Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir"

Transkript

1 Ytterligere Investeringsinformasjon Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

2 Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer deg om tjenester og avtaler. I dette referansearbeidet kan du også lese de generelle og spesifikke risikoene som forekommer i forbindelse med investering i Finansielle Instrumenter. Vi anbefaler deg å gå gjennom Ytterligere Investeringsinformasjon som en grundig forberedelse før du investerer, slik at du kan ta beslutninger på en ansvarlig måte. Ytterligere Investeringsinformasjon er en del av Kundeavtalen. Begrep i Ytterligere Investeringsinformasjon som er skrevet med stor forbokstav, har en betydning som er definert i Kundeavtalen eller er forklart mer detaljert i Ytterligere Investeringsinformasjon. Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller forslag, vennligst ta kontakt med DEGIRO kundeservice ved å sende en e-post til eller ringe Vi er tilgjengelige fra kl til CE(S)T mandag til fredag. Dokumentasjon Ytterligere Investeringsinformasjon består av følgende dokumenter: WebTrader Profiler Andeler Investeringstjenester Retningslinjer, Ordre & Ordreutførelse Selskapshendelser, utløpsdato og administrative handlinger Gebyrer Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir (dette dokumentet) DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 2/13

3 Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir 1. Introduksjon I dette kapittelet gir DEGIRO en forklaring på begrepene "Sikkerhetsverdi" og "Risiko" og begrensningene som gjelder for tjenestene Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir. Den nøyaktige beregningen av Sikkerhetsverdi og Risiko og den gjeldene Begrensningene er komplekse og dynamiske. I dette dokumentet er en forenklet og ikke uttømmende forklaring gitt av hovedelementene for risikomodellen til DEGIRO. De ulike komponentene som Risiko består av blir drøftet. Vi betrakter dessuten hvordan Risiko har innflytelse på den "frie marginalen" og på muligheten til å bedømme hvordan en transaksjon kan påvirke hvor høy Risikoen er. Ved hjelp av eksempler på porteføljer informerer vi deg trinn for trinn om oppbygningen av Risiko og Sikkerhetsverdien på basis av porteføljer som er sammenstilt på ulike måter. Til slutt går vi kort inn på Begrensningene for bruk av Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir i de ulike profilene hos DEGIRO. MERK: DEGIRO utvikler sine risikomodeller kontinuerlig for å forbedre dem og for at de i så stor grad som mulig skal følge utviklingen på markedet. Dette medfører at Sikkerhetsverdien og Risiko i din Saldo kan forandres uten at det avhenger av transaksjoner eller kursforandringer. Kunden er alltid ansvarlig for å holde seg til de Begrensninger og begrensninger som DEGIRO har satt, selv om en overskrivelse er følge av en tilpasning av DEGIROs beregningsmetode. 2. Sikkerhetsverdi Sikkerhetsverdien, er den kumulative (netto) verdien av alle lange og korte posisjoner i penger og Finansielle Instrumenter på Saldoen. DEGIRO baserer beregningen av Sikkerhetsverdien på de sist kjente prisene for hvert Finansielt Instrument. I hvilken grad Sikkerhetsverdien kan fluktuere, avhenger derfor altså mye på Saldoen sin sammenstilling. 3. Sikkerhetsverdi minus Risiko: Fri marginal Et viktig krav som Saldoen alltid må oppfylle, er at Sikkerhetsverdien må være større enn Risikoen. Sikkerhetsverdien minus Risiko er derfor (med hensyn til andre Begrensninger og vilkår) den frie marginalen som handel kan skje innen. Men den frie marginalen betyr ikke at de Finansielle Instrumentene kun kan kjøpes for denne summen. Det er fremfor alt hvordan transaksjonen påvirkninger økningen eller reduksjonen av Risikoen som påvirker den frie marginalen. Det er til og med mulig at risikoen ved kjøp av Finansielle Instrument og/eller salg av opsjoner og futures, vil falle, og som resultat av dette vil den frie marginalen øke for deg. 4. Risiko 4.1 Risiko Enhver form av investering leder uunngåelig til risiko. Risikoen finnes for at posisjoner vil føre til tap for den som investerer. Siden risikoen som regel er ukjent til den realiseres, er det viktig å ha et system der risikoen kan vurderes så nøye og omhyggelig som mulig. DEGIRO bruker for dette en DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 3/13

4 beregningsmetode der den teoretiske risikoen vurderes på Saldoen "som helhet". Det er derfor annerledes enn ved de tradisjonelle måtene å bedømme sikkerhetsmarginalen på, der den teoretiske risikoen for hvert Finansielle Instrument beregnes for seg og deretter summeres. Risiko er en bedømmelse av det tapet som kan oppstå som muligens kan opptre innen en periode på to handelsdager. Denne perioden på to handelsdager har sammenheng med den tiden som DEGIRO normalt på grunnlag av Avtale for Investeringstjenester skal inngripe innen. Risiko er en beregning basert på teoretiske (statistiske) prinsipper. Risiko skal da ikke anses som det maksimale tapet som er mulig på Saldoen. Fremtidige utviklinger kan bare anslås, ikke forutsies med sikkerhet. Risikoberegningen skjer alltid i valutaen til Personlige Siden, med posisjoner i Utenlandsk Valuta blir kursen omregnet på det tidspunktet. 4.2 Profiler, Day Trader Sikkerhetsverdi og Risiko vil bli beregnet likt for hver Profil. Verdien av Sikkerhetsverdien og Risiko er derfor lik, uavhengig av Profilen som er valgt. Et unntak gjelder Profilen Day Trader. Med en Day Trader Profil, kan en Kunde inngå flere posisjoner i Finansielle Instrumenter i løpet av dagen, under forutsetning av at disse ekstra posisjonene vil bli stengt igjen før slutten av dagen. For en beskrivelse av Day Trader Profilen henviser vi til dokumenet Profiler under Ytterligere Investeringsinformasjon. I forbindelse med Saldo holdt under Profilen Day Trader må denne bli lukket på samme dag, beregning av Risiko på grunnlaget av to børsdager ville ikke vært egnet. Risikoen for intradag av Saldoen er lavere, det er ingen over natten risiko. Over natten risiko er den risikoen som øker Risiko eller Sikkerhetsverdien synker på grunn av ting som oppstår i den tidsperioden (for eksempel i løpet av natten, helgen eller en ferie) der intervensjon av Kunden eller DEGIRO ikke er mulig. For Profilen Day Trader er det på grunn av dette, i løpet av en handledag, at noen Risikoelementer vil bli multiplisert med en faktor. Denne faktoren er for øyeblikket 1/3. Denne faktoren er dynamisk og kan endres av DEGIRO til enhver tid. 4.3 Hovedelementer i Risiko For fastsettelse av Risiko har DEGIRO kategorisert risikoene i et antall kategorier som kan forekomme innenfor en investeringsportefølje. DEGIRO anerkjenner følgende hovedelementer for dette: Hendelsesrisiko; Netto investeringskategoririsiko; Brutto investeringskategoririsiko; Netto sektorrisiko. Med hensyn til disse ulike hovedlementene gjelder det at hovedelementet for medfører den største risikoen innenfor Saldoen er utslagsgivende for beregningen av Risikoen for Saldoen. For beregningen av hovedelementene for Risikoen tas ikke lånefinansierte produkter med. Den Risikoen utgjør et risikotillegg som er en separat del av Risikoen. Foruten det beregnede Risikobeløpet som er nevnt ovenfor tilkommer, det er en ekstra risiko avgift, hvis det er relevant, et valutarisiko (gjelder ikke for hendelsesrisiko), likviditetsrisiko, opsjonsrisiko, Finansielle Instrumenter med 100 % risiko og et mulig tillegg om portefjølen har den risikofylt spredning. Nedenfor følger en beskrivelse av delene som Risikoen består av. Først hovedelementene og deretter de ulike risikotilleggene Hendelsesrisiko DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 4/13

5 Hendelsesrisiko er basert på en tilfeldig hendelse i et foretak som fører til store kursforandringer. Dette kan f.eks. være en overtakelse, et bedrageri, konkurs, en class action osv. DEGIRO bestemmer det potensielle tapet som resultat av hendelsesrisiko for hver underliggende verdi. Ettersom det ikke er realistisk at en hendelsesrisiko opptrer samtidig i flere underliggende verdier, går man ved fastsetting av hendelsesrisiko ut fra at denne Risikoen, når det gjelder Finansielle Instrumenter (inklusiv posisjoner i opsjoner), bare skal forekomme for en enkelt underliggende verdi i Saldoen. Hendelsesrisikoen vil bestemmes for hver underliggende verdi i Saldoen. Hendelsesrisikoverdien fra den underliggende verdien som gir det største hendelsesrisikoutslaget, tas med i Risikoberegningen. For øyeblikket gjelder en hendelsesrisiko på 50% (oppover og nedover) for aksjer som har tilstrekkelig lividitet og hvor utstedelse institusjonen har tilstrekkelig med markedsverdi. For statsobligasjoner, bruker DEGIRO for øyeblikket en hendelsesrisiko på 10% oppover og nedover, for land med tilstrekkelig kredittverdighet i henhold til standarder som anvendes av DEGIRO. Nivået på hendelsesrisikoen for hver underliggende verdi utvikler seg jevnlig, så midlertidige endringer i nivået av hendelsesrisikoen kan identifiseres Netto investeringskategoriens risiko DEGIRO definerer "investeringskategori" som en gruppe av "Finansielle Instrumenter av en bestemt type". Dette gjelder for eksempel alle statsobligasjoner, alle aksjer eller alle evigvarende obligasjoner i Saldoen. Tanken er at under normale omstendigheter faller kursforandringene av alle Finansielle Instrumenter i en investeringsklasse innenfor omtrent samme båndbredde. Per investeringsklasse beregner DEGIRO, gjennom å trekke fra verdien av alle korte posisjoner fra verdien av alle lange posisjoner, nettoposisjonen i den investeringsklassen i Saldoen. For hver investeringsklasse har DEGIRO fastsatt en risikoprosentsats. For eksempel gjelder en risikosats på 20 % i øyeblikket for investeringskategorien "aksjer". For hver investeringskategori beregner DEGIRO beløpet på netto investeringskategoririsikoen gjennom å multiplisere nettoverdien til hver investeringskategori med en risiko med den risikoprosentsatsen som er fastsatt for den investeringskategorien. Den totale risikoen som er kalkulert på denne måten for hver investeringskategori innenfor Saldoen inkluderes i en kalkulasjon av Risiko som netto investeringskategoririsiko Brutto investeringskategoriens risiko Med samme spredning av lange og korte posisjoner per investeringskategori kan nettoposisjonen for en investeringskategori være svært lav, til og med null. Resultatet ville da være at netto investeringskategoririsiko også kan være (praktisk talt) null. Derfor beregnet DEGIRO også en risiko relatert til bruttoposisjonene i hver investeringskategori i Saldoen. Brutto investeringskategoriens risiko er et prosenttall som DEGIRO fastsetter multiplisert med summen av lange og korte posisjon pr. investeringskategori. Altså uten saldering: 10 lange og 12 korte er en bruttoposisjon på 22. Også her gjelder det at den risikoen som er fastsatt på denne måten for hver investeringskategori utgjør nivået på brutto investeringskategoriens risiko Netto sektorrisiko En annen risiko som DEGIRO undersøker, er spredningen pr. sektor. Sektoren som den utgivende instansen er aktiv i, har blitt fastsatt for alle aksje- og obligasjonsutstedelser. Per separat sektor beregnes summen av verdien på lange posisjoner minus korte posisjoner for å kunne fastsette en nettoposisjon. For nettoposisjonen per sektor gjelder det for i øyeblikket en risikosats på 30 %. Risikoen i den sektoren som har den høyeste risikoverdien blir tatt med da risikoen blir fastsatt. 4.4 Andre risikoelementer DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 5/13

6 Et antall ekstra risikoelementer som spesifikt gjelder for visse Finansielle Instrumenter, en viss størrelse på posisjonen og/eller ved investeringer i utenlandsk valuta, som DEGIRO kalkulerer et tillegg for på toppen av hovedelementrisikoen, presenteres nedenfor Valutarisiko Beregningen av Risiko og Sikkerhetsverdi skjer alltid i valutaen denominert på Personlige Siden. Ved investering i Finansielle Instrumenter som noteres i en Utenlandsk Valuta oppstår det en ytterligere risiko på grunn av verdiforandring av den denominerte valutaen på Personlige Siden mot Utenlandsk Valuta. Verdien på investeringer (valuta uttrykt på den Personlige Siden) av den Utenlandske Valutaen vil stige eller falle med hver bevegelse i valutakursen. Vekslingsrisikoen som er kalkulert og satt av DEGIRO legges til som en ekstra del av Risikoen. For hver fremmed valuta har DEGIRO fastsatt en risikoprosentsats. Dette er for eksempel 7% for USD. Nettoverdien til posisjonene som holdes i hver valuta er multiplisert med risikoprosentsatsen som er satt av DEGIRO. Valutarisikoen er dermed summen av resultatet for dette for hver Utenlandsk Valuta Likviditetsrisiko Fremfor alt ved Finansielle Instrumenter med en begrenset omsetning per dag kan kursen påvirkes mye av kjøps- og salgsordrer. Dette kan føre til store kurssvingninger. DEGIRO inkluderer også denne risikoen i fastsettelsen av Risiko. Når en posisjon inklusiv løpende Ordrer i Saldoen har en størrelse som overskrider en av DEGIROs fastsatte prosentsatser (likviditetsgrenser) for gjennomsnittsomsetningen per dag av det Finansielle Instrumentet på det primære markedet for det Finansielle Instrumentet, fører det til et risikotillegg. For lange posisjoner er det for øyeblikket et risikotillegg på 25% som gjelder for likviditetsgrensen på 5 % og et risikotillegg på 100 % gjelder for likviditetsgensen på 25%. En tilsvarende fordeling gjelder for korte posisjoner, hvor, for eksempel et risikotillegg på 150% som gjelder for likviditetsgrensen på 2.5% og et risikotillegg på 200% gjelder for likviditetsgrensen på 12.5% Finansielle instrumenter med 100 % risikoveiing For visse Finansielle Instrumenter har DEGIRO valgt å sette Risikoen til 100 % av Sikkerhetsverdien. Dette gjelder for eksempel for lånefinansierte produkter som turbos, speeders, warrants, produkter med svært begrenset likviditet osv. Risikoen er dermed altså like stor som Sikkerhetsverdien Opsjonsrisiko 1. Opsjonsvurderingssystem For å bestemme risikotillegget som gjelder for posisjoner i opsjoner velger DEGIRO et opsjonsvurderingssystem. Ved hjelp av dette er det mulig å beregne verdiforandringer av alle individuelle posisjoner basert på forvalgte scenarioer. Beregningen av opsjonsrisikoen skjer per underliggende verdi. Ved beregningen av opsjonsrisikoen per underliggende verdi medtas alle posisjoner i opsjoner og posisjonene i de underliggende verdiene. Basert på denne sammenstilte posisjonen bestemmes opsjonsrisikoen med scenarioen der både forandringen i den underliggende verdien og forandringen i den implisitte volatiliteten tas hensyn til. Opsjonsverdien er nemlig sterkt avhengig av disse to variablene, der den implisitte volatiliteten gjengir grader av usikkerhet for fremtidige svingninger i den underliggende aksjen. Valget å ta med posisjoner i underliggende verdier og futures for den endelige fastsettelsen av opsjonsrisikoen avhenger av hvilket bidrag de har for den totale risikoen på Saldoen. Hvis den totale risikoen på Saldoen reduseres gjennom at posisjonene tas med i underliggende verdier og futures ved bestemmelse av opsjonsrisikoen, skal denne totalen da brukes. Hvis den totale risikoen på Saldoen økes, skal posisjonen i underliggende verdier og futures ikke inkluderes ved bestemmelse av opsjonsrisikoen. Posisjonen i underliggende verdi og futures er jo DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 6/13

7 allerede medtatt i beregningen av blant annet brutto og netto investeringskategoriens risiko og sektorrisiko. 2. Risiko for deep in- and out-of-the-money opsjoner Foruten bruken av standardsettet av scenarioer bruker DEGIRO også scenarioer som simulerer større variasjoner i den underliggende verdien på vesentlig mer enn 15%. Dette faller under ekstreme scenarioer der systemet for den underliggende verdien en gang kalkulerer en omfattende bevegelse nedover og en omfattende bevegelse oppover. Opsjonsvurderingsmodellen gjør dette for å kunne ta med den innvirkningen deep out-of-the-money- og deep in-the-money-opsjoner har innen opsjonsporteføljen i beregningen av opsjonsrisikoen. Hvis det er opsjoner med en utøvelsespris som kraftig avviker fra den underliggende verdiens aktuelle pris i porteføljen, kan disse veie mer av Risikoen gjennom bruk av det ekstreme scenarioet. 3. Minimumsrisiko på opsjoner I tillegg til forandringer i kurs og volatilitet finnes det for opsjoner andre risikoer som for eksempel renteog utbytterisikoer. Opsjonsscenarioene tar imidlertid ikke hensyn til disse. For å håndtere denne risikoen regner DEGIRO med en minimumsrisiko for opsjoner når en opsjon skrives. Beløpet på denne minimumsrisikoen er aktuelt satt på 0,5 % av underliggende sikkerhet for hver aksjeopsjon som skrives. For skrevne indeksopsjoner med en resterende løpetid på mindre enn ett år er minimumsrisikoen 0,2 % av underliggende verdi Risiko ved Futures Generelt gjelder det samme som det som er beskrevet ovenfor for opsjoner også gjelder for beregningen av risiko for futures, men den viktigste forskjellen er at forandringen av den implisitte volatiliteten ikke spiller noen rolle for futures. For lange og korte posisjoner for futures, beregner DEGIRO et tilleggsrisikobeløp. Dette risikobeløpet er en prosentandel av den underliggende verdien av en future. Prosentandelen er minst 2%. DEGIRO kan justere prosenten når DEGIRO finner dette nødvendig. Du kan be om dagens risikoprosenter på futures fra Kundeservice. 4.5 Risikooppbygning Den totale risikoen på Saldoen er teoretisk summen av de nevnte risikoene. Ettersom det er høyst usannsynlig at de ulike risikoene opptrer samtidig, beregner DEGIRO Risiko basert på det hovedelementet av Risiko som er størst, tilpasset med de relevante risikotilleggene. Tabell 1 viser oppbygningen av porteføljerisikoen (Risiko) hos DEGIRO. Tabell 1 oppbygning av Risiko Hendelsesrisiko Netto Brutto Netto sektorrisiko investeringskategoriri investeringskategoririsiko siko + Valutarisiko + Valutarisiko + Valutarisiko + Valutarisiko + prod. 100 % risiko + prod. 100 % risiko + prod. 100 % risiko + prod. 100 % risiko DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 7/13

8 + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + opsjonsrisiko + opsjonsrisiko + opsjonsrisiko + opsjonsrisiko = A = B = C = D Risikoen er den høyeste verdien som oppnås for A, B, C eller D. Risiko fastsettes altså ikke bare basert på summen av risikoen av spesifikke deler i Saldoen, men også basert på sammenstillingen av kontoen. På denne måte tar DEGIRO uttrykkelig hensyn til måten kunden begrenser Risiko på gjennom spredning av aktiva. Ved spredning over ulike sektorer bestemmes Risiko basert på delene B eller D. Hvis Saldoen dessuten har omvekslende lange eller korte posisjoner, er kategori D muligens relevant, og for denne skal et lavere risikotillegg på for eksempel 7 % over brutto investeringskategori gjelde. Mer informasjon om utvikling av risiko finnes nedenfor under overskriften "Risiko i praksis. 4.6 Risiko i praksis Med mål om å gi deg et innblikk i både struktur og de mulighetene som DEGIRO sin risikomodell tilbyr deg i sammensetning av en portefølje, vil vi nedenfor illustrere kort DEGIROs risikomodell med ulike eksempler på porteføljer. Eksemplene er for en Personlig Side denominert i euro, men vil gjelde for andre valutaer også Portefølje med ensidige investeringer En kunde har 100 ING Group-aksjer med en kurs på 10. Ettersom investeringen er ensidig, er hendelsesrisiko den viktigste faktoren i denne typen investeringsportefølje, også vist av følgende tabell. Tabell 2: Risikokalkuleringen for ensidig portefølje Portefølje 1,000 ING Group (100 ved 10) Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1000 Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 1000 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1000 Brutto investeringskategoririsiko 70 7 % brutto risiko av 1000 Porteføljerisiko 500 Risiko basert på hendelsesrisiko Investeringsportefølje med sektorrisiko En kunde holder en portefølje med Aegon- og ING Bank-aksjer, der verdien på de to posisjonene er lik 800 og 1000 respektivt. Dette eksempelet viser at med en investering på 800 i Aegon, økes risikoen kun med 40 sammenlignet med eksempelet over. Årsaken til dette er at sektorrisikoen nå DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 8/13

9 ligger høyere enn den høyeste hendelsesrisikoen innenfor porteføljen. Likevel forblir dette en ensidig portefølje, og for denne gjelder et tilleggsgebyr på 30 %. Tabell 3: Kalkulering av risikosektor for en portefølje Aegon N.V. 800 Finanssektor ING Bank N.V. 1,000 Finanssektor Porteføljens verdi 1,800 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1000 (ING Group NV) Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 1800 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1800 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 1800 Porteføljerisiko 540 Risiko basert på sektorrisiko Investeringsportefølje med en netto investeringskategoriens risiko En kundes Saldo er fordelt over aksjer i Aegon, ING Group og RDSA med en verdi på henholdsvis 800, 1000 og Alle aksjene er noterte i euro, så det er ikke noe tillegg for valutarisiko ved risikoberegningen. Gjennom den store likviditeten i aksjene finnes det ingen likviditetsrisiko. Saldoen har en større spredning, men investeringene er utelukkende i investeringsklassen "aksjer". På grunn av porteføljens sammenstilling er netto investeringskategoririsiko avgjørende for Saldo Risiko. Tabellen under viser resultatene for risikoberegningen. Tabell 4: Kalkulering basert på netto investeringskategoriposisjon Aegon N.V. 800 Finanssektor ING Bank N.V. 1,000 Finanssektor RDSA 1,100 Energisektor Porteføljens verdi 2,900 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1100 (RDSA) Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 2900 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1800 DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 9/13

10 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 2900 Porteføljerisiko 580 Risiko basert på netto investeringskategori Investeringsportefølje med valutarisiko I dette eksempelet er investeringen spredt, men kun innen i investeringskategorien "aksjer". Derfor er netto investeringskategoririsiko avgjørende faktor. Videre forekommer deler av aksjer i GBP innen Saldoen i dette eksemplet. Det er dermed en valutarisiko. Valutarisikoen i dette eksemplet er fiksert på 6,36 % av verdien i Utenlandsk Valuta i euro. Om verdien i GBP er 950 og vekslingskursen GBP/EUR = 1,2 fører dette altså til 72 som valutarisiko. Merk: Hvis dette hadde vært en debetposisjon i BP-akser, ville valutarisikoresultatet også ha vært 72. Det utgjør ingen forskjell om posisjonen i Utenlandsk Valuta er positiv eller negativ. Tabell 5: Kalkulering av valutarisiko Aegon N.V. 800 Finanssektor ING Group N.V. 1,000 Finanssektor BP GBP 950 Energisektor (GBP/EUR = 1,2) Porteføljens verdi 2,940 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1140 (BP) Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 2900 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1800 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 2900 Valutarisiko 72 GBP 950 * 6,36 % * GBP/EUR Porteføljerisiko 652 Risiko basert delvis på valutarisiko Investeringsportefølje lang kort strategi En kunde har en portefølje basert på en lang-kort strategi. Målsetningen med denne strategien er å utnytte mulig under- og overvurdering av aksjer i for eksempel en viss sektor. Tabellen nedenfor viser Saldoen der det observeres at den totale verdien til porteføljen er null. Lang-kort strategien sørger da for at ingen investering er nødvendig, foruten de krav som DEGIRO setter til Risiko og Sikkerhetsverdi. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 10/13

11 Tabell 6: Investeringsportefølje i henhold til lang kort strategi Aegon + 1,000-1,000 ING Group Societe Generale + 1,100-1,100 BNP Paribas RDSA Total Ahold + 1,000-1,000 Carrefour Verdi lang + 4,000-4,000 Verdi kort Risikoen for ovenfornevnte portefølje vil baseres på brutto investeringskategori, da dette overskrider netto sektorrisiko og netto investeringskatergoririsiko. For kalkulering av brutto investeringskategoririsiko gjelder en risiko på 7 % for investeringskategori aksjene. Total bruttoposisjon for porteføljen over blir 8000, og derav følger Risikoen på 560. Tabell 7: Risikokalkulasjonen for lang-kort strategi Porteføljens verdi 0 Brutto verdi av Saldo 8,000 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1100 (Soc. Gen. eller BNP) Netto investeringskategoririsiko 0 20 % netto risiko av 0 Netto sektorrisiko 0 30 % sektorrisiko av 0 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 8000 Porteføljerisiko 560 Risiko basert på brutto investeringskategoririsiko Investeringsportefølje inkludert opsjoner Det følgende eksempelet antar opsjonsposisjoner med AEX som underliggende sikkerhet. Hvis AEX-indeks er underliggende verdi, beregner scenarioet med en 15 % indeksforandring. Den implisitte volatiliteten er 15 % for opsjoner som er gyldige i mer enn 1 år. Etter som opsjonsverdien ikke følger hver verdiforandring direkte i AEX-indeksen, beregner opsjonsvurderingsmodellen profitt eller tap ved hver forandring i AEX-indeksen og den implisitte volatiliteten for hver opsjonsposisjon for seg. For hvert separat scenario gjengir summen av profitt og tap den totale effekten. Scenarioet der innvirkningen gir det største mulige negative resultatet brukes ved risikotillegg for beregning av Risiko. Oversikten nedenfor viser beregningen av opsjonsrisikoen i ulike scenarioer når AEX er 400. Vi går ut fra følgende opsjonsportefølje: DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 11/13

12 Tabell 8: Kalkulasjon av opsjonsrisikoen til AEX indeksopsjonsportefølje AEX index (400) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% volatiliteit AEX C430 jun2016 3,740 2,741 2,513 1,478 1, , ,628-1,414-1,940 AEX C410 dec2015-3,293-2,079-2,238-1,050-1, , ,379 1,103 1,621 AEX P390 dec2015 1,571 2,437 1,018 1, , , ,612-1,817-3,919-3,279 AEX P370 jun , , , , ,645 1,369 3,740 2,614 Margin 1,120 1, Investeringsporteføljens totale opsjonsrisiko blir 984. Det kommer fra det scenarioet der indeks synker med 15 % og den implisitte volatiliteten synker også med 15 % (i hver kolonne er forandringen i volatilitet + eller - tilsvarende indeksforandringen). Fremfor alt short put 390 desember 2015 viser et tap på 3279 som delvis kompenseres av long put 370 juni Oversikten viser tydelig at alle deler av opsjonsporteføljen berøres av at det oppstår en opsjonsrisiko og at de ulike posisjonene kan dekke hverandre. På denne måten kan altså opsjonsvurderingsmodellen veie ulike strategier for den faktiske risikoen og bedømme strategier med mer enn to ulike posisjoner. 5. Debiterte Penge rog Debiterte Verdipapir Hos DEGIRO kan kundene delvis selv velge innenfor hvilken Profil de ønsker å investere. For hver Profil gjelder spesielle begrensninger som kunder kan anvende seg av Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir innenfor. Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir utgjør deler av Sikkerhetsverdien og Risiko og bruk av Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir er dermed begrenset av kravet om at Sikkerhetsverdi alltid må være større enn Risiko. I tillegg gjelder følgende restriksjoner for Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir: 5.1 Active Profil og Custody Profil Kunden kan bruke Debiterte Penger til en verdi på 33 % av aksjene, investeringsfondenes og obligasjonenes verdi innenfor Saldoen. Hermed finansierer DEGIRO opptil maksimalt 50 % over det egne bidraget ved innkjøp av Verdipapir. Kunden kan bruke Debiterte Verdipapir opptil maksimalt 50 % av Sikkerhetsverdien. 5.2 Trader Profil Kunden kan bruke Debiterte Penger til en verdi på totalt 70 % av aksjenes verdi og investeringsfondene pluss 80 % av verdien på obligasjonene innen Saldoen. Med Trader-profilen gjelder ingen separat grense for Debiterte Verdipapir. I denne Profilen begrenses Debiterte Verdipapir av det generelle kravet om at Sikkerhetsverdien alltid må være høyere enn Risikoen. 5.3 Day Trader Profil For denne Profilen, er krav og Begrensninger for Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir lik som Profilen Trader. 6. Prosedyre ved overskridelse av Begrensning 6.1 Overskridelse av Begrensning Under en handelsdag overvåker DEGIRO kontinuerlig om du holder deg til de Begrensninger som gjelder for deg. Hvis det konstateres at en Begrensning overskrides, vil DEGIRO starte prosedyren for overskredne Begrensninger og vil varsle deg om tiden og beløpet for overskridelsen. DEGIRO stiller DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 12/13

13 deg ansvarlig for kostnadene. Disse kostnadene spesifiseres i dokumentet Gebyrer i Ytterligere Investeringsinformasjon. Overskridelsen er et øyeblikksbilde. Det er derfor mulig at du etter meldingen konstaterer at overskridelsen gjennom kursutviklingen er opphevet. I så fall ber vi deg om å meddele oss om dette ved å sende en e-post (på engelsk) til eller ringe oss på +31 (0) Etter verifisering av varslingen vil DEGIRO avslutte prosedyren som fortsatt pågår for deg. Hvis en Begrensning deretter overskrides igjen, vil DEGIRO igjen starte prosedyren som beskrives ovenfor. Varselingen fra DEGIRO angir tid og dato som du må eliminere overskridelsen innen. Hvis overskridelsen ikke korrigeres eller elimineres av tiden som spesifiseres av DEGIRO, vil DEGIRO lukke posisjoner for å eliminere overskridelsen. DEGIRO stiller deg ansvarlig for kostnadene. Disse kostnadene spesifiseres i dokumentet Gebyrer i Ytterligere Investeringsinformasjon. DEGIRO er ikke ansvarlig for skade for følger av intervensjon av DEGIRO. DEGIRO råder deg til å hele tiden når du investerer til å overvåke Sikkerhetsverdi, Risiko og bruken av Debiterte Penger og/eller Debiterte Verdipapir i porteføljen din hvis du investerer med korte Derivater, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir og ta tiltak i tide for å unngå at DEGIRO må gripe inn. Avhengig av hvilken Begrensning som trues med overskridelse, kan du ta tiltak gjennom å senke posisjonene i Debiterte Verdipapir eller i korte Derivater (gjennom dette reduserer du risikoen), gjennom å gjøre et innskudd av penger (dermed forhøyer du Sikkerhetsverdien og senke bruk av Debiterte Penger der det er akuelt). Hvis du gjør et innskudd av kapital, skal du ta vurdering for varighet på overføringen og se til at det finnes en margin. Det er alltid mulig at overføringen på grunn av forandringer på markedet ikke er tilstrekkelig når den kommer frem til din Saldo. I så fall fortsetter prosedyren i fall av grenseoverskridelse å gjelde. Dessuten gjør vi deg oppmerksom på at det anbefales at du reagerer umiddelbart og bruker umiddelbar overføring etter som DEGIRO inngriper hurtig ved overskridelse av risikogrenser. I tilfelle en overføring kan du varsle DEGIRO om denne ved å sende en e-post til (engelsk) og i så fall kan du ta et screenshot/skjermdump av den godkjente overføringen til din Saldo. Denne erklæringen må vise beløpet, ditt navn og overføringsdatoen. Avhengig av type Begrensning og beløpet som den er overskredet med, kan DEGIRO vurdere å forskyve intervensjon i en kort tid etter mottak av bevis på en overføring. 6.2 Direkte inngrep av DEGIRO Hvis Risikoen blir høyere enn 125% av Sikkerhetsverdien, vil DEGIRO informere Kunden om denne overskridelsen så snart som mulig etter DEGIRO har blitt klar over overskridelsen. Med mindre Risikoen her er redusert til under Sikkerhetsverdi på grunn av Kundens handlinger eller svingninger i markedet, vil DEGIRO være autorisert til å stenge eller selge Kundens posisjoner på Kunden sin regning etter en time etter å ha informert Kunden om overskridelsen, for å eliminere dette underskuddet. Så snart som Risikoen blir høyere enn 135% av Sikkerhetsverdien, vil DEGIRO ha rett til å ta en slik handling, umiddelbart uten forutgående varsel. Du er ansvarlig for dine investeringer. DEGIRO griper inn for å hindre Saldoen fra å bli negativ. For inngrep i dine posisjoner, vil DEGIRO belaste kostnader. Disse er angitt i dokumentet Gebyrer i Ytterligere Investeringsinformasjon. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 13/13

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Ytterligere Investeringsinformasjon Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO

Detaljer

= Kundeavtale www.degiro.nl. Kundeavtale. Introduksjon

= Kundeavtale www.degiro.nl. Kundeavtale. Introduksjon Kundeavtale DEGIRO VB20150908 Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til sine kunder. DEGIRO har etablert en hovedavtale

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale DEGIRO Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. DEGIRO 100% MEGLER Kort om oss DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av DEGIRO på nært hold hvordan internett

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie.

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. PRISLISTE 1. DEPOTGEBYR OG GEBYR FOR SANNTIDSKURSER CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. Depotgebyr Sanntidskurser Standardkonto

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Danske Bank A/S. Org.nr. D 61 12 62 28 - øbenhavn I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Her finner du generell informasjon om råvareopsjoner som kan handles gjennom Danske Bank. Råvarer

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER 2 INNHOLD 3 TILPASS PLATTFORMEN TIL DINE HANDELSBEHOV! 4 SLIK SETTER DU OPP DITT PERSONLIGE ARBEIDSOMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS-

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004 21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/277 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/10/16 av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Nasdaq clearing - sjømat

Nasdaq clearing - sjømat Nasdaq clearing - sjømat Agenda Hva er clearing? Kapitalkrav Marginkrav Oppgjør FORDELEN MED CLEAREDE KONTRAKTER Buyer Credit risk Seller Kun én motpart Nasdaq Anonym handel Clearing eliminerer motpartsrisiko

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene?

Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene? Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene? Finansmarkedsfondet ga i 2004 støtte til et prosjekt som skulle gi i ny innsikt i hvordan adferden til aktørene i finansmarkedene

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer