Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS"

Transkript

1 Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER MEDLEMSAVTALEN MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS VEDERLAG KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE MEDLEMMETS FORPLIKTELSER FRYS AV MEDLEMSKAP OPPSIGELSE OG ENDRING MISLIGHOLD PERSONLIGE EIENDELER PERSONOPPLYSNINGER FRITAKSGRUNNER, LOVVALG OG TVIST Parter 1.1 Punktene i det følgende utgjør en del av avtalen om medlemskap i Vici treningssenter AS mellom personen navngitt i avtalen og Vici treningssenter AS, heretter omtalt som medlemmet og Vici treningssenter AS. 2. Medlemsavtalen 2.1 Avtalen mellom partene består av følgende vilkårene og Medlemsavtalen (til sammen Medlemsavtalen ). Det vil også være særskilte vilkår for visse tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på Vici treningssenter AS og på Vici treningssenter ASs nettside (www.vicitreningssenter.no). 2.2 Vici treningssenter AS kan endre Vilkårene i samsvar med punkt Medlemskap i Vici treningssenter AS 3.1 Alle myndige personer kan inngå medlemskap i Vici treningssenter AS dersom medlemmet har en allmenn god helsetilstand, og ikke har heftelser til Vici treningssenter AS for tidligere medlemskap.

2 3.2 Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene ved Vici treningssenter AS. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av Vici treningssenter ASs gjeldende tilbud. Særskilte vilkår, som nevnt i pkt 2.1, gjelder likevel for visse tjenester og tilbud. 3.3 Medlemskapet starter fra og med dato angitt i Medlemsavtalen, og i det omfang og for den periode som følger av Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. 3.4 Vici treningssenter er forpliktet til å ha oppdaterte priser og tilbud på Her vil også annen relevant informasjon publiseres. 3.5 Vici treningssenter AS er ikke ansvarlig dersom Medlemmets valg av treningsaktiviteter og deltakerantall er begrenset. 4. Vederlag 4.1 Vici treningssenter AS tilbyr følgende priser: Normalpris 699 kr Bedrifter og senior (fra 65 år) 599 kr Bedrifter som er medlem av BHT+ fra Privatsykehuset Haugesund AS 549 kr. 4.2 Vederlag og eventuelle avgifter til Vici treningssenter ASs, skal betales av Medlemmet, eller vedkommende som i følge Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet. Vederlagets størrelse skal være iht Vici treningssenter ASs gjeldende prisliste. 4.3 Vederlaget forfaller månedlig og løpende til avtalt tidspunkt. Ved oppstart er det imidlertid særskilte vilkår som gjelder, jf pkt Medlemmet har prisgaranti for sitt månedlige vederlag under bindingsperioden. Endring av vederlag gjelder først etter utgangen av bindingsperioden. 4.5 Medlemmet er ansvarlig for at Vici treningssenter AS får det månedlige vederlaget innen betalingsfristens utløp 4.6 Medlemmet er unntatt fra å betale vederlag i følgende tilfeller: Medlemskapet er fryst jf pkt 7 Medlemsavtalen er sagt opp av Vici treningssenter AS jf pkt 8.7 Dersom omstendigheter angitt i pkt 8.6 foreligger. 5. Kommunikasjon mellom partene 5.1 Da Vici treningssenter AS kan sende informasjon til medlemmets private postadressen eller e- postadressen jf Markedsføringsloven 15, er Medlemmet ansvarlig for å informere Vici treningssenter AS om eventuelle endringer av kontaktinformasjon. Slik informasjonsspredning skjer kun ved Medlemmets samtykke. Et eventuelt samtykke kan trekkes tilbake når som helst av Medlemmet.

3 5.2 Ved endringer i Medlemsavtalen, skal Medlemmet ta kontakt med Vici treningssenter. Dette bør gjøres via brev, e- post eller ved oppmøte på Vici treningssenter AS. Kontaktinformasjon og åpningstider til Vici treningssenter AS er tilgjengelig på Vici treningssenter ASs nettside (www.vicitreningssenter.no) jf pkt Medlemmets forpliktelser 6.1 Medlemmet må kjøpe en Wellnesskey i Vici treningssenter AS i samsvar med Vicis til enhver tid gjeldende prisliste. Wellnesskeyen disponeres personlig av medlemmet. Medlemskap og Wellnesskeyen kan dermed ikke overdras eller lånes bort. Keyen skal fremvises for adgangskontroll og av sikkerhetshensyn. Medlemmet plikter å oppbevare keyen slik at den ikke blir misbrukt av andre. Tap av key eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Vici treningssenter AS. Ved tap eller skade av Wellnesskeyen, vil Vici treningssenter AS sperre Wellnesskeyen og medlemmet må kjøpe en ny. 6.2 Medlemmet må: Følge Vici treningssenter ASs gjeldende sikkerhets- og trivselsregler. Disse finnes på samt på Vici treningssenter AS. Frastå fra dopingpreparater som fremgår av særskilt dopingliste for treningssentre. Ved begrunnet mistanke vil Vici treningssenter AS i samarbeid med Antidoping Norge, kunne gjennomføre dopingkontroll. Vici treningssenter AS kan politianmelde bruk av dopingpreparater da det er kriminalisert, jf. legemiddelloven 24a. Informere Vici treningssenter AS om forhold hvor Medlemmets rett på rabatt eller andre fordeler endres. Dersom medlemmet har rett på rabatt kan Vici treningssenter AS kreve at medlemmet fremviser den nødvendige dokumentasjonen som tilsier at medlemmet har rett på fordelen. Informere Vici treningssenter AS ved endringer i betalingsopplysninger, eksempelvis navn, kontonummer m.m. Registrere Wellnesskeyen ved ankomst av Vici treningssenter AS. Vici treningssenter AS kan i denne forbindelse foreta legitimasjonskontroll. 7. Frys av medlemskap 7.1 Frysing av medlemskapet innebærer at Medlemmet låser medlemskapet i en tidsbegrenset periode. 7.2 Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i Vici treningssenter AS. Adgangen til Vici treningssenter AS vil da sperres. Medlemskapet kan fryses i minimum en (1) og maksimum seks (6) måneder. Søknaden innvilges ved Medlemmets fremvisning av relevant dokumentasjon som tilsier at frysing av medlemskap er tiltrengt. 7.3 Ved frysing av medlemskapet må Medlemmet sende skriftlig søknad til Vici treningssenter AS. Vedlagt skal relevant dokumentasjon ligge. Søknad kan sendes via e- post eller brev. Søknaden må leveres i forkant av frysperioden. Ved sykdom må søknad leveres innen rimelig tid etter sykdomsutbrudd eller skade.

4 Vici treningssenter AS skal innen 14 dager gi Medlemmet tilbakemelding på søknaden om frysing av medlemskap. Tilbakemeldingen skal skje skriftlig, enten via e- post eller brev. Når Medlemmet mottar Vici treningssenter AS skriftlige tilbakemeldingen er frysingen godkjent. Ved godkjent søknad vil Medlemmet være unntatt å betale månedlige vederlag tilsvarende frysperioden. Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir opptil seks (6) betalende måneder. Frysperiode og betalingsfri periode behøver ikke være like. Godkjenning av søknaden om frysing innebærer at Vici treningssenter AS kan kreve at Medlemmet betaler et administrasjonsgebyr iht. Vici treningssenter ASs gjeldende prisliste. Medlemmet kan bli bedt av Vici treningssenter om et skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen for fryssøknaden i frysperioden. 8. Oppsigelse og endring 8.1 Medlemskapet løper som et minimum ut bindingsperioden. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, og Medlemmet kan da si opp medlemskapet når det ønsker. Oppsigelsestiden regnes fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt, og er en (1) måned 8.2 Oppsigelsen skal skje via e- post, brev eller ved oppmøte direkte på Vici treningssenter AS. Ved utmelding og oppmøte på Vici treningssenter AS, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal Medlemmet få skriftlig bekreftelse via e- post eller brev innen 14 dager om at oppsigelsen er registrert, samt når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom Medlemmet ikke mottar overnevnte informasjon innen 14 dager, må Medlemmet selv ta kontakt med Vici treningssenter AS. 8.3 Medlemmet har 14 dagers angrerett etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf angrerettsloven 11. Medlemmets rett til å avslutte Medlemsavtalen innen 14 dager gjelder likevel kun dersom medlemskap er inngått på Vici treningssenter AS sine nettsider eller utenfor Vici treningssenter AS lokaler. 8.4 Medlemmer kan søke til Vici treningssenter AS om å avslutte sitt medlemskap før bindingsperiodens utløp. Denne adgangen er forbeholdt uforutsette omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor Medlemmets kontroll hvor medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende. Søknaden skal leveres skriftlig. Vici treningssenter skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet for mottatt søknad. Dersom Medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, er ikke det å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt. 8.5 I de tilfeller hvor Vici treningssenter AS og Medlemmet i samråd finner at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen sies opp. Medlemmet vil da få tilbakebetalt eventuelle forhåndsbetalte deler av månedsavgiften. Vici treningssenter AS kan kreve at Medlemmet fremskaffer en skriftlig

5 uttalelse fra helsepersonell, som bekrefter at det er forsvarlig at Medlemmet trener på Vici treningssenter AS. 8.6 Vici treningssenter AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og Vilkårene. Ved endringer som etter Vici treningssenter AS skjønn vil være av en viss betydning eller endring til ugunst for Medlemmet, skal Medlemmet bli varslet senest to (2) måneder før endringen trer i kraft. Medlemmet kan si opp Medlemsavtalen dersom Vici treningssenter AS vedtar betydelige endringer som negativt påvirker og som ikke er til åpenbar fordel for Medlemmet. Dette kan skje både innen og etter bindingsperiodens utløp. Ved oppsigelse innen bindingsperiodens utløp, skal Vici treningssenter AS refundere eventuelle forskuddsbetalte deler av månedsavgiften, med fradrag av utgifter. Skjer oppsigelsen etter bindingsperiodens utløp vil Vici treningssenter AS belaste Medlemmets siste månedlige vederlag før oppsigelsen trer i kraft. Forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringene senest to (2) måneder før planlagt ikrafttredelse, skal oppsigelse i henhold til det overnevnte i dette punkt skje skriftlig via e- post eller brev og være Vici treningssenter AS i hende innen én (1) måned før endringen iverksettes. Medlemsavtalen avsluttes etter at Vici treningssenter AS har mottatt oppsigelsen. Vici treningssenter må da sende en skriftlig bekreftelse til Medlemmet via e- post eller brev. 9. Mislighold 9.1 Hvis Medlemmet unnlater å betale innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Vici treningssenter AS kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl. 9.2 Ved mislighold av et betalingskrav og Medlemmet har mottatt inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som Medlemmet skal benytte seg av ved betaling. Dersom Medlemmet likevel velger å betale direkte til Vici treningssenter AS, kan Vici treningssenter AS bruke denne innbetalingen til å dekke et annet krav. 9.3 Vici treningssenter AS forbeholder seg retten til å sperre Medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen i sin helhet med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Vesentlig mislighold foreligger blant annet ved Brudd på betaling av månedlig vederlag og andre avgifter som ikke er betalt, på tross av inkassovarsel eller andre varsler Brudd på Vici treningssenter ASs sikkerhets- eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av Vici treningssenter AS. 10. Personlige eiendeler 10.1 Ønsker Medlemmet å oppbevare personlige eiendeler på Vici treningssenter, må Medlemmet benytte skap med egen lås.

6 10.2 Vici treningssenter AS har rett til å bryte opp Medlemmets lås, etter tidspunkt for ordinær stenging, og oppbevare gjenglemte eiendeler som var lagt til oppbevaring i skap på Vici treningssenter AS. Dersom Medlemmet frastår fra å hente de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, kan Vici treningssenter AS kaste eiendelene Vici treningssenter AS er ikke ansvarlig for tyveri, personskade og lignende tilfeller som skjer på Vici treningssenter AS. Unntak følger imidlertid de tilfeller hvor Vici treningssenter AS kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet. 11. Personopplysninger 11.1 Medlemmet samtykker til at Vici treningssenter AS, og andre firmaer som inngår i samme konsern som Vici treningssenter AS, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, adresse, e- post, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av Vici treningssenter AS tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Vici treningssenter AS. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Vici treningssenter AS Medlemmet samtykker til at Vici treningssenter AS lagrer treningshistorikk for en periode på ett (1) år, med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk innebærer antall besøk på Vici treningssenter AS, hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om Medlemmet har deltatt eller avbestilt plass på time. Medlemmet kan videre samtykke til at Vici treningssenter AS lagrer treningshistorikk for en lengre periode i forbindelse med visse tjenester og tilbud. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. Vici treningssenter AS skal bekrefte mottak av melding om sletting og avstå fra å benytte gjeldende treningshistorikk Utlevering av opplysninger til utenforstående kan kun skje ved Medlemmets skriftlige samtykke. Unntak er hvor utlevering av opplysningene har hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling. 12. Fritaksgrunner, lovvalg og tvist 12.1 Forhold som begrenser eller hindrer Medlemmets treningsmuligheter, som er utenfor Vici treningssenter AS sin kontroll og som Vici treningssenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure) er ikke Vici treningssenter AS ansvarlig for Medlemsavtalen er underlagt norsk lov Tvister mellom Medlemmet og Vici treningssenter AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

MEDLEMSAVTALE mellom GYM1 Hammerfest AS, organisasjonsnr. 997 951 573, og...

MEDLEMSAVTALE mellom GYM1 Hammerfest AS, organisasjonsnr. 997 951 573, og... MEDLEMSAVTALE mellom GYM1 Hammerfest AS, organisasjonsnr. 997 951 573, og... Medlemsnr.:... Fødselsdato:... Fornavn:... Etternavn:... Telefon (dagtid):... Mobiltelefon:... Adresse:... E-post adresse:...

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato:

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: <kundenr> Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: MEDLEMSKONTRAKT l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf privat: Mobil: E-post Kontonummer:

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Generelle abonnementsvilkår

Generelle abonnementsvilkår Generelle abonnementsvilkår (Vilkårene er oppdatert pr. 27. september 2011) 1. Definisjoner Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til NetComs teletjenester. Kunden er den

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer