M E S S I A S. Programlisensavtale Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR"

Transkript

1 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

2 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 2 av 2 Programlisensavtale for datasystemet Messias mellom: KUNDEN (Systembruker) og LEVERANDØREN (Messias Utviklingssenter) NB!NB!NB! VED Å TA MESSIAS-SYSTEMET I BRUK VIL EN AUTOMATISK SAMTYKKE TIL DENNE PROGRAMLISENSAVTALEN. Se punkt 11. Varighet og oppsigelse for hvordan Programlisensavtalen kan opphøre. NB! Denne Programlisensavtalen er tilgjenglig på hjemmesiden

3 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 3 av 3 Innhold 1. GENERELT HVA PROGRAMLISENSAVTALEN OMFATTER DEFINISJON AV KUNDEN DEFINISJON AV LEVERANDØREN GJENSIDIG OPPLYSNINGSPLIKT LEVERANDØRENS ANSVAR OG PLIKTER LEVERANDØRENS YTELSER KUNDENS ANSVAR OG PLIKTER DATAUTSTYR OG PROGRAMVARE LISENS OG DRIFT AV KUNDENS EGET UTSTYR OG PROGRAMVARE ANDRE AVTALER KOMPETANSE KORRESPONDANSE DATASIKKERHET BACKUP OG EKSTERN DATASIKKERHET OPPDATERING VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER VEDERLAG BETALINGSMÅTEN PRISENDRINGER TAUSHETSPLIKT RETTIGHETER OG RISIKO VS UTSTYR OG PROGRAMMER OPPHAVSRETT M.M KUNDENS DISPOSISJONSRETT OG BEGRENSNINGER DISPOSISJONSRETT TIL OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON FELLESREGLER FOR PROGRAMMER OG DOKUMENTASJON KUNDENS DATA I MESSIAS-SYSTEMET RISIKO FOR UTSTYR OG PROGRAMMER FORCE MAJEURE LEVERANDØRENS MISLIGHOLD HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD PLIKT TIL Å AVHJELPE MISLIGHOLD VARSLINGSPLIKT SANKSJONER VED MISLIGHOLD KUNDENS MISLIGHOLD BETALINGSMISLIGHOLD MANGLENDE MEDVIRKNING MV HEVING OG ERSTATNING VARIGHET OG OPPSIGELSE TVISTER RETTSVALG TVISTER... 10

4 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 4 av 4 1. GENERELT 1.1. Hva Programlisensavtalen omfatter Programlisensavtalen gjelder bruksrett til Messias-systemet med tilhørende betingelser. Messias-systemet består av dataprogrammene Messias og Messias-Strekkode. (Messias-Strekkode har erstattet tidligere Messias-Mobil) Definisjon av Kunden Kunden er i dette tilfelle alle som har gyldig bruksrett til anvendelse av Messias-systemet. I praksis betyr dette at Kunden har betalt Programlisensavgiften i tide Definisjon av Leverandøren Leverandøren er i dette tilfelle Messias Utviklingssenter Gjensidig opplysningsplikt Partene skal gjøre hverandre oppmerksom på spesielle forhold knyttet til tjenestene, som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner, driftsstans og tap. 2. LEVERANDØRENS ANSVAR OG PLIKTER 2.1. Leverandørens ytelser Messias Utviklingssenter tar seg av oppdatering/videreutvikling av Messias-systemet. Når Messias-systemet utkommer i ny versjon, plikter Leverandøren å tilby den nye versjonen til Kunden. Leverandøren plikter å holde oppdatert brukerdokumentasjon tilgjengelig for Kunden. 3. KUNDENS ANSVAR OG PLIKTER 3.1. Datautstyr og programvare Kunden har ansvaret for å anskaffe nødvendig datautstyr for tilgang til Messias-systemet. Messias-systemet stiller ingen spesielle krav til datautstyret, men pc-ene må ha operativsystemet Windows og tilgang til Internett. Kunden må også ha en strekkodeleser, hvis kunden ønsker å ta i bruk Messias-Strekkode. I tillegg må kunden ha skriver med driveroppsett Lisens og drift av kundens eget utstyr og programvare Kunden har ansvar for lisenser og drift av alle tekniske løsninger (inklusive datanettverk) som befinner seg i Kundens lokaler Andre avtaler Kunden er selv ansvarlig for å etablere andre avtaler vedrørende telekommunikasjonstjenester (nettverk, Internett etc).

5 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 5 av Kompetanse Kunden skal påse at personalet som bruker tjenestene har fått den opplæring og innehar den kompetanse som er nødvendig for å utføre de oppgaver Messias skal benyttes til. Minimum skal alle brukere ha gjennomført et 3 timers innføringskurs. Det er daglig leders ansvar for at Messias-kunnskapen blir opprettholdt på et senter, og at all relevant informasjon om Messiassystemet blir videreformidlet Korrespondanse Kunden må ha en gyldig e-postadresse. E-posten bør avleses daglig. Viktige beskjeder fra Leverandør blir formidlet gjennom e-post. 4. DATASIKKERHET Kunden skal sørge for egen datasikkerhet innenfor sitt lokale/grensesnitt, det være seg brukertilganger, virusbeskyttelse og lignende Backup og ekstern datasikkerhet Kunden vil, ved å betale Driftslisens til driftsleverandør Datastedet AS, være garantert automatisk daglig backup av alle data som legges inn i Messias-systemet Oppdatering Kunden vil automatisk få oppdatert til ny versjon av Messias så snart denne er tilgjengelig.

6 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 6 av 6 5. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 5.1. Vederlag For at Programlisensavtalen til Messias-systemet skal være gyldig, må Kunden betale en månedlig programlisenskostnad. Størrelsen på denne kostnaden blir fastsatt i Serviceavtalen. Leverandøren kan sende årlige fakturaer Betalingsmåten Kunden betaler i henhold til mottatt faktura fra Leverandøren Prisendringer Leverandøren har rett til å endre sine priser for hvert nytt år. 6. TAUSHETSPLIKT Kunden er innforstått med at Messias-systemet med tilhørende dokumentasjonen og annet materiale som Kunden får bruksrett til i forbindelse med denne avtale inneholder unik og konfidensiell informasjon, som i sin helhet er Leverandørens forretningshemmelighet og produkt. I tillegg til Kundens forpliktelse til å beskytte Leverandøren og dennes konfidensielle informasjon og forretningshemmeligheter som ovenfor nevnt, er begge parter gjensidig forpliktet til å bevare taushet og ikke spre informasjon som de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføringen av denne avtale, i den utstrekning slik informasjon ikke er å betrakte som offentlig kjent. Taushetsplikten omfatter forhold som, men begrenset til, informasjon vedrørende programmer, programmoduler, tekniske spesifikasjoner eller modeller, metoder, betingelser, forretningsmessige vurderinger og analyser, forretningshemmeligheter eller informasjon som kan være gjenstand for immaterialrettslig beskyttelse, innhold i denne avtale eller informasjon om noens personlige forhold. Plikten til konfidensialitet skal overleve denne avtales opphør, uavhengig av opphørsgrunn og opphørsmåte.

7 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 7 av 7 7. RETTIGHETER OG RISIKO VS UTSTYR OG PROGRAMMER 7.1. Opphavsrett m.m. Opphavsretten til Messias-systemet, herunder alle versjoner, endringer, tilpasninger mv., samt til dokumentasjonen som Kunden får bruksrett til under denne avtale, tilligger Knut Skjerping v/messias Utviklingssenter, foretaksnummer Kundens disposisjonsrett og begrensninger Kunden er ansvarlig for at bruk av Messias-systemet er i overensstemmelse med relevante lover, forskrifter og regler knyttet til beskyttelse av fortrolige data, herunder personopplysninger. Kunden er likeledes ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser og/eller sende inn de nødvendige meldinger på dette området. Kunden kan ikke overføre eller overlate Messias-systemet, dokumentasjonen eller deler av dette til tredjemann. Kunden har ikke selv anledning til å gjøre endringer eller tilpasninger i Messias-systemet. Kunden har heller ikke rett til å foreta eller forsøke å foreta manipulering med programkodene i Messias. (deassemblering, dekompilering eller lignende handling) Disposisjonsrett til oppdatert brukerdokumentasjon Dokumentasjon av Messias-systemet kan hentes på hjemmesiden Fellesregler for programmer og dokumentasjon A. Merking av programmer og dokumentasjon Hvis det originale eksemplaret av Messias-programmet eller dokumentasjonen som Leverandøren gjør tilgjengelig for Kunden, er merket med copyright notice, skal Kunden påføre tilsvarende merke på alle de eksemplarer Kunden fremstiller i henhold til Programlisensavtalen. B. Disposisjonsrettens varighet Disposisjonsretten løper fra Programlisensavtalens undertegning og frem til avtalen opphører pga. oppsigelse i henhold til bestemmelsene i pkt. 12, eller evt. frem til avtalen opphører. C. Tilbakelevering eller destruksjon ved opphør av disposisjonsrett Ved opphør av Programlisensavtalen forplikter Kunden seg til å levere tilbake eller destruere alle eksemplarer av programmene som avtalen omfatter, og som finnes hos Kunden. Det samme gjelder eksemplar av dokumentasjon. Kunden forplikter seg til å meddele alle som berøres av det, at Kundens disposisjonsrett til programmene er opphørt Kundens data i Messias-systemet Kunden er selv ansvarlig for å legge inn sine data i Messias-systemet. Kunden beholder alle rettigheter til sine egne data som er lagt inn i Messias-systemet. I forholdet mellom Kunden og Leverandøren er Leverandøren uten ansvar dersom de data som Kunden har lagt inn i systemet skulle krenke tredjemanns rett eller være i strid med gjeldende offentligrettslige krav. Ved opphør av Programlisensavtalen er det kundens ansvar å overføre data fra Messias-

8 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 8 av 8 systemet til eget medium, innen Programlisensavtalens utløp. 8. RISIKO FOR UTSTYR OG PROGRAMMER Hver av partene bærer selv risikoen for skade pga. hendelig uhell på sitt eget utstyr og sine egne eksemplarer av dataprogrammer. Hver av partene er ansvarlig for å tegne nødvendig forsikringer, samt relevante service og lisensavtaler. 9. FORCE MAJEURE Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og gjør det umulig eller urimelig tyngende å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Hver av partene kan i force majeure-situasjoner gå fra Programlisensavtalen hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 60 kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 kalenderdagers skriftlig varsel til den annen part. Annen varighet kan avtales i bilag. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 10. LEVERANDØRENS MISLIGHOLD Hva som anses som mislighold Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis Leverandørens ytelser ikke blir levert som avtalt, og dette skyldes forhold som Leverandøren har ansvar for. Kunden plikter å melde fra om feil i ytelsene uten ugrunnet opphold Plikt til å avhjelpe mislighold Arbeidet med å avhjelpe mislighold skal påbegynnes og gjennomføres så raskt som mulig etter at Leverandøren har fått melding om problemet Varslingsplikt Hvis Messias-systemet ikke kan leveres som avtalt, skal Leverandøren så raskt som mulig gi Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til forsinkelsen og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt Sanksjoner ved mislighold a. Tilbakeholdelse av ytelse Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som synes påkrevd for å avhjelpe virkningene av misligholdet, og bare inntil forholdet er brakt i overensstemmelse med Programlisensavtalen.

9 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 9 av 9 b. Prisavslag Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe mangler, kan Kunden kreve et prisavslag som står i rimelig forhold til kundens ulemper og leverandørens fortjeneste på kunden. c. Heving Foreligger det vesentlig mislighold og dette ikke kan avhjelpes uten at Kunden påføres vesentlig kostnad eller ulempe, kan Kunden etter å ha gitt Leverandøren skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Programlisensavtalen med øyeblikkelig virkning. d. Erstatning Kunden kan kreve erstatning for det direkte dokumenterte økonomiske tap han lider, dersom det kan påvises uaktsomhet hos Leverandøren. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgetap, så som tap av data, følger av driftsavbrudd, tapt effektiviseringsgevinst eller lignende. Ansvarskrav fra tredjemann kan ikke bringes videre overfor Leverandøren. Maksimal erstatning er under enhver omstendighet oppad begrenset til det laveste av et beløp tilsvarende det faste vederlaget for de siste 6 måneder og NOK Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke dersom Leverandøren eller noen han er ansvarlig for har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Eventuelle prisavslag/refusjon for det samme misligholdet kommer til fradrag ved erstatningsberegningen. Kunden kan kun kreve erstatning i henhold til den avtalen forholdet gjelder og ikke på samme grunnlag kreve erstatning i henhold til andre avtaler eller delavtaler som berøres av det samme skadetilfellet. 11. KUNDENS MISLIGHOLD Betalingsmislighold Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. des nr 100, 3, 1. ledd Manglende medvirkning mv Hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter Programlisensavtalen, kan Leverandøren kreve vederlag for sannsynliggjorte merutgifter som han blir påført som følge av dette Heving og erstatning Mislighold av en slik art at det har vesentlig betydning for Leverandøren, gir denne rett til å sende Kunden skriftlig varsel om at Programlisensavtalen vil bli hevet innen 30 dager etter at han mottok varselet. Foreligger det alvorlig mislighold, f. eks. brudd på avtalens pkt. 5 og 6.1, har leverandøren rett til å heve programlisensavtalen med øyeblikkelig virkning. Alvorlig mislighold gir grunnlag for erstatning etter norsk lov.

10 Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 10 av VARIGHET OG OPPSIGELSE Programlisensavtalen trer i kraft fra det tidspunktet en tar Messias-systemet i bruk og varer fram til den blir oppsagt + oppsigelsestid. Oppsigelsestiden er på 3 kalendermåneder (hele), og samsvarer med Driftslisensavtalen. Kunden må skriftlig si opp Programlisensavtalen dersom han ikke lenger ønsker Messiassystemet. 13. TVISTER Rettsvalg Partenes rettigheter og plikter etter denne avtale bestemmes i sin helhet av norsk rett Tvister Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Programlisensavtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. Oslo byrett er verneting for tvister etter denne Programlisensavtale.

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 TJENESTEN... 2 3 SUPPORT M.M.... 2 4 UTVIKLING AV TJENESTEN... 2 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET... 2 6 SIKKERHET M.M.... 3 7 UTBEDRING AV

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Kapittel 1 - Hoveddel

Kapittel 1 - Hoveddel Kapittel 1 - Hoveddel 1. - BAKRGUNN - FORMÅL Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter forbundet med Kundens bruk av tjenesten SMARTDAY, en skybasert tjeneste som hostes for Kunden av epocket

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer