Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar."

Transkript

1 Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse av innskuddskonto og bruk av betalingstjenester knyttet til kontoen. Kontohaver, eller den som oppretter konto for andre skal ved kontoopprettelsen legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene i kontoavtalen. 2. Partene Avtalens parter er: Svea Finans NUF (org.nr ) ("Svea"), og den eller de som tegner avtale med Svea for å benytte seg av de tilbud og tjenester som tilbys av Svea, heretter kalt lånetakeren. 3. Disponering av kontoen Ved inngåelse av kontoavtale gir kontohaver Svea fullmakt til å utføre de tjenester og oppgaver som er beskrevet på Kontoen kan benyttes til innskudd og uttak i samsvar med kontoavtalen. Kontoen føres i norske kroner. Overlater kontohaver disposisjonsretten til en forvalter, bestemmes disposisjonsretten av de beslutninger og regler som til enhver tid gjelder for disse. 4. Renter Informasjon om aktuell rentesats fremgår til enhver tid av prislistene på Renten beregnes etter den rentesatsen, og i samsvar med de prinsipper som banken til enhver tid anvender for innskudd av det slag avtalen gjelder. Svea følger de allmenne rentesatsene eller rentenivåene innenfor det markedet som Svea bedriver sin finansielle virksomhet. Renten beregnes etter et faktisk antall dager, basert på ett år med 365 dager. Svea har rett til å endre rentesatsen. Ved endring av rentesatsen til ulempe for kontohaver vil kontohaver bli informert ved skriftlig varsel minst 14 dager før endringen trer i kraft. Svea er ikke forpliktet til å varsle kontohaver dersom innestående saldo på kontoen er mindre enn kroner Kostnader Informasjon om gebyr og avgifter fremgår til enhver tid av gjeldende prisliste på Svea har rett til å endre gebyrer for å ha eller bruke kontoen eller betalingsinstrument knyttet til denne. Om gebyrer endres til ulempe for kontohaver blir kontohaver informert ved skriftlig varsel minst 14 dager før endringen trer i kraft. Tilsvarende gjelder hvis Svea innfører gebyr på tjenester som tidligere har vært kostnadsfrie.

2 6. Dekning av utlegg og kostnader Svea kan ta ut beløp fra kontoen tilsvarende utlegg, kostnad eller lønn for oppdrag utført på vegne av kontohaver. I tillegg kan Svea heve beløp tilsvarende andre forfalte fordringer kontohaver har hos Svea. Dersom kontohaver ønsker overføring fra konto er han eller hun ansvarlig for at kontoen står i pluss. I motsatt fall kan Svea tilbakeføre midler fra mottakerkontoen. Kontohaver, hvis vedkommende er en fysisk person, kan etter identifisering i henhold til generelle produktvilkår begjære overføring fra konto hos Svea til egen konto i bank (eksisterende konto). Kontohaver, hvis det er et selskap, kan etter identifisering i henhold til generelle produktvilkår begjære overføring fra konto hos Svea til eget kontonummer. Det er en forutsetning at kontohaver har oppgitt en slikt kontonummer til Svea ved søknad om etablering av konto. De tjenester Svea tilbyr kontohaver kan endres og/eller erstattes med nye. Informasjon om aktuelle tjenester vil til enhver tid finnes på Begrensninger av Sveas ansvar for øvrig; se punkt 11 under. For utfyllende bestemmelser angående terminering av konto, se punkt 9 under. 7. Overtrekk av konto Kontoen må ikke under noen omstendigheter overtrekkes. Skulle dette imidlertid skje må kontohaver umiddelbart dekke underskuddet. Ved overtrekk av konto har Svea rett til å belaste kontoen med særskilt overtrekksrente, p.t. 10%. Overtrekk gir i tillegg Svea rett til å sperre kontoen for uttak uten forvarsel. Tjenester som er knyttet opp til kontoen vil også kunne bli sperret. Kontoer med betydelig overtrekk eller som stadig blir overtrukket vil bli avsluttet av Svea. Informasjon om terminering av konto vil bli sendt kontohaver med post i brevform. 8. Avgifter Informasjon om gebyr og avgifter fremgår til enhver tid av gjeldende prisliste på Gebyrene og avgiftene kan endres av Svea. Om gebyr eller avgift endres til ulempe for kontohaver blir kontohaver informert ved skriftlig varsel minst 14 dager før endringen trer i kraft. Tilsvarende gjelder hvis Svea innfører avgift på konto eller på tjenester som tidligere har vært avgiftsfrie. Sveas kostnader ved å drive inn fordringer skal erstattes av kontohaver. Ved endringer i priser og avgifter står kontohaver fritt til å fratre avtalen med umiddelbar virkning. Fratredelse av avtalen skal underrettes Svea skriftlig. 9. Terminering/avslutning av konto Kontohaver som er forbruker har rett til å si opp kontoen uten forhåndsvarsel. Svea kan si opp avtalen med minst 4 ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn.

3 Dersom kontohaver ikke er forbruker kan Svea avslutte kontoen dersom det ikke har vært saldo eller bevegelse på kontoen innenfor ett år. Kontohaver vil bli underrettet om terminering per post og eventuelle innestående midler vil bli overført til tidligere oppgitt konto. Svea kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohavers side. 10. Informasjon Årsberetning sendes ut 31. desember. Kontohaver kan løpende logge seg inn på og se aktuelle kontoutskrifter. Det vil ikke bli sendt ut kontoutskrift per post. Kontohaver plikter å underrette Svea om eventuell endring i adresse, e-post eller andre personopplysninger som er relevante for Svea. Kontohaver kan selv logge inn på og gjøre de nødvendige endringer. Ved endringer i tidligere oppgitt konto gjelder egne regler, se punkt 16 under. Rekommandert brev til kontohaver anses å ha nådd adressaten senest den syvende dagen etter sending forutsatt at brevet er sendt til adressen som ble oppgitt i søknaden eller på annen måte er kjent for Svea. Dersom kontohaver har gitt fullmakt til at en annen kan disponere kontoen og denne fullmakten oppheves, skal Svea umiddelbart underrettes om dette. 11. Ansvarsbegrensning Svea har ikke ansvar for tap som skyldes lovpåbud, myndighetstiltak, krigshendelse, streik, lockout, boikott, blokade eller andre lignende omstendigheter. Forbeholdet om streik, lockout, boikott, eller blokade gjelder selv om Svea selv blir utsatt for eller iverksetter slike konfliktvirkemidler. Svea plikter heller ikke å betale erstatning for tap som oppstår i andre tilfeller, forutsatt at Svea har utvist normal aktsomhet. Svea er i alle tilfeller ikke ansvarlig for indirekte tap. Dersom Svea av ovennevnte grunner blir hindret i å iverksette betalinger eller utføre andre tiltak vil disse stå i bero til konflikten er løst. Svea er ikke erstatningsansvarlig dersom kontohaver har oppgitt galt kontonummer. 12. Endring av vilkår Svea forbeholder seg retten til å endre de alminnelige vilkårene uten at avtalen sies opp. Informasjon om endrede vilkår blir gitt til kontohaveren. Dersom endringene av vilkårene er av stor betydning, blir kontohaver varslet senest 14 dager innen de endrede vilkårene trer i kraft. Ved endringer i vilkårene står kontohaver fritt til å fratre avtalen med umiddelbar virkning. Fratredelse av avtalen skal underrettes Svea skriftlig.

4 13. Innskuddsgaranti Svea Finans NUF opererer under konsesjon innvilget av Finansinspeksjonen i Sverige, og er en del av den svenske stats innskuddsgarantiordning som omfatter kontohavers innskudd i banker, kredittselskaper og verdipapirselskap. Garantien omfatter alle vanlige sparekontoer. Unntak fra garantien er først og fremst individuelle pensjonssparinger, plassering i verdipapir eller verdipapirfond. Kontoen omfattes av den statlige innskuddsgarantien. Retten til erstatning inntrer dersom en institusjon/institutt/foretak går konkurs. Innskuddsgarantinemnden betaler ut erstatning til kundene innen tre måneder fra institusjon har gått konkurs. 14. Behandling av personopplysninger m.m. Ansvarlig for personopplysninger er Svea Finans NUF org nr: Kontohaver samtykker til Sveas registrering og behandling av personopplysninger samt øvrige opplysninger registrert hos Svea. Dette gjelder også andre selskap innen Sveakonsernet og selskap Svea samarbeider med innenfor EU- og EØS-områdene. Kontohaver samtykker også i at Svea kan overlate personopplysninger (inklusive personnummer) til andre selskaper innenfor det konsern Svea tilhører, og til andre nærstående selskaper til Svea. Formålet med dette er at personopplysninger skal kunne anvendes, sammenstilles og bearbeides for Sveas administrering av konto, kredittvurdering og kredittopplysningsvirksomhet. Innenfor rammen av dette formål kan personopplysningene også overlates til Sveas samarbeidspartnere i Norge og i andre land, også utenfor EØSområdet. Opplysningene kan også bli brukt til markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og produktutvikling samt, dersom kontohaver ikke har reservert seg for direktereklame fra Svea, i markedsføringshensyn fra Svea eller andre selskaper som Svea samarbeider med. Kontohaver har rett til å få informasjon om de personopplysninger som behandles av Svea, og ved behov kan kontohaver kreve rettelse av opplysninger. Denne henvendelsen kan skje skriftlig via e-post: Sveas kunderegister og andre opplysninger Svea innehar om kontohaver er beskyttet av Lov om finansieringsvirksomhet. 15. Reklamasjon Om kontohaver blir kjent med feil eller mangler i utførelsen av oppdraget eller tjenesten, skal kontohaver påpeke dette over for Svea uten ugrunnet opphold. Videre skal kontohaver reklamere uten ugrunnet opphold dersom kontohaver bestrider ansvar for belastninger på kontoen som skyldes andres urettmessige uttak eller bruk av betalingskort. Reklamasjonen skal fremsettes så snart kontohaver oppdager, eller burde ha blitt kjent med forholdet.

5 16. Kontoopplysning Kontohaver kan etter identifisering i henhold til generelle produktvilkår begjære overføring fra konto hos Svea til eget kontonummer. Det er en forutsetning at kontohaver har oppgitt en slikt kontonummer til Svea ved søknad om etablering av konto. Endring av opplyst konto skal skje skriftlig og inneholde detaljer vedrørende kontonummer hos Svea samt relevante opplysninger om ny konto. Dokumentet skal inneholde en fullmakt fra kontohaver som gir Svea rett til å kontrollere at opplysninger om ny konto er korrekte. 17. Ansvar for andres misbruk av konto og betalingsinstrument Kontohaver er ansvarlig for uttak eller annen belastning på konto som følge av andres urettmessige bruk, dersom belastningen har vært mulig som følge av forsett eller grov uaktsomhet fra kontohaveren eller noen som etter denne avtale har rett til å belaste kontoen 18. Passord Ved søknad om konto bes søkeren å oppgi et passord, samt bekrefte dette. Når konto er innvilget får kontohaver tilsendt sitt brukernavn via e-post eller per brev. Passordet er personlig. Kontohaver forplikter seg til ikke å avsløre passordet til noen, og heller ikke oppbevare passordet på et sted som kan knytte det direkte til Svea sine tjenester. Kontohaver er ansvarlig for eventuelle tap som oppstår ved at kontohaver har vært uforsiktig ved bruk av og oppbevaring av passord, samt å gi beskjed til Svea dersom det foreligger mistanke om at noen har fått kjennskap til passordet. Svea forbeholder seg retten til, uten ytterligere meldinger, å kunne sperre kontohavers passord og/eller konto dersom det foreligger mistanke om misbruk av passordet. Når det gjelder Sveas begrensing av ansvar for øvrig, se punkt 11 ovenfor. 19. Lovvalg og tvisteløsning Denne avtale er underlagt norsk rett. En kunde som er forbruker kan kreve eventuell rettstvister vedrørende denne avtale som ikke er avgjort av rettsapparatet brakt inn for Bankklagenemda. Gyldig fra

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer