Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester"

Transkript

1 Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund Strøms) Link fra Hafslund produkter og tjenester (heretter kalt Tjenesten) Avtalens parter er Hafslund Strøm AS (Leverandør) og mottaker av Tjenesten (Kunden). 2. Generelt om bruk av Tjenesten 2.1. Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenesten kan ikke benyttes til å kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. 3. Stenging og brukerrestriksjoner 3.1. Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller hvis stenging er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner eller ved urettmessig bruk av Tjenesten fra Kundens side. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder alvorlige trusler mot helse, sikkerhet, miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak.3.1 Leverandøren vil varsle Kunden om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte via Link-appen og/eller per e-post/sms.

2 4. Avtalens varighet og oppsigelse 4.1. Avtalens oppstart og varighet er regulert for de respektive tjenestene i Avtalens del om tjenestespesifikke vilkår Kunden har 28 dagers ubetinget angrerett fra den dag Avtalen om levering av Tjenesten ble inngått. Dersom Tjenesten forutsetter at Kunden skal få tilsendt utstyr fra Leverandøren har Kunden 28 dagers ubetinget angrerett fra den dag Kunden får utstyret i fysisk besittelse. 5. Endring av Avtale og innhold Leverandøren har rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, og å oppdatere Avtalen på annen måte. Dersom en innholdsmessig endring er betydelig, medfører endringer i Tjenestens verdi og/eller Tjenestens vilkår for bruk vil Leverandøren sende Kunden et orienteringsbrev eller en e-post om eventuelle endringer i Avtalen 1- en - måned før endringen trer i kraft. I tillegg vil den nyeste versjonen av Avtalen være tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Kunden kan ikke motsette seg endringer i Avtalen, og må si opp Avtalen dersom endringene ikke aksepteres. Dersom endringene skyldes endringer i lovgivning eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll, kan Leverandøren endre vilkår og innhold i Tjenestene med umiddelbar virkning. 6. Pris og endring av pris 6.1. Kunden vil bli belastet for Tjenesten så lenge Avtalen løper. Kunden skal betale de engangskostnader og løpende vederlag for Tjenesten som følger av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste og det som ellers er avtalt Leverandøren er berettiget til å regulere prisen for Tjenesten årlig. Prisen vil reguleres i tråd med konsumprisindeksen siden forrige regulering. Prisendringer som ikke skyldes generell prisstigning og som derfor ikke omfattes av den årlige reguleringen i tråd med konsumprisindeksen, kan skje med 1 måneds varsel, jf Avtalens punkt 5.

3 Ved prisendringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll, herunder ved endringer i offentlige myndigheters avgifter, har Leverandøren rett til å endre prisen fra det tidspunkt slike endringer trer i kraft. 7. Fakturering og betaling 7.1. Faktureringsgrunnlag, metode og fakturafrekvens reguleres for de respektive tjenestene i Avtalens del om tjenestespesifikke vilkår Faktura forfaller til betaling i henhold til de til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår hos Leverandøren. Papirfakturagebyr vil bli belastet Kunden Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid, og senest innen betalingsfristens utløp. 8. Mangler og reklamasjon 8.1. Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke melder fra til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget mangelen. Eventuell muntlig reklamasjon må følges opp med en etterfølgende skriftlig reklamasjon innen rimelig tid fra reklamasjonen fant sted. Reklamasjon må senest skje innen to år etter det tidspunktet mangelen inntrådte. Dersom det fysiske utstyret eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere på de aktuelle delene av utstyret fem år. 8.2 Leverandøren svarer ikke for feil ved Tjenesten eller utstyr som skyldes feil ved Kundens bruk. 9. Feilretting 9.1. Feilretting på den del av Tjenesten som eies av Leverandøren, vil bli utført innen rimelig tid i normalarbeidstiden på virkedager.

4 9.2. Kunden skal undersøke om feilen er innenfor eget eller Leverandørens drifts- og vedlikeholdsansvar. Kunden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnader Leverandøren måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge innenfor Kundens eget ansvar, eksempelvis Kundens utstyr eller kabling. 10. Heving Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den andre parten svarer for, kan den andre parten heve Avtalen med umiddelbar virkning Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Leverandøren, at Kunden gjør endringer på utstyret, krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker tjenesten Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren. Videre plikter Kunden å betale det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet. 11. Erstatning Leverandøren er ansvarlig for tap Kunden lider som følge av forsinkelser eller mangler ved Tjenesten. Dette gjelder likevel ikke så langt Leverandøren godtgjør at mangelen skyldes årsaker utenfor Leverandørens kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Beror mangelen på en tredjeperson som Leverandøren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle tilknytningsvilkårene, er Leverandøren fri for ansvar bare dersom også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om mangelen beror på underleverandør som Leverandøren har brukt, eller noen annen i tidligere salgsledd. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom Leverandøren da plikter å oppfylle Avtalen, men ikke gjør dette. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte merutgifter Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

5 Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Leverandøren, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, avsavnstap og følgetap Kunden er erstatningsansvarlig for det direkte tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold. Dette gjelder likevel ikke så langt Kunden godtgjør at misligholdet skyldes årsaker utenfor Kundens kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 12. Tapsbegrensningsplikt og medvirkningsansvar Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade. 13. Overdragelse Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Kunden har ikke rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen. 14. Taushetsplikt / personvern 14.1 Leverandøren behandler alle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven, den til enhver tid gjeldende lovgivning og Leverandørens generelle personvernerklæring som beskriver hvilke opplysninger Leverandøren mottar og samler inn når Kunden benytter seg av tjenester fra Leverandøren, hva Leverandøren gjør for å beskytte Kundens personopplysninger og hvilke rettigheter Kunden har. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: I tillegg til den generelle personvernerklæringen gjelder enkelte spesielle vilkår for bruk av Link-tjenester. De spesielle vilkårene omtales i punkt 14.2 følgende. De ulike Link-tjenestene kan innebære innhenting og bruk av andre opplysning enn de som fremgår av personvernerklæringen og punkt 14.2 følgende. I så fall vil de særskilte vilkårene for den enkelte Linktjenesten inntas i Avtalens del 16 Tjenestespesifikke vilkår.

6 14.2. Leverandøren registrerer og lagrer følgende personopplysninger om Kunden i forbindelse med at Kunden registrerer seg hos Leverandøren: Generell kontaktinformasjon, herunder o Brukernavn og passord (sistnevnte spesielt beskyttet) o Fullt navn o Fødselsdato o E-postadresse o Telefonnummer o Adresse o Kunde-ID Leverandøren registrerer og lagrer ovennevnte personopplysninger også i forbindelse med skriftlige og muntlige henvendelser til Leverandørens kundeservice. Opplysningene oppbevares i den forbindelse for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Formålet med innhentingen av Kundens e-postadresse og telefonnummer er å kunne kontakte Kunden i forbindelse med oppfyllelsen av Avtalen, herunder å gi informasjon om Tjenesten, samt for kundeservice og markedsføring. Kundens fødselsdato kan innhentes for å skreddersy relevant informasjon om Tjenesten og dens bruksmuligheter, samt andre produkter og tjenester som Kunden kan ha interesse av. Fødselsdato vil også kunne brukes som identifikator av kunde. Adresse vil brukes for å sende det fysiske utstyret til Kunden ved bestilling, samt innhente data om utetemperatur og værvarsler i Kundens nærområde. Kunde-ID er en internt generert identifikator av kunde og brukes til administrasjon av kundeforholdet Det er kun autorisert personell hos Leverandøren som vil ha tilgang til personopplysninger som er lagret i Leverandørens systemer. Tilgangen til personopplysningene er sikret med tilgangskontroll (brukernavn og passord). Leverandøren benytter seg av avansert teknologi for å forhindre at uvedkommende tar seg inn på våre elektroniske systemer All data innhentet gjennom bruk av Tjenesten vil anonymiseres og aggregeres etter utløpet av Avtalen, uten mulighet for at data i ettertid kobles tilbake til Kunde. Kundens personopplysninger lagres i ettertid for å dokumentere kundeforhold f.eks. i forbindelse med regnskapsettersyn. Når leverandøren ikke lenger har saklig behov for lagring av personopplysninger for de nevnte formål, vil personopplysningene bli slettet eller anonymisert slik som nevnt i denne bestemmelsen. Unntaket er

7 dersom Kunden eksplisitt gir samtykke til at dataen skal beholdes, f.eks. i tilfeller hvor kunden ønsker å avslutte kundeforholdet for en midlertidig periode Ved å kjøpe og abonnere på Tjenesten samtykker Kunden i at personopplysninger blir behandlet elektronisk for nevnte formål. Kunden aksepterer også å motta informasjon og markedsføring via e-post, SMS og fakturavedlegg, samt å motta kommunikasjon via appen Enhver endring av Kunden/beboer eller flytting skal umiddelbart meddeles til Leverandøren av Kunden Bruk av analyseverktøy Leverandøren benytter seg av ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data. Verktøyene brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere, dels til Kundeservice og for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene i tråd med kundenes behov. Kunden har ikke mulighet til å deaktivere analyseverktøyene. 15. Lovvalg / tvister Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 16. Tjenestespesifikke vilkår 16.1 Link Energi tjenestespesifikke vilkår Varighet og oppsigelse Avtalen har oppstart 4 - fire - virkedager etter bestillingen er registrert og fullført i Leverandørens systemer. Avtalen løper deretter. Tjenesten har ingen bindings- eller oppsigelsestid. Ved oppsigelse tilbakebetales for mye innbetalt forskuddsbeløp for tjenesten, regnet fra dagen etter oppsigelse. Dersom Kunden sier opp innen utløpet

8 av angrefristen som fastsatt i punkt 4.2 ovenfor, får Kunden først penger som er for mye innbetalt når Leverandøren har fått det fysiske utstyret til Tjenesten i retur fra Kunden Fakturering og betaling Faktureringsgrunnlaget beregnes per dag Kunden har Tjenesten. Kunden faktureres forskuddsvis. Fakturafrekvensen følger Kundens strømabonnement, forutsatt at Kunden har Leverandøren som strømleverandør. Dersom Kunden ikke har Leverandøren som strømleverandør, vil Kunden forskuddsfaktureres månedlig Tilknytning og ansvarsgrenser Det fysiske utstyret som Kunden mottar fra Leverandøren kjøpes, eies og driftes av kunden. Dersom Kunden angrer på kjøpet innen utløpet av angrefristen som fastsatt i punkt 4.2 ovenfor, skal utstyret leveres tilbake til Leverandøren Personvern I tillegg til de generelle personopplysninger beskrevet i pkt. 14.2, vil Leverandøren registrere og lagre følgende personopplysninger om Kunden i forbindelse med at Kunden bestiller tjenesten Link Energi: Opplysninger om husstanden, herunder o Antall mennesker i husstanden Boliginformasjon, herunder o Målepunkt-ID o Forbruksdata o Byggeår for boligen o Type bolig (leilighet, enebolig, tomannsbolig mv) o Varmtvannskilde o Hvilke varmekilder som benyttes (panelovn, varmepumpe, vedovn mv) Leverandøren registrerer og lagrer ovennevnte personopplysninger også i forbindelse med skriftlige og muntlige henvendelser til Leverandørens kundeservice. Opplysningene oppbevares i den forbindelse for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Formålet med innhentingen av opplysninger om husstanden og boliginformasjonen er å estimere Kundens energiforbruk på en gitt dag. Målerpunkt-ID er nødvendig for å levere måleravlesningstjenesten. Opplysningen om antall beboere innhentes for å estimere hvor mye strøm som går til varmt vann. Byggeåret for boligen brukes som en indikasjon på graden av isolasjon.

9 Kostnadsestimat Kunden får et grovt estimat av summen av kostnaden for Kundens strømforbruk og nettleie på et gitt tidspunkt, samt historiske oversikter over Kundens kostnader for strømforbruk. Kostnadsestimatene i appen er et estimat, og avvik mellom estimatet og fakturaen fra strøm- og nettleverandør vil forekomme Måleravlesning Kunden er selv ansvarlig for at de automatisk avleste måleverdiene er korrekte. Leverandøren tar ikke ansvar for at feil målerstand sendes inn av Kunden eller at målerstanden blir avvist av netteier Krav til bruk av tjeneste Link Energi krever at Kunden; i) har en måler med lysdiode, ii) internett-tilkobling i husstand, iii) Smarttelefon, iv) ledig ethernet inngang i router eller modem, iiv) tilstrekkelig kort avstand mellom strømsensoren (plasseres i målerskapet) og v. Hub til at radiosignalene når frem. Måleravlesningstjenesten krever i tillegg at Kunden har en aktiv strømavtale hos Leverandøren og at husstanden befinner seg innenfor Hafslund Nett sitt område.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer