Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042."

Transkript

1 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres fra nettsidene under domenet se.sbsdiscovery.no ( Nettstedet ). Vilkårene aksepteres av deg når du registrerer deg som bruker på Nettstedet ved å oppgi fornavn, etternavn, fødselsdato og e-postadresse. Du må ha fylt 18 år for å inngå avtale om bruk av Tjenesten. Brukervilkårene gjelder for bruk av Tjenesten i Norge. 2 Tjenesten Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: Tjenesten er en abonnementsbasert underholdningstjeneste som gir deg tilgang til et stort utvalg av SBS Discoverys programmer og annet innhold på Internett. Se Nettstedet for nærmere informasjon om innholdet i Tjenesten, prisvilkår og abonnementspakker. SBS Discovery garanterer ikke for at alle programmer som sendes på SBS Discoverys TV-kanaler vil være tilgjengelige som en del av Tjenesten. Tilgjengeligheten av innhold i Tjenesten vil kunne være begrenset til bruk i visse territorier ( geoblokking ). 3 Bruk av Tjenesten For å kunne bruke Tjenesten må du registrere deg som bruker og opprette en personlig konto ( Min Konto ) ved å følge instruksjonene på Nettstedet. Du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert. Min Konto inneholder grunnleggende opplysninger, og herunder blant annet brukernavn og passord. Passordet du velger, må være unikt og særpreget. Du står selv ansvarlig for brukernavnet og passordet ditt, og må aldri oppgi passordet til andre. Du holdes ansvarlig for alle handlinger på Tjenesten, også de som skyldes at du har gjort brukernavnet og passordet ditt tilgjengelig for andre. SBS Discovery kan på et hvilket som helst tidspunkt be deg endre passordet ditt, som vil kunne medføre avbrudd i Tjenesten for deg. Dersom SBS Discovery mistenker misbruk av brukernavnet/passordet ditt, kan SBS Discovery stenge eller gjøre Tjenesten utilgjengelig for deg, eller treffe andre tiltak for å forhindre ytterligere misbruk. E-postadressen du benytter må være gyldig til en hver tid. SBS Discovery har rett til å benytte din sist oppgitte e-postadresse for henvendelser som gjelder Tjenesten. Du kan ikke ha mer enn én konto knyttet til en e- postadresse. Kontoen er for din private bruk og det er forbudt å overdra kontoen til andre, eller la andre dele eller bruke din konto. Du står selv ansvarlig for din bruk av Tjenesten, inkludert innhold som du eventuelt måtte publisere der. For å kunne bruke Tjenesten trenger du maskinvare, programvare og Internett-tilkobling som tilfredsstiller visse krav og anbefalinger. Du finner informasjon om dette på Nettstedet. Hvis din Internett-tilkobling, maskinvare og programvare ikke oppfyller anbefalte krav, kan kvaliteten eller ytelsen på Tjenesten være lavere. En slik reduksjon i kvalitet eller ytelse gir deg ikke rett til å kreve prisavslag eller erstatning. Du samtykker i at du bare vil bruke Tjenesten til formålene som er tillatt i følge disse Brukervilkårene, gjeldende lovgivning og alminnelig akseptert praksis. Du samtykker i at du vil overholde all lovgivning og alle bestemmelser knyttet til bruk av Tjenesten. SBS Discovery kan begrense samtidig tilgang til Tjenesten til et bestemt antall brukerenheter. Side 1 av 5

2 4 SBS Discoverys rettigheter og din bruksrett Tjenesten og innholdet i Tjenesten (deriblant design, tekst, grafikk, bilder, videoer, informasjon, programvare, musikk, lyd og andre filer) er rettighetsbeskyttet i henhold til norsk og internasjonal lovgivning. Samtlige rettigheter, all eiendomsrett og alle interesser knyttet til Tjenesten og innholdet, tilhører eller er forbeholdt SBS Discovery. Når du inngår avtale om bruk av Tjenesten og mot avtalt betaling, gir SBS Discovery deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar rett til privat, ikke-kommersiell bruk av Tjenesten, dvs. visning av innholdet i Tjenesten for deg eller for familie og venner i ditt eget hjem, og uten at du krever eller mottar betaling eller andre vederlag. Du kan ikke bruke, overføre, vise, fremføre eller på andre måter gjøre innholdet tilgjengelig med unntak av det du uttrykkelig har fått tillatelse til i denne Avtalen. Du kan således ikke (a) selge, leie ut, lease ut, distribuere, kringkaste, viderelisensiere eller på andre måter gi tilgang eller rettigheter til innholdet, (b) kopiere, overføre, distribuere eller laste opp innhold, (c) vise innholdet i kommersiell eller offentlig sammenheng, (d) forsøke å deaktivere, gå utenom, endre eller omgå systemer for administrasjon av digitale rettigheter eller sikkerhet, (e) bruke Tjenesten på en måte som skader, stenger, forstyrrer eller krenker andre brukeres bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til å sende eller overføre materiell som inneholder virus eller programmer som er egnet til å skade eller begrense funksjonaliteten i Tjenesten, eller f) bruke Tjenesten eller innholdet i forbindelse med kommersiell eller ulovlig aktivitet. Med unntak av rettighetene som du uttrykkelig får i denne Avtalen, får du ingen rettigheter til Tjenesten eller innholdet. Brudd på disse bestemmelsene vil alltid være å anse som vesentlig mislighold, som gir SBS Discovery rett til umiddelbart å stenge Tjenesten for din bruk og heve Avtalen, jf. pkt. 9 (Mislighold). 5 Priser og betaling De til en hver tid gjeldende priser for Tjenesten finner du på Nettstedet. Betaling foretas i samsvar med instruksjonene du får på Nettstedet. Tjenesten forskuddsbetales for avtalt periode. Abonnementet fornyes automatisk ved utløp av den forhåndsbetalte periode dersom du ikke kansellerer eller endrer abonnementet på Min Konto. Forskuddsbetaling for neste periode trekkes ved inngangen til neste abonnementsperiode. Du innestår for å ha tilstrekkelige midler på konto til å dekke betaling for Tjenesten ved forfall. Forsinket betaling gir SBS Discovery rett til å belaste deg omkostninger og forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, etter varsel bli oversendt for inkasso. Ved forsinket betaling kan SBS Discovery stenge eller begrense din tilgang til Tjenesten umiddelbart. Dersom betaling er forsinket med mer enn 10 dager kan SBS Discovery heve Avtalen med deg og stenge din tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning, jf. pkt. 9 (Mislighold). 6 Varighet og oppsigelse Valgt avtaleperiode for det enkelte abonnement løper fra bestilling og som angitt på Nettstedet. Se Min Konto for oversikt over dine abonnement. Du kan når som helst si opp Tjenesten ved å gå inn på Min Konto og avslutte hvert enkelt abonnement. Oppsigelsen vil gjelde fra utløpet av inneværende avtaleperiode. Hvis du i tillegg til å si opp abonnementet ønsker å avslutte Min Konto, kan du gjøre dette fra Min Konto. Du vil i slike tilfelle ikke lenger ha tilgang til noen del av Tjenesten, og dine forhåndsbetalte abonnement vil umiddelbart bli avsluttet. Forhåndsbetalte beløp vil ikke bli refundert. Dersom Tjenesten legges ned kan SBS Discovery si opp avtalen med 3 måneders varsel. Side 2 av 5

3 7 Kundeservice Du finner svar på de fleste vanlige spørsmål på Nettstedet. Du kan også kontakte oss på 8 SBS Discoverys ansvar SBS Discovery vil gjøre sitt ytterste for å holde Tjenesten i drift. Av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, vil det fra tid til annen være nødvendig å gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten, og på disse tidspunktene vil Tjenesten kanskje ikke være tilgjengelig. SBS Discovery vil forsøke å gjennomføre oppdateringer og vedlikehold på tidspunkter med lav aktivitet. Hvis Tjenesten ikke er tilgjengelig, og den manglende tilgjengeligheten skyldes feil hos SBS Discovery, har du rett til å få tilbakebetalt en del av det innbetalte beløpet som samsvarer med tiden som Tjenesten ikke har vært tilgjengelig, gitt at dette beløpet overstiger 3 Euro. I stedet for å tilbakebetale beløpet har SBS Discovery rett til å kompensere deg gjennom gratis tilgang til Tjenesten med en varighet som samsvarer med tiden da Tjenesten ikke har vært tilgjengelig. Hvis du ønsker å be om tilbakebetaling eller annen kompensasjon, må du fremsette kravet senest 14 dager etter at Tjenesten har vært utilgjengelig. Utilgjengelighet eller svakheter ved Tjenesten som følge av oppdateringer eller vedlikehold, forhold du selv har forårsaket, svakheter ved Internetttilkoblingen eller andre forhold som ligger utenfor SBS Discoverys kontroll gir ingen rett til kompensasjon eller tilbakebetaling. Tjenesten tilbys som den er («as is») og uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet. Du samtykker i at du bruker Tjenesten på eget ansvar, og du er klar over at du gjennom bruk av Tjenesten får tilgang til innhold du kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. SBS Discovery har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike. Det samme gjelder din bruk av sosiale medier i tilknytning til Nettstedet. SBS Discovery forbeholder seg retten til å slette innhold du har publisert på Nettstedet, hvis lovgivningen krever dette, eller hvis SBS Discovery opplever innholdet som upassende. SBS Discovery forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre eller fjerne funksjonalitet i Tjenesten midlertidig eller permanent og med eller uten forvarsel. Ved slike endringer har SBS Discovery ikke erstatningsansvar overfor deg. Se pkt. 10 (Endringer) vedrørende varsel og nærmere regler om vesentlige endringer. Ikke i noe tilfelle skal SBS Discovery (inkludert, men ikke begrenset til, tilknyttede selskaper og deres leverandører, ledere, styremedlemmer og ansatte) kunne gjøres erstatningsansvarlige for indirekte tap, så som tap knyttet til driftsbrudd, tap av data, innvirkning på data, tapt fortjeneste, erstatningskrav fra tredjeparter eller annen følgeskade. 9 Mislighold Hvis du bryter betingelser i disse Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører SBS Discovery. SBS Discovery kan heve avtalen med deg dersom du vesentlig misligholder Brukervilkårene. Som vesentlig mislighold anses alltid, men listen er ikke uttømmende: - Uautorisert bruk av Tjenesten, inkludert at det etter SBS Discoverys vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller forsøkes, eller vi får varsel fra tredjemann om at din bruk av Tjenesten strider mot lov eller annen rettighet. Side 3 av 5

4 - Betaling som er forfalt med mer enn 10 dager. Ved heving fra SBS Discoverys side stenges din tilgang til Tjenesten umiddelbart, uten tilbakebetaling av innbetalt beløp og uten forvarsel. 10 Endringer SBS Discovery har rett til å gjøre endringer i priser og Brukervilkår, samt Tjenestens innhold og funksjonalitet. Du samtykker i at innhold og tjenester som er tilgjengelige når du bestiller, ikke nødvendigvis er tilgjengelige på et senere tidspunkt. Du vil bli varslet om alle endringer av vesentlig betydning for de deler av Tjenesten du har kjøpt minst 30 dager før endringen trer i kraft. En endring kan tre i kraft før dersom den er nødvendig for å oppfylle et lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder rettighetshavere. Ved slike vesentlige endringer kan du si opp Avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft, forutsatt at endringen ikke er utelukkende til din fordel. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter utløpet av varslingsperioden anses du å ha godtatt endringen. 11 Angrerett I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra SBS Discovery har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, og angrerettskjema er mottatt. Du samtykker til at dersom du tar Tjenesten i bruk før angrefristens utløp, må du betale for den periode Tjenesten er brukt, selv om du benytter angreretten, jf. angrerettloven 21, 3. ledd. Angrerettskjema blir sendt deg pr. e-post sammen med bekreftelse på din bestilling av Tjenesten. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til følgende adresse: SBS Discovery AS, Nydalen Allé 37, 0484 Oslo. 12 Personvernpolicy, kommunikasjon og markedsføring Du samtykker til at SBS Discovery har rett til å samle inn og behandle personlige opplysninger om deg og din bruk av Tjenesten i samsvar med SBS Discoverys Personvernpolicy [personvern.sbsdiscovery.no]. SBS Discoverys Personvernpolicy, som fra tid til annen kan endres, er tilgjengelig på Nettstedet. Du samtykker til at SBS Discovery og andre selskaper i SBS Discovery-konsernet kan gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi vil kunne kontakte deg via e-post, post eller telefon. Du kan når som helst kontakte oss dersom du ikke lenger ønsker å motta tilbud, nyheter eller informasjon fra oss. 13 Generelle bestemmelser 13.1 Overdragelse Avtalen er kun gyldig for enkeltpersoner, og kan ikke overdras av deg verken helt eller delvis til noen tredjepart. SBS Discovery har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til annet konsernselskap eller tredjemann som bistår ved oppfyllelsen av avtalen, eller som Tjenesten eventuelt blir overført til Hele avtalen Avtalen utgjør sammen med SBS Discoverys Personvernpolicy hele avtalen mellom deg og SBS Discovery, og erstatter alle eventuelle tidligere skriftlige og muntlige avtaler Delvis ugyldighet Dersom en bestemmelse i denne Avtalen anses ugyldig eller ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke innholdet eller gyldigheten av resterende bestemmelser, og bestemmelsen skal håndheves så langt det tillates i henhold til loven. Side 4 av 5

5 13.4 Force majeure SBS Discovery er ikke ansvarlig for mangler ved, eller utilgjengelighet av Tjenesten dersom dette skyldes force majeure eller årsaker utenfor SBS Discoverys rimelige kontroll. 14 Lovvalg og tvisteløsning Eventuelle tvister eller krav som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med disse Brukervilkårene, deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav), skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk lov. Eventuelle konflikter mellom SBS Discovery og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting. Ved ulovlig kopiering eller distribusjon av innholdet eller Tjenesten til allmennheten har SBS Discovery rett til å søke erstatning eller rettslige pålegg, inklusive midlertidig forføyninger, gjennom en hvilken som helst kompetent domstol. Side 5 av 5

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS

Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Innholdsfortegnelse Generelt Avtalen Partene Priser Avtaleinngåelse Ordrebekreftelse Betaling Innledning 1.0 Abonnement 1.1

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer