TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward"

Transkript

1 Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo

2 Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt tilhørende registreringsskjema regulerer tilgangen til Nordic Reward fordelsprogrammene Nordic Reward Basic og Nordic Reward Active Nordic Reward Basic Forretninger, som har en innløser-avtale med et Teller selskap, vil presenteres i en oversikt hos kortutstedere som er med i Nordic Reward. Forretningen tilbyr en valgt prosentuell rabatt til Kortholdere som betaler med et Visa- eller MasterCard kort utstedt fra kortutstedere som er med i Nordic Reward Nordic Reward Active Forretninger, som har en innløser-avtale med et Teller selskap, gis tilgang til et web-basert grensesnitt hvor Forretningen kan lage og publisere særskilte tilbud, og sende disse ut via en mobilapp, tilbudt av kortutsteder eller Nordic Reward app en fra Google Play eller App Store som brukeren har lastet ned til sin smarttelefon eller nettbrett. I app en definerer brukeren hvilke interesseområder/ kategorier brukeren vil motta tilbud innenfor. Brukeren vil til enhver tid kunne til- og fravelge kategorier. Kun brukere over 15 år kan laste ned og benytte Nordic Reward app en. Når brukerens smarttelefon eller nettbrett befinner seg innenfor en nærmere bestemt radius fra en Forretning, blir det sendt et tilbud til den aktuelle smarttelefonen såfremt brukeren har lastet ned Nordic Reward app en og tilbudet er innenfor den kategori som brukeren har definert. Disse tilbudene håndteres av Forretningen selv direkte ved betaling. 2. VILKÅR FOR NORDIC REWARD BASIC 2.1. Forretningens rettigheter og forpliktelser Forretningen må ha en innløser-avtale med et Teller selskap for de korttypene som er med i Nordic Reward Basic (Visa og MasterCard). Forretningen må fylle ut registreringsskjema og sende dette til Teller for opprettelse og tilgang til fordelsprogrammet. Basert på de opplysninger som Forretningen gir via registreringsskjemaet, blir Forretningen oppført i en database som danner grunnlag for visning på kortutstedernes hjemmesider og i kortutsteders mobilapp eller Nordic Reward app en. Forretningen plikter å sørge for at betalingsterminaler som Forretningen knytter til Nordic Reward Basic må være aktivert med Teller-innløseravtale. Dersom betalingsterminalene byttes ut eller Forretningen skaffer flere terminaler må Forretningen varsle Teller slik at terminalene registreres og knyttes til konseptet. Dersom Forretningen er en nettbutikk, plikter Forretningen å varsle Teller dersom den endrer PSP. Forretningen er ansvarlig for, at Forretningens tekniske utstyr og kommunikasjonsforbindelser overholder de til enhver tid gjeldende tekniske minimumskrav. Forretningen er alene berettiget til å anvende Nordic Reward Basic i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende vilkår for bruk av Nordic Reward Basic. Forretningen skal overholde de vilkårene, såfremt Forretningen ønsker å reklamere for eller på annen måte referere til Forretningens bruk av Nordic Reward Basic. Vilkårene blir publisert av Teller Services på Forretningen er forpliktet til å løpende holde seg orientert om vilkårene. Angående rabatt Forretningen aksepterer, å: Gi den kommuniserte rabatten til kortholdere knyttet til Nordic Reward Basic Rabatten som Forretningen gir til kortholdere knyttet til Nordic Reward Basic gjelder på transaksjoner betalt med aktuelt kort. Rabatten gjelder på hele transaksjonen, og avregnes automatisk. Forretningen kan endre rabattsats inntil 4 ganger i året. Det er kun mulig å ha en rabattsats per Forretning (brukerstedsnummer). Forretningen skal opplyse Teller om startdatoen for den gjeldende rabatt. Teller skal gis opplysning Side 1 av 5

3 om rabatten via den e-post adresse, som fremgår av senest tre virkedager før rabatten trer i kraft. Rabatt-perioden gjelder fra avregningsdato, ikke datoen for transaksjonens gjennomførelse. Det vil si at rabatten vil gjelde for transaksjoner som er levert i Tellers systemer den dato rabattperioden starter. Disse leveransene av transaksjoner til avregning i Tellers systemer kan inneholde transaksjoner som er gjennomført før rabatt-periodens start. Slike transaksjoner vil bli gjennomført med den gjeldende rabatt. Ved endring av rabattsats, vil gammel rabatt gjelde på transaksjoner sendt til Teller inntil tre dager etter at ny rabattsats vil gjelde. Forretningen mottar oppgjørsrapport med informasjon vedrørende rabatten. Utbetaling av rabatten til kortholder kan bli forsinket opp til to virkedager. Ved reklamasjoner vil rabatten tilbakeføres Forretningen Teller Services forpliktelser og rettigheter Basert på informasjon gitt fra Forretningen på registreringsskjema, oppretter Teller Services Forretningen med Nordic Reward Basic i sine systemer. Teller Services vedlikeholder og oppdaterer informasjon knyttet til fordelsprogrammet etter beskjed fra Forretningen. Teller Services stiller den tekniske løsningen til rådighet for Forretningen. Teller Services vil løpende legge informasjon tilgjengelig på om de tekniske minimumskrav, som er en forutsetning for Forretningens bruk av Nordic Reward Basic. Teller vil i henhold til brukerstedsavtalen om innløsning avregne Forretningen skyldig beløp fratrukket gjeldende rabatt. Beløp som Forretningen skal betale til Teller, blir motregnet. Samtidig foretar Teller en kreditering av rabattbeløpet mot kortutsteder. 3. VILKÅR FOR NORDIC REWARD ACTIVE 3.1. Forretningens rettigheter og forpliktelser Forretningen må ha en innløser-avtale med et Teller selskap. Forretningen må fylle ut registreringsskjema og sende dette til Teller for opprettelse og tilgang til fordelsprogrammet. Basert på de opplysninger som Forretningen gir, blir Forretningen oppført i en database, som gir tilgang til et web-grensesnitt (Dashboard) for å benytte Nordic Reward Active. Nordic Reward Active skal kun benyttes til markedsføring av Forretningens egne produkter, tjenester eller arrangementer, som aktivt forhandles av Forretningen. Forretningen kan ikke anvende Nordic Reward Active til markedsføring av produkter eller tjenester, som tilbys av tredjepart. Det gjelder også tredjeparter som inngår i partnerskap, er konsernforbundet eller på annen måte samarbeider med Forretningen. Forretningen er ved bruk av Nordic Reward Active til enhver tid forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning, herunder men ikke begrenset til den til enhver tid gjeldende markedsføringslov og annen relevant forbrukerlovgivning. Forretningen skal ved hvert tilbud, som gjøres tilgjengelig gjennom Nordic Reward Active, opplyse om samtlige betingelser som gjelder for å få tilbudet. Disse betingelsene skal være korrekte, klart formulert og relevante. Eventuelle forbehold eller begrensninger i et tilbud skal fremgå like tydelig som selve tilbudet. Forretningen er forpliktet til at gi det kommuniserte tilbudet til brukene av Nordic Reward Active. Forretningen er ansvarlig for, at forretningens tekniske utstyr og kommunikasjonsforbindelser overholder de til enhver tid gjeldende tekniske minimumskrav. Forretningen er alene berettiget til å anvende Nordic Reward Active i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende vilkår for bruk av Nordic Reward Active. Forretningen skal overholde vilkårene, såfremt Forretningen ønsker å reklamere for eller på annen måte referere til Forretningens bruk av Nordic Reward Active. Vilkårene blir publisert av Teller Services på Forretningen er forpliktet til å løpende holde seg orientert om vilkårene Teller Services forpliktelser og rettigheter Basert på informasjon gitt fra Forretningen på registreringsskjema, oppretter Teller Services Forretningen med Nordic Reward Active i sine systemer. Teller Services stiller den tekniske løsningen til rådighet for Forretningen. Teller Services vil løpende legge Side 2 av 5

4 informasjon tilgjengelig på om de tekniske minimumskrav, som er en forutsetning for Forretningens bruk av Nordic Reward Active. Teller Services forbeholder seg retten til å avvise eller slette tilbud, som Forretningen måtte publisere via Nordic Reward Active, såfremt Teller Services vurderer, at det er risiko for at et tilbud strider mot gjeldende lovgivning, er etisk eller moralsk støtende eller såfremt Teller Services måtte ha rimelige forretningsmessige grunner til å avvise eller slette tilbudet. 4. IMMATERIELLRETTIGHETER Teller Services og Teller Services underleverandører har alle rettigheter, herunder alle immateriellrettigheter til den tekniske løsningen. Forretningen oppnår ved inngåelse av avtale for Nordic Reward fordelsprogrammene en bruksrett til den tekniske løsningen i avtaleperioden. 5. PRISER OG BETALING Forretningen betaler et abonnement, som fremgikk ved aksept av tilbud til å være med i Nordic Reward Active. Abonnementet betales for tre (3) måneder av gangen fra opprettelsesdagen. Forretningen aksepterer, at Teller Services trekker abonnementet og eventuelt andre skyldige beløp i Forretningens tilgodehavende hos Teller i forbindelse med brukerstedsavtalen om innløsning. Dersom det ikke er dekning for abonnementet i Forretningens tilgodehavende hos Teller i forbindelse med brukerstedsavtalen, faktureres abonnementet og forfaller til betaling 14 kalenderdager etter fakturadato. Dersom betalingen skjer etter forfallsdato, er Teller Services berettiget til å beregne renter av det til enhver tid utestående beløp i henhold til den til enhver tid gjeldende lov om renter ved forsinket betaling m.m. ( nr. 100), inntil gjelden samt eventuelle purregebyr er betalt. Teller Services er til enhver tid berettiget til å regulere abonnementet med tre (3) måneders varsel, men dog høyst en gang per kalenderår. Opplysninger om regulering av abonnementet vil bli meddelt Forretningen. Forretningen er ikke berettiget til å motregne eventuelle krav mot Teller Services, som ikke er skriftlig anerkjent av Teller Services, og Forretningen har ikke rett til å tilbakeholde abonnementsvederlaget eller en del av det på grunn av motfordringer av noen art. 6. ENDRINGER AV NORDIC REWARD FORDELSPROGRAMMENE Teller Services vil løpende videreutvikle Nordic Reward fordelsprogrammene. Teller Services forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre Nordic Reward fordelsprogrammene, som f.eks. endre funksjonalitet, design eller vilkår for bruk av Nordic Reward fordelsprogrammene. Dersom Teller Services må foreta endringer av Nordic Reward fordelsprogrammene, som Teller Services med rimelighet vurderer, vil medføre vesentlig ulempe for Forretningens bruk av Nordic Reward fordelsprogrammene, vil slike endringer bli annonsert på i rimelig tid, innen endringene trer i kraft. Slike endringer vil i tillegg bli sendt elektronisk til Forretningen, dersom Forretningen har opplyst en e-post adresse. Forretningen er selv forpliktet til å meddele eventuelle endringer i Forretningens adresse og e-post adresse til Teller Services. Forretningen bærer selv ansvaret for at Forretningen ikke mottar meddelelse om endringer dersom Forretningen ikke har meddelt endring om adresse eller e-post. 7. PERSONOPPLYSNINGER Dersom Forretningen får kjennskap til opplysninger om kortholderne/brukene (personopplysninger) som følge av Nordic Reward, og fasiliteringen av partenes samarbeide under avtalen, er Forretningen forpliktet til å behandle slike opplysninger fortrolig og alene i overensstemmelse med instruks fra Teller Services, herunder i forhold til de sikkerhetsforanstaltninger, som Teller Services måtte kreve etablert i forbindelse med Forretningens behandling av slike personopplysninger. Forretningen er forpliktet til å sikre nødvendige sikkerhetsforanstaltninger i relasjon til slike personopplysninger. I følge persondataloven har privatpersoner mulighet for innsikt i de personopplysninger som vedrører dem. Forretningen er forpliktet til straks å informere Teller Services, dersom en kortholder/bruker henvender seg til Forretningen vedrørende Teller Services behandling av personopplysninger vedrørende kortholdere/brukere, og Forretningen skal yte rimelig assistanse i forbindelse med slike henvendelser, som Teller Services anmoder om. Side 3 av 5

5 8. MANGLER OG FORSINKELSE Dersom Forretningen blir oppmerksom på mangler eller feil, ved Nordic Reward fordelsprogrammene, skal Forretningen informere Teller Services om dette. Teller Services vil som ledd i den løpende utvikling og vedlikeholdelse av Nordic Reward Active forsøke å rette eventuelle feil og mangler. Teller Services garanterer dog verken for tilgjengeligheten av Nordic Reward Active eller for at Nordic Reward Active eller de leverte serviceytelser er fri for feil og mangler. Med unntak av det som fremgår av avtalevilkårenes punkt 9 er Teller Services forpliktelser og Forretningens rettigheter i forbindelse med feil og mangler utførlig beskrevet i dette punkt 8. Forretningen kan derfor ikke gjøre andre rettsmidler gjeldende i tilfelle av feil og mangler ved Nordic Reward eller andre ytelser levert av Teller Services under Avtalen. Forretningen er eneansvarlig for innholdet av de tilbud, som Forretningen tilgjengelig gjør via Nordic Reward Active, herunder lovligheten av disse tilbudene. Forretningen skal holde Teller Services skadesløs for ethvert tap som Teller Services måtte lide, herunder enhver intern eller ekstern omkostning som Teller Services med rimelighet måtte få som følge av Forretningens handlinger eller unnlatelser, herunder men ikke begrenset til bøter fra myndigheter som følge av manglende overholdelse av gjeldende lovgivning samt krav fra tredjepart. Teller Services er alene ansvarlig for egne ytelser og forhold. Teller Services er ikke erstatningsansvarlig for feilaktig rabatt på transaksjoner, herunder på transaksjoner som er levert i Tellers systemer den dato rabatt-perioden starter, men hvor transaksjoner er gjennomført før rabatt-periodens start. 9. ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING Partene er erstatningsansvarlige i henhold til norsk retts alminnelige regler, dog med de begrensninger, som følger av disse avtalevilkårene. Teller Services er således ikke ansvarlig for feil, mangler eller forsinkelser eller for øvrig manglende oppfyllelse av avtalen, i det omfang dette skyldes Forretningens eller tredjeparts forhold, herunder Forretningens misligholdelse av egne forpliktelser, brukerfeil, feil oppstått i kommunikasjons-, infrastruktur- eller terminalutstyr, bedriftens endringer av eller inngrep i terminalen, feil eller mangler i data inntastet eller levert av bedriften eller kunde. Teller Services er under ingen omstendigheter ansvarlig for direkte tap, følgeskader, tap av goodwill, tapt omsetning, tapt fortjeneste, driftstap, driftsforstyrrelser, tap forbundet med mistede data, rekonstruksjon herav, rentetap, mistede besparelser eller krav, som reises av tredjepart mot Forretningen. Teller Services samlede erstatningsansvar i avtaleperioden er under alle omstendigheter begrenset til et beløp tilsvarende det abonnementet, som Forretningen faktisk har betalt i de 12 måneder, som ligger forut for skadens inntreden. Den beløpsmessige erstatningsbegrensning omfatter alle former for ansvar og krav, som måtte utspringe av eller relatere seg til denne avtalen. 10. OPPHØR OG OPPSIGELSE Avtalen løper fra det tidspunkt, hvor Teller Services bekrefter at Forretningen er opprettet i et eller begge Nordic Reward fordelsprogram(mene) og inntil avtalen sies opp eller oppheves av en av partene i henhold til avtalens bestemmelser. Forretningen kan skriftlig si opp avtalen med minst tre (3) måneds varsel til utgangen av en tre (3) måneders betalingsperiode, jfr. punkt 5. Teller Services kan skriftlig si opp avtalen med minst en (1) måneds varsel. Såfremt Teller Services sier opp avtalen med virkning innen utløpet av en tre (3) måneders betalingsperiode, jfr. Punkt 5, tilbakebetaler Teller Services eventuelt forhåndsbetalt abonnement pro rata. Begge parter kan oppheve avtalen i tilfelle den annen parts vesentlige misligholdelse. Som Forretningens vesentlige misligholdelse betraktes bla: a. Markedsføring av andre enn bedriftens egne produkter og eller produktkategorier, som forhandles av Forretningen selv. b. Enhver faktisk eller med rimelighet påstått overtredelse av gjeldende lovgivning i forbindelse med Forretningens bruk av Side 4 av 5

6 Nordic Reward fordelsprogrammene, herunder enhver overtredelse av markedsføringsrettslige eller forbrukerrettslige regler og persondataloven. c. Forretningens manglende oppfyllelse av punkt 2.1 og punkt 3.1. d. Forretningens manglende betaling av abonnement senest 14 kalenderdager etter forfall. e. Gjentatte negative tilbakemeldinger på Forretningens markedsføring fra kortholdere/ brukere og/eller kortutstedere. f. Forretningen tilbyr ikke den kommuniserte rabatten eller tilbudet til kortholderne. Teller Services kan i stedet for å oppheve en avtalen, velge å suspendere Forretningen fra bruk av Nordic Reward Active. I det omfang Teller Services måtte suspendere Forretningens bruk av Nordic Reward Active, mister Teller Services dog ikke retten til å senere oppheve hele Nordic Reward avtalen på bakgrunn av Forretningens misligholdelse. I de tilfeller Teller Services blir møtt med krav som følge av påstand om, at den tekniske løsningen krenker tredjeparts rettigheter, har Teller Services rett til å oppheve avtalen uten varsel. 11. OVERDRAGELSE Teller Services er berettiget til å overdra rettigheter og/ eller forpliktelser ifølge avtalen til tredjepart, herunder ethvert selskap som måtte være konsernforbundet med Teller Services. Forretningen har ikke rett til å overdra eller på annen måte transportere rettigheter og/eller forpliktelser under avtalen, verken helt eller delvis, til tredjepart eller konsernforbundet selskap. 12. LOVVALG OG VERNETING Enhver tvist vedrørende avtalen og avtaleforholdet skal søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses i henhold til norsk rett med Oslo Tingrett som rett verneting. Dersom Teller Services opphever avtalen på grunn av Forretningens misligholdelse er Teller Services ikke forpliktet til å tilbakebetale Forretningen forhåndsbetalt abonnement. Side 5 av 5

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 TJENESTEN... 2 3 SUPPORT M.M.... 2 4 UTVIKLING AV TJENESTEN... 2 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET... 2 6 SIKKERHET M.M.... 3 7 UTBEDRING AV

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580)

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) November 2013.1 TellerAvtale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) Innhold DEFINISJONER...3 INNLEDNING...4 AVTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS RETTIGHETER OG

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer