Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)"

Transkript

1 Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer og sted Teknisk informasjon / driftsmeldinger (gjerne generisk epostadresse) Kundeservice (gjerne generisk epostadresse) Kunde fakturaadresse (fylles ut hvis forskjellig fra besøksadresse) Adresse / Postboks Postnummer og sted Epost (ved epostfaktura) Teletopia Interactive AS (heretter kalt TI) Firmanavn Teletopia Interactive AS Organisasjonsnummer Adresse Vollsveien 9 Postnummer og sted Epost 1366 Lysaker Selger 1 / 8

2 1. INNHOLD 1. Innhold Formål og omfang Definisjoner Avtalens varighet Teletopia Interactive AS plikter Akseptanse Kundens tjenester Mislighold, heving av avtalen Fakturering og utbetaling Betal-SMS og MVA Feilmelding og feilretting Lovlighet og retningslinjer Ansvarsbegrensning Databehandleravtale Endring av avtalen Overføring til annet rettssubjekt Force Majeure Tvisteløsning / 8

3 2. FORMÅL OG OMFANG Avtalen regulerer Kundens generelle vilkår for tilgang til produktet TeletopiaSMS som eies av Teletopia Interactive AS for utsendelse og mottak av SMS og MMS slik det fremgår av avtalen. 3. DEFINISJONER Avtalen Avtalen, slik den fremkommer I dette dokumentet med Bilag. Kunden Kunden er den som inngår avtale med Teletopia Interactive AS. TI Teletopia Interactive AS Produktet De produktene som Teletopia Interactive AS gir Kunden tilgang til gjennom Avtalen. Tjenesten Tjenesten Kunden tilbyr Sluttbruker ved å benytte Produktet. Sluttbruker En operatørs abonnent som sender eller mottar innhold via Produktet. Innhold Det innholdet som Kunden sender til Sluttbrukers mobiltelefon eller omvendt. 4. AVTALENS VARIGHET Avtalen har en bindingstid på 3 måneder, og kan etter dette gjensidig sies opp med 1 måneds skriftlig varsel. Oppsigelse gjelder fra den 1. i den påfølgende måned etter mottatt oppsigelse. Oppsigelse skal skje skriftlig per post eller e-post. 5. TELETOPIA INTERACTIVE AS PLIKTER a) TI plikter å stille Produktet til rådighet for Kunden slik det fremgår av Avtalen. b) TI plikter å vedlikeholde Produktet med tilhørende støttesystemer slik at Kunden mottar den grad av funksjonalitet og tilgjengelighet slik det fremgår av Avtalen. c) TI skal ha kvalifisert personell tilgjengelig for spørsmål og avklaringer. 6. AKSEPTANSE Kunden har selv ansvar for å teste at den leverte tjenesten fungerer som forventet innen 7 virkedager fra leveransetidspunkt. Leveransen anses som akseptert av Kunden dersom TI ikke mottar skriftlig rapport om feil eller mangler innen denne fristen. 3 / 8

4 7. KUNDENS TJENESTER a) Kunden er ansvarlig for den Tjenesten som tilbys gjennom Produktet. b) Kunden plikter å informere Sluttbruker om hvem som står bak Tjenesten. c) Kunden plikter å informere Sluttbruker om pris ved bruk av Tjenesten. d) Kunden plikter å yte tilfredsstillende kundeservice ovenfor Sluttbruker. 8. MISLIGHOLD, HEVING AV AVTALEN Partene kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. Ved vesentlig mislighold av avtalen kan TI uten varsel frakoble Kundens tilknytning. TI vil gjenåpne tilknytning når det forholdet som begrunner frakobling er rettet. Kunden plikter å dekke de direkte kostnader TI har hatt i forbindelse med frakobling. 9. FAKTURERING OG UTBET ALING Etter utgangen av hver måned vil TI foreta avregning av foregående måneds trafikk og faste avgifter. Utbetaling og fakturering vil normalt finne sted den 15. hver måned, med betalingsfrist på 14 dager på faktura, dersom noe annet ikke fremgår av Avtalen. Avregningsgrunnlaget er TI sin egen statistikk. Ved avvik fra Kundens egen statistikk vil TI sin statistikk være gjeldene dersom Kunden ikke kan påvise at den er feilaktig. Avregningen anses som akseptert dersom Kunden ikke har anført noen innsigelser innen 7 dager. Utbetaling av trafikkinntekter CPA og GAS utbetales bare for faktiske mottatte trafikkinntekter, og bare der TI, TI sine samarbeidspartnere eller andre teleoperatører ikke utsettes for tap eller fare for tap. Ved reversering av overtakserte transaksjoner til Sluttbrukere, vil TI ha rett til å kreve direkte kostnader knyttet til reverseringen dekket og for tid medgått til opprydning jf. gjeldene timepris for support. 10. BETAL-SMS OG MVA Skattedirektoratet har pålagt operatørene at all håndtering av MVA skal skje hos innholdsleverandøren. Innholdsleverandør (Kunden) vil få utbetalt hele MVA beløpet og må føre regnskapet for MVA selv. Kunden selger på denne måten tjenesten direkte til mobilbrukerne, mens TI formidler betalingen. 11. FEILMELDING OG FEILRETTING TI vil utføre feilretting 24/7/365 for kritiske feil i TI sine systemer som medfører at systemet stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som er kritiske for Kunden ikke virker slik det fremgår av Avtalen og som Kunden ikke lett kan omgå. Feilmelding skal alltid meldes skriftlig til TI. Dersom Kunden melder feil som viser seg å ligge i Kunden sine egne systemer eller i Kundens bruk av Produktet, har TI rett til å fakturere NOK 490,- per påstartede halvtime for arbeid forbundet med henvendelsen. Feilmelding skal alltid meldes skriftlig til TI på epost Dersom Kunden melder feil som viser seg å ligge i Kunden sine egne systemer eller i Kundens bruk av Produktet, har TI rett til å fakturere gjeldende takst for support for arbeid forbundet med henvendelsen. 4 / 8

5 12. LOVLIGHET OG RETNINGSLINJER Kunden plikter å sette seg inn i og følge det til enhver tid gjeldende regelverk og relevant praksis, herunder men ikke begrenset til: markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, lotteriloven, markedsføringsloven, åndsverksloven og ekomloven. Kunden plikter å sette seg inn i og følge operatørenes retningslinjer, CPA Guidelines: Ved bruk av SMS-Gateway plikter Kunde å motta leveringsrapporter og avslutte levering av tjenester til Sluttbruker dersom leveringsrapport viser at Sluttbruker abonnement ikke er aktivt eller har sperre for overtakserte meldinger. Kunde plikter å overholde alderskontroll og beløpsgrense slik det er definert i CPA Guidelines. 13. ANSVARSBEGRENSNING TI eller underleverandører skal i lovens videste forstand, aldri stilles til ansvar for skader eller tap som følge av bruk eller manglende mulighet for bruk av Produktet. Dette inkluderer tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller andre tap. Produktet stilles til rådighet «som den er», uten garantier av noen slag. Kunden bærer all risiko med bruk av Produktet. 14. DATABEHANDLERAVTALE Kunden gir TI tillatelse til å lagre transaksjonsdata i form av tidspunkt, mobilnummer og Innhold for sendte og mottatte SMS og MMS for presentasjon av historikk og statistikk. Kunden står ansvarlig for å aktivt be om inngåelse av Databehandleravtale som regulerer forholdet mellom Behandlingsansvarlig (Kunden) og Databehandler (TI) hvis Kunden identifiserer dette som et krav i henhold til egne rutiner. 15. ENDRING AV AVTALEN a) TI har rett til å endre vilkår i Avtalen med en måneds skriftlig varsel per e-post. b) TI har rett til å endre meldingspriser eller andre transaksjonsavgifter uten opphold etter skriftlig varsel per e-post. c) TI vil ikke varsle Kunden dersom endringene er til fordel for Kunden. d) Kunde har rett til å heve avtalen dersom endringen har en vesentlig betydning for avtaleforholdet med Kunden. 16. OVERFØRING TIL ANNET RETTSSUBJEKT a) Kunden har ikke rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen til annet rettssubjekt med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra TI. Samtykke kan ikke nektes med mindre det foreligger saklig grunn. b) Kunden og TI har anledning til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen til et tilknyttet selskap under samme konsern. 17. FORCE MAJEURE Partene fraskriver seg ethvert ansvar ved force majeure, streik lockout eller lignende som rammer seg selv og/eller underleverandører som fører til at parten ikke kan oppfylle avtalen. 5 / 8

6 18. TVISTELØSNING Mulige tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås skal saken føres for norske domstoler, med Oslo som verneting og etter norsk rett. 6 / 8

7 Betingelser som gjelder foran annen tekst i avtalen Produkt Tjeneste Etablering Mnd. Beskrivelse Avgift X Grunnpakke 0,- 200,- Sende SMS (Bulk). Betal SMS 0,- 290,- Sende overtaksert SMS (CPA/GAS). Oppsett av tjeneste 900,- 0,- Oppsett av tjeneste etter beskrivelse på telefon eller epost. Kan settes opp i samarbeid med kunde over telefon i kombinasjon med opplæring i bruk av tjenesten. Supportpakke 0,- 1000,- Hjelp til bruk av tjenesten, oppsett av nye tjenester, endring av eksisterende tjenester. Begrenset til 4 timer pr. mnd. Tjenestenivåavtale (SLA) 0,- 5000,- Tjenestenivåavtale (Service Level Agreement) med vilkår i eget vedlegg. Dedikert langt nummer 2500,- 1000,- Eget 8-sifret nummer for mottak av SMS som fungerer fra utlandet. Pris tillegg Tjeneste Pris Beskrivelse Kodeord 100,- pr. mnd. Kodeord for mottak av meldinger på kortnummer eller langt nummer. (Gjelder ikke for kodeord på egne dedikerte lange numre) Support 490,- pr. påstartede halvtime. Meldingspriser SMS i Norge, Sverige og Danmark Hjelp til bruk av tjenester, oppsett av nye tjenester, endring av eksiterende tjenester. (Gjelder ikke for henvendelser innenfor supportpakke) Meldinger pr mnd. >0 > > > Pris pr melding NOK 0,50 0,42 0,37 Etter avtale Meldingspris beregnes ut fra det totale antallet sendte meldinger innenfor kalendermåneden. Prisen som oppnås, gjelder fra første melding. Trafikkavgift overtakserte meldinger (CPA/GAS) TI trafikkavgift på overtakserte meldinger i Norge 5% Trafikkavgift beregnes som en andel av prisen til den overtakserte meldingen og kommer i tillegg til operatørens egne avgifter. For oppdatert oversikt over operatørgebyr se: 7 / 8

8 Signering For Kunden For Teletopia Interactive AS Sted / Dato Signatur Navn i blokkbokstaver Stilling 8 / 8

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Bestillingsskjema for betalingsterminaler

Bestillingsskjema for betalingsterminaler Bestillingsskjema for betalingsterminaler OPPLYSNINGER OM BRUKERSTED (KUNDE) BAX-nummer (gjelder kun eksisterende kunder): Brukerstedets navn registrert i Brønnøysundreg.: Brukerstedets navn: Organisasjonsnummer:

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER)

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) 1.1 Markedsføring via SMS krav etter mfl. 2b... 2 1.1.1 Aktivt samtykke... 2 1.1.2 Etablert kundeforhold... 2 1.2 Informasjon som skal gis før kjøp av

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer