AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)"

Transkript

1 AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post: Postnr: Sted: Land: LEI-kode (Legal Entity Identifier) (bare obligatorisk for selskaper hjemmehørende i EØS-området): Hvis selskapet er kvalifisert for å få en LEI-kode men denne ennå ikke er mottatt, må du krysse av i denne boksen for å bekrefte: (1) at du forstår at en LEI-kode er en juridisk forutsetning for å kunne drive handel med derivater, (2) at du, selv om du har tilgang via handelsplattformen, ikke har til hensikt å handle med derivater i Cosmos Markets, og (3) at du, i tilfelle intensjonen din senere skulle endres og du likevel ønsker å handle med derivater, vil innhente og oversende en LEI-kode til Cosmos Markets før du gjennomfører noen slik handel. Merk: LEI er en unik 20-sifret alfanumerisk kode som kreves for å kunne handle med og rapportere om derivater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), jf. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). LEI-koder utstedes av EU-godkjente lokale driftsenheter (Local Operating Units LOU). En liste over godkjente lokale driftsenheter finnes på: Kontakt informasjon: Cosmos Markets AS Hinderveien 5C 3223 Sandefjord Telefon: Telefax: E-post:

2 DEL A Avtale mellom Cosmos Markets AS, og kunden vedrørende handel i differanse- kontrakter/cfd og Valuta/FX. Avtale om handel i differansekontrakter (CFD) vauta (FX) er inngått når den er signert av både kunden og Cosmos Markets AS. Kunden erklærer ved underskrift å ha gjennomgått samtlige vilkår og delavtaler som definert under og å ha gjort nødvendige opplysninger tilgjengelig for Cosmos Markets AS. Cosmos Markets AS vil før signatur vurdere kundens økonomiske situasjon, kunnskap, erfaring og hvorvidt tjenesten skal tilbys kunden. Avtalen i sin helhet utgjøres av følgende: A. Denne avtale B. Forretningsvilkår for CFD og FX, kundeforhold C. Erklæring-kundeavtale D. CFD-produktark E. FX-produktark Cosmos Markets AS kan uten forvarsel endre avtalevilkårene eller trekke tilbake tilgangen til tjenesten som nærmere angitt i Forretningsvilkår for CFD og FX. For forhold eller omstendigheter som ikke reguleres av denne avtalen, vil Cosmos Markets AS Alminnelige Forretningsvilkår for Finansielle Instrumenter mv. gjelde, så langt disse rekker. Enhver ordre utført medfører rettigheter for Cosmos Markets AS til å debitere tilhørende konto, slik at Cosmos Markets AS tilkjennegis begrensede disposisjonsrettigheter for kontoen. Kunden kan ikke pantsette innestående på marginkonto, eller på annen måte inngå heftelser eller bruke innskuddet som sikkerhet til fordel for tredjepart. Enhver heftelse ved kontoen vil anses som vesentlig mislighold av avtalen. Avtalen forutsetter at Kunden opprettholder og regelmessig benytter en fungerende e-postadresse. Informasjon fra Cosmos Markets AS, deriblant marginvarsler, vil normalt bli sendt per handelssystemet eller e-post. E-post varsel er imidlertid en tilleggstjeneste, og det er kundens ansvar å kontinuerlig følge med på marginkrav. Eventuelt bortfall av varsel på e-post fritar ikke kunden fra plikt til å opprettholde marginkrav. Kunden plikter å umiddelbart informere Cosmos Markets AS om endringer i e-postadresse. Risiko En differansekontrakt/ CFD eller valutahandel/fx handles på margin, hvilket innebærer at Kunden har mulighet for å eksponerer seg for et større beløp enn innestående på Marginkonto. Kunden er selv ansvarlig for å opprettholde marginkravet. Kundens marginposisjoner beregnes i sanntid og vil reduseres eller stenges automatisk dersom urealisert tap passerer 95 % av innestående på Marginkonto. Under visse markedsforhold kan det være vanskelig eller umulig å stenge en posisjon. Kunden er ansvarlig for hele det eksponerte beløpet, og kan risikere å tape mer enn innestående på marginkonto. Ordre inngitt under tjenesten er basert på kundens egen vurdering av markeder og risiko og er forbundet med risiko for tap. Historiske bevegelser i renter og kurser gir ingen sikkerhet for fremtidig utvikling.

3 DEL B Grunnlag for vurdering av Kundeforhold Tjenesten er ikke egnet for alle kunder. Cosmos Markets AS vil vurdere hver enkelt kunde på bakgrunn av bl.a. økonomisk situasjon og kunnskap, erfaring og forståelse knyttet til handel i finansielle instrumenter, før avtale inngås. For å foreta en slik vurdering vil Cosmos Markets AS benytte informasjon fra kundeavtale og denne avtalen, samt innhente eventuell annen informasjon Cosmos Markets AS anser som relevant. Cosmos Markets AS kan i forbindelse med tjenesten innhente opplysninger som belyser kundens økonomiske forhold, bl.a. hos kredittopplysningsforetak og andre offentlige kilder, øvrige banker og Bankenes Misbrukerregister. Cosmos Markets AS vil kun tilby tjenesten til kunder som fullt ut forstår og aksepterer risikoen knyttet til slik handel. Dette innebærer at den enkelte kunde selv må ha forutsetninger til å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativer og til å evaluere risikoen involvert i det enkelte instrument og marked. Kunden må selv vurdere om tjenesten passer inn i sin totale portefølje, og hvordan tjenesten skal benyttes i forhold til kundens investeringsmål. Kunden er innforstått med at inngivelse av ordre innebærer at kunden avstår fra individuell rådgivning fra Cosmos Markets AS og at det er opp til kunden selv å vurdere sitt behov for og tilstrekkeligheten av de automatiserte råd og/eller automatisert informasjon som tilbys og sitt behov for individuell rådgivning. Kunden er ansvarlig for å ha oppgitt korrekte opplysninger i samtlige deler av avtalen. Kunden er også ansvarlig for å opplyse Cosmos Markets AS om vesentlige endringer i disse opplysningene så lenge partene er bundet av denne avtalen, slik at Cosmos Markets AS har mulighet til å revurdere om handel i differansekontrakter kan tilbys kunden. Cosmos Markets AS har rett, men ikke plikt, til fortløpende å følge opp kundeforholdet. Den enkelte kunde plikter også selv løpende å vurdere omfanget og resultater av sin handel og i denne forbindelse søke nødvendige råd, hos Cosmos Markets AS eller tredjepart. Informasjonen gitt i forbindelse med inngåelse av denne avtale vil kun benyttes som angitt over og behandles som fortrolig av Cosmos Markets AS. Informasjonen gitt i dette skjemaet vil ikke utleveres til andre, herunder ikke til andre enheter i Cosmos Markets AS. Informasjon gitt til Cosmos Markets AS vil kunne avgis til offentlige myndigheter med hjemmel i lov. Det presiseres at Cosmos Markets AS står fritt til å avgjøre hvorvidt handel skal tilbys den enkelte kunde.

4 Kunnskap, erfaring og forståelse Har du lest og forstått samtlige vilkår som inngår i Avtalen, samt levert ferdig utfylt Kundeavtale tidligere eller sammen med denne Avtalen, slik det er angitt ovenfor? Er du innforstått med at du selv er ansvarlig for å tilegne deg nødvendig kunnskap om markeder, risiko, instrumenter, programvare og annet som er relevant for din bruk av Tjenesten, og at du selv er ansvarlig for alle ordre som blir inngitt i tilknytning til din konto? Er du innforstått med at du selv er ansvarlig for å vurdere hvordan Tjenesten passer inn i din totale portefølje og bør benyttes i forhold til dine investeringsmål? Er du innforstått med risikoene knyttet til marginbasert handel i finansielle instrumenter, da særlig det at du kan risikere å tape penger utover investert beløp og aksepterer du denne risikoen? Er du innforstått med at du løpende må følge med på marginkrav og opprettholde tilstrekkelig egenkapital på din marginkonto for å dekke de marginforpliktelser som følger av dine handelsbeslutninger? Er du innforstått med at manglende overholdelse av marginkrav kan medføre at dine åpne posisjoner stenges uten nærmere varsel, med de konsekvenser det innebærer? Er du innforstått med at gevinster og tap vil bli debitert/kreditert din marginkonto på daglig basis? Er du innforstått med konseptene bak bid / offer slik dette fungerer for handel med CFDer eller FX?

5 Har du noen annen relevant erfaring fra handel med finansielle instrumenter, herunder handel med marginbaserte produkter som du ønsker å opplyse om? Er du innforstått med at det ikke skjer fysisk levering av underliggende finansielle instrumenter ved handel i CFDer eller FX? Er du innforstått med at CFDer og FX ikke handles over autoriserte markedsplasser (børser), men kun gjennom Cosmos Markets AS? Er du innforstått med konseptet bak at alle CFDer og FX rulleres over til neste dag ved avslutningen av en handelsdag? Er du innforstått med at konseptet medfører at det ved utløpet av en posisjon i et underliggende varederivat, så vil posisjonen din rulleres over til den neste future month? Er du innforstått med at relevante kurskvoteringer, angivelse av pris spread m.m. vil bli basert på den kursinformasjon som oppgis på den internettbaserte marginhandelsportalen, at kurser som her oppgis er stilt/beregnet av andre enn Cosmos Markets AS? Er du innforstått med at relevante valutakonverteringer vil bli basert på den kursinformasjon som oppgis på den Internettbaserte marginhandelsportalen, at kurser som her oppgis er stilt av andre enn Cosmos Markets AS? Er du innforstått med at handler foretatt på kurser som er vesentlig feil i forhold til markedet kan reverseres av Cosmos Markets AS innen 5 dager, og at dette kan forårsake tap for deg?

6 DEL C Erklæring Hvis privatperson: Jeg, undertegnede, har lest og forstått alle deler av avtalen slik disse er definert i del A, og aksepterer å bli behandlet som en kunde som fullt ut forstår og aksepterer risikoen knyttet til tjenesten. Anmodning om å bli etablert som kunde er basert på at jeg har kunnskap og erfaring til selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativer og handler, til å evaluere risikoen knyttet til det enkelte instrument og marked og til å innhente og nyttiggjøre meg tilegnet informasjon. Jeg aksepterer at handel gjennomføres uten særskilt rådgivning og er innforstått med behovet for løpende evaluering av oppnådde resultater og til å foreta eventuelle endringer slik at handelen til enhver tid er tilpasset min økonomi og situasjon for øvrig. Jeg samtykker i at Cosmos Markets AS kan innhente de opplysninger som anses relevante for å vurdere kundeforholdet. Jeg er inneforstått med at slik handel vil bli tilbudt på vilkår som fremgår av avtalen. Ved signering, bekrefter jeg at jeg har lest og forstått produktarket for CFD og FX. Samtlige vilkår for tjenesten aksepteres: Dato/sted Underskrift Hvis foretak: Denne avtale må bekreftes av den/de som har fullmakt i henhold til firmaattest. Bekreftede kopier (fra advokat, revisor eller notarialmyndighet) av følgende må legges ved avtalen: - offentlig godkjent legitimasjonspapir for den/de som underskriver på vegne av firmaet, med mindre foretaket har mottatt dette tidligere - selskapsbeslutning som bekrefter at foretaket kan benytte tjenesten, samt eventuelle begrensninger. Samtlige vilkår for tjenesten aksepteres: Dato/sted Underskrift Dato/sted Underskrift Dato/sted Underskrift Kun for bruk av Cosmos Markets AS: Avtale om handel i differansekontrakter/valuta er inngått mellom Kunden og Cosmos Markets AS Sted / Dato Underskrift for Cosmos Markets AS

7 DEL D Differansekontrakt. Contract for Difference (CFD) er et produkt som speiler den finansielle avkastningen i et underliggende instrument. Du er fullt eksponert uten å eie, men oppnår samme avkastning. CFDer handles normalt med samme spread som selve aksjen på børs, og følger normalt de samme kurssvingningene, og i likhet med en aksje gir CFDer rett til utbytte (fratrukket kildeskatt 15%). I motsetning til en aksje, trenger man ikke å handle hele børsposter. Tap og gevinst blir avregnet på marginkonto dagen etter avsluttet posisjon. Utnyttelse av deponert kapital Gjennom å handle CFDer på marginkonto, kan man utnytte kapitalen på en mer effektiv måte. Som et eksempel vil en handel i Statoil til kurs 130 med underliggende verdi på kr ,- kreve kr ,- (15%). Short salg Det er like enkelt å selge som å kjøpe en aksje gjennom bruk av CFDer. Man trenger ikke å låne underliggende aksje for å selge en aksje som CFD. Risikoadvarsel Dersom en CFD handles på margin, betyr det at man eksponerer seg for et større beløp enn innskutt kapital. Dette innebærer en økt risiko, og man bør kun investere med penger man har råd til å tape. Det er viktig for deg som kunde at du fullt ut forstår risikoen dette innebærer. Eksempel: Som kunde innbetaler du kr ,- til din marginkonto. Dersom man tror at Hydro (NHY) skal stige i verdi, kan man kjøpe CFDer på aksjen til kurs 38,-. Underliggende verdi er kr ,- og krever en margin på kr ,-. Ved en kursstigning på kr.5,- til kurs kr.43, kan man selge CFDer med en gevinst på kr ,- og din marginkonto godskrives kr ,- som nå har en verdi på kr ,- Dersom kursen synker med tilsvarende, og man selger på kurs 33,- taper man tilsvarende, og din marginkonto belastes for kr ,-, som nå har en verdi på kr ,- Kursutslaget på 5% tilsvarer en kursendring på 13,2%, mens din konto godskrives eller blir belastet med 50% av innskutt kapital. Under unormale markedshendelser, kan man risikere å tape mer enn innskutt kapital. Ved stengning og åpning av børsen vil man kunne oppleve at en aksjekurs åpner betydelig lavere enn der kursen ble handlet foregående børsdag, for eksempel. vil et fall på 30% i ovenstående eksempel, tilsvare et tap på Kr ,- og din konto vil stå i minus med Kr ,-, et tap som kunden må dekke inn. Under visse markedsforhold kan det være vanskelig eller umulig å stenge ned en posisjon. Dette kan skje ved for eksempel at en markedsbevegelse på underliggende instrument er så stor eller skjer så raskt at handelen begrenses eller stoppes. Dersom posisjonen holdes over en dag, belastes det en fundingrente tilsvarende NIBOR+2,5% pa. på eksponert beløp. Handler man CFDer med prising i annen valuta enn NOK, skal man være klar over valutarisikoen. Investeringer i CFDer, er kun egnet for kunder som fullt ut forstår markedsrisikoen, og har erfaring med verdipapirhandel. Det anbefales at man søker uavhengig rådgivning ved behov. Cosmos Markets AS, tilbyr handel i CFDer på enkeltaksjer, indekser og råvarer, som underliggende. Som kunde har man mulighet for å handle CFDer på 23 ulike børser og man har tilgang til handel enten via internett eller via megler

8 RISIKOBETEGNELSE: Høy Marginkrav: Det kreves at det stilles minimum 10% margin ved handel i CFDer på hoved og delindekser og 15% margin ved CFD handel på råvarer. For de fleste enkeltaksjer vil marginkravet være 15%, men for enkelte aksjer vil det være 25%. Alle posisjoner blir evaluert i realtidskurser, og blir stengt ned når marginbeløpet ikke er tilstrekkelig til å holde posisjonen. Systemet vil automatisk sende ut varsler på mail når trekket er 50% av innbetalt beløp, og stenge ned på 95% margintrekk. Kunder har eget ansvar for å følge posisjoner og marginutnyttelse. For å hindre at posisjonen blir stengt ned, kan man redusere posisjonen eller tilføre marginkontoen midler. Alle kunder får tilgang til kontoen og kan se utviklingen på posisjonen gjennom Cosmos Trader, CMWebtrader eller CMMobiletrader. Priser Det er ingen kostnader ved å opprette en konto. Kurtasje ved handel: Minimum Kr. 65,- Aktiv kunde 0,10% Mindre aktive kunder 0,20% Det er ingen forskjell om kunden selv handler via systemet eller via foretakets megler. Bli kunde: Alle kunder skal signere avtale om handel i differansekontrakter. Kunden må i tillegg dokumentere erfaring med verdipapirhandel. Mer informasjon får du på våre nettsider, eller ved å kontakte oss skriftlig eller pr. telefon. Bekreftet lest: Markedet og betingelser endres over tid og informasjon i produkt arket er derfor ikke bindende. Cosmos Markets AS Telefon Telefaks Hinderveien 5C Sandefjord E-post: Webside:

9 DEL E Valutahandel spot/termin. Valutahandel/FX er et produkt hvor man eksponerer seg for kursvariasjon mellom to eller flers lands kursutvikling. Du er fullt eksponert uten å eie, men oppnår samme risiko som om du skulle eie valutaen på konto. FX handles normalt som spot eller som termin. Spot (normalt 2 dagers forfall) er ikke et finansielt produkt men et balanseprodukt. En termin består av en spot + rentedifferansen mellom de to valutaene uttrykt i punkter som legges til eller trekkes ifra, frem til forfall. Terminpris avtales ved avtaleinngåelse og fast-settes på grunnlag av spotkursen samt rente-differansen mellom valutaene. Rentedifferansen gir enten et tillegg eller fradrag i spotkursen. Kursforskjellen mellom spot- og terminkurs samsvarer med forskjellen i rentenivå mellom valutaene. Kunden får dermed tilsvarende effekt av rentedifferanser ved bruk av terminkontrakter som ved valutalån og -innskudd. Eksempel Kunde A har depotkonto på NOK Kunde A beslutter å selge EUR for motverdien av NOK med forfall om 2 mnd. Spotprisen er 8,19, noe som gir en terminpris på 8,20. Investert beløp i euro er EUR ,09. Etter 1 mnd. er spotprisen 8,14. Kunde A velger å kjøpe EUR ,09. Terminprisen er 8,1450. Transaksjonene gir en gevinst på NOK ,59 (EUR ,09 x (8,20 8,1450). Oppgjør finner sted ved terminkontraktenes forfall. Transaksjonen ville ha gitt et tilsvarende tap dersom valutakursen hadde beveget seg tilsvarende i motsatt retning. Utnyttelse av deponert kapital Gjennom å handle FX spot/termin på marginkonto, kan man utnytte kapitalen ved å dra opp eksponeringen. Som et eksempel hvor kunden har NOK ,- på depot konto, vil en handel i EURNOK med motverdi NOK ,- kreve Kr ,- i margin. Risikoadvarsel Dersom valuta spot eller termin handles på margin, betyr det at man kan eksponerer seg for et større beløp enn innskutt kapital. Dette innebærer en økt risiko, og man bør kun investere med penger man har råd til å tape. Det er viktig for deg som kunde at du fullt ut forstår risikoen dette innebærer. Under unormale markedshendelser, kan man risikere å tape mer enn innskutt kapital. Under visse markedsforhold kan det være vanskelig eller umulig å stenge ned en posisjon. Dette kan skje ved for eksempel at en markedsbevegelse på underliggende instrument er så stor eller skjer så raskt at handelen begrenses eller stoppes. RISIKOBETEGNELSE: Høy Priser Det er ingen kostnader ved å opprette en konto. Gebyr Beløp under motverdien av under NOK ,- belastes det en tick fee på USD 10,- Det er ingen kurtasje for valutahandel, men foretakets inntjening ligger i kursnivået mellom kjøp og salg s kurs også kalt spread. Spreaden kan variere men ligger f.eks for EURNOK i en range mellom 0,0020-0,0050 pkt. Det er ingen forskjell om kunden selv handler via systemet eller via foretakets megler. Bli kunde: Alle kunder skal signere avtale om handel i CFD/FX. Kunden må i tillegg dokumentere erfaring med verdipapirhandel. Mer informasjon får du på våre nettsider, eller ved å kontakte oss skriftlig eller pr. telefon. Markedet og betingelser endres over tid og informasjon i produkt arket er derfor ikke bindende. Bekreftet lest: Cosmos Markets AS Telefon Telefaks Hinderveien 5C Sandefjord E-post: Webside:

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer