Egenerklæring for juridiske enheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenerklæring for juridiske enheter"

Transkript

1 Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene nedenfor med opplysninger om den juridiske enheten som kontohaver. kontohaver Juridisk navn på enhet Organisasjonsnummer Navn på sponsor (kun relevant for enheter som har en sponsor) GIIN-nummer for enheten eller sponsor (Kun relevant for finansielle institusjoner) dresse (gate/veinavn og nummer) hvor enheten er stiftet / registrert y/sted Skattemessig hjemmehørende Nedenfor bes opplyst alle land hvor enheten er skattemessig hjemmehørende. Dersom det er spørsmål til fastsetting av skatttemessig hjemmehørende anbefales det å kontakte skatterådgiver eller det lokale skattekontoret. Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/ Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/ Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/ et utsteder ikke TIN/ et utsteder ikke TIN/ Erklæring fra enhet et utsteder ikke TIN/ Vennligst fyll ut et av de relevante punktene nedenfor (Del I-III), og forsett til Del IV hvis påkrevet. Del I Finansiell institusjon Vennligst angi status for virksomheten ved å krysse av i korrekt felt nedenfor:. Finansiell institusjon - Investeringsenhet C Profesjonelt forvaltet investeringsenhet hjemmehørende i et land som ikke er en del av CRS avtalen og forvaltet av en annen finansiell institusjon Dersom du har krysset av dette punktet, vennligst fortsett til Del IV på side 2 nnen form for investeringsenhet Finansiell institusjon - Innskuddsinstitusjon, forvaringsinstitusjon eller spesifisert forsikringsselskap Undertegnde bekrefter at enheten er en annen finansiell institusjon enn angitt i og, hjemmehørende i en FTC-partner jurisdiksjon eller CRS Deltakende jurisdisjon og er ikke klassifisert som en Ikke-deltakende finansiell institusjon. Vennligst fortsett i Del V på side 4 Del II ktiv ikke finansiell enhet - ktiv NFE Vennligst angi status for virksomheten ved å krysse av i korrekt felt nedenfor. ktiv NFE - et selskap hvis aksjer/andeler regelmessig handles på en eller flere etablerte verdipapirmarkeder eller en nærstående enhet (konsernselskap eller filial ) av et slik selskap ktiv NFE - en offentlig enhet, en internasjonal organisasjon eller en sentralbank C ktiv NFE - Undertegnede bekrefter at enheten er en annen ktiv NFE ann angitt i og. Del III Vennligst fortsett til Del V på side 4 Passiv ikke finansiell enhet - Passiv NFE Undertegnede bekrefter at enheten er en passiv enhet Jeg bekrefter at enheten har gitt all informasjon vedrørende enhetens reelle rettighetshaver(e) i Del IV. Vennligst fortsett til Del IV på side 2 for å fylle inn informasjon om enhetens reelle rettighetshaver(e)

2 Erklæring Del IV Informasjon om enhetens reelle rettighetshavere fra enhet forts. Dersom du har valgt i Del I eller i Del III, vennligst angi informasjon om samtlige av enhetens reelle rettighetshavere nedenfor. Når Del IV er fylt ut, vennligst fortsett til Del V på side 4. Reell rettighetshaver nr. 1 Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S dresse (gate/veinavn) y/sted Vennligst angi informasjon om statsborgeskap og/eller skattemessig bosted i US. merikansk statsborgeskap/bosted Jeg erklærer herved at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i US, og at jeg har angitt US som ett av Jeg erklærer herved at jeg ikke er amerikansk statsborger og ikke skattemessig bosatt i US. Reell rettighetshaver nr. 2 dresse (gate/veinavn) y/sted Vennligst angi informasjon om statsborgeskap og/eller skattemessig bosted i US. merikansk statsborgeskap/bosted Jeg erklærer herved at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i US, og at jeg har angitt US som ett av Jeg erklærer herved at jeg ikke er amerikansk statsborger og ikke skattemessig bosatt i US.

3 Erklæring Reell rettighetshaver nr 3 fra enhet forts. dresse (gate/veinavn) Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S y/sted Vennligst angi informasjon om statsborgeskap og/eller skattemessig bosted i US. merikansk statsborgeskap/bosted Jeg erklærer herved at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i US, og at jeg har angitt US som ett av Jeg erklærer herved at jeg ikke er amerikansk statsborger og ikke skattemessig bosatt i US. Reell rettighetshaver nr 4 dresse (gate/veinavn) y/sted Vennligst angi informasjon om statsborgeskap og/eller skattemessig bosted i US. merikansk statsborgeskap/bosted Jeg erklærer herved at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i US, og at jeg har angitt US som ett av Jeg erklærer herved at jeg ikke er amerikansk statsborger og ikke skattemessig bosatt i US. Erklæring Del V og signatur Erklæring Ovennevnte kontohaver erklærer herved at informasjonen som er gitt i dette egenerklæringsskjemaet er fullstendig og av signaturberettiget korrekt. Kontohaver bekrefter videre ved forespørsel, å gi Nordea ank Norge all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for Nordea ank Norge til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til FTC og CRS. Kontohaver forplikter seg videre til umiddelbart å informere Nordea ank Norge om enhver endring i informasjonen gitt i egenerklæringsskjemaet. Informasjon gitt i egenerklæringsskjemaet kan bli rapportert i henhold til norsk lovgivning, og i den grad det er nødvendig for Nordea ank Norge å overholde de ovennevnte forpliktelsene. Kontohaver bekrefter at det vil sende en ny egenerklæring innen 30 dager dersom noen bekreftelse i egenerklæringen blir uriktig eller ikke lenger gjelder. Kontohaver forplikter seg herved til å informere de personer som det er registrert og rapportert personlig data på i henhold til det ovenstående, om formålet og muligheten for å rapportere data i henhold til det ovenstående, samt retten til å kreve innsyn i registrert informasjon. Sted og dato (DD-MM-ÅÅÅÅ) Sted og dato (DD-MM-ÅÅÅÅ) Tegningsberettigedes underskrift Navn med blokbogstaver Tegningsberettigedes underskrift Navn med blokbogstaver

4 Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Veiledning CRS, FTC, og lokal lovgivning i Norge innebærer at Nordea ank Norge er forpliktet til å innhente og rapportere informasjon om kontohavers skattemessig bosted/hjemmehørende til de norske skattemyndighetene, for å motvirke skatteunndragelse i ulike land. I henhold til FTC er finansielle institusjoner forpliktet til spesielt å identifisere de av deres kunder som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt/hjemmehørende i US. Dersom enheten er skattemessig hjemmehørende utenfor Norge og i et land som har signert CRS eller FTC, er Nordea ank Norge rettslig forpliktet til å gi informasjonen i denne egenerklæringen til norske skattemyndigheter og rapportere informasjon om enhetens finansielle konti som kunde på årlig basis. Mer informasjon vedrørende CRS Deltakende Jurisdiksjon og FTC Partner Jurisdiksjon følger av definisjonene i avsnittene i de følgende sider i denne egenerklæringen. Dersom kontohaver er en fysisk person eller selvstendig næringsdrivende, skal egenerklæring for privatpersoner fylles ut. Dersom denne egenerklæringen ikke er tilstrekkelig til å bekrefte enhetens FTC status, feks, Ikke Deltakende FFI kan et W-8EN-E skjema fylles ut i tillegg til denne egenerklæringen. Nordea ank Norge har ikke anledning til å gi skatteråd eller fastsette hvor enheten er skattemessig hjemmehørende. Dersom det er spørsmål til hvordan skattemessig hjemmehørende fastsettes, vennligst ta kontakt med en skatterådgiver eller lokalt skattekontor. Informasjon om behandling av personopplysninger Informasjon om Nordeas behandling av personopplysninger finnes på Nordea.no under "Personvernpolicy" Definisjoner CRS FTC Kontohaver Enhet ktiv Ikke Finansiell Enhet - ktiv NFE Passiv Ikke Finansiell Enhet - Passiv NFE Passiv inntekt Reell rettighetshaver CRS er forkortselsen for "the Common Reporting Standard" fastsatt av OECD, et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattmyndigheter. I henhold til CRS skal finansielle institusjoner identifisere personer/ enheter som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i andre land og finansielle konti personen/enheten har. Den finansielle institusjonen er forpliktet til å rapporterer opplysninger om de personer/enheter som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i et annet land til den lokale skattemyndighet. Dette innebærer at dersom en kontohaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende i et annet land enn Norge, er Nordea ank Norge forpliktet til å rapportere informasjon fra denne egenerklæringen og årlig rapportere informasjon om kontohavers finansielle konti til norske skattemyndigheter, som igjen sender denne informasjonen til andre (CRS) land. Mer informasjon om CRS fremgår i følgende link: FTC er forkortelsen for Foreign ccount Tax Compliance ct som er en amerikansk lovgivning som tar sikte på å identifisere amerikanske personer eller enheter som har finansielle eiendeler utenfor US. Det er inngått en avtale mellom Norge og US om å gjennomføre forpliktelser i henhold til FTC i norsk lovgivning. Forpliktelsene som følger av avtalen med US innebærer i hovedsak en forpliktelse for finansielle institusjoner til å identifisere finansielle konti tilhørende amerikanske personer og rapportere informasjon om slike konti til norske skattemyndigheter, og en forpliktelse for norske skattemyndigheter til å sende mottatt informasjon til amerikanske skattemyndigheter. Enhver person eller enhet som eier eller som har råderett over en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institusjon. Enhver juridisk person, stiftelse, fond, institusjon, organisasjon eller annen innretning eller sammenslutning. En ktiv NFE (Non-Financial Entity) er en enhet som ikke er en finansiell institusjon og som oppfyller et av de følgende kriteriene: 1. mindre enn 50 prosent av virksomhetens bruttoinntekt i foregående inntektsår var passiv inntekt og mindre enn 50 pst. av virksomhetens aktiva i foregående inntektsår var passive kapitalplasseringer, 2. selskapets aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller selskapet er nærstående enhet til slikt selskap, 3. den er et offentlig organ, 4. virksomheten består i å yte finansielle tjenester til ett eller flere datterselskaper som ikke driver virksomhet som finansiell institusjon, unntatt når formålet er å erverve eller finansiere selskaper og deretter beholde eierinteressene for investeringsformål, 5. virksomheten er under oppstart og investerer kapital i aktiva de første 24 måneder for å drive annen virksomhet enn som finansiell institusjon, 6. virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke har drevet forretningsvirksomhet som finansiell institusjon de siste fem år og ikke skal drive slik virksomhet, 7. virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller for nærstående enheter som ikke er finansielle institusjoner, og yter ikke finansierings- eller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er en nærstående enhet, forutsatt at gruppen bestående av alle slike nærstående enheter hovedsakelig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som finansiell institusjon, eller 8. er en ideell organisasjon. Enhver enhet som verken er en finansiell institusjon eller en ktiv NFE. Passiv inntekt er typisk; utbytte, renter mv. Reell rettighetshaver er fysiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 25% av en enhet.

5 Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S FTC- Partner Jurisdiksjon CRS Deltakende Jurisdiksjon Ikke- Deltakende FFI Skattemessig hjemmehørende som har inngått avtale (IG) med US om utveksling av informasjon i henhold til FTC. En oversikt over deltakende jurisdiksjoner fremgår i denne linken : som har vedtatt Common Reporting Standard og undertegnet internasjonal avtale med det land hvor enheten har finansiell konto, dvs landet hvor den finansielle institusjonen er hjemmehørende. For mer informasjon om CRS Deltakende Jurisdiksjoner, se den offisielle listen over land publisert av OECD: En finansiell institusjon utenfor en FTC-Deltakende Jurisdisjon som ikke har inngått avtale med Internal Revenue Service (IRS) for FTC formål. En ikke Deltakende FFI er kildeskattepliktig i henhold til FTC. Enheter En juridisk enhet er skattemessig hjemmehørende i Norge dersom enheten gjennom sine styrefunksjoner ledes fra Norge. Også enheter stiftet eller registrert utenfor Norge kan anses skattemessig hjemmehørende i Norge, dersom enheten ledes fra Norge. En enhets filialer En filial er vanligvis skattemessig hjemmehørende i den jurisdiksjon enheten filialen tilhører, er hjemmehørende. Vanligvis skal en enhet ikke angi land der det har filialer. Når er en enhet skattemessig hjemmehørende i et annet land? Den nasjonale lovgivningen i de andre landene angir vilkårene for skattemessig hjemmehørende. Ulike former for tilknytning til et land kan således medføre skatteplikt til det aktuelle landet etter dets interne lovgivning. Fysiske personer Personer som bor i Norge eller som oppholder seg i Norge mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode eller mer enn 270 dager i løpet av en 36 måneders periode anses skattemessig bosatt i Norge. Når er en person skattemessig bosatt i et annet land? Vanligvis er skattemessig bosted der hvor du bo eller oppholder deg. Imidlertid har hvert land sine egen regler for hvordan skatttessig bosted fastsettes. Informasjon om regelene for skatttemessig bosted i de enkelte land finnes på OECD's hjemmeside via følgende link: Utenlandsk Identifikasjonsnummer (TIN) merikansk statsborgeskap/bosted Dersom det er spørsmål til hvordan skattemessig bosted fastsettes, kontakt en skatterådgiver eller et lokalt skattekontor. TIN står for Taxpayer Identification Number, som er den skattepliktiges identifikasjonsnummer. Ikke alle land utsteder identifikasjonsnummer, men har andre former for nummer til bruk for identifikasjon av skattemessige hensyn. Informasjon om utformingen av identifikasjonsnummer finnes på OECD's hjemmesider via følgende link: Du anses generelt for å være skattemessig bosatt i US hvis du er bosatt i US, er amerikansk statsborger (inklusive personer med dobbelt statsborgeskap), eier fast eiendom i US eller har gyldig arbeidstillatelse (såkalt "Green Card"). Ytterligere informasjon om skatteplikt til US finnes her:

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende) Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende)

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende) Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende) Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen DEL 1: Informasjon om kontohaver Vennligst fyll inn feltene nedenfor med

Detaljer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt? Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner Fra 1. januar 2016 plikter norske finansinstitusjoner å registrere opplysninger om hvor kundene er skattemessig bosatt og om

Detaljer

Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold

Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til myndighetskrav.

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Egenerklæring. DNB Arkiv: Versjon N - Side 1 av 6

Egenerklæring. DNB Arkiv: Versjon N - Side 1 av 6 Egenerklæring DNB Arkiv: 901156 - Versjon 2016.3.N - Side 1 av 6 Common reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av

Detaljer

Kundeetablering bedrift

Kundeetablering bedrift Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis for at banken skal kunne overhold sine forpliktelser i forhold til myndighetskrav. Alle opplysningene behandles konfidensielt og i overensstemmelse med

Detaljer

Land: Norge Ja Nei. Nei. Ja, TIN: Nei Ja Hvis «ja», vennligst gå til pkt % eller mer mindre enn 50% 50% eller mer mindre enn 50%

Land: Norge Ja Nei. Nei. Ja, TIN: Nei Ja Hvis «ja», vennligst gå til pkt % eller mer mindre enn 50% 50% eller mer mindre enn 50% Egenerklæring Side 1 av 6 Common reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter.

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner Vennligst f yll inn sidene 1-8 Send dokumentene til : JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post : post @ joolmarkets. n o 2 JOOL_markets_kundavtal_kundprofil_NO_2015

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for juridiske enheter

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for juridiske enheter KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for juridiske enheter Vennligst f yll inn sidene 1-10 Send dokumentene til : JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post : post @ joolmarkets. n o 2 JOOL_markets_kundavtal_kundprofil_NO_2015

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Fronteer Harvest TEGNINGSBLANKETT. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB. Porteføljeforvaltningen er delegert til Fronteer Solutions AS

Fronteer Harvest TEGNINGSBLANKETT. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB. Porteføljeforvaltningen er delegert til Fronteer Solutions AS Fronteer Solutions Fronteer Harvest TEGNINGSBLANKETT Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB Porteføljeforvaltningen er delegert til Fronteer Solutions AS For å kunne registrere deg som kunde må du

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Kapittel 1. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner... 3. Kapittel 2. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer...

Kapittel 1. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner... 3. Kapittel 2. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer... Kapittel 1. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner... 3 5-3-10. Opplysningspliktenes innhold... 3 5-3-11. Definisjoner... 3 Kapittel 2. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer...

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner Vennligst f yll inn sidene 1-8 Send dokumentene til : JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post : post @ joolmarkets. n o 2 JOOL_markets_kundavtal_kundprofil_NO_2015

Detaljer

Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt

Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Logg inn Rettskilder Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysning Lover Stortingsvedtak Sentrale forskrifter OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON Forskrift om

Detaljer

Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften

Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 19.06.2017 Vår ref.: 17-689/HH Deres ref.: 2014/557759 Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften

Detaljer

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 6 1.3 Oversikt over pliktene FATCA

Detaljer

1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt

1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt 1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt Kapitel 5. Opplysningsplikt for tredjepart I 5-1 Alminnelige bestemmelser 5-1-1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS («SB1 Markets») er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank («SB1 Nettbank»). For å oppfylle kravet til etablering

Detaljer

Nye kunder med D nummer

Nye kunder med D nummer Nye kunder med D nummer Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

HØRINGSNOTAT opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

HØRINGSNOTAT opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Marius Meisdalen Sagen 29.09.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 40923480 2014/557759 HØRINGSNOTAT opplysningsplikt om finansiell informasjon

Detaljer

Fronteer Harvest KJØP AV ANDELER TIL UMYNDIGE OG BARN. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB

Fronteer Harvest KJØP AV ANDELER TIL UMYNDIGE OG BARN. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB Fronteer Solutions For å kunne registrere deg som kunde må du fylle ut og sende oss denne blanketten. Send tegningsblanketten sammen med nødvendige papirer til fundadmin@isec.com eller nedenfor nevnte

Detaljer

Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. - OECDs Common Reporting Standard (CRS) - Avtale med USA om gjennomføring

Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. - OECDs Common Reporting Standard (CRS) - Avtale med USA om gjennomføring Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. - OECDs Common Reporting Standard (CRS) - Avtale med USA om gjennomføring av FATCA Side 2 av 138 Innhold 1 Innledning... 9 1.1

Detaljer

HØRINGSNOTAT internasjonal rapportering -endring i skatteforvaltningsforskriften

HØRINGSNOTAT internasjonal rapportering -endring i skatteforvaltningsforskriften Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ane Emilie Jacobsen 21.04.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 2014/557759 HØRINGSNOTAT internasjonal rapportering -endring i skatteforvaltningsforskriften

Detaljer

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Side 2 av 113 Innhold 1 Innledning... 9 1.1 Målgruppe for denne rettledningen...

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Kundeerklæring Næring

Kundeerklæring Næring Kundeerklæring Næring Banken forbeholder seg retten til å påberope seg taushetsplikt i forbindelse med forespørsler om åpning av nye konti. Banken er pålagt å innhente denne informasjonen i henhold til

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

(2) når det gjelder en Finansinstitusjon som ikke er omhandlet i underpunkt 1(s)(1) ovenfor, enhver Egenkapital- eller fremmedkapitalinteresse i

(2) når det gjelder en Finansinstitusjon som ikke er omhandlet i underpunkt 1(s)(1) ovenfor, enhver Egenkapital- eller fremmedkapitalinteresse i Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA Da Kongeriket Norges regjering

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

Sjekkliste for å åpne en sparekonto for bedrift

Sjekkliste for å åpne en sparekonto for bedrift Sjekkliste for å åpne en sparekonto for bedrift Disse skjemaene må du fylle ut, signere og sende oss: Sparekontoavtale Kundekontroll juridisk person Bekreftelse av legitimasjon for de som har signert noen

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Pareto Securities AS, Org nr 956 632 374 og Pareto Securities AB, NUF, Org nr 917 566 267, Dronning Mauds gate 3, 0250

Detaljer

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 03.12.2015 Vår ref.: 15-1478/HH Deres ref.: 2014/557759 Høringsuttalelse - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Finans Norge

Detaljer

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti og gjennomføring av FATCA for 2015

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti og gjennomføring av FATCA for 2015 Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti og gjennomføring av FATCA for 2015 Side 2 av 56 Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 8 1.3 Oversikt over

Detaljer

Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap (ANS/DA) NUF - I hvilket land og hvilket register er "morselskapet/eierselskapet" registrert?

Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap (ANS/DA) NUF - I hvilket land og hvilket register er morselskapet/eierselskapet registrert? Bank: SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Organisasjonsnummer: 937890362 KUNDEERKLÆRING JURIDISK PERSON NÆRINGSFORHOLD Underliggende opplysninger innhentes for at SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg, på en best mulig

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Kunngjøring av forskrift om endring i Samleforskrift 17. september 2013 nr om tredjeparters opplysningsplikt

Kunngjøring av forskrift om endring i Samleforskrift 17. september 2013 nr om tredjeparters opplysningsplikt Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Marius Meisdalen Sagen 18.12.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 40923480 2014/557759 Lovtidend avd. 1 ltavd1@lovdata.no Kunngjøring av forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 14.08.2017 nr. 1253 Forskrift om

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Prop. 138 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 138 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 138 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Bedriftskundeprofil DNB arkivnr: 901130

Bedriftskundeprofil DNB arkivnr: 901130 For utfylling av kunde Banken forbeholder seg retten til å påberope seg taushetsplikt i forbindelse med forespørsler om åpning av nye konti. Banken er pålagt å innhente denne informasjonen i henhold til

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Finansiering av politiske partiorganisasjoner Svarfrist: 01. juli 2007

Finansiering av politiske partiorganisasjoner Svarfrist: 01. juli 2007 Finansiering av politiske partiorganisasjoner Svarfrist: 01. juli 2007 Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb.no Bruker-ID: Passord:? Trenger du hjelp til utfylling av papirskjemaet, ring tlf.

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

Høringsnotat - Opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Saksnr. 14/3676 27.03.2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Sammendrag... 5 4 Omstrukturering av opplysningspliktbestemmelsene

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

Vedlegg 1: Leverandørens organisatoriske, juridiske stilling og underskrifter. Ringsaker kommune

Vedlegg 1: Leverandørens organisatoriske, juridiske stilling og underskrifter. Ringsaker kommune Vedlegg 1: Leverandørens organisatoriske, juridiske stilling og underskrifter Ringsaker kommune Dato: 28.10.2015 Innholdsfortegnelse Utfylling av vedlegg... 3 1 Informasjon om leverandør... 4 1.1 Generell

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om fordringer og gjeld etter ligningsloven 5-3 - konto med flere eiere

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om fordringer og gjeld etter ligningsloven 5-3 - konto med flere eiere Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 04.11.2015 Vår ref.: 15-1156 Deres ref.: 2015/452721 Høringsuttalelse - opplysningsplikt om fordringer og gjeld etter ligningsloven 5-3 - konto

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043 Innledning Skjema for utskrift Dette skjemaet inneholder sensitive personopplysninger og kan derfor ikke sendes inn digitalt. Når søknaden er fylt ut, skal du skrive den ut, undertegne og sende den inn

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Finansiering av politiske partiorganisasjoner

Finansiering av politiske partiorganisasjoner 2225 Kongsvinger Finansiering av politiske partiorganisasjoner Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb.no Bruker-ID: Passord:? Trenger du hjelp med utfylling av papirskjemaet, ring tlf. 62 88

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

Norne Investoravtale for foretak

Norne Investoravtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Norne Investoravtale for foretak Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Adresse Land Postnummer Poststed Skattepliktig

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Skatteregler når jeg bor i Spania Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Hvor skal jeg skatte? Du skal betale skatt til det landet der du bor mest Hvorfor? Alle må betale skatt Det landet du

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA INNKALLING TIL Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt i Norske Skogindustrier ASA ("Selskapet") torsdag 24. august kl. 13.00 i Karenslyst allé 2 i Oslo.

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Side 2 av 101 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Målgruppe for rettledningen og kontaktinformasjon...

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA vil bli holdt onsdag i Karenslyst allé 2 i Oslo. Agendaen for møtet er inntatt i denne innkallingen.

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

Avtale om aksjesparekonto

Avtale om aksjesparekonto Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Avtale om aksjesparekonto

Avtale om aksjesparekonto Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering

Detaljer

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak Hva er FATCA? Hva For de fleste finansforetak medfører FATCA en plikt til å rapportere spesifikk

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMAER. Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00

PÅMELDINGSSKJEMAER. Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00 Aksjonærens fullstendige navn og adresse PÅMELDINGSSKJEMAER Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00 Sted: Selskaptes hovedkontor, Oksenøyveien 80, 1366 Lysaker 25.

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe

Detaljer

Høringsnotat - om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

Høringsnotat - om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter Saksnr. 13/1410 15.04.2013 Høringsnotat - om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter Side 2 Innhold 1 Innledning... 5 2 Bakgrunn og

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17 Eide kommune Støttefunksjoner SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17 Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekta si for en barnehageplass. Inntektsgrensen

Detaljer

Til dato. dd mm åååå. Partiledd som bare har hatt aktivitet en del av 2015, må svare for den perioden de har hatt aktivitet.

Til dato. dd mm åååå. Partiledd som bare har hatt aktivitet en del av 2015, må svare for den perioden de har hatt aktivitet. Opplysningsplikt Finansiering av politiske partier 2015? A Navn: Tlf.nr.: E-post: B Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Ved en rekke spørsmål ser du tegnet.

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer