Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO"

Transkript

1 Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

2 Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer deg om tjenester og avtaler. I dette referansearbeidet kan du også lese de generelle og spesifikke risikoene som forekommer i forbindelse med investering. Vi anbefaler deg å gå gjennom Ytterligere informasjon om investeringstjenester som en grundig forberedelse før du investerer, slik at du kan ta beslutninger på en ansvarlig måte. Ytterligere informasjon om investeringstjenester er en del av Kundeavtalen. Begrep i Ytterligere informasjon om investeringstjenester som er skrevet med stor forbokstav, har en betydning som er definert i Kundeavtalen eller er forklart mer detaljert i denne Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller forslag, ta kontakt med DEGIRO kundeservice ved å sende en e-post til eller ringe Vi er tilgjengelige fra kl til mandag til fredag. Dokumenter Ytterligere informasjon om investeringstjenester består av følgende dokumenter: WebTrader Andeler Investeringstjenester Retningslinjer for ordrer og ordreutførelse Selskapshandlinger Gebyrer Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter Netto likvideringsverdi, risiko, cash margin og security margin (dette dokumentet) DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 2/14

3 Netto likvideringsverdi, risiko, cash margin og security margin 1. Introduksjon I dette kapittelet gir DEGIRO en forklaring på begrepene "Sikkerhet" og "Risiko" og grensene som gjelder for tjenestene Cash Margin og Securities Margin. De ulike komponentene som Risiko består av behandles. Vi behandler dessuten hvordan Risiko har innflytelse på den "frie marginalen" og på muligheten til å bedømme hvordan en transaksjon kan påvirke hvor høy Risikoen er. Ved hjelp av eksempler på porteføljer informerer vi deg trinn for trinn om oppbygningen av Risiko og Sikkerhet på basis av porteføljer som er sammenstilt på ulike måter. Til slutt går vi kort inn på grensene for bruk av margin i de ulike profilene hos DEGIRO. OBS: DEGIRO utvikler sine risikomodeller kontinuerlig for å forbedre dem og for at de i så stor grad som mulig skal følge utviklingen på markedet. Dette medfører at Risiko kan forandres uten at det avhenger av transaksjoner eller kursforandringer. Kunden er alltid ansvarlig for å holde seg til de grenser og begrensninger som DEGIRO har satt, selv om en overskrivelse er følgen av en tilpasning av DEGIROs beregningsmetode. 2. Netto Likvideringsverdi Netto Likvideringsverdi, sikkerhetsverdien, er den kumulative (netto) verdien av alle long og short posisjoner i penger og Finansielle Instrumenter på en Kredittkonto. DEGIRO baserer beregningen av Kredittkontoens verdi på de sist kjente prisene for hvert Finansielt Instrument. I hvilken grad Netto Likvideringsverdi kan fluktuere, avhenger derfor altså mye på Kredittkontoens sammenstilling. 3. Netto Likvideringsverdi minus Risiko: Fri marginal Et viktig krav som Kredittkontoen alltid må oppfylle, er at Netto likvideringsverdi må være større enn Risikoen. Netto likvideringsverdi minus Risiko er derfor (med hensyn til andre Grenser og vilkår) den frie marginalen som handel kan skje innen. Men den frie marginalen betyr ikke at de Finansielle instrumentene kun kan kjøpes for denne summen. Det er fremfor alt hvordan transaksjonen påvirkninger økningen eller reduksjonen av Risikoen som påvirker den frie marginalen. Det er til og med mulig at risikoen ved kjøp av Finansielle Instrument og/eller salg av opsjoner og futures, vil falle, og som resultat av dette vil den frie marginalen øke for deg. 4. Risiko 4.1 Risiko Enhver form av investering leder uunngåelig til risikotaking. Risikoen finnes for at posisjoner vil føre til tap for den som investerer. Siden risikoen som regel er ukjent til den realiseres, er det viktig å ha et system der risikoen kan vurderes så nøye og omhyggelig som mulig. DEGIRO bruker for dette en beregningsmetode der den teoretiske risikoen vurderes på Kredittkontoen "som helhet". Det er derfor annerledes enn ved de tradisjonelle måtene å bedømme DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 3/14

4 sikkerhetsmarginalen på, der den teoretiske risikoen for hvert Finansielle Instrument beregnes for seg og deretter summeres. Risiko er en bedømmelse av det tapet som kan oppstå som muligens kan opptre innen en periode på to handelsdager. Denne perioden på to handelsdager har sammenheng med den tiden som DEGIRO normalt på grunnlag av Avtalevilkår for Investeringstjenester skal inngripe innen. Risiko er en beregning basert på teoretiske (statistiske) prinsipper. Risiko skal da ikke anses som det maksimale tapet som er mulig på kredittkontoen. Fremtidige utviklinger kan jo bare anslås, ikke forutsies med sikkerhet. Risikoberegningen skjer alltid i euro, der posisjoner i andre valutaer omregnes til gjeldende kurs. 4.2 Hovedelementer i Risiko For fastsettelse av Risiko har DEGIRO kategorisert risikoene i et antall kategorier som kan forekomme innenfor en investeringsportefølje. DEGIRO anerkjenner følgende hovedelementer for dette: Hendelsesrisiko Netto investeringskategoririsiko Brutto investeringskategoririsiko Netto sektorrisiko. Med hensyn til disse ulike hovedlementene gjelder det at hovedelementet for medfører den største risikoen innenfor Kredittkontoen er utslagsgivende for beregningen av risikoen for Kredittkontoen. For beregningen av hovedelementene for risikoen tas ikke lånefinansierte produkter med. Den risikoen utgjør som et risikotillegg en separat del av risikoen. Foruten det beregnede risikobeløpet som er nevnt ovenfor tilkommer, hvis det er relevant, et valutarisikobeløp (gjelder ikke for hendelsesrisiko), likviditetsrisiko, opsjonsrisiko, Finansielle instrumenter med 100 % risiko og et mulig tillegg om portefjølen har den risikofylt spredning. Nedenfor følger en beskrivelse av delene som Risikoen består av. Først hovedelementene og deretter de ulike risikotilleggene Hendelsesrisiko Hendelsesrisiko er basert på en tilfeldig hendelse i et foretak som fører til store kursforandringer. Dette kan f.eks. være en overtakelse, et bedrageri, konkurs, en class action osv. DEGIRO bestemmer det potensielle tapet som resultat av hendelsesrisiko for hver underliggende verdi. Ettersom det ikke er realistisk at en hendelsesrisiko opptrer samtidig og flere underliggende verdier, går man ved fastsetting av hendelsesrisiko ut fra at denne Risikoen, når det gjelder Finansielle instrumenter (inklusive posisjoner i opsjoner), bare skal forekomme for en enkelt underliggende verdi i Kredittkontoen. Hendelsesrisikoen vil bestemmes for hver underliggende verdi i Kredittkontoen. Hendelsesrisikoverdien fra den underliggende verdien som gir det største hendelsesrisikoutslaget, tas med i risikoberegningen. For å beregne hendelsesrisiko på aksjer, bruker DEGIRO en prosentsats som blant annet avhenger på graden av aksjens likviditet og det utgivende instituttets markedsverdi. For aksjer i ING gjelder for eksempel i øyeblikket en hendelsesrisiko på 50 % (oppover og nedover) av aksjens verdi. For statsobligasjoner er størrelsen på hendelsesrisiko blant annet avhengig av det utgivende landets kredittverdighet. DEGIRO håndterer for øyeblikket en hendelsesrisiko på 10 % oppover eller nedover for land med tilstrekkelig kredittverdighet. Hendelsesrisikonivået for hver DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 4/14

5 underliggende verdi undergår periodisk utvikling, slik at forandringer på hendelsesrisikonivået kan identifiseres Netto investeringskategoririsiko DEGIRO definerer "investeringskategori" som en gruppe av "Finansielle instrumenter av en bestemt type". Dette gjelder for eksempel alle statsobligasjoner, alle aksjer eller alle perpetuals i Kredittkontoen. Tanken er at under normale omstendigheter faller kursforandringene av alle Finansielle instrumenter i en investeringsklasse innenfor omtrent samme båndbredde. Per investeringsklasse beregner DEGIRO, gjennom å trekke fra verdien av alle short posisjoner fra verdien av alle long posisjoner, nettoposisjonen i den investeringsklassen i Kredittkontoen. For hver investeringsklasse har DEGIRO fastsatt en risikoprosentsats. For eksempel gjelder en risikosats på 20 % i øyeblikket for investeringskategorien "aksjer". For hver investeringskategori beregner DEGIRO beløpet på netto investeringskategoririsikoen gjennom å multiplisere nettoverdien til hver investeringskategori med en risiko med den risikoprosentsatsen som er fastsatt for den investeringskategorien. Den totale risikoen som er kalkulert på denne måten for hver investeringskategori innenfor Kredittkontoen inkluderes i en kalkulasjon av Risiko som netto investeringskategoririsiko Brutto investeringskategoririsiko Med samme spredning av long og short posisjoner per investeringskategori kan nettoposisjonen for en investeringskategori være svært lav, til og med null. Resultatet ville da være at netto investeringskategoririsiko også kan være (praktisk talt) null. Derfor beregnet DEGIRO også en risiko relatert til bruttoposisjonene i hver investeringskategori i Kredittkontoen. Brutto investeringskategoririsiko er et prosenttall som DEGIRO fastsetter multiplisert med summen av long og short posisjon pr. investeringskategori. Altså uten saldering: 10 long og 12 short er en bruttoposisjon på 22. Også her gjelder at den risikoen som er fastsatt på denne måten for hver investeringskategori utgjør nivået på brutto investeringskategoririsiko Netto sektorrisiko En annen risiko som DEGIRO undersøker, er spredningen pr. sektor. Sektoren som den utgivende instansen er aktiv i, har blitt fastsatt for alle aksje- og obligasjonsutstedelser. Per separat sektor beregnes summen av verdien på long posisjoner minus short posisjoner for å kunne fastsette en nettoposisjon. For nettoposisjonen per sektor gjelder i øyeblikket en risikosats på 30 %. Risikoen i den sektoren som har den høyeste risikoverdien ble tatt med da risikoen ble fastsatt. 4.3 Andre elementer for Risiko Et antall ekstra risikoelementer som spesifikt gjelder for visse Finansielle instrumenter, en viss størrelse på posisjonen og/eller ved investeringer i fremmed valuta, som DEGIRO kalkulerer et tillegg for på toppen av hovedelementrisikoen, presenteres nedenfor Valutarisiko Beregningen av Risiko og Netto likvideringsverdi skjer alltid i euro. Ved investering i Finansielle instrumenter som noteres i en annen valuta enn euro, oppstår gjennom dette en ytterligere risiko på grunn av verdiforandring av den relevante valuta mot euro. Verdien for denne investeringen som uttrykkes i euro vil stige eller synke med hver bevegelse i vekslingskursen. Vekslingsrisikoen som er kalkulert og satt av DEGIRO legges til som en ekstra del av Risikoen. For hver fremmed valuta har DEGIRO fastsatt en risikoprosentsats. Dette er for eksempel for USD aktuelt 7 %. Nettoverdien til posisjonene som holdes i hver valuta er multiplisert med risikoprosentsatsen som DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 5/14

6 er satt av DEGIRO. Valutarisikoen er dermed summen av resultatet for dette for hver fremmed valuta Likviditetsrisiko Fremfor alt ved Finansielle Instrumenter med en begrenset omsetning per dag kan kursen påvirkes mye av kjøps- og salgsordrer. Dette kan føre til store kurssvingninger. DEGIRO inkluderer også denne risikoen i fastsettelsen av Risiko. Når en posisjon inklusiv løpende ordrer i Kreditkontoen har en størrelse som overskrider en av DEGIROs fastsatte prosentsatser (likviditetsgrenser) for gjennomsnittsomsetningen per dag av det Finansielle instrumentet på det primære markedet for det Finansielle instrumentet, fører det til et risikotillegg. For long posisjoner i aksjer gjelder for øyeblikket ved likviditetsgrensen 5 % et risikotillegg på 5 % og ved likviditetsgrensen 25 % et risikotillegg på 70 %. For short posisjoner i aksjer gjelder en lignende fordeling, der for eksempel et risikotillegg på 150 % gjelder med likviditetsgrensen 2,5 % et risikotillegg på 200 % med likviditetsgrensen 12,5 % Finansielle instrumenter med 100 % risikoveiing For visse Finansielle instrumenter har DEGIRO valgt å bestemme Risikoen til 100 % av Netto likvideringsverdi. Dette gjelder for eksempel for lånefinansierte produkter som turbos, speeders, warrants, produkter med svært begrenset likviditet osv. Risikoen er dermed altså like stor som Netto likvideringsverdi Opsjonsrisiko 1. Opsjonsvurderingssystem For å bestemme risikotillegget som gjelder for opsjonsposisjoner velger DEGIRO et opsjonsvurderingssystem. Ved hjelp av dette er det mulig å beregne verdiforandringer av alle individuelle posisjoner basert på forvalgte scenarioer. Beregningen av opsjonsrisikoen skjer per underliggende verdi. Ved beregningen av opsjonsrisikoen per underliggende verdi medtas alle opsjonsposisjoner og posisjonene i de underliggende verdiene. Basert på denne sammenstilte posisjonen bestemmes opsjonsrisikoen med scenarioen der både forandringen i den underliggende verdien og forandringen i den implisitte volatiliteten tas hensyn til. Opsjonsverdien er nemlig sterkt avhengig av disse to variablene, der den implisitte volatiliteten gjengir grader av usikkerhet for fremtidige svingninger i den underliggende aksjen. Valget å ta med posisjoner i underliggende verdier og futures for den endelige fastsettelsen av opsjonsrisikoen avhenger av hvilket bidrag de har for den totale risikoen på Kredittkontoen. Hvis den totale risikoen på Kredittkontoen reduseres gjennom at posisjonene tas med i underliggende verdier og futures ved bestemmelse av opsjonsrisikoen, skal denne totalen da brukes. Hvis den totale risikoen på Kredittkontoen økes, skal posisjonen i underliggende verdier og futures ikke inkluderes ved bestemmelse av opsjonsrisikoen. Posisjonen i underliggende verdi og futures er jo allerede medtatt i beregningen av blant annet brutto og netto investeringsklasserisiko og sektorrisiko. 2. Risiko for out-of-the-money-opsjoner Foruten bruken av standardsettet av scenarioer bruker DEGIRO også scenarioer som simulerer større variasjoner i den underliggende verdien. Dette faller under ekstreme scenarioer der systemet for den underliggende verdien en gang kalkulerer en omfattende bevegelse nedover og en omfattende bevegelse oppover. Opsjonsvurderingsmodellen gjør dette for å kunne ta med den innvirkningen out-of-the-money-opsjoner har innen opsjonsporteføljen i beregningen av opsjonsrisikoen. En out-of-the-money-opsjon er en opsjon med en utøvelsespris som kraftig DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 6/14

7 avviker fra den underliggende verdiens aktuelle pris. Hvis det finnes out-of-the-money-opsjoner i porteføljen, kan disse bli en del av Risikoen gjennom bruk av det ekstreme scenarioet. 3. Minimumsrisiko på opsjoner I tillegg til forandringer i kurs og volatilitet finnes det for opsjoner andre risikoer som for eksempel rente- og utbytterisikoer. Opsjonsscenarioene tar imidlertid ikke hensyn til disse. For å håndtere denne risikoen regner DEGIRO med en minimumsrisiko for opsjoner når en opsjon skrives. Beløpet på denne minimumsrisikoen er aktuelt satt på 0,5 % av underliggende sikkerhet for hver aksjeopsjon som skrives. For skrevne indeksopsjoner med en resterende løpetid på mindre enn ett år er minimumsrisikoen 0,2 % av underliggende verdi Futures-risiko For beregningen av risikoen for futures gjelder i hovedsak det samme som beskrives ovenfor for opsjoner, men den viktigste forskjellen er at forandringen av den implisitte volatiliteten ikke spiller noen rolle for futures. Risikoen for futures er inndelt i en "innledende margin" og en "variasjonsmargin" Innledende margin Det kreves ingen investering for å åpne en futures-posisjon, slik at ingen endring oppstår i din kontantbeholding på dette tidspunktet. Som "innledende margin" kalkulerer DEGIRO et risikobeløp som legges til Risiko. Risikobeløpet er en prosentsats av underliggende verdi på futuren. DEGIRO har mulighet til å tilpasse prosentsatsen under spesifikke markedsomstendigheter. Du kan forespørre aktuelle risikoprosentsatser for future fra servicedesken vår. DEGIRO beregner for posisjoner i futures alltid et risikobeløp på minst 0,2 % av den underliggende verdien Variasjonsmargin I løpet av dagen beregner DEGIRO ved hvert tilfelle varisjonsmarginen i din posisjon av futures. Variasjonsmarginen er forskjellen mellom kursen på futures ved det øyeblikket og på den siste sluttkursen eller kjøpekursen for posisjonen i futures tidligere på dagen. Variasjonsmarginen legges på (ved gevinst) eller trekkes fra (ved tap) fra sikkerhetsverdien på din Kredittkonto. Daglig, ved slutten av børsdagen, beregner DEGIRO de profitter og tap som er gjort i løpet av dagen for din posisjon i futures via din kontantbeholdning. 4.4 Risikooppbygning Den totale risikoen på Kredittkontoen er teoretisk summen av de nevnte risikoene. Etter som det er høyst usannsynlig at de ulike risikoene opptrer samtidig, beregner DEGIRO Risiko basert på det hovedelementet av Risiko som er størst, tilpasset med de relevante risikotilleggene. Tabell 1 viser oppbygningen av porteføljerisikoen (Risiko) hos DEGIRO. Tabell 1 oppbygning av Risiko Hendelsesrisiko Netto Brutto Netto sektorrisiko investeringskategoririsiko investeringskategoririsiko + Valutarisiko + Valutarisiko + Valutarisiko + Valutarisiko DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 7/14

8 + prod. 100 % risiko + prod. 100 % risiko + prod. 100 % risiko + prod. 100 % risiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + opsjonsrisiko + opsjonsrisiko + opsjonsrisiko + opsjonsrisiko = A = B = C = D Risikoen er den høyeste verdien som oppnås for A, B, C eller D. Risiko fastsettes altså ikke bare basert på summen av risikoen av spesifikke deler i Kredittkontoen, men også basert på sammenstillingen av kontoen. På denne måte tar DEGIRO uttrykkelig hensyn til måten kunden begrenser Risiko på gjennom spredning av aktiva. Ved spredning over ulike sektorer bestemmes Risiko basert på delene B eller D. Hvis Kredittkontoen dessuten har omvekslende long eller short posisjoner, er kategori D muligens relevant, og for denne skal et lavere risikotillegg (for eksempel 7 % over brutto investeringskategori) gjelde. Mer informasjon om utvikling av risiko finnes endenfor under overskriften "Risiko i praksis ). 4.5 Risiko i praksis Nedenfor illustreres kort DEGIROs risikomodell med ulike eksempler på porteføljer. Vi har som mål å beskrive oppbyggingen av modellen, men også hvilke muligheter den gir ved sammenstillingen av din portefølje Portefølje med ensidige investeringer En kunde har 100 ING Group-aksjer med en kurs på 10. Ettersom investeringen er ensidig, er hendelsesrisiko den viktigste faktoren i denne typen investeringsportefølje, også vist av følgende tabell. Tabell 2: Risikokalkuleringen for ensidig portefølje Portefølje 1,000 ING Group (100 ved 10) Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1000 Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 1000 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1000 Brutto investeringskategoririsiko 70 7 % brutto risiko av 1000 Porteføljerisiko 500 Risiko basert på hendelsesrisiko Investeringsportefølje med sektorrisiko DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 8/14

9 En kunde holder en portefølje spredt mellom Aegon- og ING Group-aksjer, der verdien på de to posisjonene er lik 800 og 1000 respektivt. Dette eksempelet viser at med en investering på 800 i Aegon, økes risikoen kun med 40. Årsaken til dette er at sektorrisikoen nå ligger høyere enn den høyeste hendelsesrisikoen innenfor porteføljen. Likevel forblir dette en ensidig portefølje, og for denne gjelder et risikotillegg på 30 %. Tabell 3: Kalkulering av risikosektor for en portefølje Aegon 800 Finanssektor ING Group 1,000 Finanssektor Porteføljens verdi 1,800 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1000 (ING Group NV) Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 1800 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1800 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 1800 Porteføljerisiko 540 Risiko basert på sektorrisiko Investeringsportefølje med en netto investeringskategoririsiko En kundes Kredittkonto er fordelt over aksjer i Aegon, ING Group og RDSA med en verdi på henholdsvis 800, 1000 og Alle aksjene er noterte i euro, så det er ikke noe tillegg for valutarisiko ved risikoberegningen. Gjennom den store likviditeten i aksjene finnes det ingen likviditetsrisiko. Kredittkontoen har en større spredning, men investeringene er utelukkende i investeringsklassen "aksjer". På grunn av porteføljens sammenstilling er netto investeringskategoririsiko avgjørende for Kredittkontoens Risiko. Tabellen under viser resultatene for risikoberegningen. Tabell 4: Kalkulering basert på netto investeringskategoriposisjon Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV 1,000 Finanssektor RDSA 1,100 Energisektor Porteføljens verdi 2,900 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1100 (RDSA) DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 9/14

10 Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 2900 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1800 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 2900 Porteføljerisiko 580 Risiko basert på netto investeringskategori Investeringsportefølje med valutarisiko I dette eksempelet er investeringen spredt, men kun innen i investeringskategorien "aksjer". Derfor er netto investeringskategoririsiko avgjørende faktor. Videre forekommer aksjer i GBP innen Kredittkontoen i dette eksemplet. Det er dermed en valutarisiko. Valutarisikoen er fiksert på 7 % av verdien i fremmed valuta i euro. Om verdien i GBP er 950 og vekslingskursen GBP/EUR = 1,2 fører dette altså til 80 som valutarisiko. Merk: Hvis dette hadde vært en debetposisjon i BP-akser, ville valutarisikoresultatet også ha vært 80. Det utgjør ingen forskjell om posisjonen i fremmed valuta er positiv eller negativ. Tabell 5: Kalkulering av valutarisiko Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV 1,000 Finanssektor BP GBP 950 Energisektor (GBP/EUR = 1,2) Porteføljens verdi 2,940 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1140 (BP) Netto investeringskategoririsiko % netto risiko av 2900 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av 1800 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 2900 Valutarisiko 80 GBP 950 * 7 % * GBP/EUR Porteføljerisiko 660 Risiko basert delvis på valutarisiko DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 10/14

11 4.5.5 Investeringsportefølje long short strategi En kunde har en portefølje basert på en long-short strategi. Målsetningen med denne strategien er å utnytte mulig under- og overvurdering av aksjer i for eksempel en viss sektor. Tabellen nedenfor viser kredittoverskuddet der det observeres at den totale verdien til porteføljen er null. Long-short strategien sørger da for at ingen investering er nødvendig, foruten de krav som DEGIRO setter til Risiko og Netto likvideringsverdi. Tabell 6: Investeringsportefølje i henhold til long short strategi Aegon + 1,000-1,000 ING Group Societe Generale + 1,100-1,100 BNP Paribas RDSA Totalt Ahold + 1,000-1,000 Carrefour Verdi long + 4,000-4,000 Verdi short Risikoen for ovenfornevnte portefølje vil baseres på brutto investeringskategori, da dette overskrider netto sektorrisiko og netto investeringskatergoririsiko. For kalkulering av brutto investeringskategoririsiko gjelder en risiko på 7 % for investeringskategori-aksjene. Total bruttoposisjon for porteføljen over blir 8000, og derav følger risikoen på 560. Tabell 7: Risikokalkulasjonen for long-short strategi Porteføljens verdi 0 Brutto verdi av Kredittkonto 8,000 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av 1100 (Soc. Gen. eller BNP) Netto investeringskategoririsiko 0 20 % netto risiko av 0 Netto sektorrisiko 0 30 % sektorrisiko av 0 Brutto investeringskategoririsiko % brutto risiko av 8000 Porteføljerisiko 560 Risiko basert på brutto investeringskategoririsiko DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 11/14

12 4.5.6 Investeringsportefølje inkludert opsjoner Det følgende eksempelet antar opsjonsposisjoner med AEX som underliggende sikkerhet. Hvis AEX-indeks er underliggende verdi, beregner scenarioet med en 15 % indeksforandring. Den implisitte volatiliteten er 15 % for opsjoner som er gyldige i mer enn 1 år. Etter som opsjonsverdien ikke følger hver verdiforandring direkte i AEX-indeksen, beregner opsjonsvurderingsmodellen profitt eller tap ved hver forandring i AEX-indeksen og den implisitte volatiliteten for hver opsjonsposisjon for seg. For hvert separat scenario gjengir summen av profitt og tap den totale effekten. Scenarioet der innvirkningen gir det største mulige negative resultatet brukes ved risikoberegningen. Oversikten nedenfor viser beregningen av opsjonsrisikoen i ulike scenarioer når AEX er 400. Vi går ut fra følgende opsjonsportefølje: long 1 AEX C430 jun 2016 á 19,02 per kontrakt short 1 AEX C410 des 2015 á 20,81 per kontrakt short 1 AEX P390 des 2015 á 34,74 per kontrakt long 1 AEX P 370 jun 2016 á 29,51 per kontrakt Tabell 8: Kalkulasjon av opsjonsrisikoen til AEX indeksopsjonsportefølje AEX index (400) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% volatiliteit AEX C430 jun2016 3,740 2,741 2,513 1,478 1, , ,628-1,414-1,940 AEX C410 dec2015-3,293-2,079-2,238-1,050-1, , ,379 1,103 1,621 AEX P390 dec2015 1,571 2,437 1,018 1, , , ,612-1,817-3,919-3,279 AEX P370 jun , , , , ,645 1,369 3,740 2,614 Margin 1,120 1, Investeringsporteføljens totale opsjonsrisiko blir 984. Det kommer fra det scenarioet der indeks synker med 15 % og den implisitte volatiliteten synker også med 15 % (i hver kolonne er forandringen i volatilitet + eller - tilsvarende indeksforandringen). Fremfor alt short put 390 desember 2015 viser et tap på 3279 som delvis kompenseres av long put 370 juni Oversikten viser tydelig at alle deler av opsjonsporteføljen berøres av at det oppstår en opsjonsrisiko og at de ulike posisjonene kan dekke hverandre. På denne måten kan altså opsjonsvurderingsmodellen veie ulike strategier for den reelle risikoen og bedømme strategier med mer enn to ulike posisjoner. 5. Securities Margin Hos DEGIRO kan kundene delvis selv velge innenfor hvilken profil de ønsker å investere. For hver profil gjelder spesielle grenser som kunder kan anvende seg av Cash Margin og Securities Margin innenfor. Cash Margin og Securities Margin utgjør deler av Sikkerhetsverdi og Risiko og bruk av Cash Margin og Securities Margin er dermed begrenset av kravet om at Sikkerhetsverdi alltid må være større enn Risiko. I tillegg gjelder følgende restriksjoner for Cash Margin og Securities Margin: 5.1 "Active" profil Kunden kan bruke Cash Margin til en verdi på 33 % av aksjene, investeringsfondenes og obligasjonenes verdi innenfor Kredittkontoen. Hermed finansierer DEGIRO opptil maksimalt 50 % over det egne bidraget ved innkjøp av verdipapirer. Kunden kan bruke Securities Margin opptil maksimalt 50 % av Netto likvideringsverdi. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 12/14

13 5.2 "Trader" profil Kunden kan bruke Cash Margin til en verdi på totalt 70 % av aksjenes verdi og investeringsfondene pluss 80 % av verdien på obligasjonene innen Kredittkontoen. Med Trader-profilen gjelder ingen separat grense for Securities Margin. I denne profilen begrenses Securities Margin av det generelle kravet om at Netto likvideringsverdi alltid må være høyere enn Risikoen. 6. Prosedyre ved overskridelse av en grense 6.1 Overskridelse av grenser Under en handelsdag overvåker DEGIRO kontinuerlig om du holder deg til de grenser som gjelder for deg. Hvis det konstateres at en grense overskrides med mer enn EUR 100, vil DEGIRO starte prosedyren for overskredne grenser og vil varsle deg om tiden og beløpet for overskridelsen. DEGIRO stiller deg ansvarlig for kostnadene. Disse kostnadene spesifiseres i tariffoversikten. Overskridelsen er et øyeblikksbilde. Det er derfor mulig at du etter meldingen konstaterer at overskridelsen gjennom kursutviklingen er opphevet. I så fall ber vi deg om å meddele oss om dette ved å sende en e-post til (engelsk) eller ringe oss på +31 (0) Etter verifisering av varslingen vil DEGIRO avslutte prosedyren som fortsatt pågår for deg. Hvis en grense deretter overskrides igjen, vil DEGIRO igjen starte prosedyren som beskrives ovenfor. Varselingen fra DEGIRO angir tid og dato som du må eliminere overskridelsen innen. Hvis overskridelsen ikke korrigeres eller elimineres av tiden som spesifiseres av DEGIRO, vil DEGIRO lukke posisjoner for å eliminere overskridelsen. DEGIRO stiller deg ansvarlig for kostnadene. Disse kostnaene spesifiseres i tariffoversikten på nettsidene. DEGIRO er ikke ansvarlig for skade for følger av intervensjon av DEGIRO. DEGIRO råder deg til å hele tiden når du investerer til å overvåke Netto likvideringsverdi, Risiko og/eller Debet bruk av portefølgen din hvis du investerer med short Derivat, Cash Margin og/eller Securities Margin og ta tiltak i tid for å unngå at DEGIRO må gripe inn. Avhengig av hvilken grense som trues med overskridelse, kan du ta tiltak gjennom å senke posisjonene i Securities Margin eller i short Derivat (gjennom dette reduserer du risikoen), gjennom å deponere penger (dermed forhøyer du Sikkerhet og senker hvis det er aktuelt Debet bruk). Hvis du overfører kapital, skal du ta vurdering for varighet på overføringen og se til at det finnes en margin. Det er jo alltid mulig at overføringen på grunn av forandringer på markedet ikke er tilstrekkelig når den kommer frem til din Kredittkonto. I så fall fortsetter prosedyren i fall av grenseoverskridelse å gjelde. Dessuten gjør vi deg oppmerksom på at det anbefales at du reagerer umiddelbart og bruker umiddelbar overføring etter som DEGIRO inngriper hurtig ved overskridelse av risikogrenser. I tilfelle en overføring kan du varsle DEGIRO om denne ved å sende en e-post til (engelsk) og i så fall kan du velge et bilde av den godkjente overføringen til din Kredittkonto. Denne erklæringen må vise beløpet, ditt navn og overføringsdatoen. Avhengig av typen grense og beløpet som den er overskredet med, kan DEGIRO vurdere å forskyve intervensjon i en kort tid. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 13/14

14 6.2 Direkte interversjon av DEGIRO Hvis risikoen er like stor eller høyere enn 125 % av Netto likvideringsverdi, kan DEGIRO bestemme å umiddelbart lukke posisjonene for å eliminere dette underskuddet. DEGIRO stiller deg ansvarlig for kostnadene. Disse spesifiseres i tariffoversikten. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 14/14

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Kupongsertifikat Norsk Hydro

Kupongsertifikat Norsk Hydro Kupongsertifikat Norsk Hydro Et fornuftig sammensatt spareprodukt i den nye generasjonen sett fra investors perspektiv? av Elisabeth Skeie Veileder Førsteamanuensis Valeri Zakamouline Masteroppgaven er

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer