overlates til andre, leies ut eller på annen måte utleveres. Kunden har heller ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten T3 Senior Norge A/Ss samtykke. 9. TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN T3 Senior Norge A/S plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten og innholdet i teletrafikken. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger i de tilfeller hvor dette er hjemlet i lov. Opplysninger som benyttes til fakturaformål slettes når faktura er gjort opp, eventuelt når klagefrist er utløpt. Ved kvartalsvis fakturering slettes opplysningene fem måneder etter at de er registrert. Ved månedsfakturering slettes opplysningene tre måneder etter at de er registrert. 10. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER T3 Senior Norge A/S kan ikke utlevere personopplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) til utenforstående. Utlevering kan likevel skje 1. når den opplysninger gjelder har gitt samtykke til det, det vil si en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring om at han eller hun godtar utlevering av opplysninger om seg selv 2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov 3. som ledd i betalingsinnkreving 4. som ledd i regnskapsbehandling Utlevering kan, uten samtykke fra Kunden, skje på bakgrunn av den plikt som oppstilles i ekomloven og ekomforskriften eller lovgiving som erstatter disse hvor tilbyder av offentlige telefontjenester å stille relevant nummeropplysningsinformasjon til rådighet på forespørsel fra tilbyder av nummeropplysningstjeneste når informasjonene skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet. Dette omfatter utgivelse av trykte eller elektroniske kataloger eller gjennom opplysningstjenester. Det samme gjelder utlevering til andre virksomheter som skal utgi kataloger eller opprette opplysningstjenester. Kunden kan kostnadsfritt kreve at opplysningene om kundeforholdet ikke brukes til direkte markedsføring og at det ikke fremgår av katalogen eller tjenesten om vedkommende er mann eller kvinne når dette ikke fremgår av Kundens navn i seg selv. Kunden kan mot et gebyr få hemmelig nummer. Hemmelig nummer innebærer blant annet at: - opplysninger vedrørende Kundens abonnementsforhold ikke står oppført i nummeropplysningstjenester, herunder

3 Telefonkatalogen. 11. BRUKSRESTRIKSJONER/FORCE MAJEURE T3 Senior Norge A/S har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer forårsaket av ytre omstendigheter. Dette kan være uavhengig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. T3 Senior Norge A/S ikke har kontroll over. T3 Senior Norge A/S vil ikke forhåndsvarsle slike avbrudd på som er utenfor egen levert tjeneste, men vil forsøke å innfri informasjonsplikt og legge dette under under "driftsmeldinger". Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter ekomlovens 2-3 er nødvendig (liv, helse, skadelig interferens m.v.), kan bruksbegrensningen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at avbruddet varsles omgående deretter. I nødsituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har T3 Senior Norge A/S rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. T3 Senior Norge A/S er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. Om gjennomføring av vesentlige deler av avtalen er forhindret utover tre måneder på bakgrunn av omstendigheter som nevnt ovenfor, har hver av partene rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning. 12. FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN 12.1 Reklamasjon Kunden plikter å reklamere til T3 Senior Norge A/S innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved tjenesten. Dette skal skje til T3 Senior Norge A/Ss kundeservice. Før feil meldes til T3 Senior Norge A/S skal Kunden selv undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. T3 Senior Norge A/S kan kreve dekket omkostninger forbundet med T3 Senior Norge A/Ss feilsøkning dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor T3 Senior Norge A/Ss ansvarsområde Avhjelp Feil på tjenesten skal varsles til T3 Senior Norge A/S snarest mulig slik at T3 Senior Norge A/S kan starte feilretting i henhold til produktspesifikasjon. Kunden plikter å gi T3 Senior Norge A/S nødvendig tilgang til tjenesten for å foreta eventuell feilretting Prisavslag Dersom Kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangler som er T3 Senior Norge A/Ss ansvar, har Kunden krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget er under enhver omstendighet begrenset til fastavgiften for den aktuelle tjeneste i gjeldende avregningsperiode. Prisavslag gis utelukkende fra det tidspunkt feilen eller mangelen er meldt til T3 Senior Norge A/S og frem til den er rettet Erstatning Direkte tap Overfor forbrukere er T3 Senior Norge A/S ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke dersom T3 Senior Norge A/S godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor T3 Senior Norge A/Ss kontroll og som T3 Senior Norge A/S ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende er T3 Senior Norge A/S ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra T3 Senior Norge A/Ss side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Indirekte tap T3 Senior Norge A/S er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. Som indirekte tap regnes bl.a.: 1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).

4 2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn). 3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare der Kunden uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet. 4. Tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk. T3 Senior Norge A/Ss samlede ansvar T3 Senior Norge A/Ss erstatningsansvar er uansett begrenset til kr ,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Krav på erstatning må fremsettes innen 2 måneder etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget Heving Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra T3 Senior Norge A/Ss side Klagebehandling I forbrukerforhold kan Kunden bringe T3 Senior Norge A/Ss avgjørelse vedrørende Kundens klage inn for forbrukervern organisasjoner 13. KUNDENS MISLIGHOLD 13.1 Betalingsmislighold fra Kunden Ved forsinket betaling har T3 Senior Norge A/S rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan T3 Senior Norge A/S kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet Stengning ved betalingsmislighold T3 Senior Norge A/S kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom Kunden ikke har betalt det Kunden skylder innen betalingsfrist i betalingspåminnelsen (minimum 14 dager). T3 Senior Norge A/S kan midlertidig uten forutgående varsel stenge tjenesten der avtalt kredittgrense er oversteget Stengning ved annet mislighold T3 Senior Norge A/S kan stenge Kundens tilknytning til tjenestene dersom det etter T3 Senior Norge A/Ss vurdering er sannsynlig at misbruk pågår f.eks når Kunden: bruker utstyr som ikke er tillatt eller typegodkjent utstyr som forstyrrer eller forringer kvaliteten på tjenesten for andre kunder. bruker tjenestene i strid med avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv opptrer i strid med god skikk og bruk, samt opptrer på en måte som er egnet til å krenke T3 Senior Norge A/Ss rykte og renommé videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr T3 Senior Norge A/Ss tjenester til tredjepart, f.eks ved etablering av IP-telefoniløsninger basert på T3 Senior Norge A/Ss tjenester tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten T3 Senior Norge A/Ss skriftlige forhåndssamtykke volder tap eller skade for tredjemann eller T3 Senior Norge A/S oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon Ved stengning eller opphør av tjenesten forplikter kunde seg til å returnere fysisk utstyr som har vært til kundens disponering. (Sentralenhet, webkamera, håndenheter etc) Dette skal leveres til tjenesteleverandørs norske adresse. Kostnader for innsendelse, eller hvis dette ikke gjøres innen 15 dager etter terminering av tjenesten, belastet kunden kostpris av utleverte enheter(utstyr Kunden skal gis anledning til å rette opp uregelmessighetene ved et skriftlig forhåndsvarsel på 14 dager. Bruksbegrensning etter dette skal avvikles så snart Kunden godtgjør at feil er rettet eller at ulovlig utstyr er frakoblet. Dersom T3 Senior Norge A/S mistenker at Kunden ikke benytter tjenesten på ordinær måte, har T3 Senior Norge A/S rett til å stenge tjenesten uten forhåndsvarsel, og si opp avtalen med umiddelbar virkning. T3

5 Senior Norge A/S kan videre foreta stengning av tjenesten dersom Kundens benyttelse av denne medfører vesentlige trusler mot helse eller sikkerhet m.v., jf. ekomlovens 2-3. Slik stengning kan skje uten forhåndsvarsling, men slik at Kunden varsles omgående deretter Gjenåpning etter stengning Dersom tjenesten er blitt stengt, vil T3 Senior Norge A/S gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengning er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av T3 Senior Norge A/Ss prisliste. Dersom forhold som begrunnet stengningen ikke er rettet 30 dager etter stengning fant sted, vil tjenesten bli oppsagt og Kunden kan miste sitt telefonnummer Krav fra tredjemann Kunden forplikter seg til å holde T3 Senior Norge A/S skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot T3 Senior Norge A/S som følge av Kundens eget bruk av tjenesten Erstatning Kunden er ansvarlig for eventuelle tap av, eller skade på, utstyr som inngår i tjenesten. Erstatningsansvaret omfatter også T3 Senior Norge A/Ss kostnader til demontering, reparasjon, installasjon og lignende. Dette gjelder ikke dersom skadeårsaken kan henføres til T3 Senior Norge A/S Heving T3 Senior Norge A/S kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Ved T3 Senior Norge A/Ss heving av avtalen kan T3 Senior Norge A/S kreve erstattet utestående tilgodehavende på Kunden for resterende del av Kundens avtaleperiode og sende Kunden en sluttfaktura for det samlede beløpet. Dersom Kunden ikke har betalt fakturaen 30 dager etter inkassovarsel er sendt anses kundeforholdet som vesentlig misligholdt. Kundeforholdet avsluttes ved utløpet av 30 dagers fristen, og eventuelt sluttfaktura for brutt bindingstid vil bli utstedt jfr. pkt. 14 og 15. Dersom Kunden ikke melder flytting iht. pkt 1 kan T3 Senior Norge A/S koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til etablere et nytt kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse. 14. OPPSIGELSE Kundens oppsigelsestid og eventuell bindingstid følger av avtalen mellom T3 Senior Norge A/S og Kunden. Oppsigelse av tjenesten skal sendes skriftlig til T3 Senior Norge A/S, enten via brev eller via T3 Senior Norge A/S.no. Ved Kundens oppsigelse av avtalen refunderes ikke forhåndsbetalte avgifter. T3 Senior Norge A/S kan ved Kundens oppsigelse av en eller flere tjenester fra opphørstidspunktet avslutte alle tilleggsprodukter som er levert sammen med tjenestene. Dersom Kunden har avtale med bindingstid, kan oppsigelse bare finne sted mot at Kunden betaler et oppsigelsesgebyr eller gjenstående faste avgifter innen bindingstidens varighet. Gebyrets størrelse fremgår av T3 Senior Norge A/Ss prisliste. Ved oppsigelse innenfor bindingstiden må Kunden tilbakebetale andel av rabattert installasjonsavgift, samt rabatterte telefoner og øvrig telefoniutstyr til T3 Senior Norge A/S i henhold til mottatt faktura Utstyr som er T3 Senior Norge A/Ss eiendom skal leveres tilbake senest 14 dager etter opphør av avtalen. T3 Senior Norge A/S kan innkreve markedsverdi for dette utstyret, hvis utstyret ikke blir levert eller blir levert tilbake i defekt tilstand. Dersom tjenesten ikke har vært i bruk fra Kundens side i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder, kan T3 Senior Norge A/S si opp tjenesten og tilbakeføre Kundens telefonnummer. Dersom Kunden bestiller endringer på eksisterende tjenester hos T3 Senior Norge A/S, er dette å anse som en ny avtale, og T3 Senior Norge A/S vil, dersom endringene avbestilles, fakturere i henhold til gjeldende priser når avbestilling kommer etter at ordrebekreftelsen er sendt fra T3 Senior Norge A/S og eventuelt angrefrist er utløpt. 15. AVTALER MED BINDINGSTID I FORBRUKERFORHOLD Bindingstidens lengde vil overfor forbrukere ikke overstige tidsperiode godkjent av offentlige myndigheter. Dersom T3 Senior Norge A/S endrer priser eller vilkår innenfor bindingstiden til forbrukerens ugunst, kan forbrukeren fritt si opp avtalen. Dette gjelder ikke dersom endringene skyldes forhold utenfor T3 Senior Norge

6 A/Ss kontroll. T3 Senior Norge A/S kan legge ned tjenester innenfor bindingstiden dersom det foreligger saklig grunn for dette. Kunden vil i slike tilfeller ikke bli avkrevd oppsigelsesgebyr i Kundens bindingstid. Dersom Kunden sier opp avtalen om kjøp av tjenester fra T3 Senior Norge A/S før bindingstiden er utløpt, må oppsigelsesgebyr betales til T3 Senior Norge A/S i henhold til mottatt faktura jfr. pkt. 14. Ved utløpt bindingstid fortsetter abonnementet å løpe, og avtalt oppsigelsestid for de enkelte tjenester gjelder. 16. ENDRING AV VILKÅR T3 Senior Norge A/S kan endre vilkårene. Endringer av vilkårene må varsles til Kunden og kan tidligst tre i kraft en måned etter at slikt varsel er gitt. Varslingsplikten gjelder utelukkende endringer som må antas å ha en viss betydning for Kunden. 17. TVISTER Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Oslo tingrett avtales som rett verneting.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013)

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: 21 05 24 00 Faks: 21 05 24 10 E-post: support@primafon.no NO 993 826 197 MVA www.primafon.no Abonnementsvilkår for Primafon AS (gjeldende fra 1. april 2017) DEL

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt Bedriftskunder)

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.0 20.04.2009 09/161 Kontoradresse: Postadresse: Telefon

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement.

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. (gyldig f.o.m. 1. Januar 2011) 1. Generelt a. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer kundens ( Kunden )

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 22.06.2015. 1. Generelt 1.1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i SATS

Detaljer

Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer:

Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer: Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer: 201200419 KJØPSVILKÅR FOR MOBILTELEFONER, NETTBRETT ETC. KJØPSVILKÅR FOR MOBILTELEFONER, NETTBRETT ETC... 1 AVTALENS FORMÅL OG OMFANG... 3 VARIGHET OG

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkår ( Vilkårene ) gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 25.08.2014. 1. Generelt 1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: KONTRAKT STORTINGET Eksemplar nummer 1 av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: [xx-xx] Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Brukeravtale. Vilkårene gjelder fra januar 2017 og inntil de blir avløst av nye. Se punkt 23.

Brukeravtale. Vilkårene gjelder fra januar 2017 og inntil de blir avløst av nye. Se punkt 23. Brukeravtale 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene, heretter Brukeravtalen gjelder for avtale om leveranse av elektrisk kraft, service, drift og administrasjon av ladesystemer

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS 1. Generelt Nærværende vilkår gjelder mellom Agder Breiband AS (her etter kalt Agder Breiband) og den som er registrert som kunde

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer