Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett"

Transkript

1 Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: /161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord: Telefaks: Saksbehandler: Nydalen allé 35 Postboks 7 Nydalen PIB Oslo 0410 Oslo Organisasjonsnummer: MVA

2 Innholdsfortegnelse 1 Definisjoner Avtalte tjenester Parter Brukere Etablering av kundeforhold Abonnentens opplysningsplikt Overdragelse Anropsnummer (ISSI) Priser og betaling Behandling av personopplysninger Taushetsplikt Tilknytning til Nødnett Bruk av Nødnett og tilknyttet Utstyr Henvendelser Misbruk, tap eller tyveri av Radioterminaler mv Ansvar ved tap eller tyveri mv Ekstraordinære bruksrestriksjoner Erstatningsbegrensning Endringer i priser og vilkår Oppsigelse Konkurs, akkord, eller lignende Tvister Rettsvalg Forhandlinger Domstols- eller voldgiftsbehandling Side 2 av 10

3 1 Definisjoner Med Avtalen eller Kundeavtalen menes den gjensidig bebyrdende avtalen mellom DNK og Abonnenten og disse abonnementsvilkårene. Med Abonnenten eller Avtaleparten menes den fysiske eller juridiske person som inngår denne Avtalen med DNK om tilgang til Nødnett. Med Bestilling menes bindende skriftlig forespørsel (tilbud) fra potensiell Abonnent om inngåelse av avtale. Bestillingen blir en gjensidig bebyrdende avtale først når DNK aksepterer bestillingen skriftlig i henhold til DNKs bestillingsprosedyrer. Med Bruker menes enhver fysisk eller juridisk person som bruker Utstyret som er tilknyttet Nødnett Med Utstyr menes Radioterminal, og Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral. Med Nødnett menes det nye digitale radiosambandet for nød- og beredskapsbrukere i Norge basert på TETRA-standarden. Med Radioterminal menes utstyr for bruk av tale- og datatrafikk i Nødnett annet enn Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral, som nærmere beskrevet i avtalen med leverandøren av Nødnett, eller tilsvarende utstyr typegodkjent av DNK. Radioterminal inkluderer også tilbehør til slikt utstyr. Med Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral menes særskilt utstyr og programvare for bruk av tale- og datatrafikk i alarmsentral som nærmere beskrevet i Framework Agreement for Control Rooms, eller tilsvarende utstyr og programvare typegodkjent av DNK. 2 Avtalte tjenester Abonnementsvilkårene gjelder for Avtale om leveranse av følgende tjenester fra DNK: - Tilknytning til Nødnett for Radioterminaler, operatørplasser i kommunikasjonssentral, og - de tjenester som til enhver tid er definert for Abonnenten. DNK er ansvarlig for at Abonnenten knyttes til Nødnett og mottar de tjenester som til enhver tid er definert for Abonnenten. DNK er ikke ansvarlig overfor Abonnenten for tap som kan tilbakeføres til mislighold på Abonnentens eller Abonnentens driftsorganisasjons side. Side 3 av 10

4 DNK er videre ikke ansvarlig for mislighold som kan tilbakeføres til leverandør av Nødnett eller tilknyttet Utstyr eller forhold leverandør av Nødnett eller tilknyttet Utstyr svarer for, i større utstrekning enn slikt mislighold kan gjøres gjeldende overfor leverandør av Nødnett eller tilknyttet Utstyr selv. Avtalen forutsetter et avtale- eller instruksforhold mellom Abonnent og egen driftsorganisasjon (BDO, PFT eller HDO) eller DNK om forvaltning og drift knyttet til Nødnett, Radioterminaler og eventuelt Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral. 3 Parter Avtaleparter er DNK og den som i henhold til akseptert Avtale er registrert som kunde hos DNK (Abonnenten). 4 Brukere Alle Brukere med tilgang til Nødnett, Radioterminal eller Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral, er bundet av, og plikter å følge de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår. Abonnenten er ansvarlig for Brukernes bruk av Nødnett og tilknyttet Utstyr, og skal sørge for at alle Brukere er gjort kjent med abonnementsvilkårene. Videre plikter Abonnenten å sørge for at alle Brukere har gjennomført nødvendig opplæring i bruk av Nødnett og tilknyttet Utstyr før Utstyret tas i bruk. Abonnenten skal sørge for at denne kunnskapen vedlikeholdes. Det vises til eventuelle retningslinjer for opplæring utarbeidet av DNK eller Abonnentenes fagdirektorat. 5 Etablering av kundeforhold Før tilgang kan gis og tjenestene kan tas i bruk må det etableres et kundeforhold mellom DNK og Abonnenten. Kundeforhold opprettes ved at Abonnenten sender Bestilling til DNK i henhold til DNKs bestillingsprosedyrer. DNK skal behandle Abonnentens Bestilling innen rimelig tid. Først når skriftlig bekreftelse (aksept) fra DNK i henhold til DNKs bestillingsprosedyrer er kommet frem til Abonnenten, er gjensidig bebyrdende avtale inngått. DNK kan på saklig grunnlag avslå en Bestilling. Eksempler på slikt saklig grunnlag er at Bestillingen er ufullstendig, i strid med abonnementsvilkårene eller foretatt av noen som på nåværende tidspunkt ikke kan være Abonnent. DNK plikter, på oppfordring, å gi en skriftlig begrunnelse for avslaget. Ved motstrid går abonnementsvilkårene foran Bestillingen. Side 4 av 10

5 6 Abonnentens opplysningsplikt Abonnenten skal snarest mulig melde adresseendringer og andre endringer av betydning for kundeforholdet, til DNK. Dersom DNK ikke har korrekt adresse eller kontaktperson og opplever gjentatte ganger å få forsendelser i retur, kan fortsatt leveranse av tjenesten stanse. DNK skal underrette Abonnentens driftsorganisasjon før leveransen av tjenesten stanses. 7 Overdragelse DNK kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne Avtalen til annen offentlig virksomhet. Abonnenten kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen med skriftlig samtykke fra DNK. Dette gjelder også hvis Abonnent som ikke tilhører en nødetat slås sammen med et annet selskap, deles i flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap. Hvis DNK ikke samtykker i overdragelse, kan Avtalen sies opp med minimum 30 (tretti) kalenderdagers skriftlig varsel. DNK kan kun nekte overdragelse på saklig grunnlag. 8 Anropsnummer (ISSI) Det vil av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker kunne være nødvendig å endre de(t) ISSI nummer som DNK har tildelt Abonnenten. Endringen vil gjennomføres i henhold til DNKs endringsregime. DNK vil varsle Abonnenten om endringen i rimelig tid før endringen gjennomføres. DNK er ikke ansvarlig for kostnader eller tap Abonnenten blir påført ved tildeling av nytt ISSI nummer etter denne bestemmelsen. 9 Priser og betaling Prisen knyttet til bruk av Nødnett (abonnement) fremgår av DNKs nettside, Abonnenten betaler et fast, løpende vederlag på forskudd for tilknytning til Nødnett med tilhørende tjenester. Alle Abonnentens tilknytninger faktureres samlet kvartalsvis med forfall 30 dager etter fakturadato. Fakturaen spesifiseres i henhold til abonnement og tjenester. Den som er registrert som Abonnent hos DNK (Avtaleparten i Kundeavtalen), er ansvarlig for å betale for de ytelser DNK leverer i henhold til Avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av ytelsene, herunder uvedkommendes bruk. Ansvaret omfatter ikke uvedkommendes bruk hvor verken Abonnenten, eller noen Abonnenten svarer for, har brutt abonnementsvilkårene. Dersom Abonnenten mener at faktura er feil, må Abonnenten skriftlig klage til DNK innen betalingsfristens utløp. Ved klage på faktura skal uomtvistet beløp betales innen fakturaens forfallsfrist. Ved forsinket betaling har DNK krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr Side 5 av 10

6 For endring av priser og betalingsvilkår gjelder bestemmelsen i punkt 19 nedenfor. 10 Behandling av personopplysninger DNK behandler nødvendig data om Abonnenten som DNK har mottatt, herunder spesifikk informasjon om Abonnentens og Brukers tilgang til og bruk av tjenester. Disse opplysningene brukes til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av tjenestene, samt til fakturering. DNK sletter data når behovet for behandling ikke lenger er til stede og i henhold til krav som følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Ved ubetalt faktura, eller hvis det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan DNK oppbevare trafikkdata inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. DNK kan lagre totalbeløp i tillegg til navn og adresse på Abonnenten. Abonnenten plikter å informere sluttbruker om hvordan personopplysningene i Nødnett benyttes. Bruker har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om han eller henne, jf. personopplysningslovens 18, og kan kreve at ufullstendige eller ukorrekte data blir rettet eller slettet, jf. personopplysningslovens Taushetsplikt DNK har i medhold av lov om elektronisk kommunikasjon 2-9 taushetsplikt om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon. DNK kan likevel utlevere slike opplysninger med Abonnentens samtykke, eller gi dem til domstolene, politi, påtalemyndighetene eller andre offentlige myndigheter når DNK er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. 12 Tilknytning til Nødnett For å unngå skade på Nødnett eller ulempe for andre Brukere, skal Utstyr som Abonnenten tilknytter Nødnett tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene og DNK. Abonnenten er selv ansvarlig for at Utstyr som Abonnenten eller noen han svarer for, kobler til nettet, tilfredsstiller de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene og DNK. Utstyr som er typegodkjent av DNK tilfredsstiller disse vilkår. Utstyr som er finansiert og levert av DNK, er DNKs eiendom med mindre annet følger av særlig skriftlig avtale. Abonnenten må ikke leie ut eller på annen måte overlate DNKs Utstyr til andre uten skriftlig aksept fra DNK. Abonnenten skal sørge for nødvendig vedlikehold og ettersyn av Utstyr levert og finansiert av DNK. Utstyr som brukes i Nødnett må ved terminering av Avtalen sendes tilbake til Abonnentenes driftsorganisasjon for å destrueres eller reprogrammeres for annet bruk. Side 6 av 10

7 Abonnent som ikke er selvassurandør plikter å holde Utstyret som er finansiert og levert av DNK forsikret i forhold til tyveri, brann m.v. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom Abonnenten tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet. Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral som er finansiert og levert av DNK, er nærmere regulert i Kommunikasjonssentralavtalen: Levering og bruk av utstyr til kommunikasjonssentraler i Nødnett. 13 Bruk av Nødnett og tilknyttet Utstyr Abonnenten plikter å følge gjeldende lovgivning, samt eventuelle retningslinjer utarbeidet av DNK for sikker og ansvarlig bruk og håndtering av Utstyr tilknyttet Nødnett. DNK er ikke ansvarlig for tap eller skader som Abonnenten påføres som følge av feil bruk av Nødnett eller tilknyttet Utstyr. Radioterminaler og Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral skal ikke brukes på en måte som kan være til skade eller ulempe for Nødnett, DNK eller andre Brukere uten at dette på forhånd er godkjent skriftlig av DNK. Abonnenten skal sikre at andre ikke uberettiget får Radioterminal eller Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral i hende og sikre at det ikke gjøres inngrep i Radioterminal eller Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral. Abonnenten er ansvarlig for tap av, eller skade på, Radioterminalen fra den er mottatt av egen driftsorganisasjon. 14 Henvendelser Alle henvendelser vedrørende brukerstøtte på Nødnett, Radioterminaler og Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral, inkludert melding av feil eller mangler ved utstyr eller tjeneste, skal rettes til driftsorganisasjonen som er ansvarlig for forvaltning og drift. Nærmere informasjon er tilgjengelig hos driftsorganisasjonen. Nærmere informasjon om andre henvendelser, herunder spørsmål vedrørende fakturering av abonnement (jf. punkt 9 første avsnitt), er tilgjengelig på DNKs nettside, 15 Misbruk, tap eller tyveri av Radioterminaler mv. Risiko for Utstyr og programvare ligger til den part som fysisk har Utstyret eller programvaren hos seg, eller under sin kontroll. Ved kjennskap til, eller mistanke om, at en Radioterminal, eller Annet utstyr eller programvare til kommunikasjonssentral, kan komme på avveie eller bli misbrukt, skal Bruker Side 7 av 10

8 straks varsle Abonnenten. Abonnenten skal straks varsle driftsorganisasjonen, som er ansvarlig for forvaltning og drift, skriftlig i henhold til fastsatt prosedyre. Driftsorganisasjonen vil da umiddelbart og vederlagsfritt sperre abonnementet for bruk av Nødnett. Abonnementet vil forbli sperret til Abonnenten gir skriftlig varsel om gjenåpning. Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe ordinær abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt. 16 Ansvar ved tap eller tyveri mv. Abonnenten er ansvarlig for tap og skade som følge av misbruk av Nødnett, Radioterminal eller Annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral før varslingstidspunktet. Driftsorganisasjonen som er ansvarlig for forvaltning og drift er ansvarlig for misbruk av Nødnett eller tilknyttet Utstyrt etter at skriftlig varsel i henhold til punkt 15 andre avsnitt er gitt, med mindre Abonnenten eller noen Abonnenten svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Abonnenten skal ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke eventuelle krav fra DNK som følger av Abonnentens risiko og ansvar etter denne Avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. 17 Ekstraordinære bruksrestriksjoner DNK har rett til umiddelbart å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenestene hvis det anses nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker. DNK er uten ansvar for kostnader, tap eller skade som Abonnenten måtte bli påført som følge av slike avbrudd, forstyrrelser eller endringer. Driftsavbrudd i Nødnett av lengre varighet, skal på anmodning kompenseres med forholdsvis refusjon av brukerbetalingen, forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som ligger utenfor DNKs kontroll. DNK vil varsle om slike tiltak, direkte eller via nødetatens driftsorganisasjon, snarest mulig og gjøre sitt ytterste for at ulempene for den enkelte abonnent blir minst mulig. 18 Erstatningsbegrensning Med unntak av Abonnentens ansvar etter punkt 9 femte avsnitt, punkt 13 fjerde avsnitt og punkt 16 første avsnitt, er hver av partene bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet på partens side. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap. Side 8 av 10

9 Erstatningen for direkte tap er begrenset til et beløp som tilsvarer årlig vederlag for abonnementet ekskl. merverdiavgift. Har den misligholdende part eller noen denne svarer for utvist grov uaktsomhet eller forsett, eller krenket tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, gjelder ikke de nevnte erstatningsbegrensningene. Å unnlate å varsle om Utstyr på avveie eller misbruk av Utstyr, jf. punkt 15 annet avsnitt, anses grovt uaktsomt, og erstatningsbegrensningene gjelder derfor ikke tap forårsaket av dette. 19 Endringer i priser og vilkår DNK har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet rett til å foreta endringer i priser og vilkår. Abonnenten skal varsles på hensiktsmessig måte om endringer i priser. 20 Oppsigelse Abonnenten kan si opp Avtalen for alle, eller nærmere angitte, Radioterminaler og operatørplasser i kommunikasjonssentral ved skriftlig henvendelse fra Abonnenten til driftsorganisasjonen som er ansvarlig for forvaltning og drift. Oppsigelsen får virkning fra DNK har sendt varsel i henhold til DNKs avbestillingsprosedyrer om at DNK har deaktivert tilknytningen. Partene kan si opp Avtalen med én (1) måneds skriftlig varsel. Er DNK rettslig bundet til å levere tjenester omfattet av Avtalen til Abonnenten også etter Avtalens opphør, skal DNK samtidig med oppsigelsen tilby Abonnenten en ny avtale for disse tjenestene. 21 Konkurs, akkord, eller lignende Hvis det i forbindelse med Abonnentens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har DNK rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. 22 Tvister 22.1 Rettsvalg Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett Forhandlinger Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger med Abonnenter innenfor nødetatene ikke fører frem plikter DNK, senest innen to måneder, å legge saken frem for Justis- og beredskapsdepartementet for Side 9 av 10

10 å komme frem til en løsning. Justis- og beredskapsdepartementet skal innhente partenes syn, samt uttalelse fra andre departement med interesse i saken, før en avgjørelse i saken fattes. DNK er pliktig å følge Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse Domstols- eller voldgiftsbehandling Dersom Abonnenten ikke aksepterer Justis- og beredskapsdepartementets løsning, hvis en slik løsning foreligger, og Abonnenten ikke er en del av staten, kan Abonnenten forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Oslo tingrett er eksklusivt verneting. Side 10 av 10

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer