Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO"

Transkript

1 Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

2 Innhold 1. Introduksjon Porteføljeoversikt Margingjennomgang Verdi av portefølje Kontantsaldo Netto Likvideringsverdi Porteføljerisiko Margin (underskudd/overskudd) Låneramme Sikkerhetsverdi Underskudd/tilgjengelig Porteføljerisiko i praksis Ikkediversifisert portefølje Investeringsportefølje med sektorrisiko Investeringsportefølje med en netto investeringskategori risiko Investeringsportefølje med et lånefinansiert produkt Investeringsportefølje med valutarisiko Investeringsportefølje lang kort strategi Investeringsportefølje inkludert opsjoner Opsjonsrisikomodell Praktiske eksempler på opsjonsstrategier Skriftlig kjøpsopsjon i kombinasjon med lange aksjer Skriftlig salgsopsjon i kombinasjon med korte aksjer Skriftlige utavpengene opsjoner Lang kjøpsspredning Kort salgsspredning Kort straddle Lang strangle Tidsspredning Kortforholds salgsspredning Kort butterflykjøpsopsjon Risiko med Active og traderkonto Låneramme Korte aksjer... 21

3 1. Introduksjon Denne håndboken gir informasjon om beregning av porteføljerisikoen i DEGIRO. De ulike komponentene i risikoen blir diskutert. Du vil også finne informasjon om strukturen for marginen og det frie spillerom. Ved hjelp av praktiske eksempler vil du stegforsteg oppnå en forståelse av strukturen i risikoen på grunnlag av ulike porteføljesammensetninger. Du vil også lese om hovedforskjellene i beregning av risikofaktorer mellom en trader konto og en active konto i DEGIRO. Denne håndboken er et supplement til Ytterligere informasjon om investeringstjenester.

4 2. Porteføljeoversikt På nettstedet kan du be om å få en porteføljeoversikt som viser både en Tilgjengelig for handel kalkulasjon og den tilgjengelige marginen for din investeringsportefølje, ved å klikke på Beregning. Nedenfor vises et eksempel på en Tilgjengelig for handel kalkulasjon. Her vil du også finne tidspunktet for den aktuelle Tilgjengelig for handel kalkulasjonen. Du kan se av Tilgjengelig for handel kalkulasjonen ovenfor at det er et marginoverskudd på og en tilgjengelig kreditt på DEGIRO godtar kun ordrer fra sine kunder hvis dette ikke resulterer i et underskudd i marginen eller kredittfunksjonen. Oversikten ovenfor viser deg at det derfor er mulig å ta ut et beløp på opp til fra investeringskontoen eller kjøpe verdipapirer for opp til det samme beløp.

5 2.1 Margingjennomgang Avsnittet med margingjennomgang viser marginen (dvs. porteføljeverdien og kontantsaldoen) i forhold til porteføljerisiko Verdi av portefølje DEGIRO bestemmer verdien av investeringsporteføljen på grunnlag av de siste kjente kursene på børsen. I de fleste tilfeller vil kjøperkursen gjelde for de langsiktige posisjonene og selgerkursen for de kortsiktige posisjonene Kontantsaldo Kontantsaldoen viser saldoene for alle kontantkontoer i NOK. Hvis du har en kontantsaldo i en utenlandsk valuta, vil dette be uttrykkes i NOK og gjøres opp med de andre kontantsaldoene Netto Likvideringsverdi Netto Likvideringsverdi oppnås ved å legge sammen verdien av porteføljen og din kontantsaldo. Netto Likvideringsverdi er en viktig verdi, fordi denne verdien må være høyere enn porteføljerisikoen. Hvis netto Likvideringsverdi er lavere enn porteføljerisikoen, vil det oppstå et marginunderskudd og underskuddsprosedyren vil tre i kraft Porteføljerisiko Risikoen for en investeringsportefølje avhenger av porteføljens sammensetning. Risikoen for en investeringsportefølje vil også endres gjennom kurssvingninger innen din investeringsportefølje. Risikoen vil vanligvis reduseres ved å opprettholde en bredere spredning over flere finansielle instrumenter. DEGIRO har muligheten til å justere risikovektingen umiddelbart hvis omstendighetene endrer seg, slik at porteføljerisikoen økes eller reduseres Margin (underskudd/overskudd) Et underskudd i marginen innebærer at verdien av porteføljen, inkludert kontantsaldoen, er lavere en porteføljerisikoen. Du forventes å gjøre opp dette underskuddet umiddelbart ved å foreta en overføring til DEGIRO og/eller ved å stenge posisjoner. Hvis DEGIRO observerer et underskudd, vil du bli informert om dette i en epostmelding til den epostadresse som er tilgjengelig for oss. Et marginoverskudd innebærer at du fortsatt kan benytte deg av mulighetene til å utvide din portefølje. Det er tilrådelig at du beholder et tilgjengelig spillerom, på grunn av svingninger i verdien av din investeringsportefølje og porteføljerisikoen. Hvis det er et underskudd i lånerammen, kan du bare utføre transaksjoner som har en positiv effekt på din kontantsaldo. 2.2 Låneramme Hvis du kan gjøre bruk av verdipapirkreditt, vil du få en låneramme i DEGIRO for sikkerhet til verdipapirer. Beløpet for denne lånerammen avhenger av verdien av sikkerheten og ledsagende kredittprosenter Pantverdi Verdien av sikkerheten tjener som dekning for den verdipapirkreditt som tas opp eller fortsatt skal tas opp. I de fleste saker fastsettes pantverdien til 70% av verdien av aksjer og investeringsfond

6 og 80% av verdien av obligasjoner. Denne lånerammen er i samsvar med de retningslinjer som er gitt i finanstransaksjonsloven Underskudd/tilgjengelig Et underskudd i lånreammen innebærer at beløpet i verdipapirkreditten overskrider pantverdien. Ofte forårsakes dette av et fall i verdien av aksjer, investeringsfond og/eller obligasjoner i din portefølje. En annen grunn kan være at kontantsaldoen har endret seg, blant annet på grunn av oppgjør av opsjonsposisjoner eller endringer i debetrente. En tilgjengelig låneramme innebærer at den samlede pantverdien overskrider den innvilgede kreditt. Du kan bruke den saldo som er tilgjengelig for deg til å øke din investeringsportefølje. Dette er bare mulig hvis det ikke fører til et marginunderskudd.

7 3. Porteføljerisiko i praksis For å skissere de ulike aspektene av DEGIROs porteføljerisiko, vil vi diskutere de forskjellige mulighetene som kan oppstå i oppbygging av en investeringsportefølje. Målet med dette er å gi deg en innsikt både i strukturen og mulighetene som risikomodellen gir deg i sammensetningen av en portefølje. En videre forklaring følger nedenfor, med forskjellige utvalgsporteføljer som gjør bruk av trader funksjonen. 3.1 Ikkediversifisert portefølje En kunde har 100 aksjer i ING Group NV til en kurs av 10. På grunn av mangel på spredning av investeringer, vil hendelsesrisikoen være den bestemmende faktor i denne type investeringsportefølje, noe som også vises i tabellen nedenfor. Tabell 1: Risikoberegning for ikkediversifisert portefølje Portefølje ING Group NV (100 til 10,00) Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av Netto investeringskategory risiko % nettrisiko av Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategori risiko 70 7% bruttorisiko av Porteføljerisiko 500 Risk basert på hendelsesrisiko Sammensetningen av porteføljen har bestemt at hendelsesrisikoen overskrider de andre risikofaktorene innenfor porteføljen. Ved å øke spredningen av porteføljen, kan risikoen forbli uendret eller bare stige i begrenset utstrekning. I dette eksemplet spiller likviditetsrisiko og valutarisiko ingen rolle i beregning av risiko. 3.2 Investeringsportefølje med sektorrisiko En kunde har en porteføljespredning mellom aksjer i Aegon NV og ING Group NV, hvor verdien av de to posisjonene tilsvarer henholdsvis 800 og Dette eksemplet viser at med en investering på 800 i Aegon NV, øker risikoen bare med 40. Grunnen til dette er at sektorrisikoen ligger høyere enn den høyeste hendelsesrisikoen innen porteføljen. Dette forblir likevel en ikkediversifisert portefølje, hvor det gjelder en risikopremie på 30%. En kort forklaring av beregningen av risiko for denne investeringsporteføljen presenteres nedenfor.

8 Tabell 2: beregning av risikosektor for en portefølje Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor Verdi ov portefølje Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av (ING) Netto investeringskategori risiko % netto risiko sv Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategori risiko 126 7% bruttorisiko av Porteføljerisiko 540 Risiko basert på sektorrisiko Den samlede risiko på 540 er resultat av en sektorrisiko i finanssektoren, hvor det gjelder en risikovekting på 30%. Risikoen for posisjonen i denne sektoren overskrider den høyeste hendelsesrisikoen, som er satt til 500 for posisjonen i ING Group NV. I dette eksemplet spiller likviditetsrisiko og valutarisiko ingen rolle i beregning av risikoen. 3.3 Investeringsportefølje med en netto investeringskategori risiko En kundes investeringsportefølje er delt mellom aksjer i Aegon, ING Group NV og RDSA med en verdi på henholdsvis 800, og Alle disse aksjene er notert i euro, og som følge av dette er det ingen vekting av risikoberegningen for valutarisiko. I lys av den høye likvditeten for disse aksjene, er det ingen likviditetsrisiko som krever ekstra sikkerhet på grunnlag av de posisjonene som innehas. På grunn av sammensetningen av porteføljen er det en risiko relatert til nettoposisjonen for investeringsporteføljen. Tabellen nedenfor viser utfallene av risikoberegningen for investeringsporteføljen. Tabell 3: Risikoberegning basert på netto investeringskategoriposisjon Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor Royal Dutch Shell A 1.100,00 Energisektor Verdi av portefølje 2.900,00 Hendelsesrisiko 550,00 50% hendelsesrisiko av 1.100,00 (RDSA) Netto investeringskategori risiko 580,00 20% netto risiko av 2.900,00 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategori risk 203,00 7% gross risk of 2, Porteføljerisiko 580,00 Risiko basert på netto investeringskategori Den samlede risiko på 580 oppstår nå fra en investeringsportefølje investert i investeringskategorien aksjer. Innenfor denne investeringskategorien gjelder en risikovekting på 20% av nettoposisjonen og 7% av bruttoposisjonen. I dette eksemplet overskrider netto investeringskategoririsiko sektorrisiko, hendelsesrisiko og brutto investeringskategoririsiko.

9 3.4 Investeringsportefølje med et lånefinansiert produkt Risikoen for lånefinasierte produkter så som turboer, speeders og sprinters tilsvarer 100% av gjeldende verdi. Når du kjøper et slikt produkt, bør du derfor ha hele investeringen tilgjengelig som sikkerhet. Dette gjelder også for andre produkter som av DEGIRO har fått satt risikoen til 100%. Som en regel angår dette finansielle instrumenter så som warranter, samt aksjer med relativt begrenset likviditet og/eller markedsverdi osv. 3.5 Investeringsportefølje med valutarisiko Valutarisikoen uttrykkes gjennom investeringer i finansielle instrumenter notert i en annen valuta enn euro. Verdien av denne investeringen uttrykt i euro vil stige eller falle med hver bevegelse i vekslingskursen. Av denne grunn krever DEGIRO at du stiller sikkerhet for denne risikoen. Det samme gjelder for kreditt eller lånerammer i utenlandske valutaer i kontantkontoen. For å klargjøre effekten av valutarisiko for en investering i en utenlandsk valuta, legger vi til grunn følgende investeringsportefølje (se tabellen nedenfor). Tabell 4: beregning av valutarisiko Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor BP GBP 950,00 Energisektor (GBP/EUR = 1,20) Verdi av portefølje 2.940,00 Hendelsesrisiko 570,00 50% hendelsesrisiki av 1.140,00 (BP) Netto investeringskategoririsiko 580,00 20% netto risiko av 2.900,00 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategoririsiko 203,00 7% brutto risiko av 2.900,00 Valutarisiko 80,00 GBP 950 * 7% * GBP/EUR Porteføljerisiko 580,00 Risiko basert delvis på valutarisiko Valutarisikoen er satt til 80, gitt en formuesverdi på GBP 950, en 7% risikovekting og en GBP/EUR vekslingskurs på 1,2. Hvis dette hadde vært en kortsiktig BPposisjon, ville resultatet av valutarisiko også ha vært 80. Det gjør ingen forskjell her om netto likvidasjonsverdi er positiv eller negativ. 3.6 Investeringsportefølje lang kort strategi En kunde har en portefølje i henhold til en langkort strategi. Formålet med denne strategien er å gjøre bruk av potensiell under eller overvurdering av aksjer, for eksempel innen en bestemt sektor. Tabellen nedenfor viser investeringsporteføljen, hvor det er verdt å merke seg at den samlede verdien av porteføljen kommer ut i null. Tross alt sørger langkortstrategien for at det samlet sett ikke trengs noen investering, selvsagt bortsett fra sikkerhet for marginen. Tabell 5 viser strukturen i en investeringsportefølje med en langkortstrategi.

10 Table 5: Investeringsportefølje lang kort strategi Aegon NV 1, ,00 ING Group NV Societe Generale 1, ,00 BNP Paribas Royal Dutch Shell A ,00 Total Ahold 1, ,00 Carrefour Verdi lang 4.000, ,00 Verdi kort Risikoen ved ovennevnte portefølje vil være basert på bruttoposisjonen, da denne risikoen overskrider netto sektorrisiko og netto investeringskategoririsiko. I risikoberegningene for en bruttoposisjon i investeringskategorien aksjer, anvendes en risikovekting på 7%. Den samlede bruttoposisjonen for ovennevnte portefølje ender opp på 8.000, og som følge av dette er risikoen 560. En videre forklaring av hvordan denne risikoen oppstår følger i Tabell 6. Tabell 6: risikoberegning for langkortstrategi Verdi av portefølje 0,00 Netto investeringskategori risiko 0,00 Netto sektorrisiko 0,00 Brutto investeringskategori risiko 8.000,00 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av (Soc. Gen./ BNP) Netto investeringskategori risiko 0,00 20% netto risiko av 0,00 Netto sektorrisiko 0,00 30% sektorrisiko av 0,00 Brutto investeringskategori risiko 560,00 7% bruttorisiko av 8.000,00 Porteføljerisiko 560,00 Risiko basert på brutto investeringskategori risiko 3.7 Investeringsportefølje inkludert opsjoner DEGIRO bruker en opsjonsverdsettingsmodell til å beregne risikoen på opsjoner. Denne opsjonsverdsettingsmodellen beregner verdien av opsjonene gjennom bevegelser i f.eks. den underliggende sikkerhet og den underforståtte volatiliteten. For beregning av risikoen for opsjonsporteføljen per aksje eller per indeks, bruker DEGIRO et fast sett med scenarier. En videre forklaring av risikomodellen gis i avsnittet med overskriften Opsjonsrisikomodellen. Som vi skal se senere i dette kapitlet har sammensetningen og størrelsen av en opsjonsportefølje også innvirkning på risikoen her. For å gi en innsikt i virkemåten til risikomodellen for ulike opsjonsporteføljer, følger nedenfor en redegjørelse for et antall standard opsjonsstrategier for en traderkonto.

11 3.7.1 Opsjonsrisikomodell Opsjonsrisikomodellen kan anvendes både for aksjeopsjoner og indeksopsjoner og vil gjøre et estimat over risikoen uavhengig av sammensetningen av opsjonsporteføljen. I denne sammenheng inkluderer risikoen det beløp som DEGIRO har for verdibevegelser som de anslår kan inntreffe for opsjonsporteføljen innenfor en periode på to handledager. Risikomodellen tar hensyn til hvordan verdsetting av en opsjon realiseres. Bevegelser i verdsettingen av en opsjon avhenger av: Verdien av aksjen eller indeksen Nivå av underforstått volatilitet Modning Beløp i utbytte Beløp i renter For å bestemme risikoen for en opsjonsposisjon, kombinerer risikomodellen de ulike elementene som listes opp ovenfor. Dette blir også vist til som et scenarie, hvor påvirkningen fra ulike elementer blir sammenholdt. En kombinasjon av et fall i aksjens verdi, en økning i underforstått volatilitet og en reduksjon i modning ved én handledag, for eksempel, er et scenarie. For å gi et inntrykk av standardscenarier for en indeks, presenteres et diagram som forklarer dette i mer detalj nedenfor. Følgende eksempel gjør bruk av to opsjonsposisjoner på AEXindeksen, med en modningsgrad på ett år og en indeksstatus på 400. Tabell 7: Risikomodell Risikomodell Standardscenarie* Extreme scenario ** Bevegelser i indeks (400) 0% 60% 60% Bevegelser i volatilitet 0% 0% 0% 0% 0% 1 kjøpsopsjon AEX salgsopsjon AEX Porteføljerisiko * Standardscenariet består av 12 bevegelser i aksjen (eller indeks) med ledsagende bevegelser i underforstått volatilitet ** Ekstremscenarie: faktor 5 for bevegelse i aksje (eller indeks) i standardscenariet (inkludert standard økninger og reduksjoner i volatiliteten), resultat er skalert tilbake av en faktor på 6,5. For enkelhets skyld viser oversikten bare en liten del av de ulike scenariene. Således vil standardscenariet beregne mer enn en bevegelse på i indeksen alene (aksjeopsjoner 20%, bortsett fra endringer). Modellen vurderer derfor også scenariet for bevegelser på 2,5%, 5% osv. i indeksen og de medfølgende endringene i underforstått volatilitet. Det er også verd å merke seg at i scenariet med en 0% bevegelse i indeksen og volatilitet, oppstår det likevel et tap på 1 for kjøpsopsjon og 4 for salgsopsjon. Denne effekten er relatert til reduksjonen i modningsgrad ved én handledag. Innvirkningen er liten med en modningsgrad på ett år, men øker etter hvert som modningsgraden minsker. Bevegelsen i underforstått volatilitet for opsjoner med en modningsgrad på mer enn ett år er, men øker etter hvert som modningsgraden minsker. I tabellform fremgår dette som følger.

12 Resultaat in EUR Tabell 8: bevegelser i underforstått volatilitet Modningsgrad for opsjoner Bevegelser i underforstått volatiliteten < 30 kalenderdager 50% 90 kalenderdager 35% 180 kalenderdager 25% > 360 kalenderdager Formålet med det ekstreme scenariet, også kjent som UAP, utavpengenescenariet, er å bestemme risikoen for opsjoner med en utøvelseskurs som avviker kraftig fra kursen på ineksens aksje. For opsjoner av dette slaget er risiko i henhold til standardscenariet undervurdert. Ved å beregne et ekstremt scenarie, er det mulig å bestemme en risikovekting for opsjoner av dette salget. For rente og utbytterisiko beregnes det en standard vekting på 0,5% av opsjonens kontraktsverdi. Indeksopsjoner danner et unntak til dette. En risikovekting på 0,2% gjelder for disse opsjonene hvor modningsgraden er mindre enn 1 år. Så snart risikoen eller den samlede vektingen per aksje eller indeks overskrider standardscenariet eller det ekstreme scenariet, vil dette beløp gjelde for risikoen. Alle opsjonsposisjoner og, der det er mulig, andre posisjoner i den underliggende sikkerhet er inkludert i bestemmelsen av porteføljerisikoen. Det spiller derfor ingen rolle hvilken strategi eller opsjonposisjoner som tas. Modellen velger bare det scenariet hvor tapet er høyest Praktiske eksempler på opsjonsstrategier Utviklingen av risiko for de ulike opsjonsporteføljene er basert på opsjoner for aksje A, med en kurs som tilsvarerer 10. Den underforståtte volatiliteten for alle opsjoner settes til 20% på årsbasis med et forventet utbytte på 2% per år. For A aksjen gjelder en standard 20% vekting forgjeldende aksjekurs. For en beregning av hendelsesrisikoen (se kapittel 3) for en aksjeopsjonsportefølje gjelder en minimumseffekt på 50%. Innvirkningen av hendelsesrisiko på opsjonsstrategiene vil ikke bli diskutert i mer detalj i dette avsnitet Skriftlig kjøpsopsjon i kombinasjon med lange aksjer Gardert skriving av en kjøpsopsjon kan finne sted gjennom kjøp av samme antall underliggende aksjer. Ved utløp må investoren levere aksjer hvis investoren blir bedt om å gjøre det. I alle andre tilfeller utløper invitasjonen som verdiløs og investoren beholder verdien av den skriftlige opsjonen som er mottatt. Resultatene ved utløp vises nedenfor Short call aandelen prijs aandeel bij expiratie

13 Resultaat in EUR Å skrive en kjøpsopsjon for aksjer reduserer risokoen for investeringsporteføljen som vist av Tabell 9. Uten den skriftlige kjøpsopsjonen vil risikoen ende opp på 200. Kjøpsopsjonen reduserer risikoen til 145. I scenariet med en økning på 20% i aksje A og en økning på i volatiliteten, vil skriving av en påpengene opsjon gi et tap på 143. På den annen side, et fall i aksje A har en positiv innvirkning på verdien av den skriftlig kjøpsopsjonen og reduserer dermed risikoen for den samlede porteføljen. Verdien av aksjeporteføljen er og verdien for opsjonsposisjonen / 70, og som følge av dette er det tilstrekkelig sikkerhet til å kunne bære risikoen i porteføljen. Lånerammen for aksjene forblir uendret, til 70% av verdien av aksjeporteføljen. Tabell 9: porteføljerisiko for skriftlig kjøpsopsjon med innkjøpte aksjer Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 kort kjøpsopsjon 10 A lange aksjer A Porteføljerisiko Skriftlig salgsopsjon i kombinasjon med korte aksjer Å drive korte salg i aksjer innebærer at investoren selger aksjene uten faktisk å besitte dem. Når den tid kommer vil investoren måtte kjøpe tilbake verdipapirene. Samtidig skriving av en salgsopsjon med korte aksjer gir følgende bilde ved utløp Short put "short" aandelen prijs aandeel bij expiratie Følgende opsjonsportefølje med aksjer viser at det å investere med lånte aksjer reduserer risikoen for en skriftlig salgsopsjon. Ved skriving av opsjonsposisjonen vil risikoen ende opp på 141, mens bruken av korte aksjer reduserer risikoen for kombinasjonen til 47.

14 Tabell 10: porteføljerisiko for skriftlig salgsopsjon med korte aksjer Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegel ser i volatiliteten 1 kort salgsopsjon 10 A korte Aaksjer Porteføljerisiko Skriftlige utavpengene opsjoner Å skrive UAPopsjoner fører til undervurdering av risikoen i standard effektscenariet. Med en plutselig bevegelse på 20% i aksjen, vil den underforståtte volatiliteten for overnevnte opsjoner være høyere under normale omstendigheter enn en økning på. DEGIRO bruker et ekstremt scenarie, også kjent som et UAPscenarie (se avsnittet med overskriften Risikomodell ) som genererer en mer sannsynlig risikoverdi for opsjoner av dette slaget. Dette er fordi bruke av standard portefølje fører til en porteføljerisiko på 22. Gjennom bruken av UAPscenariet, ender risikoen opp på 75. Tabell 11: skriftlig utavpengene opsjoner Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% OTM scenario Bevegelser i volatiliteten Fall Økning 1 kort salgsopsjon 5 A 1 år 50 korte kjøpsopsjoner 15 A 1 år Porteføljerisiko Lang kjøpsspredning En lang kjøpsspredning er en kombinasjon av en kjøpt kjøpsopsjon med en lavere tilslagskurs enn den skriftlige kjøpsinvitasjonen. Begge opsjoner har samme modningsgrad. Samlet vil investoren i denne lange kjøpsspredningen investere en sum ved kjøpet, med forventning, for eksempel, om at ved utløp vil aksjen ha steget høyere enn tilslagskursen for den skriftlige opsjonen. Resultatet av denne strategien ved utløp vises nedenfor.

15 Resultaat in EUR 150 Long Call spread Resultaat in EUR prijs aandeel bij expiratie I tabellen nedenfor er tapet på lang kjøpsinvitasjon høyere enn på den korte. Verdien av den lange kjøpsivitasjonen er 1,16 og vil falle hvis kursen på aksje A faller. Med et fall på 20% i aksjen og et fall på i underforstått ustadighet, stiger tapet med 106. Med en brå økning i kursen på aksje A, vil verdien av strategien øke. Risikoen i denne lange kjøpsspredningen oppstår ved et fall i kursen på Aaksjen og er 71. Verdien av porteføljen garderer risikoen når gjeldende posisjon blir tatt. Verdien av strategien er 82, med 116 for den lang og / 34 for den korte kjøpsinvitasjonen. Tabell 12: porteføljerisiko lang kjøpsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang kjøpsopsjon 9 A 1 år 1 kort kjøpsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko Kort salgsspredning En kort salgsspredning kjennetegnes av en kombinasjon av en kjøpt salgsopsjon og en lavere tilslagskurs enn den skriftlige salgsivitasjonen. Begge opsjoner har den samme modningsgrad. Både en kort salgsspredning og en lang kjøpsspredning viser et tilsvarende mønster i deres resultater. Diagrammet nedenfor viser utviklingen av resultatet for en kort salgsspredning ved utløp. 80 Short Put spread prijs aandeel bij expiratie

16 Resultaat in EUR Porteføljerisikoen på en kort salgsspredning med en modningsgrad på ett år følger av tabellen nedenfor. Det kan utledes fra tabellen at tapet i denne kombinasjonen er 28 hvis aksjen og underforstått volatiliteten faller på samme tid. På den ene siden vil den kjøpte salgsopsjonen begrense tapet hvis aksjekursen skulle falle brått. Ulempen er at med en direkte økning i aksjen, vil fortjenesten reduseres gjennom den solgte salgsopsjonen. Å sette opp denne korte salgsspredningen genererer et beløp på 20 for å dekke de forpliktelser som oppstår fra denne strategien. Dette innebærer at en investering på bare 8 trengs for å sette opp denne posisjonen. Tross alt er verdien av porteføljen og kontantsaldoen deretter den samme som porteføljerisikoen på 28. Verdien av den skriftlige salgsopsjonen er 72 og verdien av den solgte salgsopsjonen er 52. Tabell 13: porteføljerisiko for kort salgsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang salgsopsjon 10 A 1 år 1 kort salgsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko Kort straddle En straddle er en kombinasjon av en salgs og en kjøpsopsjon med samme tilslagskurs og modningsgrad. Investoren i en kort straddle forventer at kursen på det underliggende verdipapir beveger seg mot tilslagskursen ved utløp. For å skrive en straddle mottar investoren salgskursen for den risiko som er forbundet med denne strategien. Et kraftig fall eller økning i aksjens kurs vil imidlertid føre til et tap, siden mottatt premie ikke vil være nok på det tidspunkt. Diagrammet nedenfor viser resultatene av en straddle for ulike kurser ved utløp. 200 Short Straddle prijs aandeel bij expiratie En utvikling av risikoen for en straddle med modningsgrad på ett år følger i Tabell 14. Nok en gang, dette viser at tapet på en kort straddle oppstår med et fall eller en økning i kursen på den underliggende aksjen. Porteføljerisikoen ender opp på 90. Ved å ta denne posisjonen må derfor investoren i en kort straddle investere en margin på minst 90 for å dekke risikoen. Som tabellen nedenfor viser, økningen i verdien av den korte salgsopsjonen på 53 garderer bare delvis for tapet i verdien av den korte kjøpsopsjonen på 143.

17 Tabell 14: porteføljerisiko kort straddle Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 kort salgsopsjon 10 A 1 kort kjøpsopsjon 10 A Porteføljerisiko Lang strangle En strangle er en kombinasjon av en salgs og en kjøpsopsjon med samme modningsgrad, men hvor den lange kjøpsopsjonen har en høyere tilslagskurs. Investoren i en lang strangle kan aldri tape mer enn den betalte premien. Verdien av den lange strangle garderer derfor mot risikoen gjennom opsjonenes levetid. Det maksimale tapet for investoren er likt med investeringen ved kjøpet av strategien. Diagrammet nedenfor viser resultatet av en lang strangle med en kurs på aksjen ved utløp. Long Strangle Resultaat in EUR prijs aandeel bij expiratie Tabell 15: porteføljerisiko lang strangle Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang salgsopsjon 8 A 1 år 1 lang kjøpsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko Risikoen ved lang strangle ender opp med 16. Dette tapet oppstår fra fallet i underforstått volatilitet og den uendrede kursen på den underliggende aksje Tidsspredning En tidsspredning er en kombinasjon av en lang og en kort opsjon med samme tilslagskurs, men hvor den lange opsjonen har en lengre modningstid enn den korte opsjonen. Den lange opsjonen garderer til en viss grad mot risikoen ved en kort opsjon. Med en opsjon som kan utøves i mellomtiden, amerikanskstilopsjon, er det en risiko for at blant annet investoren vil måtte stole på den korte kjøpsinvitasjonen og ikke har utøvd den lange kjøpsinvitasjonen selv. Dette vil kunne

18 Resultaat in EUR innebære at investoren taper utbytter som et resultat, når aksjen endres til eksutbytte. I tilfelle av en europeiskstilopsjon, som ikke kan utøves før modningsdatoen, oppstår risikoen fra en differanse mellom renten, volatiliteten og forventede utbytter av de to opsjonene. En differanse oppstår derfor i verdsettingen av opsjoner og endringer i kursene deres. Resultatene av denne opsjonsstrategien kan ikke settes opp i et diagram med utfallen ved utløp, siden modningsgradene for opsjonene varierer. Av denne grunn blir bare porteføljerisikoen for en tidsspredning forklart i tabellen nedenfor. En tidsspredning gir et maksimalt tap på 19 med en direkte økning i A aksjen og et fall i underforstått volatiliteten. En lang kjøpsopsjon garderer derfor ikke mot tapet i verdien av den korte kjøpsinvitasjonen i alle tilfeller. Grunnen til dette er at bevegelsene i volatiliteten øker etter hvert som opsjonens modningsgrad minsker. Med en modningsgrad på ett år eller mer, vil bevegelsen i underforstått volatiliteten være, med 180 dager er den 25%, med 90 dager 35% og med mindre enn 30 dager er den 50%. Tabell 16: porteføljerisiko for tidsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten / +/+ / +/+ / +/+ / +/ + / +/+ 1 kort kjøpsopsjon 10 A 3 måneder lang kjøpsopsjon 10 A 6 måneder Porteføljerisiko Kortforholds salgsspredning En investor som setter opp en kortforholds salgsspredning bruker deler av premien som er mottatt på den skriftlige put til å kjøpe en long put for å hedge mot deler av risikoen. Dette skaper en situasjon ved utløp hvor, med denne strategien, et tap inntreffer bare hvis kursen faller med mer enn. Med en prakrisk talt uendret kurs, vil avkastningen være differansen mellom kostnadene for put og inntektene fra de skriftlige put. Fortjenesten øker etter som kursen ved utløp beveger seg mot 8,50. Diagrammet nedenfor viser resultatet av denne strategien ved utløpsdato for ulike aksjekurser Short Ratio Put Spread prijs aandeel bij expiratie For den porteføljerisiko DEGIRO bruker vil tapet oppstå med et direkte fall i kursen og en økning i underforstått volatilitet. Tabell 17 viser innvirkningen av dette, utviklet for kortforholds salgsspredning. Tapet er begrenset til 31. Nok en gang, effekten av begge posisjoner kombineres for å bestemme den endelige risikoen.

19 Tabell 17: porteføljerisiko kortforholds salgsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang salgsopsjon 10 A 1 år 2 kort salgsopsjon 8,5 A 1 år Porteføljerisiko Kort butterflykjøpsopsjon En kort butterflykjøpsopsjon er en opsjonsstrategi hvor både en lang og en kort kjøpsopsjonsspredning settes opp. Prinsippet er at med en kort butterflykjøpsopsjon har begge de lange calls samme tilslagskurs. En kort butterfly gir investoren muligheten til å begrense risikoen ved å foreta et overveid valg blant de tilgjengelige tilslagskursene. Det maksimale tapet med en kort butterfly er differansen mellom tilslagskursene minus premien som skal mottas. Med en kort butterflykjøpsopsjon vil dette tapet inntreffe hvis kursen ved utløpet ender opp på tilslagskursen til kjøpte kjøpsopsjoner, noe som gjøres klart i diagrammet nedenfor. Resultaat in EUR Short Call Butterfly prijs aandeel bij expiratie I eksemplet hvor en kort butterflykjøpsopsjon settes opp som vist i diagrammet ovenfor, er det maksimale tapet ved utløp 100 minus netto inntekter som skal mottas fra opsjonsstrategien. Det maksimale tapet vil inntreffe ved utløp til en aksjekurs på 10. Porteføljeriskoen for den korte butterflykjøpsopsjonen er for tiden 3 med en modningsgrad på ett år. Dette tapet oppstår med en kombinasjon av en uendret aksjekurs og et fall på i underforstått volatiliteten. Tabell 18: porteføljerisiko kort butterflykjøpsopsjon Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 kort kjøpsopsjon 9 A 1 år 2 lang kjøpsopsjon 10 A 1 år 1 kort kjøpsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko

20 4. Risiko med Active og traderkonto DEGIRO har gjort et valg for å tillate mer bruk av verdipapirkreditt og kunne drive kort i aksjer for en trader konto. Å drive kort i aksjer innebærer at aksjer blir solgt som kunden ikke har i sin besittelse. Både bruken av verdipapirkreditt og det å drive kort i aksjer blir forklart i mer detalj nedenfor for de ulike kontoene. 4.1 Låneramme For en kunde med en trader konto er lånerammen fastsatt til 70% av verdien av aksjer og investeringsfond og 80% av verdien av obligasjonene. Denne lånerammen er i samsvar med retningslinjene som er fastsatt i finanstransaksjonsloven. En active kunde har også muligheten til å bruke lånerammen for å kjøpe verdipapirer. Sikkerhetsverdien tilsvarer verdien til en trader konto. Forskjellen er at mulighetene til å kjøpe verdipapirer med kreditt er begrenset via risikomodellen. Av denne grunn vil porteføljerisikoen til en investeringsportefølje for en active konto alltid være høyere eller samme som risikoen for en trader konto. Tabellen nedenfor viser en portefølje som har en risiko som er fast for både en active og en trader konto. Tabell 19: marginoversikt Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor Royal Dutch Shell A 1.100,00 Energisektor Verdi av portefølje 2.900,00 Konto Active Trader Hendelsesrisiko 550,00 550,00 50% hendelsesrisiko av 1.100,00 (RDSA) Netto investeringskategoririsiko 580,00 580,00 20% netto risiko av 2.900,00 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategoririsiko 1.943,00 203,00 67% / 7% bruttorisiko av 2.900,00 Porteføljerisiko 1.943,00 580,00 Risiko basert på netto investeringskategori Tabellen ovenfor gjør det klart at porteføljerisikoen er høyere for en active kunde enn for en trader investeringsportefølje. Grunnen til dette er å begrense bruk av lånerammen for active kunder. For å vise dette trengs en innsikt i den maksimalt tillatte finansiering av ovennevnte portefølje i DEGIRO. Utviklingen av dette presenteres i tabellen nedenfor. Marginoversikt Active konto Traderkonto Verdi av portefølje 2.900, ,00 Kontantsaldo 0,00 0,00 Netto likviditetsverdi 2.900, ,00 Risikoportefølje 1.943,00 580,00 Margin (underskudd/overskudd) 977, ,00

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Innfasingskostnader i Petroleumsfondet

Innfasingskostnader i Petroleumsfondet Page 1 of 11 Innfasingskostnader i Petroleumsfondet Temaartikkel 2 Petroleumsfondet har vokst til over tusen milliarder kroner på åtte år. Tilførslene av oljeinntekter fra den norske stat utgjør hovedtyngden

Detaljer

Kupongsertifikat Norsk Hydro

Kupongsertifikat Norsk Hydro Kupongsertifikat Norsk Hydro Et fornuftig sammensatt spareprodukt i den nye generasjonen sett fra investors perspektiv? av Elisabeth Skeie Veileder Førsteamanuensis Valeri Zakamouline Masteroppgaven er

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Effekten av shortsalg-forbud

Effekten av shortsalg-forbud NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17/6/2011 Effekten av shortsalg-forbud En empirisk undersøkelse av shortsalg-forbudets påvirkning på det norske markedet i forbindelse med finanskrisen 2008-2009 Vibeke Rita

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer