ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA HVERDAGER OG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16."

Transkript

1 Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer å være over 18år og har lest og akseptert vilkårene i denne avtalen. Kryss av for ønskede tjenester og returner en underskrevet bestilling til KTECH AS. faks: NÅR FEIL OPPSTÅR: 1. MELD FEIL PÅ TLF: VAKTTELEFON FEILEN LOGGES OG BLIR PÅBEGYNT SNAREST MULIG. 3. ETTER PROBLEMET ER LØST GENERERES DET EN SERVICERAPPORT SOM GRUNNLAG FOR FAKTURA ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA HVERDAGER OG LØRDAG/SØNDAG NORMAL LEVERINGSTID AV BREDBÅND ER 3 UKER ETTER BESTILLING. EKSPRESS LEVERING KAN BESTILLES OG DA VIL MONTERINGEN SKJE INNEN 5 ARBEIDSDAGER. ENDRING AV HASTIGHETSKLASSE TAR NORMALT 5-7 DAGER. BINDINGSTID ER 12 MND FRA INSTALLASJON ER FERDIGSTILT. NYE TJENESTER OG HASTIGHETER VIL BLI ANNONSERT, ENTEN VIA MAIL ELLER POST. BOMTUR FAKTURERES MED 1000,-

2 Abonnements vilkår: 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av KTECH AS. Tilknytning til bredbåndsnettet leveres bare hvis det er teknisk mulig å levere til abonnenten. Hvis KTECH ikke kan levere bestilt hastighetsklasse anses bestillingen kansellert, og kunden kan få tilbud om kjøp av en alternativ hastighetsklasse. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere bredbåndstilknytningen til kunden, betaler ikke kunden noe for forsøket med mindre annet er avtalt. 1.2 Bestilling av tjenester Bestilling av Tjenester via web/telefon/brev, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Dersom en kunde tar i bruk Tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår. 1.3 Parter Alle juridiske og myndige personer med hytte eller leilighet i Hafjell og med kabeltv som er tilknyttet KTECH sentraler som har en kvalitet og kapasitet som tilfredsstiller kravene til installering kan i utgangspunktet abonnere på Tjenestene. 1.4 Levering av Tjenester Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av abonnentene. KTECH har rett til uten å måtte oppgi grunn, å avslå leveranse av en eller flere Tjenester. 2. Angrerett Kunden har, i henhold til angrerettloven, rett til å gå fra avtaler om leveranse av Tjenester ved å gi KTECH melding om dette innen 14 dager etter at den aktuelle avtalen, normalt via epost, er bekreftet av KTECH. Melding om bruk av angrerett bør av bevismessige hensyn være skriftlig. Ved bruk av angrerett faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Kunder som har bestilt Tjenester på annen måte enn ved telefonsamtale etter uanmodet oppringing fra KTECH ( telefonsalg ) og som mottar leveranse før angrefristens utløp, plikter ved bruk av angrerett å betale for etablering - og mottatt leveranse, av angjeldende Tjeneste. Ved bruk av angrerett er kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt utstyr mottatt fra KTECH i forbindelse med den aktuelle avtalen. Kunden plikter selv å bære kostnadene med retur av mottatt utstyr. Dersom kunden avbestiller etter angrefristens utløp, men før leveranse er gjort tilgjengelig, plikter kunden å betale et avbestillingsgebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Etter at leveransen er gjort tilgjengelig for kunden og angrefristen er utløpt, gjelder de vilkår for oppsigelse som følger av punkt 8 nedenfor.

3 3. Tjenestene 3.1 Tjenestenes innhold KTECH gir kunden en bredbåndstilgang via kabel tv nettet med nærmere avtalt kapasitet, og et DSL modem. Bredbåndstilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. Alt utstyr utlevert av KTECH, herunder DSL-modem og andre adaptere, er om annet ikke er avtalt, KTECH eiendom, og må returneres av kunden for egen regning ved endt kontrakt eller når KTECH ber om å få utstyr i retur, uavhengig av årsak. Kunden blir fakturert for ruter/adaptere som ikke er levert i retur, i følge prisliste. Bredbåndstilgangen leveres til en definert kilobit per sekund rate og linjehastigheten vil være inntil den bestilte hastighetsklasse. Kunden må påregne at effektiv linjehastighet kan være noe lavere enn den definerte hastighet på grunn av signaltap på linjen. KTECH kompenserer etter evne signaltapet på linjen, hvis ikke annet er spesifisert, men særlig i perioder med stor belastning på nettet vil kunden kunne oppleve å få dårligere kapasitet og hastighet enn opplyst i prislisten. Intern kabling og modifikasjon av kabel TV uttak som måtte være nødvendig for å levere Tjenestene til boligen er kundens eget ansvar. Om kunden ønsker fremføring av nye kabler og kontakter må kunden betale tillegg for dette, ut over etableringsprisen fra KTECH, i henhold til KTECH gjeldende priser for dette. 3.2 Leveranse Tjenestene skal leveres innen rimelig tid etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt. Kunden vil få oppgitt en forventet leveringstid. Dersom levering ikke har funnet sted innen rimelig tid etter leveransedato, er levering forsinket. Ved forsinkelse gjelder vilkårene punkt 10.3 om erstatning tilsvarende. Ved en vesentlig forsinkelse av forventet leveransedato kan kunden heve kjøpet jf vilkårenes punkt Kunden skal gi melding om heving av kjøpet innen rimelig tid etter at en forsinkelse har oppstått. 3.3 Tilknyttede tjenester Gjennom bredbåndstilgangen får kunden tilgang til Internett. Driftsforstyrrelser på disse tjenestene kan forekomme. 3.4 Kundens bruk av Tjenestene Kunden kan gi andre i sin husstand tilgang til sitt abonnement. Kunden er ansvarlig for all bruk av Tjenester knyttet til eget abonnement og plikter å sørge for at uvedkommende verken elektronisk eller fysisk nytter kundens abonnement til uberettiget bruk av Tjenester levert av KTECH. Tjenestene kan ikke videreselges. Det er i tillegg forbudt å dele linjen med andre enn i sin husstand. 4. Priser 4.1 Abonnementspriser Kunden betaler engangs etableringspris, månedlig abonnementsavgift, samt frakt av adaptere og eventuelt annet utstyr. Prisene fremgår av KTECH`s til enhver tid gjeldende prisliste Kostnader som tilkommer ved bruk av Kundeservice og spesielle valgfrie tjenester fremkommer i KTECH`s til enhver tid gjeldende prisliste.. Prisendringer varsles i henhold til punkt Tilleggstjenester Priser på tilleggstjenester følger av egne prislister og eventuelt egne vilkår.

4 5. Fakturering Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av abonnement. Kunder faktureres forskuddsvis for faste avgifter hvert kvartal. Første faktura vil således dekke etablering og abonnement fra tilknytningstidspunktet og frem til og med første hele termin (kvartal). Abonnementet faktureres fra den dato Tjenestene er gjort tilgjengelige for kunden. Tilleggstjenester kan faktureres både fra KTECH og KTECH`s samarbeidspartnere og kan ha egne faktureringsrutiner. 6. Kundens betalingsplikt Den som er registrert som kunde hos KTECH, er ansvarlig for betaling av Tjenestene KTECH eller KTECH`s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk avtjenestene. Betalingsplikt løper selv om levering er helt eller delvis stengt i medhold av punkt Varsel og endringer 7.1 Endringer fra kundens side Varsel Endringer som har betydning for abonnementet skal om mulig meldes til KTECH 6 uker før endringen trer i kraft, og KTECH vil kunne bruke inntil 6 uker etter meldt endring på å gjennomføre denne Flytting Kunden kan ikke ta med seg abonnementet dersom kunden flytter Hastighetsklasse Kunden kan be om endring av hastighetsklasse. Endring av abonnementet medfører gebyr etter gjeldende prisliste. Forhøyelse av hastighet forutsetter at det er teknisk mulig å levere. 7.2 Endringer fra KTECH`s side Varslingsfrister Vesentlige driftsforstyrrelser som KTECH kan forutse eller kontrollere, oppsigelse i henhold til vilkårene punkt 8.2, overdragelse av kontraktsposisjon i medhold av vilkårenes punkt 9.2, endringer av vilkårene som ikke er til kundens fordel, økning i prisene, samt stenging i medhold av vilkårene punkt 12.3, vil bli varslet av KTECH minst en måned i forveien. Også andre forhold ved tjenesten som berører kunden vil bli forsøkt varslet i rimelig tid. KTECH kan dog unnlate å varsle eller gi kortere varsel, dersom offentligrettslige regler eller hensynet til andre kunder, forhindrer KTECH fra å varsle minst en måned i forveien. KTECH forbeholder seg rett til uten foregående varsel å stenge kunders tilgang til nettverket dersom KTECH får kjennskap til at kunden misbruker tjenesten til lovovertredelser eller brudd på tredjemanns rettigheter, herunder spredning av barneporno, rasistiske ytringer, ærekrenkelser eller brudd på opphavsrettigheter Varslingsmåte Varsel sendes til kundens registrerte epostadresse med mindre annet er avtalt. Varsel om stenging kan også inntas i faktura eller brev til kunden.

5 8. Oppsigelse 8.1 Oppsigelse fra kunden Abonnement uten bindingstid Kunder kan bringe abonnementet til opphør med virkning fra 3 måneder etter at melding om oppsigelse har kommet frem til KTECH, regnet fra utgangen av oppsigelsesmåned Abonnement med bindingstid Kunder kan bringe abonnementet til opphør med virkning fra 6 uker etter at melding om oppsigelse har kommet frem til KTECH. Dersom en kunde sier opp en bindingstidsavtale før bindingstiden har utløpt må kunden betale til KTECH et gebyr for oppsigelse av bindingstid i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. 8.2 Oppsigelse fra KTECH Oppsigelse av en eller flere Tjenester, herunder som følge av at KTECH avslutter leveranse av angjeldende Tjeneste, varsles i henhold til punkt Overdragelse 9.1 Overdragelse fra kunden Kunden kan overføre bredbåndlinjen til ny abonnent ved å gi melding om dette til KTECH. Overdragelsen kan finne sted etter KTECH`s godkjenning av ny kunde og fra den dertil påfølgende fakturaperiode. Kunden er ansvarlig for abonnementet inntil ny kunde er registrert og godkjent av KTECH. Overdragelse av linje faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Ved dødsfall, eller dersom kunden har flyttet fra husstanden og andre medlemmer av husstanden skal overtabredbåndslinjen, kan overdragelse av linjen dog finne sted uten omkostninger ved melding fra den som ønsker å overta abonnementet. Overdragelse av abonnement kan ikke finne sted til ny adresse. Personlige betingelser knyttet til abonnementet kan ikke overdras og den linjen overdras til må tegne nytt abonnement til nye betingelser. 9.2 Overdragelse fra KTECH KTECH forbeholder seg retten til å kunne overdra sine rettigheter og plikter knyttet til abonnementet til en annen egnet leverandør så fremt dette ikke er urimelig for kunden. 10. Feil eller mangler ved produktet 10.1 Reklamasjon Før feil meldes til KTECH, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik KTECH har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til KTECH slik at KTECH kan iverksette tiltak for avhjelp, se neste punkt. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir KTECH melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen Avhjelp KTECH skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av KTECH, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med KTECH, betaler ikke KTECH disse utgiftene Erstatning Direkte tap KTECH er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved Tjenestene. Dette gjelder likevel ikke hvis KTECH godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor KTECH`s kontroll, og som KTECH ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen. KTECH er også ansvarlig for skade som av KTECH ved uaktsomhet er forøvd på kundenes eiendom og eiendeler for øvrig, ved montering, installasjon og kabelføring og som overskrider det som er nødvendig for monteringen.

6 Indirekte tap KTECH er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra KTECH`s side. Som indirekte tap regnes: Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av KTECH og gjenstander som utstyret brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk KTECH`s samlede ansvar KTECH`s samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 5.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra KTECH side Heving Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra KTECH`s side. 11. Behandling av personopplysninger 11.1 Innhenting og bruk av personopplysninger Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som kunden oppgir, bli lagret i KTECH`s kundebase. Det vil også bli innhentet kredittvurdering av kunden, jf vilkårene punkt 1.4. Opplysningene blir lagret til bruk ved levering av tjenesten, varsling ihht vilkår punkt 7.2 og fakturering. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføring eller utlevert til andre med mindre KTECH er rettslig forpliktet til dette. Kunden har på forespørsel rett til innsyn, jf personopplysningsloven 18, og kan kreve uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet. Unntak fra retten til informasjon følger av personopplysningsloven Taushetsplikt KTECH og de ansatte i KTECH plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av produktet og om innholdet i kundens kommunikasjon på nettet. Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når KTECH er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. 12. Kundens mislighold mv 12.1 Betalingsmislighold fra kunden Ved betalingsmislighold vil KTECH sende inkassovarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling og purregebyr slik dette fremkommer av KTECH`s til enhver tid gjeldende prisliste. Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke kunne bli påregnet levert før gjelden er betalt eller på annen måte bortfalt Erstatning Hvis utstyr tilhørende KTECH går tapt eller skades mens utstyret befinner seg hos kunden, er kunden objektivt ansvarlig. Ved tap eller uopprettelig skade, svarer kunden erstatning med en sum i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste Stenging KTECH kan stenge kundens tilgang til Tjenestene helt eller delvis om kunden misligholder sine forpliktelser etter abonnementsavtalen, herunder ved ikke å betale i henhold til faktura sendt fra KTECH. Tilsvarende stenging kan iverksettes av KTECH om det foreligger mislighold som omtalt i bokstav b til d nedenfor i vilkårene punkt 12.4 eller om kunden utøver aktiviteter, herunder "spamming", distribusjon av uønsket innhold, innbrudd og forsøk på innbrudd, som kan

7 forringe tjenestekvaliteten for andre brukere. Før stenging vil kunden bli informert av KTECH. Dersom en stengt forbindelse gjenåpnes, vil det påløpe et gjenåpningsgebyr i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste Heving KTECH kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen og kreve ruteren returnert/utlevert ved vesentlig mislighold fra kundens side. Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom kunden; Ikke betaler etter andre gangs purring, Bruker utstyr som ikke er typegodkjent, Bruker tjenesten i strid med offentligrettslige regler, eller På annen måte grovt misbruker tjenesten, herunder ved brudd på opphavsmenns rettigheter. Deler linjen med andre enn i sin husstand. Spredning av barneporno, rasistiske ytringer og ærekrenkelser kan være brudd på offentligrettslige regler, mens krenkelse av opphavsrettigheter vil kunne være både brudd på offentligrettslige regler og brudd på opphavsmannens rettigheter. 13. Ekstraordinære bruksrestriksjoner I nødsituasjoner, ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, kan KTECH avbryte Tjenestene helt eller delvis. KTECH har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av Tjenestene som KTECH anser nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker og/eller av hensyn til lover, vedtak og anbefalinger fra offentlige myndigheter. KTECH er uten ansvar for kostnader, tap eller skade som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. KTECH vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig. Dersom kundens telefonlinje flyttes til en annen sentral av eier av telenettet, og KTECH ikke kan levere forbindelse til denne sentralen, vil KTECH måtte avbryte Tjenestene. Det kan skje endringer i telenettet som gjør at KTECH ikke lenger kan levere Tjenestene. Dette medfører at Tjenestene må stenges. Stenging og avbrudd av Tjenestene varsles i henhold til vilkårene punkt Endring i vilkårene KTECH forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av lover, vedtak og anbefalinger fra offentlig myndigheter. Ved vesentlige endringer i vilkårene har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter. Endringer av vilkårene varsles ihht vilkår punkt Tvister Tvister mellom kunden og KTECH skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

8 Informasjon angående bredbånd i Hafjell. Netteier Alpin Infra og KTECH AS har inngått en samarbeidsavtale innenfor bredbåndssatsning i Hafjell. KTECH AS er en svakstrømsbedrift med stor erfaring innen bredbånd og kabel TV i hyttefelt. KTECH AS har ansvaret for kabel TV i Hafjell og leverer bredbånd via kabel TV nettet som allerede er på plass. De aller fleste leiligheter og hytter har montert multimedia kontakter med uttak for bredbånd. Det eneste de da trenger er et bredbåndsmodem. Tilkoblingsprisen inneholder leie av bredbåndsmodem og installasjon av montør. Alt utenfor normal installasjon, bytte/flytte multimediakontakt, vil bli fakturert som tillegg.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer