Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester."

Transkript

1 V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra Danske Bank, Org.nr: MobilePay Subscriptions (heretter kalt Subscriptions) er en løsning hvor bedriftens kunder kan inngå avtale med bedriften om å gjennomføre fremtidige, gjentagende betalinger (for eksempel en abonnementsavtale eller løpende avtale) med MobilePay i et løpende avtaleforhold. Det skal være inngått en særskilt og tydelig avtale om dette mellom din kunde og deg. Betalingene kan kun gjelde et bestemt avtaleforhold. I tillegg til dette vil bedriften få mulighet til å motta betaling for enkeltstående kjøp med MobilePay, dersom bedriftens kunder er registrert med en betalingsavtale fra bedriften for sin MobilePay. For å få tilgang til MobilePay Subscriptions må bedriften inngå en avtale med MobilePay, samt ha en konto i Danske Bank eller en bank som har avtale med Danske Bank om distribusjon av MobilePay. I tillegg til disse vilkårene, gjelder følgende: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - næringsforhold Prisene for de enkelte løsninger som er knyttet til MobilePay til bedrifter. Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. A1. Endring av vilkår Danske Bank kan når som helst og uten forvarsel endre vilkårene. Bedriften vil bli informert om endringene ved brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon, som for eksempel e-post. A2. Forretningsmessig bruk A2.1. Forretningsmessig bruk MobilePay Subscriptions skal kun brukes i forretningsmessig sammenheng. Informasjonen bedriften får tilgang til er kun til bedriftens egen bruk. Det er ikke tillatt å gi informasjonen til andre. Bedriften kan ikke foreta pengeoverføringer, utbetale kontanter eller overføre penger fra MobilePay løsninger som kan fungere som et betalingsinstrument eller et betalingssurrogat. Selskapet kan dog foreta tilbakebetalinger, jf. punkt B2.8. MobilePay Subscriptions skal ikke brukes til ulovlige aktiviteter eller ulovlige formål. MobilePay til bedrifter skal heller ikke brukes til aktiviteter og formål som Danske Bank mener er umoralsk eller uetisk, eller som kan skade Dansk Banks eller MobilePays omdømme eller merkevare. Danske Bank forbeholder seg retten til å sperre bedriftens tilgang til MobilePay til bedrifter hvis bedriften ikke overholder kravene. I tillegg vurderer Danske Bank bedriftens ønskede bruk av MobilePay til bedrifter før inngåelse av avtale, og kan på grunnlag av denne vuderingen avstå fra å inngå avtalen. Danske Bank har rett til å foreta en løpende vurdering av bedriftens økonomi. MobilePay by Danske Bank er et varemerke registreret av Danske Bank A/S Side 1 av 7 Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim

2 A2.2. Bruk av MobilePay varemerker mm. Danske Bank gir bedriften rett til å bruke MobilePay, Danske Bank relatert teknologi som brukes i MobilePay, den aktuelle konfidensielle know-how og varemerker i forbindelse med denne (heretter samlet referert til som "MobilePay") i Norge og i forhold til MobilePay løsninger og tjenester, så lenge bedriften oppfyller avtalte vilkår og er godkjent av Danske Bank. MobilePay er Danske Banks eiendom, og kan kun brukes av bedriften etter de gitte vilkår og retningslinjer. Bedriften kan ikke overføre retten til å bruke MobilePay til en tredjepart. Bedriften må søke Danske Banks skriftlige forhåndssamtykke i alle forhold vedrørende markedsføring, reklame og promotering tilknyttet MobilePay. Bedriften skal ikke uten samtykke fra Danske Bank offentliggjøre lanseringen av MobilePay eller tilknyttede løsninger og tjenester. A3. Oppkreving av gebyrer hos bedriftens kunder mv. Bedriften er pålagt å følge den til enhver tid gjeldende lovgiving vedrørende oppkreving av gebyrer for sine kunder ved bruk av MobilePay. Det er fastsatt en daglig grense for hvor mye den enkelte MobilePay bruker maksimalt kan overføre med MobilePay. De til enhver tid gjeldende begrensninger finnes på mobilepay.no. Når en MobilePay bruker betaler med MobilePay kan opplysninger som bl.a kjøpsdato, kjøpesum, samt bedriftens navn og adresse vises på MobilePay brukerens kontoutskrift. A4. Ansvar for ansattes bruk Bedriften er forpliktet til å sørge for at de ansatte i bedriften som anvender MobilePay Subscriptions og kjenner til vilkårene. Bedriften er ansvarlig for de ansattes bruk av MobilePay Subscriptions. A5. Priser Banken kan til enhver tid endre prisene med 30 dagers varsel. Bedriften vil bli informert om endringene ved brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon, som for eksempel e-post. Banken vil belaste avgifter og gebyrer på den konto som er oppgitt som gebyrbelastningskonto. Reglene for øvrige prisendringer er beskrevet i Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Banken har rett til å samle sammen og debitere gebyrer senere enn en måned etter at transaksjonen det skal betales gebyr for, er fullført. Banken har rett til å kreve gebyr for levering av ytterligere/hyppigere informasjon enn avtalt da avtalen om MobilePay Subscriptions ble inngått. Banken kan ta gebyrer for overføringer gjort av bedriften fra en konto, samt også ta gebyrer for å sende informasjon til bedriften om gjennomførte betalinger. MobilePay by Danske Bank er et varemerke registreret av Danske Bank A/S Side 2 av 7 Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim

3 Prisene for MobilePay Subscriptions er oppgitt uten mva. Hvis MobilePay Subscriptions er mva-pliktige på det tidspunktet selskapet inngår avtale om MobilePay Subscriptions med Danske Bank, har Danske Bank rett til å kreve mva på prisene. Dette gjelder også dersom løsningen senere blir mva-pliktig. Danske Bank kan oppkreve mva som allerede er betalt av Danske Bank på tjenester som allerede er levert til, eller betalt av bedriften. Det gjeldende mva-beløp eller den gjeldende merverdiavgiftssats vil fremgå av den gjeldende prisliste for MobilePay for bedrifter på mobilepay.no. A6. Ansvar Det er selskapets ansvar å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk som gjelder for kjøp av bedriftens varer eller tjenester, herunder også behandling av opplysninger om MobilePay-brukere som bedriften måtte komme i besittelse av. Ansvaret omfatter blant annet regler om informasjonsplikt, markedsføring og behandling av personopplysninger. Dersom bedriften ikke overholder disse forpliktelsene, anser vi det som et brudd på avtalen om MobilePay Subscriptions med Danske Bank. Vi informerer ikke om gjeldende rett på dette området. Danske Bank er ikke ansvarlig for: bedriftens tap som følge av bedriftens kunders bruk, eller andre uberettigetes bruk av kundenes tilgang til MobilePay bedriftens tap forårsaket av andres uberettigete bruk av bedriftens tilgang til MobilePay for bedrifter indirekte tap, driftstap, tap av fortjeneste og rentetap øvrige tap som skyldes forhold utenfor bankens kontroll, herunder teknisk svikt, forstyrrelser ved dataoverføring eller nettverksdrift. Merk at det kan finnes ytterligere ansvarsregler for de enkelte løsninger og tjenester. A7. Mislighold Ved mislighold forstås blant annet at: bedriften ikke overholder sine betalingsforpliktelser i henhold til avtalen for eksempel ved returbetaling mv. bedriften stanser sine betalinger bedriften erklæres konkurs eller undergår annen form for insolvensbehandling bedriften innleder akkord eller utsettes for utlegg eller arrest bedriften ikke overholder de lover og regler som gjelder for salg av bedriftens varer og tjenester bedriften ikke umiddelbart behandler krav som følger av klager fra kunder vedrørende varer eller tjenester levert av bedriften Danske Bank mottar gjentatte klager fra bedriftens kunder bedriften forøvrig ikke overholder vilkårene for MobilePay til bedrifter A8. Oppsigelse A8.1. Bedriftens oppsigelse Bedriften kan skriftlig si opp avtalen uten forhåndsvarsel. Oppsigelsen vil dog ikke ha MobilePay by Danske Bank er et varemerke registreret av Danske Bank A/S Side 3 av 7 Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim

4 virkning på eventuelle krav fra banken mot bedriften som følge av innsigelser fra bedriftens kunder. Betalt abonnementsavgift og eventuelle forhåndsbetalte gebyrer refunderes ikke. A8.2. Danske Bank oppsigelse Banken kan skriftlig si opp avtalen med 30 dagers varsel. Ved mislighold har banken rett til å heve avtalen uten varsel. Oppsigelsen/hevingen vil dog ikke ha virkning på eventuelle krav fra banken mot bedriften som følge av innsigelser fra bedriftens kunder. Betalt abonnementsavgift og eventuelle forhåndsbetalte gebyrer refunderes ikke. A9. Melding om adresseendring og overdragelse av rettigheter Bedriften pliker å gi banken skriftlig beskjed dersom den endrer adresse eller e- postadresse. Bedriften må ikke overdra rettigheter eller forpliktelser som vedrører MobilePay til andre uten bankens skriftlige samtykke. Bedriften kan ikke overdra avtalen. A10. Kontakt og hjelp MobilePay Support kan hjelpe ved spørsmål knyttet til de ulike løsningene. Telefonnummeret finnes på mobilepay.no. A11. Lovvalg og verneting Tvister eller krav og alle forhold forøvrig mellom kunden og banken oppstått i forbindelse med, eller som har tilknytning til disse vilkår, skal løses etter norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Avsnitt B MobilePay Subscriptions Utover de vilkår som er nevnt i avsnitt A, gjelder følgende vilkår hvis bedriften har løsningen MobilePay Subscriptions. Legg merke til at A8.2 ikke gjelder for MobilePay Subscriptions. Avtalen om MobilePay Subscriptions kan sies opp med 2 måneders varsel. Ved mislighold av avtalen har vi imidlertid rett til å heve avtalen uten varsel. B1. Implementering av MobilePay Subscriptions Det er bedriftens ansvar å sikre at Subscriptions er implementert riktig i bedriftens system og etter Danske Banks regler og anvisninger. Disse finnes på mobilepay.no. Testing av løsningen skal gjøres i henhold til prosedyren som er beskrevet på mobilepay.no. B2. Bruk av MobilePay Subscriptions B2.1 Kun til inngåtte betalingsavtaler Bedriften kan bare sende ut forespørsel om tilbakevendende betalinger dersom bedriften og kunden har inngått avtale om dette, og kunden har koblet betalingsavtalen til sin MobilePay. MobilePay Subscriptions skal ikke brukes til utsending av krav som gjelder innkreving av gjeld (inkasso). Ved opprettelse av avtalen mellom bedriften og MobilePay fastsettes det et maksimumsbeløp som bedriften kan sende ut krav om. MobilePay by Danske Bank er et varemerke registreret av Danske Bank A/S Side 4 av 7 Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim

5 Dersom bedriften benytter en app, kan ikke bedriften initiere godkjennelser av abonnementsbetalinger direkte fra apper (applikasjoner for smarttelefoner). Dersom bedriften mottar betaling med MobilePay for enkeltstående kjøp, og kjøpet foretas i bedriftens app, skal dekjøpte (varer og tjenesteytelser) være beregnet til bruk utenfor appen. Det er bedriftens ansvar å overholde de regler og vilkår som til enhver tid gjelder for sin app og salg gjennom denne. Blant annet gjelder reglene som Apple, Google og Microsoft har satt opp for utvikling og bruk av bedriftens app. Hvis bedriften ikke overholder det ovenstående, betraktes det som vesentlig mislighold. Bedriften har plikt til å holde Danske Bank skadesløs for alle krav banken måtte bli møtt med og alle tap banken måtte lide som følge av bedriftens manglende overholdelse av dette. B2.2 Priser Prisene for MobilePay Subscriptions fremgår av Priser for MobilePay Subscriptions. Banken kan til enhver tid endre priser for MobilePay Subscriptions med 30 dagers varsel. For øvrig henvises det til punkt A5. om priser. B2.3 Krav om tydelig informasjon Bedriften skal sikre at det klart og tydelig fremgår at kundene kan betale med MobilePay. Bedriften skal sikre at MobilePay står skrevet korrekt og at kun offisielle logoer fra Danske Bank brukes. Logoer kan lastes ned via mobilepay.no. Hvis avtalen om MobilePay Subscriptions sies opp eller opphører, uansett årsak, skal bedriften fjerne MobilePay-henvisninger og logoer fra bedriftens hjemmesider og butikker. B2.4 Forespørsel om betaling med MobilePay B2.4.1 Gjentagende betalingskrav Når bedriften har inngått en betalingsavtale med sin kunde, og når kunden har godkjent koblingen til sin MobilePay, vil bedriften kunne sende ut gjentagende krav til sin kunde for betaling med MobilePay. Bedriften skal varsle sin kunde om kravet i henhold til gjeldende lovgivning. MobilePay er ikke ansvarlig for varsling overfor bedriftens kunder. Beløpet for den gjentagende betalingen overføres på betalingsdagen bedriften har avtalt med sin kunde, forutsatt at det er dekning for beløpet. MobilePay skal være kjent med beløp og betalingsdag minst åtte dager før betalingsdagen. B2.4.2 Enkeltstående betalinger Bedriften skal opplyse kunden om det endelige kjøpsbeløpet før kunden bes om å betale med MobilePay. Ved enkeltstående betalinger reserveres beløpet for kjøpet, som først gjennomføres når MobilePay informeres om at varen er levert i henhold til gjeldende lovgivning på området. Bedriften er forpliktet til å informere kunden om reservasjonen i henhold til gjeldende lovgivning og veiledning. Bedriften er forpliktet til å sikre at kunden er gjort oppmerksom på dette. Bedriften er også forpliktet til å annullere reservasjonen dersom kjøpet ikke gjennomføres eller hvis det avbrytes. Bedriften vil ha mulighet til å refundere betalinger eller deler av betalinger. Dette gjelder både enkeltstående betalinger og gjentagende krav. MobilePay by Danske Bank er et varemerke registreret av Danske Bank A/S Side 5 av 7 Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim

6 Refunderinger overføres fra bedriftens konto i Danske Bank til den kontoen MobilePay-brukeren har tilknyttet sin MobilePay. B2.5 Kundens betaling, både ved gjentagende og enkeltstående betalinger Så snart en MobilePay-betaling er gjennomført, kan kunden se i sin MobilePay at beløpet er betalt. Overføringen skjer kun hvis betalingen autoriseres, og MobilePay ikke er sperret. Les mer på mobilepay.no. B2.6 Bekreftelse til kunden på overføringen Når kunden har betalt en gjentagende betaling eller en enkeltstående betaling med MobilePay, får kunden en bekreftelse på overføringen i MobilePay. Hvis kunden harbehov for å finne bekreftelsen på et senere tidspunkt, kan den ses under Aktiviteter i MobilePay. Dette er kun en bekreftelse på overføringen. B2.7 Bedriftens firmalogo, bilder og informasjon om bedriften Bedriften vil få lastet opp sin logo i MobilePay, slik at logoen vises på MobilePay-brukernes kvitteringer, betalingsavtaler og lignende i MobilePay. Bedriften kan også få vist frem informasjon om bedriften i form av bilde og tekst med henvisning (link) til bedriftens hjemmeside. Danske Bank forbeholder seg retten til å sperre bedriftens tilgang til Subscriptions dersom bedriften benytter logoer, bilde eller tekst Danske Bank anser som umoralsk eller uetisk, eller som kan skade Danske Banks eller MobilePays omdømme eller merkevare. B2.8 Refundering av betaling Bedriften kan refundere beløpet kunden har betalt med MobilePay. Funksjonen er tilgjengelig dersom bedriften har integrert våre MobilePay Subscriptions API er. Bedriften kan maksimalt refundere beløpet kunden kar betalt. Bedriften kan ikke kreve gebyr for refunderingen. B3. Innsigelse mot en betaling Hvis en av bedriftens kunder retter krav mot Danske Bank som følge av en innsigelse som gjelder en kjøpt vare eller tjenesteytelse som er betalt i henhold til en Subscriptions-ordning, vil banken henvise kunden til å rette kravet til bedriften. Hvis en av bedriftens kunder retter en henvendelse til Danske Bank om tilbakeføring i henhold til reglene i finansavtaleloven om dette, vil Danske Bank behandle saken etter gjeldende lover og regler. Bedriften har plikt til å holde Danske Bank skadesløs for alle krav som følger av en eventuell innsigelse fra kunden. B4. Ansvar Det er bedriftens ansvar å overholde de lover og forskrifter, veiledninger og ligende som til enhver tid gjelder for handel med bedriftens varer eller tjenester, deriblant for avtaler om betaling for gjentagende betalinger som inngås med bedriftens kunder, og sendes ut til betaling med MobilePay Subscriptions. Det gjelder blant annet reglene om informasjonsog varslingsplikt, markedsføring og behandling av personopplysninger samt gjeldende veiledninger fra offentlige instanservedrørende betalinger iverksatt av betalingsmottakere. Dersom bedriften ikke overholder dette, betrakter vi det som vesentlig mislighold av MobilePay by Danske Bank er et varemerke registreret av Danske Bank A/S Side 6 av 7 Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim

7 bedriftens avtale om MobilePay Subscriptions med Danske Bank. Vi informerer ikke om gjeldende rettsreglerinnenfor disse områdene. Det er bedriftens ansvar å sikre at det kun iverksettes fremtidige betalinger for MobilePay-brukere som har samtykket i at virksomheten sender ut slike, jf. også punkt B3.1. B5. Registrering og beskyttelse av opplysninger Når bedriften bruker MobilePay Subscriptions, aksepterer den at vi registrerer beløpene og datoene for transaksjonene. Danske Bank, Org.nr: Opplysningene oppbevares hos Danske Bank og brukes til bokføring og ved korreksjon av eventuelle feil. Vi videreformidler ellers kun opplysninger der lovgivningen krever det, eller ved rettssaker. Vi oppbevarer opplysningene i det året de registreres, og i inntil 10 påfølgende år. MobilePay by Danske Bank er et varemerke registreret av Danske Bank A/S Side 7 av 7 Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K Gjelder fra 10.08.2017 MobilePay til bedrifter består av ulike betalingsløsninger

Detaljer

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 MobilePay til bedrifter er en betalingsløsning bedriften kan bruke for å motta og forespørre betalinger fra brukere av MobilePay.

Detaljer

Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den

Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den 01.11.2016 MobilePay by Danske Bank for bedrifter (heretter MobilePay til bedrifter) består av ulike betalingsløsninger som bedriften kan bruke til å

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K Gjelder fra 01.11.2016 MobilePay til bedrifter består av ulike betalingsløsninger

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Avtale mellom. FNDR AS, org. nr (Brukersted) org. nr. Om tilgang til digital plattform for markedsføring og salg

Avtale mellom. FNDR AS, org. nr (Brukersted) org. nr. Om tilgang til digital plattform for markedsføring og salg ver 1.5 300717 Avtale mellom FNDR AS, org. nr. 915 727 077 Og (Brukersted) org. nr. Om tilgang til digital plattform for markedsføring og salg 1. AVTALENS OMFANG: FNDR APP EN PLATTFORM FOR MARKEDSFØRING

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

SPING Brukerstedsavtale

SPING Brukerstedsavtale SPING Brukerstedsavtale Denne avtale er inngått mellom: Lag / organisasjon / navn Bank / navn LAG/ORGANISASJON Lag/organisasjons adresse: Organisasjonsnr: Kontonr: Epostadresse: SPING ADMINISTRATOR Kontaktperson:

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering og

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

AVTALE OM MIDLERTIDIG KOMPENSASJONSORDNING MELLOM JERNBANEVERKET OG JERNBANEFORETAK SOM FRAKTER GODS PÅ DET NASJONALE JERNBANENETTET

AVTALE OM MIDLERTIDIG KOMPENSASJONSORDNING MELLOM JERNBANEVERKET OG JERNBANEFORETAK SOM FRAKTER GODS PÅ DET NASJONALE JERNBANENETTET AVTALE OM MIDLERTIDIG KOMPENSASJONSORDNING MELLOM JERNBANEVERKET OG JERNBANEFORETAK SOM FRAKTER GODS PÅ DET NASJONALE JERNBANENETTET 1. Partene Denne avtalens parter er Jernbaneverket Adresse: Postboks

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer