LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY"

Transkript

1 Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM: Firmanavn: Org.nr. Adresse: Telefon: Kontaktperson: Telefon: e-post: Sted: Dato: For Buddysamarbeidet: Sted: Dato: For Buddymedlemmet: v1 side 1 av 3 22.okotber 2009

2 Lisensavtale Buddy 1. Definisjoner I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner der hvor ordet er skrevet med stor bokstav i Avtalen: Andre Buddymedlemmer betyr andre Buddymedlemmer enn det Buddymedlemmet som har signert denne Avtalen. Avtalen betyr den generelle avtaleteksten og bilag 1. Buddybruker betyr et medlem av Buddysamarbeidet som ikke har stemmerett i Buddysamarbeidets årsmøte og ikke er valgbare til Buddysamarbeidets styre. Buddymedlem betyr Buddybruker eller Buddypartner som har inngått denne Avtalen med Buddysamarbeidet om bruk av Programvaren. Buddypartner betyr et medlem av Buddysamarbeidet som er deleier av Programvaren, har stemmerett på Buddysamarbeidets årsmøte og er valgbare til Buddysamarbeidets styre. Buddysamarbeidet betyr samarbeidet mellom fylkeskommuner og kommuner som ble etablert 6. november 2007, bestående av Buddypartnere og Buddybrukere. Medlemskontigent betyr den forpliktelse Buddybruker og Buddypartner har til å betale medlemskontigent i medhold av Buddysamarbeidets til enhver tid gjeldende vedtekter. Part betyr enten Buddysamarbeidet eller Buddymedlemmet. Partene betyr både Buddysamarbeidet og Buddymedlemmet. Programvaren betyr den programvare som er utviklet i regi av Buddysamarbeidet, kalt Buddy, med tilhørende kildekode, objektkode og dokumentasjon som nærmere angitt i bilag 1 til Avtalen, herunder enhver feilretting, modifikasjon og oppdatering av Programvaren uansett om det er Buddysamarbeidet, Buddymedlemmet eller Tjenesteleverandøren som er opprinnelig opphavsmann. Rettighetsavtalen betyr en avtale mellom Buddysamarbeidet og Tjenesteleverandøren Tredjepartsprogramvare betyr programvare som er fullt ut eid av tredjepart og som er nødvendig for bruken av Programvaren. 2. Bakgrunn for avtalen Programvaren er en programvareløsning for identitetsforvaltning i videregående skoler og grunnskoler som eies og forvaltes av Buddysamarbeidet. Bruksrett til Programvaren gis til Buddymedlemmet på lisens fra Buddysamarbeidet. Formålet med denne Avtalen er å regulere Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med bruken av Programvaren. 3. Eiendomsrett Buddysamarbeidet har full eiendomsrett, herunder opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til Programvaren og Tilpasningene. Buddysamarbeidet eier også alt grunnlagsmateriale, dokumentasjon, spesifikasjoner, kildekode og objektkode til slike Tilpasninger. Rettighetene til Programvaren og Tilpasningene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 2 39b. Grunnlagsmateriale, dokumentasjon, spesifikasjoner, kildekode og objektkode til Tilpasninger skal gjøres tilgjengelig for Buddysamarbeidet uten ugrunnet opphold etter at Tilpasningen er implementert hos et Buddymedlem. Tilpasningene kan benyttes vederlagsfritt av Andre Buddymedlemmer. 4. Bruksrettigheter i Avtalens løpetid Buddymedlemmet får mot betaling av Medlemskontigent en ikke-eksklusiv rett til å bruke Programvaren i egen virksomhet, herunder rett til å fremstille ubegrenset antall kopier av Programvaren til intern bruk og til å selv, eller med bistad fra Tjenesteleverandør, foreta Tilpasninger av Programvaren til egen bruk. Buddymedlemmet plikter å sørge for at Tjenesteleverandøren inngår Rettighetsavtalen med Buddysamarbeidet før Tjenesteleverandøren utfører tjenester for Buddymedlemmet. 5. Bruksrettigheter ved oppsigelse av Avtalen Dersom Avtalen sies opp får Buddymedlemmet en evigvarende, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til å utnytte Programvaren slik den foreligger på opphørstidspunktet, herunder rett til å fremstille ubegrenset antall kopier av Programvaren til intern bruk, og til å foreta Tilpasninger av Programvaren til egen bruk. Tilpasninger betyr tilpasninger og utvikling av brukergrensesnitt (connectorer) til Programvaren som det enkelte Buddymedlemmet selv, eller ved bistand fra Tjenesteleverandør, utfører. Tjenesteleverandør betyr intern eller ekstern leverandør av drifts- og/eller konsulenttjenester knyttet til Programvaren for ett eller flere Buddymedlemmer. Bestemmelsene i denne Avtalen gjelder, så langt de passer, tilsvarende for disposisjonsretten etter denne Avtalens punkt 5, uansett om Avtalen er opphørt. Tilpasninger foretatt av Buddysamarbeidet i medhold av punkt 4 etter opphørstidspunktet eies også av Buddysamarbeidet og kan benyttes fritt av Andre Buddymedlemmer. 6. Dokumentasjon av Tilpasninger Dersom Buddymedlemmet utvikler Tilpasninger i henhold til Avtalens punkt 4, skal Buddymedlemmet utarbeide og holde v1 side 2 av 3 22.okotber 2009

3 Lisensavtale Buddy ved like en oversiktlig katalog over Tilpasningene, med all informasjon om Tilpasningene, herunder system- og brukerdokumentasjon. Buddymedlemmet er ansvarlig for å holde tilpasningskatalogen oppdatert og for å ajourføre relevante deler av katalogen uten ugrunnet opphold etter at en Tilpasning er implementert. Tilpasninger i konfigurasjonen som følge av feilrettinger, oppgraderinger og lignende som ikke endrer det funksjonelle innholdet i Programvaren skal også dokumenteres i tilpasningskatalogen. Tilpasningskatalogen skal gjøre tilgjengelig for Buddysamarbeidet uten ugrunnet opphold etter at en Tilpasning er implementert hos Buddymedlemmet. All dokumentasjon som Buddymedlemmet plikter å gi Buddysamarbeidet skal være på norsk og leveres i minst 1 (ett) eksemplar på papir og ett eksemplar i maskinlesbar form på CD-ROM. 7. Garantier Programvaren leveres som den er. Buddysamarbeidet garanterer således ikke at Programvaren er feilfri eller vil fungere uten forstyrrelser, eller at den er egnet for et spesielt formål. Denne Avtalen omfatter ikke Tredjepartsprogramvare. Buddysamarbeidet gir ingen garantier, verken utrykkelige eller underforstått, vedrørende Tredjepartsprogramvare. 8. Vedlikehold av Programvaren Buddysamarbeidet er ikke forpliktet til å levere feilrettinger, forbedringer eller nye versjoner av Programvaren til Buddymedlemmet. Dersom Buddysamarbeidet, eller noen på Buddysamarbeidets vegne, feilretter, modifiserer eller oppdaterer Programvaren i Avtalens løpetid skal Buddymedlemmet få tilgang til slike feilrettinger, modifikasjoner og oppdateringer på de vilkår som fremkommer av denne Avtalen. 9. Kommersialisering Buddymedlemmet har ikke under noen omstendighet eller på noen måte rett til å kommersialisere eller å utnytte Programvaren eller Tilpasninger i sin virksomhet utover det som er bestemt i denne Avtalen. Innleid personell som Buddymedlemmet benytter i sin virksomhet har likevel rett til å bruke Programvaren. Buddymedlemmet er ansvarlig for at slikt innleid personell bruker Programvaren i samsvar med bestemmelsene i Avtalen. 10. Skadesløsholdelse Buddymedlemmet skal holde Buddysamarbeidet skadesløs fra ethvert ansvar, krav, skader, tap eller kostnader Buddysamarbeidet måtte pådra seg i forhold til tredjemann i forbindelse med Buddymedlemmets oppfyllelse av Avtalen eller bruk av Programvaren. Slik skadesløsholdelse gjelder ikke for det tilfellet at Buddysamarbeidet har utvist forsett eller grov uaktsomhet. 11. Overdragelse Buddymedlemmet kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen med skriftlig samtykke fra Buddysamarbeidet. 12. Konfidensialitet Programvaren og Tilpasningene er konfidensielle og inneholder fortrolig informasjon som tilhører Buddysamarbeidet. Buddymedlemmet plikter å iverksette tiltak for å beskytte Programvaren og Tilpasningene fra ulovlig utlevering, kopiering og bruk. Buddymedlemmet plikter å gjennomføre rimelige sikkerhetsforanstaltninger for å opprettholde konfidensialitet vedrørende Programvaren og Tilpasningene, og skal minimum benytte seg av de sikkerhetsforanstaltninger som de benytter i forbindelse med behandling av egen konfidensiell informasjon. 13. Mislighold Det foreligger mislighold dersom en av Partene misligholder sine plikter etter Avtalen. 14. Erstatning Partene kan kreve erstattet av hverandre direkte tap begrenset oppad til et samlet beløp for Avtalens løpetid på NOK ved den annen Parts uaktsomme handling. Partene skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for indirekte tap som er påført den annen Part. Begrensningene i punkt 14 her gjelder ikke ved Buddymedlemmets brudd på Avtalens punkt 4, 5, 9 og 12 ovenfor. 15. Avtalens opphør Buddymedlemmet kan si opp Avtalen med 1 måneds skriftlig varsel til Buddysamarbeidet. Buddysamarbeidet kan med 1 måneds skriftlig varsel til Buddymedlemmet si opp Avtalen dersom Buddymedlemmet trer ut av Buddysamarbeidet. Dersom Buddymedlemmet vesentlig misligholder Avtalen kan Buddysamarbeidet, etter å ha gitt Buddymedlemmet skriftlig varsel og 30 kalenderdager til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Buddymedlemmet har etter tidspunktet for heving ikke rett til å bruke Programvaren eller Tilpasninger. Bestemmelsene i punkt 9, 10 og 12 gjelder også etter Avtalens opphør. For øvrig gjelder Avtalens punkt 5 andre avsnitt. 16. Tvister lovvalg verneting Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger kan hver av Partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning for norske domstoler. Oslo tingrett er rett verneting v1 side 3 av 3 22.okotber 2009

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer