Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO"

Transkript

1 Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

2 Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige avtalene som er inngått med deg i Kundeavtalen og en mer detaljert forklaring av sine tjenester og kontrakter. I dette referanseverket kan du også lese om de generelle og spesifikke risikofaktorer som er forbundet med investering. Vi anbefaler at du leser Ytterligere informasjon om investeringstjenester og forbereder deg godt for investeringer, slik at du kan gjøre det på en ansvarlig måte. Ytterligere informasjon om investeringstjenester er en del av Kundeavtalen. I Ytterligere informasjon om investeringstjenester defineres begrepene med stor forbokstav i Kundeavtalen eller de blir forklart i mer detalj her i Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Hvis du har noen spørsmål, kommentarer og/eller forslag, vennligst kontakt DEGIRO Kundeservice ved å sende en epost til eller ringe Vi er tilgjengelig fra kl 08:00 til 22:00, mandag til fredag. Dokumenter Ytterligere informasjon om investeringstjenester består av følgende dokumenter: WebTrader Andeler Investeringstjenester Retningslinjer for ordrer og ordeutførelse Selskapshendelser Gebyrer Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter (dette dokumentet) Netto likvidasjonsverdi, risiko, cash margin og securities margin

3 Egenskaper og risikoer ved finansielle instrumenter I dette dokumentet gir vi en introduksjon til de viktigste egenskapene og risikoene for hver enkelt type av investering. Du rådes til å lese denne informasjonen nøye, slik at du er kjent med dine handlingsvalg og de tilknyttede risikofaktorene. 1. Kunnskap og erfaring Den største risikoen ved investeringer er investoren. Kunnskap og erfaring er essensielt for å være i stand til å investere forsiktig og fornuftig, uten å løpe risikoer som ikke er formålstjenlige for dine målsettinger og din kapital. 1.1 Kunnskap For å være i stand til å investere ansvarlig, bør du ha kunnskap som setter deg i stand til å foreta veloverveide investeringsbeslutninger. Dette angår to typer av kunnskap. Først og fremst bør du forstå nøyaktig hva et bestemt Finansielt instrument (så som en obligasjon, en aksje eller et derivat) involverer og hva deres egenskaper er. Mange brosjyrer og håndbøker er blitt skrevet om dette, og du kan også konsultere eksperter eller følge et kurs. Et sammendrag av de viktigste egenskapene og risikofaktorene for ulike Finansielle instrumenter presenteres nedenfor. MERK: Det er ikke mulig å gi en uttømmende beskrivelse av egenskaper og risikoer for alle mulige typer av investering. Informasjonen i dette dokumentet angår ikke individuelle investeringer, men kategorier av investeringer. Svært store forskjeller er mulige innenfor de ulike kategoriene. En aksje i et nytt biotek-firma har naturligvis andre egenskaper og risikoer enn en aksje i Statoil. En enhet i et investeringsfond for fast eiendom har andre egenskaper og risikoer enn en enhet i et investeringsfond som primært investerer i derivater. Det er derfor viktig at i tillegg til den generelle kunnskapen som DEGIRO gir i dette dokumentet, bør du også gjennomføre dine egne undersøkelser om egenskapene og risikoene til de individuelle investeringene du planlegger å foreta. For det andre bør du derfor ha nok informasjon om den spesifikke investeringen du ønsker å gjøre, så som aksjene for det opplistede fondet X eller Y. Et prospekt utstedes for de fleste finansielle produkter, med viktig informasjon om produktet og den utstedende institusjon. Før du investerer i et bestemt produkt, råder vi deg til å lese det medfølgende prospekt. Informasjon om den finansielle stillingen til utstedende institusjon kan finnes i årsrapporten og lignende publikasjoner. Prospektet er tilgjengelig fra utstedende institusjon. Et prospekt kan vanligvis ses via nettstedet til den utstedende institusjon, eller du kan be om å få det direkte fra den utstedende institusjon. For noen komplekse produkter kreves det at leverandøren av komplekse produkter gjør tilgjengelig et dokument med Essensiell investorinformasjon (EII). Investeringsfond under tilsyn av AFM som er aktive i det nederlandske markedet må også utarbeide et EII-dokument. Les EII-dokumentet nøye før du investerer i et slikt produkt. 1.2 Erfaring Kunnskap og erfaring henger sammen. Du oppnår kunnskap om investeringer ikke bare gjennom å studere, men også ved å opparbeide erfaring. Du kan bare opparbeide erfaring ved å investere. Du kan vinne denne erfaringen ved hjelp av tjenesten «Execution only» fra DEGIRO. Det er selvsagt klokt å utvise forsiktighet her, og investere små beløp i Finansielle instrumenter hvor du ikke har nok erfaring.

4 2. Generelle risikoer ved investering Hver investering involverer risiko i en viss utstrekning. I tillegg til de spesifikke risikoene ved et finansielt instrument, involverer investeringer også generelle risikoer. Vanligvis er det slik at jo høyere forventet avkastning er, jo høyere vil risikoen være. De viktigste (generelle) risikoene for investorer bli beskrevet nedenfor. 2.1 Valutarisiko/vekslingsrisiko Særlig med investeringer i ikke-nok-angitte Finansielle instrumenter bør valutavekslingsrisikoen tas med i beregningen. Valutavekslingsrisiko er risikoen for at din investering uttrykt i NOK vil være sensitiv overfor endringer i vekslingskursen for NOK mot fremmede valutaer. Hvis du har en posisjon i fremmed valuta hos DEGIRO, løper du en vekslingskursrisiko for denne. Vekslingskursrisiko oppstår også med investeringer angitt i fremmede valutaer eller Finansielle instrumenter som er sensitive overfor bevegelser i vekslingskursen. 2.2 Renterisiko Endringer både i kortsiktige og langsiktige rentesatser kan påvirke verdien av Finansielle instrumenter. En endring i rentesatsen kan påvirke alle typer investeringer i din portefølje. Generelt sett vil verdipapirer med fast rentesats og lang løpetid reagere kraftig på svingninger i rentesatser. 2.3 Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen avhenger av volumet både av transaksjoner i finansielle instrumenter og av fri flyt (utestående verdipapirer tilgjengelig for handel). Hvis markedet ikke er tilstrekkelig likvid, løper investoren risikoen for å bli ute av stand til å selge verdipapirene, eller til å kunne gjøre det direkte til markedskurs. 2.4 Risiko for insolvens/motpartrisiko Finansielle instrumenter kan være utstedt av selskaper eller myndigheter som vil kunne bli insolvente i løpet av den perioden du investerer i dem. Risikoen for insolvens avhenger av kredittverdigheten til den utstedende institusjon. Hvis obligatorisk avvikling inntreffer, kan det oppstå en situasjon hvor du blir en kreditor i boet til den fallerte part. For å gjøre et estimat over risiko for insolvens trenger du en innsikt i kredittverdigheten til utstedende institusjon og om dine rettigheter i tilfelle en tvungen avvikling. 2.5 Spesifike børsrisikoer Via DEGIROs WebTrader er det mulig å handle på forskjellige børser. Husk på at ulike børser kan ha ulike regler for blant annet tillatte ordretyper, åpningstider og handlesystemer som brukes. Det er mulig å gjennomføre transaksjoner i aksjer uten noen offisiell børsnotering, men som er under tilsyn av Kredittilsynet. Over-the-counter- (OTC-) aksjer kan handles på OTC Bulletin Board (OTC-BB) eller Pink Sheets. Mange av disse verdipapirene var tidligere notert på en børs. Men etter som de ikke kunne oppfylle kravene, ble de fjernet fra de offisielle listene. Færre krav pålegges verdipapirene på OTC-BB enn verdipapirer som f. eks. er notert på NASDAQ eller New York-børsen. Færre regler gjelder også for market makers, noe som har konsekvenser for likviditeten og differansen mellom kjøps- og salgskurser. Det er klokt å sikre deg at du er velinformert om disse spesifikke reglene før du starter med å handle på en ny børs eller et nytt marked. Disse reglene vil kunne endres fra tid til annen. Hvis du ikke handler i aksjer fra hovedindeksene, anbefales det å være ekstra forsiktig. Aksjer fra hovedindeksene handles mindre hyppig, og som følge av dette er prisfastsettingen ofte mer ustadig og risikoen for katastrofer er dermed ofte høyere. Denne veiledningen inneholder primært

5 generell informasjon. Hvis du trenger mer informasjon, kan du alltid ta kontakt med Kundeservice. Vi råder deg også til å innhente informasjon fra de ulike børsene fra tid til annen, informasjon som ofte kan være tilgjengelig på nettsidene til disse børsene. 2.6 Risiko for ulykker: avbrudd i handel og funksjonsfeil Det er en mulighet for at handel i et bestemt Finansielt instrument kan være midlertidig utilgjengelig, at den kan bli alvorlig forsinket eller at du ikke kan investere via en bestemt kommunikasjonskanal. Visse opplysninger vil også kunne være utilgjengelige (så som kursinformasjon eller Ordrerapporter), noe som kan føre til vesentlig skade i saker som oppstår. Uansett hvor grundig de berørte markedspartene kan prøve å utruste seg mot slike risikoer, kan de ikke eliminere dem fullstendig. Tenk for eksempel på en situasjon hvor teknisk infrastruktur blir skadet av tredjeparter, for eksempel i løpet av byggearbeider. Avhengig av de ulike børsreguleringene, kan det også forekomme avbrudd i handelen, ofte for å forhindre ikkekommersiell prissetting. Vær oppmerksom på at de ulike markedsparter, inkludert DEGIRO, har utelukket sitt ansvar for ulykker så som funksjonsfeil, avbrudd i handel og lignende. Som følge av dette vil alle skader som måtte følge, måtte bæres av deg, som kunde. Videre gjør DEGIRO alt i sin makt for å beskytte seg mot dette. DEGIRO anvender kun tredjeparter med et godt rykte for sine tjenester. Ikke desto mindre vil DEGIRO selv også kunne stå overfor en funksjonsfeil. Dette kan være en datafunksjonsfeil i WebTrader, for eksempel, eller en funksjonsfeil i forbindelse med børser. I tilfelle av en funksjonsfeil vil DEGIRO kunne beslutte midlertidig stans i plassering av Ordrer. DEGIRO vil varsle deg om en funksjonsfeil gjennom en melding på Nettstedet. Dine ordrer kan plasseres og informasjon om dine gjeldende Ordrer kan alltid innhentes via Mail Order og eventuelt Kundeservice på Hvis du ikke er i stand til å nå Kundeservice via telefon, send en epost til Se punkt 5.6 for ytterligere instruksjoner om hva du skal gjøre i tilfelle av funksjonsfeil. Kundeserviceteamet vil med glede bistå deg med informasjon om plassering av ordrer, andre spørsmål og kommentarer eller klager om DEGIRO-tjenestene. Hvis du har en klage eller har observert noen uregelmessigheter, bør du rapportere dette til Kundeserviceteamet øyeblikkelig (via telefon eller epost). 2.7 Andre risikoer Risikoen for investoren av negative kursbevegelser er ikke bare bestemt av resultatene fra det selskap hvor du har investert, men også av den samlede markedssituasjonen. Forskjellige andre faktorer kan også påvirke de generelle kursbevegelsene for Finansielle instrumenter. Eksempler på dette omfatter: likviditetsrisiko (risiko for begrenset salgbarhet); politiske risikofaktorer (endringer av lover og reguleringer og andre myndighetstiltak som har negative effekter for investor); skatterisiko (endringer i skattemessig behandling av dine investeringer gjennom endringer i gjeldende skattelover eller fortolkningen av dem); inflasjonsrisiko (risiko for at norske kroners kjøpekraft vil reduseres); reinvesteringsrisiko (risiko for at det ikke er noen tilsvarende reinvesteringsmulighet på tidspunktet for oppgjør); osv.

6 3. Egenskaper og risikoer ved finansielle instrumenter Formålet med dette kapitlet er å gi deg et bilde, en skisse, av de sentrale egenskapene til de Finansielle instrumentene du kan investere i gjennom DEGIRO og de risikoer som er forbundet med disse investeringene. Dette kapitlet kan ikke beskrive alle egenskaper og risikoer. Informasjonen i dette kapitte er ikke spesialtilpasset din personlige situasjon, men gir generell informasjon om de aktuelle Finansielle instrumenter. Risikoer er forbundet med alle former for investering og handel. Disse risikoene er avhengig av arten av det produkt du handler eller investerer i. En investering kan være spekulativ i en større eller mindre grad. Noen ganger kan du bare tape din opprinnelige investering og noen ganger kan du tape mer enn du har investert, for eksempel hvis du investerer i terminkontrakter eller utstedte opsjoner, eller hvis du bruker Cash Margin- eller Securities Margin-tjenestene. Vanligvis vil en investering med en høyere forventet avkastning bære høyere risikoer. Hvis egenskapene til de Finansielle instrumenter du ønsker å investere i ikke er beskrevet i dette kapitlet, bør du skaffe deg selv informasjon om de investeringsrisikoer som er forbunder med disse Finansielle instrumenter. De aktuelle utstedende institusjoner gir informasjon om mange Finansielle instrumenter, for eksempel i form av EII-dokumenter, prospekter, årsregnskaper, rapporter om selskapshendelser (utbytter, kupongbetalinger, rettigheter osv.), og så videre. DEGIRO råder deg til å bruke denne informasjonen når du foretar dine investeringsbeslutninger. DEGIROs investeringstjeneste er begrenset til Execution Only. Dette innebærer at du avgjør selv, på eget initiativ, hvilke Ordrer du ønsker å plassere. DEGIRO innskrenker seg til å utføre disse Ordrene og gir ingen råd i den henseende. 3.1 Investeringsfond Å investere i et investeringsfond er en enkel måte å oppnå spredning i din investeringsportefølje. Ved hjelp av et investeringsfond, har du også muligheten til å investere (indirekte) i Finansielle instrumenter som ikke er tilgjengelige for private investorer på andre måter. Den måten fondsforvalteren setter sammen investeringsporteføljen blir beskrevet i detalj i det aktuelle prospekt. Fondsforvalteren for et investeringsfond utarbeider en portefølje innen en forhåndsfastsatt spredning over ulike investeringskategorier, så som kontantformuer, aksjer, obligasjoner, fast eiendom og handelsvarer. Investeringsfond tilbys via regulerte børser og utenfor børsene. Denne distinksjonen beskrives som børsnoterte og unoterte investeringsfond. En distinksjon kan også trekkes mellom åpne og lukkede investeringsfond. Et åpent investeringsfond har muligheten til å utstede nye aksjer når nye penger strømmer inn i investeringsfondet og trekke aksjene ut når pengene strømmer ut av fondet igjen. Verdien av et åpent investeringsfond forhandles rundt netto formuesverdi (summen av alle fondets investeringer). Et lukket investeringsfond har ikke muligheten til å utstede nye aksjer, og som følge av dette avhenger kursen av tilførsel og etterspørsel etter enheter i dette fondet i finansmarkedet. For alle investeringer, men i særdeleshet for lukkede investeringsfond, er det viktig å gjøre bruk av begrensningsordrer. Dette forhindrer en transaksjon i å bli realisert til en uforventet høy eller lav kurs Risikoer ved investeringsfond Investeringsfond kan investere i nesten hva som helst. Som følge av dette er det lite som kan sies om risikoen ved investeringsfond uten informasjon om investeringsprinsippene for det spesifikke fondet. Et investeringsfond vil kunne gjøre bruk av lånte penger, eller ikke, drive short-handel eller handle i derivater for å finansiere investeringer og/eller øke eksponeringen mot visse formueskategorier. En slik konstruksjon øker vanligvis kurssvingningene for investeringsfondet. Du vil finne denne informasjonen i prospektet. Hvis du ønsker å investere i et investeringsfond, er det derfor vesentlig at du studerer investeringsprinsippene og investeringsmålene for det aktuelle fond.

7 I enkelte tilfeller kan posisjoner i unoterte investeringsfond anskaffes gjennom forhåndstegning, hvor du må gjøre innskudd av midler på forhånd, for eksempel med forvalteren av fondet eller den part som gjennomfører klientadministreringen for investeringsfondet. Dette innebærer at ingen direkte levering av enheter eller aksjer finner sted for din betaling. Investorer som forhåndstegner seg til et unotert investeringsfond bør ha i mente at en økt kredittrisiko er forbundet med dette ettersom ingen direkte levering finner sted mot betaling. Det er en risiko for at den institusjon som har mottatt dine penger vil bli insolvent i perioden mellom forhåndstegningen og betalingen av beløpet til investeringsfondet. Det beløp som reserveres for forhåndstegning for å finansiere levering av de enheter du krever vil deretter bli inkludert i det insolvente bo til institusjonen. I så fall kan ingen aksjer i investeringsfondet leveres til investoren og investorens betalingsforpliktelse vil fortsatt kunne eksistere. Ofte vil du også finne ytterligere informasjon om et spesifikt investeringsfond i EII-dokumentet. Disse dokumentene er tilgjengelige på nettstedet til det aktuelle investeringsfondet (se også Produkter & markeder på Nettstedet om dette). EIIer gir en kort beskrivelse av det investeringsforslag investeringsinstitusjonen tilbyr investorene, i ikke-teknisk språkbruk. Alle regulerte investeringsinstitusjoner i Europa som tilbyr enheter til ikke-profesjonelle investorer må avgi EII. 3.2 Obligasjoner En obligasjon er et gjeldsinstrument utstedt av et myndighetsorgan eller et selskap. Kjøperen av en obligasjon låner utstederen et beløp for en periode som er avtalt på forhånd, ofte til en fast rentesats. Nullkupongobligasjonen danner et unntak til dette. Denne obligasjonen betaler ikke rente i løpet av sin avtaleperiode. Avkastning på obligasjoner av dette slag oppnås fra differansen mellom kjøpskursen og den senere innfrielseskursen. Det er et bredt spekter av ulike typer av obligasjoner, med store forskjeller med hensyn til risiko og avkastning. Du bør derfor være nøye når du investerer i obligasjoner og studere dokumentene som utstedes for de aktuelle obligasjoner. I tillegg til de mer konvensjonelle obligasjonene, er det spesielle former for obligasjoner med en sammensatt karakter (komplekse obligasjoner). Denne karakteren vil kunne gjelde metoder for rentebetaling, innfrielsesmetode, utstedelsesmetode og spesielle lånebetingelser. For eksempel vil avkastning på en obligasjon kunne gjøres (delvis) avhengig av gjeldende rentesatser (eksempler inkluderer overskuddsobligasjoner og renteindeksobligasjoner) eller på fortjenesten til den institusjon som utstedte obligasjonen (så som overskuddsdelingsobligasjoner og inntektsobligasjoner). I lys av de spesielle risikofaktorene for komplekse obligasjoner, kan de ikke i alminnelighet anses som verdipapirer med fast rente Risikoer ved obligasjoner En investering i obligasjoner medfører risikoer. Risikoen ved obligasjonen gjenspeiles delvis i gjeldende markedsrentesatser og utstedende institusjons kredittverdighet. Stigende markedsrentesatser vil vanligvis føre til et fall i kursen på obligasjonen, og omvendt. Med en reduksjon i kredittverdighet for utstedende institusjon, løper du en større risiko for at den vil være ute av stand til å betale renten og innløse obligasjonen. Dette resulterer også i et fall i kursen. I tilfelle av tvangsavvikling, har obligasjonsinnehavere forrang over aksjonærer for eventuelle betalinger til kreditorer. Likevel, selv med en investering i obligasjoner er det en risiko for at du vil tape hele din investering. Komplekse obligasjoner generelt tilbyr utsikter til høyere (kupong-) avkastninger enn konvensjonelle obligasjoner, men komplekse obligasjoner bærer også en høyere risiko enn konvensjonelle obligasjoner. En uinnløselig obligasjon karakteriseres som et evigvarende lån, og som følge av dette er innfrielsen av lånet usikker. Det er en risiko for at kupongrenten på en uinnløselig obligasjon vil

8 være forbigående eller strukturelt lavere enn renten på konvensjonelle obligasjoner av samme eller lignende utstedende institusjoner. For eksempel, hvis kursen på eksisterende obligasjoner faller fordi nye obligasjoner tilbyr en høyere kupongrente, vil det kurstap som dette forårsaker for en uinnløselig obligasjon være høyere enn kurstapet for en konvensjonell obligasjon, etter som med den uinnløselige obligasjonen er det ingen utsikter til at lånet vil bli innløst og dermed kan reinvesteres for en bedre avkastning. I tillegg innebærer den evigvarende arten av uinnløselige obligasjoner at varigheten vil kunne være lenger enn for konvensjonelle obligasjoner, noe som resulterer i en høyere skyldner risiko. Underordnede obligasjoner bærer en høy skyldner risiko fordi dersom den utstedende institusjon blir insolvent, vil innehaver av en underordnet obligasjon være mye dårligere stilt enn innehaveren av en konvensjonell obligasjon, som kan opptre som en konkurrerende kreditor. Som innehaver av en underordnet obligasjon, aksepterer du at ditt lån ikke vil bli tilbakebetalt før etter at alle andre kreditorer til den utstedende institusjon er blitt betalt. Obligasjoner med variabel rentesats (umiddelbart eller som starter på et senere tidspunkt), så som floating rate notes og steepeners, bærer en risiko for at kupongrenten vil være lavere enn forventet på et visst punkt, noe som ikke bare fører til lavere avkastning men også til et kurstap. 3.3 Konvertible obligasjoner Den mest vanlige konvertible obligasjon er en obligasjon som på visse betingelser (vanligvis på investorens forespørsel), kan konverteres til aksjer til konverteringssatsen i løpet av konverteringsperioden. En distinksjon gjøres mellom konvertible og omvendt konvertible obligasjoner. En konvertibel obligasjon gir retten til å bytte obligasjonen mot et forhåndsbestemt antall aksjer ved forfallstid. Med en omvendt konvertibel obligasjon har utstedende institusjon denne rettigheten og investoren har derfor en forpliktelse, hvis den utstedende institusjon utøver denne retten, til å kjøpe et forhåndsbestemt antall aksjer for en bestemt kurs Risikoer ved konvertible obligasjoner Konvertible obligasjoner har egenskaper både for obligasjoner og aksjer. Det vises derfor til de risikoer som er forbundet med begge disse Finansielle instrumenter. En omvendt konvertibel obligasjon bærer en økt risiko fordi det vil kunne kreves av investoren at han/hun kjøper aksjer, og at han/hun ikke vil være i stand til å gjøre det på det tidspunkt når han blir avkrevd forpliktelsen. 3.4 Aksjer Aksjer er deltakende interesser i aksjekapitalen til et selskap. En aksjonær erverver stemmerett i selskapet og muligens en rett til utbytte Risikoer ved aksjer Kursen for aksjen vil svinge kraftig etter som fortjenesteforventningene til selskapet blir mer usikre. Kursen avhenger hovedesaklig av makroøkonomiske utviklingstrekk, nyheter om selskapet og/eller sektoren og utbyttepolitikken. Avkastningen på aksjer vil variere kraftig fra ett selskap (eller type av selskap) til et annet. Med aksjer løper du også risikoen for å tape hele din investering. Som en regel, hvis et selskap blir insolvent vil aksjene ikke lenger ha noen verdi. 3.5 Depotkvitteringer for aksjer Depotkvitteringer for aksjer er Finansielle instrumenter som representerer de opprinnelige aksjene. Aksjene selv blir vanligvis forvaltet av et stiftelseskontor. Innehavere av depotkvitteringer for aksjer har en delvis rett til de underliggende aksjene. Ikke alle rettigheter som er tilknyttet aksjene gjelder også for depotkvitteringer for aksjer. For eksempel vil de stemmerettigheter som er knyttet til depotkvitteringer for aksjer ofte være begrenset Risikoer ved depotkvitteringer for aksjer

9 I prinsippet er de risikoer som er forbundet med depotkvitteringer for aksjer de samme som risikoene som er fobundet med ordinære aksjer. 3.6 Opsjoner En opsjon er en kontrakt hvor parten som utsteder opsjonen ( utsteder ) tildeler sin motpart (kjøper) retten til å kjøpe et underliggende verdipapir, så som en pakke med aksjer, i løpet av eller ved utgangen av en avtalt periode (kalt en kjøpsopsjon ), eller til å selge det underliggende verdipapir (kalt en salgsopsjon ) for en kurs som er bestemt på forhånd eller hvor metoden for fastsetting er avtalt på forhånd. Kjøperen betaler vanligvis utsteder en pris for denne retten. Prisen for opsjonen er ofte en brøkdel av verdien av det underliggende verdipapiret. Som følge av dette fører kurssvingninger i det underliggende verdipapir til høyere fortjenester eller tap for innehaveren av en opsjon. Dette er kjent som gearingeffekten. Opsjoner egner seg godt for investorer som aktivt overvåker sine posisjoner på daglig basis og har nok kunnskap om Derivater og om handel i underliggende verdipapir og som kan ha råd til store svingninger i kursen Kjøpte (lange) opsjoner Kjøperen av en opsjonskontrakt har en rett (ikke en plikt) til å kjøpe et visst antall av de underliggende verdipapirene i løpet av eller ved utgangen av en bestemt periode (kjøpsopsjon) eller til å selge disse (salgsopsjon) for en forhåndsavtalt pris. Kjøperen av en opsjon betaler en pris for retten som erverves Risikoer ved kjøpte opsjoner Det potensielle tapet for kjøperen av en opsjon er begrenset til den pris som betales (premien). På grunn av opsjonens opplåninggrad vil imidlertid dens verdi svinge kraftig. Risikoen for å tape din investering er høyere enn med en investering i den samme underliggende aksje. Risikoen for å tape hele investeringen øker etter som utøvelsesprisen stiger i tilfelle av en kjøpsopsjon, eller faller i tilfelle av en salgsopsjon. Etter som opsjonene har en begrenset avtaleperiode, vil sjansen for at du faktisk vil tape din investering være høyere Utstedte (korte) opsjoner Utstederen av en opsjon aksepterer en forpliktelse (ikke en rett) til å selge det underliggende verdipapir (kjøpsopsjon) eller til å kjøpe den (salgsopsjon) for den avtalte prisen. Utstederen har derfor godtatt en forpliktelse som han mottar en pris for (premien). Utstederen av opsjonen må stille sikkerhet for de forpliktelser som kan oppstå av en utstedt opsjonsposisjon (margin), i Nederland vanligvis i form av en rett til å pantsette mot kontanter og/eller verdipapirer. Sikkerheten svinger med kursen på det underliggende verdipapir og blir beregnet på daglig basis. Hvis den sikkerhet som stilles av utsteder ikke lenger anses tilstrekkelig, må utsteder stille tilleggssikkerhet, for eksempel ved å gjøre innskudd av kontanter, eller ved å stenge posisjoner Risikoer ved utstedte opsjoner Den sikkerhet som utsteder av en opsjon må ha, gir noe dekning for kurstapene, men utelukker ikke muligheten for et tap som er høyere enn verdien av sikkerheten. Utstederen av en opsjon vil kunne stå overfor (ubegrensede) tap som kan være mange ganger høyere enn den prisen som skal mottas. I tillegg til å utstede en opsjon med medfølgende sikkerhet som dekning, er det også mulig å utstede (delvis) garderte kjøpsopsjoner, for eksempel ved å utstede kjøpsopsjoner for aksjer som er til stede i porteføljen. Risikoen er da begrenset. 3.7 Futures

10 En futures er en kontrakt hvor selgeren til kjøperen selger et fastsatt beløp av det underliggende verdipapir (aksjer, indeks, obligasjoner, poteter, osv.) på forhånd' for en fastsatt kurs. MERK: i motsetning til en opsjon oppstår det med en futures forpliktelser både for selger (som må levere når tiden er inne) og kjøper (som må betale når tiden er inne). Futures gjøres opp enten på basis av levering av det underliggende verdipapir eller på basis av oppgjør i kontanter (kontantoppgjør). I tilfelle av oppgjør på basis av levering, kreves det av partene at de faktisk leverer eller tar imot levering av det underliggende verdipapir mot betaling av den fastsatte pris (verdipapirer gjennom overføring, poteter gjennom fysisk overlevering). I tilfelle av kontantoppgjør, finner oppgjør sted på basis av kursen på det underliggende verdipapir på utløpsdato. Sikkerhet må også stilles for de forpliktelser som oppstår fra en futureposisjon. Fordi ved futures inngår både kjøper og selger kontraktsforpliktelser, så begge parter må stille sikkerhet. Annerledes enn med opsjoner vil kursbevegelser i det underliggende verdipapir ikke føre til endringer i sikkerhetsbeløpet, men til daglige betalinger mellom kjøper og selger av futures. I motsetning til en opsjon, vil derfor en future ikke bygge opp noen verdi. Dette sammensatte produktet egner seg for investorer som aktivt overvåker sine posisjoner på daglig basis og som har nok kunnskap om Derivater og handel i underliggende verdipapir og som kan ha råd til kraftige svingninger i kursen Risikoer ved futures Ved inngåelse av en future er det bare et lite beløp av sikkerheten som må stilles i forhold til det underliggende verdipapir som futurer forholder seg til. Begrensede kurssvingninger kan imidlertid føre til store tap (eller gevinster), gjennom opplåningseffekten. Den sikkerhet som en investor i futures må ha gir noen dekning for kurstapene men utelukker ikke muligheten for et tap som er større enn sikkerhetsbeløpet. Tapet på en futures kan være vesentlig. Som en investor i futures bør du omhyggelig overveie om dette komplekse produkt er egnet for deg, delvis i lys av din kunnskap og erfaring, din finansielle stilling og formålet med investeringen. 3.8 CFDs (Contracts for Difference) En finansiell CFD er et Derivat som gir deg retten til oppgjør av kursdifferanser og inntekter. Med investering i en CFD blir det underliggende verdipapir ikke kjøpt og holdt for deg, men du mottar (med en lang posisjon) eller betaler (i tilfelle av en kort posisjon) differansen i kurs og et beløp tilsvarende den utdelte inntekt (utbyttet) på det underliggende verdipapir, betalt i kontanter, mellom det tidspunkt CFD åpnes og det tidspunktet den stenges. Derfor finner det ikke sted noen levering av det underliggende verdipapir. Dette innebærer, for eksempel, at du ikke kan kreve noen stemmerett. Gjennom en CFD bygges det opp en økonomisk eksponering i det underliggende verdipapir for et finansielt instrument. Aksjebaserte CFDs har ingen utløpsdato. Som følge av dette står det deg fritt å stenge din posisjon når som helst du måtte ønske. Kostnadene med å holde CFDs beløper seg til renten for en dag. DEGIRO har alltid rett til å avbryte utstedelsen av enkelte CFD, eller si dem opp. Etter som kursen kan bevege seg opp eller ned, løper du en risiko både når du kjøper en CFD (lang) og når du utsteder en (kort). Du må stille sikkerhet for denne risikoen. Etter som verdien av den sikkerheten du må stille er begrenset i forhold til verdien av det underliggende verdipapiret, investerer du med opplåningsgrad. Ved DEGIRO kan du handle via en CFD i et svært bredt spekter av markeder og produkter, så som aksjer, valutaer, indekser, handelsvarer og andre finansielle produkter. Handletidene for CFD er normalt de samme som børsens handletider for de aktuelle underliggende verdipapirene. Men CFDer på noen produkter kan også bli handlet før og etter børsens handletider Kostnader med CFDs (Contracts for Difference)

11 En lang posisjon i en CFD kan anses som et imaginært kjøp av det underliggende verdipapiret. Når du måtte ha betalt kjøpesummen for det underliggende verdipapiret ved et faktisk kjøp, vil du med en lang posisjon i CFD bli belastet finanseringskostnadene. Finansieringskostnader skal bare betales for posisjoner over natten (dvs. posisjoner som beholdes i mer enn én dag). Ved kontraktsinngåelse for en lang posisjon i CFD, betaler du transaksjonskostnader i tillegg til finansieringskostnader. Beløpet i finansieringskostnader og transaksjonskostnader vises i Liste over Gebyrer. En kort posisjon i CFDs kan anses som et imaginært salg av det underliggende verdipapir, uten at du besitter det underliggende verdipapiret. Når du ville mottatt kjøpesummen ved et faktisk salg, vil du med en kort posisjon i en CFD motta et beløp i renter relatert til salgssummen. Transaksjonskostnader og lånekostnader (tross alt vil du måtte låne det underliggende verdipapiret hvis du ikke besitter det når du selger det) vil bli belastet din konto. Med CFDs vil ofte skjulte kostnader også være til stede i en stor kjøp-selg-spredning, hvor differansen mellom prisforlangende og salgspris for CFD overskrider spredningen i det underliggende verdipapir på børsen. DEGIROs mål er å holde spredningen i CFD likt med spredningen i underliggende verdipapir minst 98% av tiden. I noen tilfeller kan risikovektinger også tildeles for holdeposisjoner i CFDs. Per i dag er dette ikke praktisert hos DEGIRO Risikoer ved CFDs Ved inngåelse av CFD trenger du bare stille sikkerhet for en liten del av verdien av det underliggende verdipapiret. Du kan derfor investere med opplåning. Som følge av dette kan begrensede kurssvingninger føre til store tap (eller gevinster). Den sikkerhet du må stille gir noe dekning for kurstapene, men utelukker ikke muligheten for et tap som er større enn sikkerhetsbeløpet. Tapet på en CFD kan være betydelig. Som en investor i CFDs bør du omhyggelig overveie om dette komplekse produktet egner seg for deg, delvis i lys av din kunnskap og erfaring, din finansielle stilling og formålet med investeringen. Dette sammensatte produktet egner seg for for investorer som aktivt overvåker sine posisjoner på daglig basis og har nok kunnskap om Derivater og om handel i underliggende verdipapir og som kan ha råd til store svingninger i kursen. 3.9 Kjøpsretter En kjøpsrett har lignende egenskaper som en opsjonskontrakt, og hovedforskjellen er at en kjøpsrett ikke kontraheres på børsen med en ukjent motpart, men kontrakten inngås alltid med det selskap eller den (offentlige) institusjon som har fastsatt betingelsene for kjøpsretten. Det er ikke mulig å drive short-handel i kjøpsrettposisjoner Risikoer ved kjøpsretter De risikoer som er forbundet med en kjøpsrett er tilsvarende de risikoer som fobindes med å kjøpe kjøpsopsjoner. En ekstra risiko ved en kjøpsrett er at verdien av kjøpsretten avhenger av hvor velstående den utstedende institusjon er Trackers Trackers er investeringsprodukter som forsøker å følge et bestemt underliggende verdipapir eller indeks så tett som mulig. En tracker hvor det underliggende verdipapir faktisk er til stede (kjent som en fysisk tracker' eller kontantbasert tracker' i markedet) kan anses som et investeringsfond hvor aksjene i en indeks er inkludert i samme proporsjon som i indeksen selv. En tracker med en syntetisk struktur kan anses som et investeringsfond som etterligner en bestemt indeks med derivater. Investorenes innskudd blir for eksempel investert i obligasjoner, og kontrakter om

12 derivater (swaps) blir inngått med en eller flere motparter, hvor, mot betaling av et fastsatt gebyr, disse motpartene betaler et gebyr relatert til bevegelsene i det aktuelle underliggende verdipapir eller indeks. Trackers kombinerer fordelene ved aksjer med fordelene av et investeringsfond, fordi de tilbyr spredning av et investeringsfond men i motsetning til investeringsfond (og i likhet med aksjer) kan de handles gjennom dagen Risiko ved trackers Gjennom muligheten for en bred spredning med en begrenset investering, kan en tracker redusere risikoen for investoren hvis de følger en indeks og ikke et enkeltstående underliggende verdipapir. En risiko som kan eksistere med trackers er utlån av Finansielle instrumenter. Fondsforvaltere kan låne ut Finansielle instrumenter som de har i trackers til tredjeparter. Inntektene (fra utlån) som motregnes mot dette blir ofte delt mellom fondsforvalter og investor, men investoren bærer den tilknyttede risikoen fullt ut. Som regel vil denne risikoen bli begrenset gjennom et sikkerhetskrav, men dette eliminerer ikke risikoen for en reduksjon i verdien av trackers. Med syntetiske trackers er det en motpartrisiko. På det tidspunkt en part som gjennom swapkonstruksjonen har påtatt seg å levere ytelse av det underliggende verdipapir eller indeks som skal følges, viser seg å være insolvent, kan verdien av en tracker falle kraftig. Denne risikoen kan begrenses av den sikkerheten som eventuelt vil kunne kreves som del av swap-konstruksjonen. Ulempen med en tracker med syntetisk struktur er at i tillegg til kursrisikoen for det underliggende verdipapiret er det dermed også en motpartrisiko på motparten(e) for derivatene. De ovennevnte risikoer gjelder også ofte for investeringsfond, siden de i mange tilfeller har muligheten til å arbeide med syntetiske konstruksjoner og/eller med utlån av Finansielle instrumenter Strukturerte produkter Strukturerte produkter er verdipapirer utstedt av banker, med en særskilt fastsatt avtaleperiode. Innfrielse av hovedstolen ved forfallstid og foreløpige betalinger er avhengig av den utstedende bankens soliditet og eksterne faktorer så som kursen på en indeks eller aksje. Disse produktene blir handlet på børsen. Et prospekt vil alltid være tilgjengelig Risikoer ved strukturerte produkter Risikoen blir bestemt av kontraktspesifikasjonene. I mange tilfeller er hovedstolen kausjonert for. I så fall er risikoen (primært) begrenset til risikoen for den utstedende institusjonens insolvens. Strukturerte produkter er tilgjengelig i mange typer og hver av dem har sine egne betingelser, risikoer og egenskaper. I alle tilfeller er det tilrådelig å lese prospektet Alternative investeringer Alternative investeringer er et vanlig navn for investeringer i utradisjonelle investeringskategorier. Eksempler på alternative investeringer omfatter unoterte aksjer, investeringer i oppstartfirmaer eller høyrisikoselskaper, handelsvarer, derivater, fast eiendom, forringede tilgodehavender og offentlige/private investeringer. Det er mulig å investere direkte i alternative investeringer, for eksempel gjennom ventureselskaper, hedgefond, eiendomsfond og fond og trackers som kan brukes for å foreta investeringer i f.eks. handelsvarer Risikoer ved alternative investeringer

13 Risikoene forbundet med alternative investeringer er like forskjelligartet som kategorien er rik på investeringstyper. Før du investerer i en alternativ investeringskilde, bør du alltid nøye undersøke egenskapene til det aktuelle produktet. Ofte vil et prospekt være tilgjengelig. Risikoer og restriksjoner som kan forbindes med alternative investeringer er en høy minimumsinvestering, begrensede utgangsmuligheter (f.eks. bare en gang i måneden eller kvartalet og noen ganger endog kun etter noen år), relativt høye inngangs- og forvaltningskostnader (inkludert et prestasjonsgebyr), liten eller ingen omsettelighet, lite åpenhet og intet overoppsyn fra tilsynsmyndigheter. Med alternative investeringer vil din avkastning vanligvis være usikker og som regel risikerer du å tape hele din investering. Ofte blir det satset på alternative investeringer på grunn av begrenset vekselvirkning med kursbevegelser på børsen og på denne måten oppnås en bedre spredning i investeringsporteføljen. Som følge av dette kan det å inkludere alternative investeringer i en portefølje som består av aksjer og obligasjoner være med på å redusere risikoen for hele porteføljen Andre derivater med belåning I tillegg til opsjoner og futures er det andre Derivater med belåning. Belånte instrumenter er spekulative investeringsprodukter som gir investoren begrenset eller ingen beskyttelse. En liten prosentvis bevegelse i et underliggende verdipapir vil skape en høyere prosentvis endring i verdien av instrumentet. Med andre ord, kursen på disse produktene kan stige raskt, men kan falle igjen like raskt. Ved å kjøpe disse instrumentene, er det mulig å spekulere både i en økning og et fall i kursen på det underliggende verdipapiret. Eksempler på belåning produkter inkluderer Sprinters, Turboer og Speeders. De avviker fra opsjoner på den måten at ingen tidspremie (tid og forventet verdi) må betales. Videre kan det ikke oppstå noen ubegrensede tap, som med futures og utstedte opsjoner. Til slutt er det en forskjell i den renten som betales. Kjøperen betaler ikke det fulle beløp for det underliggende verdipapir, men bare en del. Den andre delen finansieres av den utstedende institusjonen. Kjøperen betaler rente på denne delen Risikoer med andre derivater med belåning Risikoene som forbindes med kjøp av slike produkter ligner risikoene med å kjøpe opsjoner. Gjennom belåningen vil en investering i disse Finansielle instrumentene bære en høyere risiko enn en direkte investering i det underliggende verdipapiret. Kursene for derivater hvor det underliggende verdipapiret ikke er notert i NOK vil også kunne påvirkes av bevegelser i vekslingskursen. For noen andre Derivater kan risikoen begrenses med en utselging. Gjennom utselgingen vil derivatet automatisk avsluttes hvis kursen på det underliggende verdipapiret når utselgingsnivået Avkastningssertifikater Avkastningssertifikater er et alternativ til en direkte investering i aksjer. Dette tilbyr investorer muligheten til å oppnå attraktive avkastninger, selv når kursen på det underliggende verdipapiret stagnerer eller er svakt fallende. Ved utløpsdato avhenger betalingen av sluttkursen for det underliggende verdipapiret. Avkastningssertifikater betaler ikke utbytter. Avkastningssertifikater har tre viktige egenskaper: 1 Et Avkastningssertifikat er et strukturert produkt utstedt av en utstedende institusjon, basert på et bestemt underliggende verdipapir (valg av ulike aksjer, indekser osv.); 2 Et Avkastningssertifikat har en fast avkastning; dette er også den maksimale avkastningen for Avkastningssertifikatet; 3 Hvis det underliggende verdipapiret faller under den avtalte avkastningsgrensen, utbetales bare sluttkursen Risikoer ved Avkastningssertifikater

14 På samme måte som aksjer er Avkastningssertifikater investeringsprodukter med ingen kapitalbeskyttelse. De utsetter investoren for en risiko om fullstendig eller delvis tap av den investerte kapital. Det oppadgående potensialet er imidlertid begrenset. Den faste avkastningen danner et innfrielsesmaksimum ved forfallstid, selv om det underliggende verdipapiret oppnår en høyere sluttkurs enn avkastningen (tap av inntekter sammenlignet med en direkte investering i det underliggende verdipapiret). Ved forfallsdato mottar investoren sluttkursen for det underliggende verdipapiret, med den avtalte faste avkastningen som gjeldende maksimum. Det kan derfor være et tap av kapital hvis kursen på det underliggende verdipapiret avslutter lavere, eller har en lavere kurs i mellomtiden enn kjøpsprisen på sertifikatet. Investorer i Avkastningssertifikater løper også en kredittrisiko på den utstedende institusjon og på garantien overfor den utstedende institusjon. For mer informasjon, se prospektet. Du kan se prospektet på nettsiden til utstedende institusjon.

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Ytterligere Investeringsinformasjon Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Ytterligere Investeringsinformasjon Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. DEGIRO 100% MEGLER Kort om oss DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av DEGIRO på nært hold hvordan internett

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER 2 INNHOLD 3 TILPASS PLATTFORMEN TIL DINE HANDELSBEHOV! 4 SLIK SETTER DU OPP DITT PERSONLIGE ARBEIDSOMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS-

Detaljer

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ)

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Beskrivelse av avtaleforholdet mellom NEF og kunden Når en kunde inngår en forvaltningsavtale med NEF innebærer dette at Kunden gir NEF i oppdrag å forvalte

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER ADVARSEL OM INVESTERING MED HØY RISIKO: Valutahandel (Forex) og differansekontrakter (CFDer) er svært spekulativt, innebærer en betydelig risiko og er kanskje ikke egnet

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 2. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910048708 1.2.2 Foretakets navn INNFJORDEN

Detaljer