DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc"

Transkript

1 Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei 3, 4879 Grimstad (organisasjonsnummer: ), heretter kalt DuKan. 1.2 Avtalens språk Avtalen mellom Kunden og DuKan inngås på norsk. Avtalen er kun tilgjengelig på norsk. 1.3 Avtalens deler Avtalen inngås mellom Kunden og DuKan. Avtalen består av disse abonnementsbetingelser og DuKans gjeldende priser (se punkt 3). 1.4 Lovvalg og verneting Avtalen er underlagt norsk rett, og enhver tvist som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres ved den alminnelige domstol. 1.5 Tjenester og bruksrett til programvare Ved kjøp av DuKan maskinvare og tilhørende programvare oppnår Kunden en bruksrett til programvaren. Bruksrett til DuKans innholdstjenester og øvrige ytelser krever inngåelse av abonnement (avtale). 1.6 Abonnementsbaserte tjenester Standardabonnement inneholder i utgangspunktet følgende tjenester: - Internettadgang via mobilt bredbånd (max 5 GB trafikk pr. måned) - Løpende oppdatering av programvare på dukapc maskinvare - Adgang til dukapc e-postkonto - Adgang til dukapc moduler for nyheter, TV-guide, værmelding, underholdning, bildefremvisning, og avspilling musikk og videofilm. - Adgang til hjelp fra dukapc Kundeservice i tilfelle problemer med, eller spørsmål til dukapc produktet. Det tas forbehold om at programmoduler og tjenesteinnholdet vil kunne endres over tid. 1.7 Moms Alle oppgitte priser er inklusive moms. 1.8 Kundens adresse Det er en forutsetning at Kunden har norsk bostedsadresse. 1.9 Meldinger via e-post Der det i denne avtale er anført at en part skal gi skriftlig melding eller varsel til den annen part, er det tilstrekkelig (og bindende) å gi denne melding eller varsel ved bruk av e-post. Kunden aksepterer å motta meddelelser fra DuKan på den e-post adresse som Kunden er tildelt som del av sitt abonnement hos DuKan.

2 Side Eierforhold vedrørende nettverksutstyr Dersom Kunden får utlevert nettverksutstyr fra DuKan, f.eks. USB modem og SIM kort, er dette kun til utlån og forblir DuKans eiendom, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Lånt utstyr skal leveres tilbake senest 14 dager etter at abonnementet opphører Manglende tilbakelevering av utlånt nettverksutstyr Dersom utlånt utstyr ikke i tide leveres tilbake til DuKan, er DuKan berettiget til å fakturere Kunden for utstyret, ref. gjeldende prisliste på Med mindre annet fremgår av denne prisliste, er prisen for et USB modem kr. 699 inkl. moms. 2 Personopplysninger 2.1 Opplysninger om Kunden Ved inngåelse av abonnementsavtalen må Kunden oppgi navn, adresse og telefonnummer (og organisasjonsnummer dersom kunden er et selskap). Endringer i disse opplysninger skal straks meldes skriftlig til DuKan. DuKan oppbevarer navn, adresse, e-post adresse og telefonnummer i en database så lenge du er kunde hos oss. DuKan er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring og for avgifts- og garanti og retur-håndtering. DuKan er berettiget til å kunne utføre en kredittsjekk av kunder basert på navn og fødselsnummer før inngåelse av abonnementsavtale. 2.2 Konfidensialitet Alle opplysninger Kunden oppgir til DuKan er fortrolige, og vil ikke bli misbrukt eller videreformidlet til tredjepart uten Kundens forutgående aksept, jfr. dog punkt 9.2. Dette gjelder dog ikke dersom DuKan blir pålagt å gi ut slike opplysninger av myndighetene. 2.3 Logging DuKan er berettiget til å foreta logging vedrørende bruk av DuKan programvare og tjenester med henblikk på generell analyse og produktforbedring. 2.4 Oppbevaring av data Hvor det for øvrig følger av tjenestens natur at oppbevaring av Kundens data er nødvendig, er DuKan berettiget til å foreta slik oppbevaring. 2.5 Markedsføring og kundekartotek Kunden aksepterer at de opplysninger som Kunden har avgitt i forbindelse med bestilling av DuKan maskinvare og abonnement, inngår i DuKans kundekartotek, og at disse opplysninger kan behandles i forbindelse med DuKans markedsføring av tjenester med videre overfor Kunden. Kunden vil kun motta markedsføring pr. e-post dersom Kunden aktivt har anmodet om dette. 2.6 Kundens rett til innsyn Kunden har alltid mulighet for tilgang til innsyn i hvilke kundeopplysninger DuKan behandler i henhold til reglene i Personopplysningsloven. 3 Priser og abonnementsbetingelser 3.1 Gjeldende betingelser De til enhver tid gjeldende abonnementsbetingelser og priser på DuKans produkter og tjenester finnes i prislisten på Prisene kan også opplyses ved henvendelse til Kundeservice på telefon

3 Side Opplysning om endringer Endringer av priser og abonnementsbetingelser varsles på eller via e-post. Alternativt kan slike endringer varsles ved annonsering i dagspressen. 3.3 Internettforbruk Internettadgang via mobilt bredbånd, som er standard for et DuKan abonnementet, er omfattet av en begrensning i det månedlige forbruk på 5GB data. Ved overskridelse av denne forbruksgrense kan DuKan stoppe forbindelsen eller redusere hastigheten. 3.4 Varsling av endringer DuKan kan endre abonnementsbetingelsene, særskilte tilleggs betingelser, samt priser, med 30 dagers varsel. Endringer av positiv karakter for Kunden, herunder prisnedsettelser, kan skje uten forutgående varsel. 4 Support 4.1 Feil og avbrudd Informasjon om feil eller avbrudd på DuKans maskinvare, programvare eller Internettforbindelse, kan, såfremt sistnevnte er levert av DuKan, foretas til dukapc Kundeservice på telefon eller e-post. Vi vil påbegynne arbeidet med feilsøking og utbedring snarest deretter. 4.2 Hjelp til bruk av dukapc Kunden kan kontakte dukapc Kundeservice for å få hjelp til spørsmål og problemer vedrørende bruken av dukapc og dennes tilhørende tjeneste-moduler. dukapc Kundeservice vil så hurtig som mulig, innenfor normal arbeidstid, søke å avhjelpe problemet eller besvare spørsmålet. Alternativt vil vi ta initiativ til nærmere undersøkelse av det meldte problem. dukapc kundeservice tilbyr ikke hjelp til andre programmer enn DuKans egen programvare. Der tilbys heller ikke hjelp til anvendelse av hjemmesider eller eksterne tjenester som f.eks. nettbank. 4.3 Fjerntilknytning På dukapc datamaskinen er det installert et program som kan gi dukapc Kundeservice og deres teknikere adgang til å fjernstyre Kundens datamaskin. Slik fjernstyring er synlig for Kunden og kan kun anvendes etter forutgående avtale med Kunden. 4.4 Gjenetablering av datamaskin Såfremt der oppstår behov for reparasjon utenfor garanti, eller ny installasjon av programvare på Kundens dukapc datamaskin, f.eks. som følge av virusangrep eller inngrep foretatt av andre enn DuKans ansatte, kan dette foretas mot betaling etter nærmere avtale med DuKan. 5 Betaling 5.1 Betaling for abonnement Betaling for abonnement foretas forskuddsvis per kvartal fortrinnsvis ved inngåelse av Avtalegiro. Fakturaen forfaller til betaling den 1. i kvartalets første måned. 5.2 Betaling via annen ordning enn Avtalegiro Avtalegiro er den enkleste betalingsmåten for abonnementet. Dersom Kunden velger å benytte annen betalingsmåte, etter avtale, så er DuKan berettiget til å legge til et faktureringsgebyr på kr 50,- per faktura/giro. 5.3 For sen betaling Dersom Kunden ikke betaler i tide, er DuKan berettiget til straks å foreta midlertidig avstengning av Kundens adgang til DuKans tjenester.

4 Side Purring og renter Ved forsinket betaling er DuKan berettiget til å kreve morarenter fra betalingsfristens utløp og inntil betaling blir foretatt, og for øvrig i henhold til Forsinkelsesrentelovens bestemmelser. DuKan er videre berettiget til å oppkreve gebyr ved utsendelse av purringsbrev/betalingspåminnelse. 5.5 Overdragelse av fordringer DuKan kan, etter orientering til Kunden, la tredjemann ivareta innkreving av betaling for ytelser omfattet av denne avtale og andre ytelser levert av DuKan. 6 Kundens misligholdelse 6.1 Konsekvenser av misligholdelse Dersom Kunden misligholder avtalen, har DuKan rett til uten varsel å heve avtalen og/eller sperre for Kundens bruk av DuKans tjenester. Misligholdelse er forhold som for eksempel: - Kunden stanser sine betalinger, innleder akkordforhandlinger eller erklæres konkurs - Kunden utøver sjikane mot DuKan eller mot DuKans medarbeidere eller øvrige kunder - Kunden ikke melder sitt SIM-kort/USB-modem stjålet i tilfelle tyveri - Kunden misbruker sin adgang til en eller flere av DuKans produkter eller tjenester. 7 Kundens øvrige forpliktelser 7.1 USB-modem og SIM-kort Ved tyveri eller tap av SIM-kortet og/eller USB-modemet er Kunden forpliktet til straks å henvende seg til dukapc Kundeservice for å få disse sperret. 8 Oppsigelse av abonnement 8.1 Kundens oppsigelsesvarsel Kunden kan si opp avtalen med DuKan med omgående virkning. 8.2 Oppsigelsens form En oppsigelse skal foretas skriftlig ved fremsendelse av brev eller e-post til 8.3 DuKans oppsigelsesvarsel DuKan kan si opp avtalen med 30 dages varsel fra fremsendelse av skriftlig meddelelse til Kunden. 8.4 Returnering av forskuddsbetalt abonnement Kunden vil ved oppsigelse få returnert eventuelt utestående forskuddsbetalt abonnement. Utbetalingen vil skje ca. 30 dager etter abonnementets avslutning. Beløpet utbetales til det kontonummer Kunden normalt har benyttet til betaling av sitt abonnement. DuKan er berettiget til å innkreve et håndteringsgebyr for utbetalingen dersom avslutningen skyldes oppsigelse fra Kundens side. 8.5 Returnering av utstyr Såfremt Kunden har mottatt utstyr til låns fra DuKan, skal dette returneres i forbindelse med avslutning av abonnementet, ref. punktene 1.10 og 1.11.

5 Side 5 9 Avtalens overdragelse 9.1 Kundens overdragelse Kunden kan med DuKans skriftlige samtykke, dersom intet vesentlig taler imot, overdra abonnementet til tredjemann. DuKan må ha skriftlig samtykke fra både Kunden og tredjemann, og eventuell gjeld må betales innen overdragelsen. DuKan har rett til å kreve et gebyr for overdragelsen til den nye eier. 9.2 DuKans overdragelse DuKan kan fritt overdra kundeforholdet til tredjemann eller annen eierstruktur. 10 Ansvar 10.1 Avbrudd DuKan hefter ikke for feil, avbrudd, driftsmessige inngrep eller forstyrrelser, som skyldes forhold som kan henføres til annen operatør. DuKan er heller ikke erstatningsansvarlig, jfr. alminnelige erstatningsregler, for økonomiske tap forårsaket av bruk av, eller manglende tilgang til, DuKans produkter og tjenester Indirekte tap mv. DuKan hefter ikke for indirekte tap, følgeskader, driftstap, tap av omsetning eller avanse, tap av data, krav fra tredjemann eller annet økonomisk konsekvenstap som følge av at DuKan maskinvare, programvare eller tjenester ikke kunne benyttes som forventet Avbrytelser forøvrig DuKan er ikke ansvarlig for avbrytelser, avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenestene i forbindelse med oppgraderinger. Slike oppgraderinger kan være nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker Uberettiget adgang DuKan er ikke ansvarlig for tilfeller hvor tredjemann uberettiget har skaffet seg adgang til dukapc maskinvare, programvare, servere, Internettforbindelser eller liknende Forbehold for trykkfeil dukapc tar forbehold for mulige trykk- og bilde-feil i sitt materiale Force majeure DuKan er fritatt for ansvar i tilfelle det oppstår omstendigheter utenfor DuKans kontroll: brann, krig, opprør, streik, lockout, naturkatastrofer, myndighetspåbud eller liknende (force majeure), og ved forhold som DuKan ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning ved abonnementsavtalens inngåelse.

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret Til nye elever skoleåret 2013 2014 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende: Innhold

Detaljer