Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema"

Transkript

1 Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners Søknadsskjema

2 VIKTIG Vær vennlig å fullfør hele dette søknadsskjemaet. Hver komplette søknad må inneholde dokumentene listet i boksen under. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Stranden 3 B N-0250 Oslo Norge Søknadsskjemaet og tilhørende dokumenter: 1A. Denne søknaden for Selskaper/Kompaniskap må ferdigstilles der dette er aktuelt og signeres på side 7 av alle som er autorisert til å inngå en avtale med CMC, for eksempel, styremedlemmer, partnere (dersom det er utilstrekkelig plass på søknaden, vær vennlig gi informasjonen på en separat side som du vedlegger søknaden). Dersom det skulle være spørsmål vær vennlig å ring oss på +44 (0) All informasjon som gis vil bli behandlet strengt konfidensielt. 1B. Gi en oversikt over alle styremedlemmer, aksjonærer og/eller partnere i selskapet. (se søknadens sider 3 og 4). MERK: Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for Amerikanske statsborgere. CMC Markets UK Plc er autorisert og underlagt tilsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannia med registreringsnummer Selskapets virksomhet gjennom den norske filialen er underlagt Finanstilsynet. BASERT PÅ INFORMASJONEN SOM BLIR GITT I SØKNADSSKJEMAET VIL CMC MARKETS AVGJØRE OM INVESTERINSTJENESTEN ER HENSIKTSMESSIG FOR KUNDEN. PÅ DENNE BAKGRUNN ER DET MEGET VIKTIG AT DU SKRIFTLIG INFORMER OSS (VIA FAKS ELLER E-POST) DERSOM DET OPPSTÅR VESENTLIGE FORANDRINGER KNYTTET TIL DE OPPLYSNINGENE DU HAR GITT I DIN SØKNAD. 1C. Gi en oversikt over autoriserte personer (se søknadense side 6). 2. Bevis/Bekreftelse vedrørende selskapets stiftelse (for eksempel firmaattest) 3. Stiftelsesdokumenter og vedtekter, selskapsbestemmelser, selskapsavtale eller lignende dokumenter inkludert alle endringsdokumenter. For selskap innenfor EU/EØS vil kopier av disse dokumentene være tilstrekelig. For selskap utenfor EU/EØS må kopier av dokumentene være bekreftet som en rett kopi av originalen av en advokat, notarius publicus, ambasade eller konsulat og skal være offisielt stemplet. 4. Legitimasjon og adresser for 2 styremedlemmer, partnere og/eller vær individuelle trustee og hver majoritetsaksjonær. For EU/EØS medlemmer aksepteres kopi av vedkommendes pass, førerkort eller nasjonale identitetskort, i tillegg til en regning fra en leverandør (strøm, internett etc.) eller bank, som er fra de siste 6 månedene og som viser vedkommendes adresse. For ikke-eu/eøs medlemmer må disse dokumentene certifiseres/bekreftes som sanne av en notarius publicus, advokat, ambassade eller konsulat, påført offisielt stempel. ADVARSEL: DIN KONTO VIL IKKE BLI ÅPNET VED MINDRE VI MOTTAR ALLE DE OVENNEVNTE DOKUMENTENE I FULFØRT OG SIGNERT STAND. Viktig melding CMC sine Forretningsvilkår, Retningslinjer For Ordreutførelse og Risikoadvarselsdokumentet må leses i sin helhet. Før du søker må du i samarbeid med dine rådgivere vurdere dine investeringsmål, din finansielle situasjon og behov, den betydelige risikoen forbundet som følger i forbindelse med mulig fortjeneste når du handler med CMC sine produkter, samt å gjøre deg opp en mening om hvorvidt det å handle i CMC sine produkter er passende og egnet til dine formål. CMCs personvernregler. All informasjon som gis vil bli behandlet i henhold til CMC sine personvernregler som kan leses på CMC sine nettsider. Vær vennlig å fullføre ALLE punktene i dette skjemaet. CMC Markets UK Plc og CMC Markets UK Plc filial Oslo (CMC) er avhengige av den følgende informasjonen for å behandle søknaden i henhold til reglene til Financial Conduct Authority in Storbritannia og norsk verdipapirlovgivning. Søknaden vil ved fullførelse utgjøre en del av den Avtale med CMC. Vær vennlig å merke av, skriv og kryss av a der aktuelt. 2

3 I. GENERELL INFORMASJON 1. Navn på selskapet/kompaniskapet: 2. Hovedtype av forretninger som utføres: 3. Registrert adresse: 4. Sted for hoveddelen av forretninger (hvis avvikende): 5. Vennligst oppgi opprinnelsen til midlene dere overfør til deres konto i CMC Markets: (viii) Navn og adresse til hver sekretær (fullmektig) II. KONTAKTDETALJER B. KOMPANISKAPSINFORMASJON (ANS/KS) Navn og adresse til hver medeier: III. SELSKAPETS/KOMPANISKAPETS HOVEDVIRKSOMHET Fullfør A eller B der det er aktuelt: Punkt A må utfylles der partneren i et kompaniskap er et selskap. Vær vennlig å gi informasjonen som kreves i punkt A på et eget ark for hvert enkelt selskap der det er flere enn et selskap som fungerer som partner. A. SELSKAPSINFORMASJON (AS/ASA) (i) Stiftelsessted: (ii) Stiftelsesdato: (iii) Selskapets organisasjonsnummer: (iv) Eierskap: Offentlig/Privat (v) Antall aksjonærer: 1-20 Flere enn 20. Navn og eierandel per aksjonær i prosent: (Dersom det er flere enn 5 aksjonærer, vær vennlig å gi informasjonen på et separat ark for hver ekstra aksjonær). Navn % Inneh. (vi) Navn på selskap/person med kontrollerende innflytelse: (vii) Navn og adresse til hvert styremedlem: (Bevis på legitimasjon må bli gitt på minst 2 styremedlemmer. Se punkt 4 på side 2.) 3

4 IV. INVESTERINGSTJENESTER 4. Er du eller har du i de siste tre årene vært medlem av en aksje- eller CFD handelsbørs, eller vært autorisert som aksjemegler, investeringsrådgiver eller CFD megler eller rådgiver? 1. Er utenlandsk børshandel en hovedvirksomhet? Hvis JA, vær vennlig å gi en kort beskrivelse: Dersom, vær vennlig å fullføre følgende: 2. Er Contracts for Difference handel deres hovedvirksomhet? 5. Har du noen gang vært gjenstand for konkurs- eller insolvensbehandling? Hvis, vær vennlig å gi detaljer: 3. Skal kontoen brukes til hedging (sikring) som en del av hovedvirksomheten? V. TILLEGGSINFORMASJON Adressen der kontoutskrifter, meldinger og annen korrespondanse skal sendes: VII. TIDLIGERE HANDELSERFARING Skal fylles ut og signeres av det mest erfarne styremedlemmet/medeieren, eller av de som er autorisert til å foreta investeringsbeslutninger på vegne av selskapet: 1. Forstår du egenskapene til margintransaksjoner? Til mottaker (attention): 2. Forstår du risikoen forbundet med margintransaksjoner? 3. Har du handlet i noen instrumenter de siste 12 månedene? 4. Hvis, hvor mange ganger har du handlet hvert av produktene som er listset opp under de 12 siste månedene? Og hva var den gjennomsnittlige handelsstørrelsen? VI. GENERELL TILKJENNEGIVELSE 1. Har du en pågående rettstvist, omtvistede kontoer eller andre uløste saker med andre aksje-, differensehandels- eller fremmedvalutameglere? Antall transaksjoner Gjennomsnittlig størrelse på transaksjoner (vennligst spesifiser valuta f.eks,$, etc) Hvis, vær vennlig å beskrive: Aksjer: 2. Har denne kontoen eller parter til denne kontoen finansielle interesser i handel med andre kontoer i innenfor dette selskapet? CFD er: Utenlandsk Valuta: Hvis, gi navn og nummer på kontoen Råvarer/ Statsobligasjoner (Treasuries): 3. Garanterer andre for kontoen? Hvis, vær vennlig å oppgi detaljer: Finansielle Futures: Opsjoner: 4

5 5. Har dine tidligere handler blitt utført på eget initiativ (dvs dine handler ikke har blitt utført som følge av råd fra en finansiell rådgiver)? Vær vennlig å velge en referansevaluta for din konto, det vil si NOK, USD, EUR, GBP, SEK etc. Firmanavn På eget initiativ Aksjer: CFD er: Hvordan fikk du kjennskap til CMC? Utenlandsk Valuta: Råvarer/ Statsobligasjoner (Treasuries): Finansielle Futures: Opsjoner: Bankdetaljene dere ønsker å benytte for overførsel til og fra deres CMC konto. Dere kan oppgi inntil 3 kontoer som står i deres navn. Dette punktet må fullføres. KUNNSKAP OG ERFARING 1. Bankens navn: 1. Har du deltatt på seminarer eller kurs om CFD er? 2. Kontohavers navn: 3. Konto-/ IBAN nummer: HVIS JA, vær vennlig å gi detaljer på hvem seminarene eller kursene ble holdt av. 4. Swiftkode: 2. CMC Markets hare gitt informasjon på sine hjemmesider om hvordan CFD er fungerer, risikoen forbundet med dette og eksempler på handler. Har du lest denne informasjonen grundig og forstått den? 3. Har du en tall-/regnerelatert høyskole eller universitetsgrad? (for eksempel: økonomi, matematikk, fysikk, ingeniør eller regnskap) 4. Har du en relevant yrkeskvalifikasjon som du anser å kunne hjelpe på din forståelse av spread betting/cfd er eller lånefinansierte produkter generelt? (for eksempel: kvalifikasjoner fra regnskap-, juss-, verdipapireller investeringsselskap.) HVIS JA, vær vennlig gi detaljer. 5

6 VIII. AUTORISERTE PERSONER (FULLMEKTIGER) IX. INFORMASJONENS NØYAKTIGHET Ved å signere på side 7 bekrefter kunden til CMC at personene som fremgår under er autoriserte/har fullmakt til å: Plassere ordre med, og gi muntlig, skriftlig eller elektroniske instruksjoner til CMC; Handle på vegne av kunden i alle situasjoner i forbindelse med konto(er) åpnet hos CMC; og Signere på kundemeldinger, sertifikater og andre dokumenter slik dette behøves eller er beregnet i alle avtaler i sammenheng med konto(er); I tillegg til å bekrefte at den sanne signaturen til hver autorisert person/fullmektig er vist under, under hans eller hennes navn, og at CMC kan stole på dette sertifikatet inntil et tidspunktet for mottakelse av et nytt sertifikat som er datert senere. Ved å signere denne siden garanterer og representerer kunden for CMC at informasjonen slik den fremgår i søknaden er sann og nøyaktig, og at CMC snarest vil bli kontaktet skriftlig dersom deler av informasjonen i denne Søknaden endres vesentlig eller ikke lenger er sann eller nøyaktig. 1. Vedtak Jeg/Vi og Kunden bekrefter at et styremøte/selskapsmøte ble holdt i: (Kunden) den og at styremøtet/selskapsmøtet var beslutningsdyktig. Det ble vedtatt: å opprette og beholde en eller flere kontoer med CMC med det formål å handel i futures, opsjoner, CFD (Contracts For Differences), utenlandsk valuta og andre tjenester. å utføre, levere og fullføre alle avtaler i forbindelse med konto(er) og alle andre dokumenter som skal leveres i forbindelse med slike avtaler og kontoen(e). å autorisere de navngitte personene i Sertifikat for Autoriserte Personer i punkt VIII, slik at disse kan handle på vegne av kunden i alle situasjoner i forbindelse med kontoen(e). å gjøre alle som er nødvendig for å gi disse vedtakene full virkning. 2. Videre Garantier Jeg/Vi og kunden representerer videre og garanterer til CMC: at de ovennevnte vedtakene og handel i futures, opsjoner, CFD (Contracts For Differences) og utenlandsk valuta (eller andre transaksjoner som inngås med CMC på vegne av Kunden) er tillat/autorisert av kundens vedtekter og at det ikke foreligger begrensninger i denne tillatelsen/autorisasjonen, at vi er autorisert til å gjøre disse vedtakene på vegne av kunden, at hver av lederne som signerer under er riktig valgt eller utnevnt, og at du innehar den stillingen som står sammen med deres navn. 3. Informasjonens Nøyaktighet Jeg/vi og kunden representerer og garanterer til CMC: at all informasjonen gitt i søknadsskjemaet er sann og nøyaktig, og at enhver vesentlig endring i den gitte informasjonen vil skriftlig meldes til CMC dersom dette vil føre til at informasjonen ikke lenger er sann eller riktig. at detaljene gitt til CMC i forbindelse med søknadsprosessen er fullstendige og nøyaktige, og oppfyller garantiene slik de er beskrevet i Forretningsvilkårenes punkt Autorisert person Jeg/Vi og kunden har forfattet oversikten på side 6 (Autoriserte Personer) og denne siden. 5. CMC sine forretningsvilkår Jeg bekrefter herved å ha lest, forstått og samtykker i å være bundet av Forretningsvilkårene som utgjør en kontrakt mellom meg oc CMC Markets UK Plc Filial Oslo, slik disse er endret fra tid til annen. Jeg/Vi og kunden erklærer til CMC at vi har lest og forstått dokumentene som utgjør avtalen med CMC, herunder rettningslinjene for utførelse av kundeordre. 6

7 6. Risiko Jeg/Vi og Kunden er inneforstått med og erklærer: å ha lest og ha forstått risikoadvarselen å ha vurdert kundens investeringsmål, finansielle situasjon og den betydelige risiko for tap som er forbundet med å handle med CMCs produkter. at etter råd fra CMC å innhente uavhengig juridisk og finansiell rådgivning vedrørende avtalen med CMC. å ha innhentet hensiktsmessig og nødvendig råd i forbindelse med CMC Avtalen. 7. Personvernspolicy Jeg/Vi og kunden samtykker i at CMC Markets UK Plc kan innhente, oppbevare, bruke og fremlegge personlig informasjon om oss, som er gitt av oss eller av andre personer. 8. Elektronisk Søknadsskjema Dersom dette er et søknadsskjema som jeg/vi eller kunden har lastet ned eller mottatt i elektronisk format, erkjenner og erklærer jeg/vi til CMC at, jeg/vi lastet ned og har lest den elektroniske versjonen av dokumentene som utgjør avtalen med CMC, eller har mottatt de personlig og har lest papirversjonen av dokumentene. Signeres av autoriserte personer, for eksempel, styremedlemmer/ medeier(e) Dato: Dato: Dato: CMC Markets UK Plc Filial Oslo Stranden 3 B, N-0250 OSLO Norway CMC Markets UK Plc 66 Prescot Street London E1 8HG United Kingdom T +44 (0) F +44 (0) E CMC Markets UK Plc Filial Oslo er en norsk filial av CMC Markets UK Plc, som er autorisert og underlagt tilsyn fra Financial Conduct Authority i Storbritannia. Selskapets virksomhet i Norge er underlagt Finanstilsynets tilsyn 7 APPSBMiFID BIMV1

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer