Markedswarrant USA II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedswarrant USA II"

Transkript

1 Markedswarrant USA II Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en høyrisikoinvestering der investor kan tape hele det investerte beløpet Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag 4. mai Minimumsinvestering: NOK Markedswarrant USA II Markedswarrant USA II er en plassering som følger kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer. Produktet er opsjonsbasert, noe som innebærer at en relativ liten investering kan gi en stor underliggende eksponering. Dette gir investor en høy deltagelse i eventuell positiv avkastning, men fører også til at hele investeringsbeløpet kan gå tapt. Ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at avkastningsfaktoren vil være 600 % (en investering på 100 kr gir en underliggende eksponering på 600 kr). Produktet er nominert i norske kroner, og valutasikret, noe som innebærer at endringer i norske kroner mot amerikanske dollar ikke får noe direkte påvirkning på avkastningen. Produktinformasjon Investeringsprodukt Navn Valuta Utsteder og tilrettelegger Distributør Underliggende Eksponering Kapitalbeskyttelse Markedswarrant Markedswarrant USA II Norske kroner Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS SPDR S&P 500 ETF Trust Ingen Avkastningsfaktor 600 % (indikativt) Datoer Tegningsperiode 7. april 4. mai 2011 Betalingsdato 5. mai 2011 Startkurs 13. mai 2011 Løpetid 13. mai mai 2014 Sluttkurs Beregnes som et gjennomsnitt av kursen den 29. januar, 28. februar, 28. mars og 29. april 2014 Sluttoppgjør 13. mai 2014 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr markedswarrant Minimumstegning kr 3 warranter ( kr) Tegningsomkostninger Tegningsomkostninger påløper på inntil 3% av investert beløp. 100 % av eventuelle tegningsomkostninger tilfaller distributøren Tilretteleggerhonorar Prisen pr markedswarrant inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 10 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren.

2 Markedswarrant USA II 2 USAs økonomi på bedringens vei Utsikten for den amerikanske økonomien er forbedret. Kombinasjonen av den amerikanske sentralbankens ultralette pengepolitikk og nye finanspolitiske stimulanser, har styrket fremtidstroen. BNP-veksten i fjerde kvartal 2010 ble betydelig sterkere enn vi hadde regnet med i fjor høst. Mye tyder på fortsatt gode veksttall i begynnelsen av Målt som årsgjennommsnitt regner SEB med at BNP-veksten i år havner på 3,6 % og på 4,0 % i Et fortsatt labert amerikansk boligmarked og den historisk høye statsgjelden er, slik vi ser det, de største usikkerhetsmomentene til en fortsatt sterk vekst. I tilegg er det fortsatt mye usikkerhet forbundet med den store jordskjelvs- og tsunamikatastrofen i Japan, og hvilken innvirkning dette langsiktig vil ha på Japan og regionen (blant annet med hensyn til situasjonen rundt kjernekraftverket i Fukushima). Situasjonen i Midt- Østen og Nord-Afrika er også usikker, og ved en eskalering av konflikten (særlig dersom situasjonen skulle spre seg til Saudi-Arabia) ville et større avbrudd av oljeleveranser kunne føre til en oljepris såpass høy at den vil kunne legge en demper på global og amerikansk vekst. Følgende graf viser den årlige BNP veksten i USA (målt kvartalsvis) Kilde: SEB Research Bedriftenes balanser er meget sterke, og det er stor positiv fremtidstro blant de store bedriftene både i industrien og i tjenestesektoren. Denne fremtidstroen måles gjennom den såkalte ISM-indeksen som nå ligger nær det høyeste nivået på 25 år. Denne indeksens utvikling siden slutten av 90-tallet ser vi her: Kilde: ISM, SEB Research Hos amerikanske husholdninger ser vi også tydelige tegn til bedring. For det første ser vi at konsumet er på vei opp, og for det andre ser vi at sparingen i privat sektor er på vei ned, et viktig signal på at opphentingen begynner å bli selvbærende. SEB regner med at sysselsettingen i snitt øker med ca i måneden i år, tross nedskjæringer i offentlig sektor. Arbeidsløsheten vil falle tilbake, men ligger trolig fortsatt på høye 7,8 % i slutten av Store produksjons- og arbeidsmarkedsgap fører til lav kjerneinflasjon; våre inflasjonsforventinger ligger under konsensus. Vi regner derfor med at sentralbanken vil vente med å øke renten til januar Det amerikanske aksjemarkedet har tatt seg opp siden bunnen i mars Samtidig har vi også sett at selskapenes inntjening og lønnsomhet har steget kraftig, noe som fører til at markedet i et historisk perspektiv fortsatt ser attraktivt priset ut. Kilde: SEB Research, Nordic Outlook og Investment Outlook, Februar 2011 Markedswarrant USA II - eksponering Markedswarrant USA II følger utviklingen i SPDR S&P 500 ETF Trust. Dette er et såkalt børshandlet fond (exchange traded fund ETF), som har som mål å følge utviklingen på den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 så nært som mulig. SPDR S&P 500 ETF Trust forvaltes av State Street Global Advisors (SSGA), som er forvaltningsdelen til den amerikanske finansinstitusjonen State Street. Med over 250 milliarder dollar under forvaltning er SSGA blant verdens største forvaltere av børshandlete fond. SPDR S&P 500 ETF Trust var et av verdens første børshandlete fond, og ble lansert i 1993 som et samarbeid mellom SSGA og American Stock Exchange. Mer informasjon finnes på og Fondets forvalter belaster fondet med en årlig forvaltningsavgift på 0,10 %. Målet med det underliggende fondet er å ha en bred eksponering mot den amerikanske økonomien. I dag består fondet av ca 500 aksjer der alle viktige sektorer er representert. Den følgende tabellen og figuren viser aksjene med de tyngste vektene i fondet, samt fordelingen mellom de ulike sektorene. NAVN Vekt Exxon Mobil Corp 3,46 % Apple Inc 2,66 % Chevron Corp New 1,79 % General Electric Co 1,77 % International Business Machines Corp 1,65 % Microsoft Corp 1,57 % JPMorgan Chase & Co 1,53 % AT & T Inc 1,50 % Procter & Gamble Co 1,44 % Wells Fargo & Co 1,39 % Pr. den 1. april 2011, Kilde: SSGA (

3 Markedswarrant USA II 3 negativ eller uendret utvikling vil man ikke få noen utbetaling ved forfall, og hele investeringen er tapt. Dersom fondet har utviklet seg positivt mottar man ved forfall avkastningen fra det underliggende. Dette kan illustreres ved følgende graf: Avkastning Gevinst Informasjonsteknologi 18,11% Finansielle Tjenester 15,82% Energi 13,29% Industri 11,21% Heslevern 10,96% Forbruksvarer 10,47% Konsumentvarer 10,22% Materialer 3,67% Forsyningsselskaper 3,19% Telekommunikasjon og tjenester 3,04% Pr. den 1. april 2011, Kilde: SSGA ( Negativ Warrantpris Positiv Fonds- utvikling I den følgende tabellen ser man fondets årlige historiske utvikling (etter forvaltningshonorarer) sammenliknet med indeksen S&P 500: Tap ÅRLIG HISTORIKK Siste År Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start* SPDR S&P 500 ETF 22,37 % 2,18 % 2,82 % 2,54 % 8,29 % Indeks 22,57 % 2,19 % 2,87 % 2,62 % 8,40 % Pr. den 1. april 2011, Kilde: SSGA ( *) Fondet ble opprettet 22 januar 1993 Den følgende figuren viser fondets totale historiske utvikling (etter forvaltningshonorarer) siste 10 år: En Markedswarrant er opsjonsbasert, noe som innebærer at en relativ liten investering kan gi en stor underliggende eksponering. Dette gir investor en høy deltagelse i eventuell positiv avkastning, men fører også til at hele investeringsbeløpet kan gå tapt. Ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at avkastningsfaktoren vil være 600 %. Dette innebærer at en investering på 100 kr gir en underliggende eksponering på 600 kr (pris pr markedswarrant X avkastningsfaktoren). Dette kan også fremstilles som om man har 100 % avkastningsfaktor på det eksponerte beløpet. Følgende tabell viser forholdet mellom investert og eksponert beløp, og avkastning på investeringen ved ulik utvikling av det underliggende fondet i løpetiden. Tabellen hensyntar ikke effekten av eventuelle tegningsomkostninger (simulering av dette følger lenger ned) apr. 01 apr. 02 apr. 03 apr. 04 apr. 05 apr. 06 apr. 07 apr. 08 apr. 09 apr. 10 apr. 11 Tidsserie fra 1. april 2001 til 1. april 2011, Kilde: Bloomberg Warrant pris Eksponert beløp Fondsavkastning Utbetaling ved forfall Avkastning på investering kr 100 kr ,0 % kr % kr 100 kr 600 0,0 % kr % kr 100 kr ,0 % kr % kr 100 kr ,7 % kr % kr 100 kr ,0 % kr % kr 100 kr ,0 % kr % kr 100 kr ,0 % kr % Det underliggende fondet betaler årlig utbytte. Dette utbytte kommer andelseierne i fondet til gode. Investorer i Markedswarrant USA II har sin eksponering mot det underliggende via en opsjonsstruktur, og vil således ikke få glede av utbytteutbetalingene. I henhold til nyhetstjenesten Bloomberg er årlige utbytteutbetalinger pr. 1. april 2011 på ca 1,80 %. Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Hvordan beregnes avkastningen? Markedswarrant USA II er et verdipapir som blir liggende på investors VPS konto. Den er basert på en såkalt kjøpsopsjon, der investeringen kan sees på som en rett, men ingen plikt, til å kjøpe en bestemt underliggende, til en fastsatt kurs (den såkalte innløsningskursen), på et fastsatt tidspunkt i fremtiden. I vårt tilfelle er den underliggende fondet SPDR S&P 500 ETF, innløsningskursen er fondets sluttkurs den 13. mai 2011, mens løpetiden er tre år. I praksis betyr dette at man får avkastning ved forfall (på sluttdagen) dersom fondet har utviklet seg positivt. Dersom fondet har hatt Som det fremkommer av den ovenstående tabellen vil man oppleve en negativ avkastning dersom den totale avkastningen i det underliggende fondet er lavere enn 16,7 % i produktets løpetid ( break-even -nivået er det samme som warrantprisen i prosent av det eksponerte beløpet). I den følgende tabellen har vi sett hva dette innebærer når vi ser på den årlige avkastningen: Årlig fondsavkastning Total fondsavkastning Utbetaling ved forfall Total avkastning på investering Årlig avkastning på investering -10,0 % -27,1 % kr % -100 % -5,0 % -14,3 % kr % -100 % 0,0 % 0,0 % kr % -100 % 5,3 % 16,7 % kr % 0 % 10,0 % 33,1 % kr % 26 % 15,0 % 52,1 % kr % 46 % 20,0 % 72,8 % kr % 63 % Som vi ser må den underliggende ha en årlig avkastning på mer enn 5,3 % før investor opplever positiv avkastning på investeringen.

4 Markedswarrant USA II 4 Legg merke til at dette er en høyrisikoplassering der man ved uendret eller negativ utvikling vil tape hele det investerte beløpet. Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: Tegningsbeløp Tegningsomkostninger Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % 17,17 % 5,42 % Minimum tegningshonorar 0,0 % 16,67 % 5,27 % Når vi beregner totalavkastningen på det underliggende fondet ser vi på avkastningen fra start- til sluttkurs. Startkurs beregnes som fondets stengningskurs den 13. mai 2011, mens sluttkursen beregnes som et gjennomsnitt av fondets stengningskurs den første handelsdag i hver måned i løpetidens siste fire måneder (såkalt gjennomsnittsberegning). Produktet er konstruert med denne gjennomsnittsberegningen for å redusere avhengigheten av en bestemt dato i fremtiden (potensielt store kursfluktuasjoner), men ved en jevn oppgangsperiode i produktets siste tre måneder vil gjennomsnittsberegningen kunne føre til en lavere avkastning enn om man kun benyttet sluttdagen som beregningsgrunnlag. Det er ingen begrensning på hvor stor avkastning investor kan motta. Den indikative avkastningsfaktoren er satt til 600 %. Dersom markedsvariablene endrer seg frem til handelsdagen (9. mai 2011) vil avkastningsfaktoren kunne bli både høyere og lavere enn 600 %. Tilbudet vil bli innstilt dersom avkastningsfaktoren blir lavere enn 550 %. Dersom avkastningsfaktoren blir satt i den lave enden (550 %) må det underliggende fondet ha en total avkastning på 18,2 % (årlig avkastning på 5,7 %) for å nå break-even. Det underliggende fondet betaler årlig utbytte. Dette utbytte kommer ikke investorer i Markedswarrant USA II til gode. Pr. 1. april 2011 er årlige utbytteutbetalinger ca 1,80 %. Historisk simulert avkastning Ved å simulere daglige investeringer i Markedswarrant USA II de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville ha utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Markedswarrant USA II (avkastningsfaktor på 600 %). Produktet har løpetid på 3 år, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (1. april 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere (for 5 år siden den 1. april 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato den 1. april 2008 og ville forfalt den 1. april Dette gir oss 1259 tidsserier (ca 251 i året). I grafen ser man utviklingen på løpende investeringer i Markedswarrant USA II, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den røde grafen): 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % -100 % apr. 06 okt. 06 apr. 07 okt. 07 apr. 08 Markedswarrant USA II okt. 08 apr. 09 okt. 09 apr. 10 SPDR S&P500 ETF okt. 10 apr. 11 Pr. den 1. april 2011, Kilde: Bloomberg, SEB Merchant Banking Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Gjennomsnitt av totalavkastning Gjennomsnitt av årlig avkastning Maks avkastning Minimums avkastning Markedswarrant USA II -25,1 % -9,2 % 204,7 % -100,0 % SPDR S&P 500 ETF 0,9 % 0,3 % 50,8 % -46,9 % Resultatet viser at gjennomsnittsavkastningen er negativ, og viser med tydelighet risikoen i investeringen. Årsaken til dette resultatet er at en stor andel av de simulerte tidsseriene er mer eller mindre påvirket av kursutviklingen under finanskrisen, og har således fått et negativt utfall. Som vi skrev innledningsvis ser vi nå tydelige signaler på at opphentingen etter finanskrisen er godt i gang, at bedriftenes inntjening og lønnsomhet øker, og at det er meget sterk fremtidstro både blant bedrifter og hos de amerikanske husholdningene. Dette leder oss til å tro på en fortsatt positiv utvikling for det amerikanske aksjemarkedet, og at en investering i Markedswarrant USA II vil kunne bli lønnsom. I de ovenstående beregninger er det hensyntatt at Markedswarrant USA II sin sluttkurs er beregnet som et gjennomsnitt av fire månedlige observasjoner de siste fire månedene. I alle simuleringer er det også hensyntatt at investorer i Markedswarrant USA II ikke får del i eventuelle utbytteutbetalinger. Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning. Simulert avkastning Ved å benytte dagens vilkår på Markedswarrant USA II (herunder avkastningsfaktoren på 600 %, samt beregnet sluttkursen som et gjennomsnitt), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for det underliggende fondet. En Monte Carlo simulering på observasjoner vil gi følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -100,00 % til 133,52 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -100,00 % til 32,64 % Lavest mulig avkastning -100,00 % Forventet total avkastning -20,56 % Forventet årlig avkastning -7,38 % Simulering av avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning.

5 Markedswarrant USA II 5 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 4. mai 2011 Betalingsdag 5. mai 2011 Handelsdag 9. mai 2011 Løpetid 13. mai mai 2014 Forfallsdag 13. mai 2014 Pris pr markedswarrant kr Minimumsinvestering 3 markedswarranter ( kr) Valuta Norske kroner Underliggende fond SPDR S&P 500 ETF Trust Børsnotering Markedswarrant USA II vil ikke søkes børsnotert Startdag fond 13. mai 2011 Sluttdag fond 29. januar, 28. februar, 28. mars, og 29. april 2014 Startverdi Stengningskurs for fondet på startdagen Sluttverdi Gjennomsnittet av stengningskursene for fondet på sluttdagene Avkastningsfaktor (AF) Ved tegningsperiodens start er avkastningsfaktoren 600 %. Avkastningsfaktoren er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Avkastningsfaktoren vil bli minimum 550 %. Eksponert beløp pr markedswarrant Pris pr. markedswarrant X avkastningsfaktoren Kontantbeløp På forfallsdagen utbetales et beløp pr. markedswarrant basert på følgende: Sluttverdi MAX 0, 100kr AF 1 Startverdi Annenhåndsmarked Markedswarrant USA II har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av eksponert beløp. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgs-summen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av det underliggende fondets verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet fondets svingninger, tiden til forfall, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom det underliggende fondet har hatt en positiv utvikling). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Markedswarrant USA II inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 10 % av det innbetalte beløpet, noe som tilsvarer ca 3,33 % i årlig honorar av investeringsbeløpet. I forhold til det eksponerte beløpet representerer honoraret ca 1,5 % totalt, eller ca 0,5 % i året. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Markedswarrant USA II skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 4. mai Avkastningsfaktoren settes den 9. mai, og produktets startkurs fastsettes den 13. mai. Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes det at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren samt SEBs prospekt, og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår) Risiko Kredittrisiko Utsteder av Markedswarrant USA II er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av eventuell avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Markedswarrant USA II er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm, og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 1. april 2011 har SEB rating A i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom det underliggende fondet har negativ eller uendret avkastning i løpetiden vil man tape hele sitt investerte beløp. SEB har beregnet sannsynligheten for dette utfallet å være 51,84 %. For å oppnå positiv avkastning på investeringen må det underliggende fondet ha en årlig avkastning på minimum 5,3 % (totalt 16,7 %) (ikke hensyntatt eventuelle tegningsomkostninger). Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av det underliggende fondets verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet fondets svingninger, tiden til forfall, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom det underliggende fondet har hatt en positiv utvikling). Eksponeringsrisiko Markedswarrant USA II er linket til et fond som følger den brede amerikanske aksjeindeksen. Historisk har fondets avkastning ligget meget nært indeksen, men det er ingen garanti for dette i fremtiden. Valutarisiko Det underliggende fondet er nominert i amerikanske dollar (USD), og Markedswarrant USA II er nominert i norske kroner (NOK). Den underliggende opsjonen er konstruert slik at valutarisikoen mellom USD og NOK er eliminert, og investor har således ingen valutarisiko i produktet. Fullstendige vilkår For Markedswarrant USA II gjelder villkårene i "SEB:s Grundprospekt" datert 13. august 2010 sammen med publiserte tillegg til prospektet og Slutliga Villkor, datert 7. april Programmets Grundprospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom antall tegnede markedswarranter i emisjonen ikke overstiger 500 (tilsvarer en totalinvestering på norske kroner). Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å sette avkastningsfaktoren høyere enn 550 %. SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Markedswarrant USA II.

6 Markedswarrant USA II 6 Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte blant annet investeringsrådgivning, mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon, og selskapet har over 143 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Acta tilbyr rundt 300 ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste investeringsklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Selskapet har ca kunder og har ca. NOK 70 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca 500 nye produkter årlig.

7 Markedswarrant USA II 7 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Markedswarrant USA II (produktet) er knyttet til fondet SPDR S&P 500 ETF Trust. Produktet har en løpetid på 3 år, og er nominert i norske kroner. Produktet er en såkalt markedswarrant, der den innbetalte investeringen gir en rett (men ingen plikt) til å motta differansen mellom dagens kurs, og fondets sluttkurs multiplisert med avkastningsfaktoren. Dette innebærer at dersom utviklingen er negativ eller uendret, vil det ikke være noen utbetaling ved forfall, og investor vil tape hele investeringen. Ved å multiplisere avkastningsfaktoren med prisen på markedswarranten får man det eksponerte beløpet. Avkastningsfaktoren er indikativt satt til 600 % (100 kr innbetalt gir en eksponering på 600 kr), men vil kunne endres. Avkastningsfaktoren vil ikke settes lavere enn 550 %. Startkurs på produktet settes den 13. mai 2011, mens sluttkursen beregnes som et gjennomsnitt av fondets stegningskurs den første handelsdag i hver måned i løpetidens siste fire måneder (såkalt gjennomsnittsberegning). Produktet er konstruert med denne gjennomsnittsberegningen for å redusere avhengigheten av en bestemt dato i fremtiden (potensielt store kursfluktuasjoner), men ved en jevn oppgangsperiode i produktets siste tre måneder vil gjennomsnittsberegningen kunne føre til en lavere avkastning enn om man kun benyttet sluttdagen som beregningsgrunnlag. Av investors investering i Markedswarrant USA II vil minimum 90 % av beløpet benyttes til et derivat for å sikre avkastningselementet. De resterende, maksimum 10 %, vil tilfalle tilrettelegger og distributør som honorar. Dersom den underliggende opsjonen skulle bli billigere vil avkastningsfaktoren øke, tilsvarende vil avkastningsfaktoren reduseres (ned til 550 %) dersom opsjonen blir dyrere. Det er ingen begrensninger på hvor stor positiv avkastning man kan motta. Investorer i Markedswarrant USA II vil ikke ta del i eventuelle utbytter fra fondet. Pr. 1. april 2011 er årlige utbytteutbetalinger ca 1,80 %. Utsteder av produktet er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av eventuell avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Markedswarrant USA II er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tilegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Markedswarrant USA II inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 10 % av det innbetalte beløpet og tilsvarer ca 3,33 % i årlig honorar av investeringsbeløpet. I forhold til det eksponerte beløpet representerer honoraret ca 1,5 % totalt, eller ca 0,5 % i året. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Tegningshonorar Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 12,62 % 4,04 % 0,0 % 10,00 % 3,23 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største innkjøpere av denne type opsjoner. Tilleggskostander Markedswarrant USA II vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPS-konto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. Det underliggende fondet løper med et årlig forvaltningshonorar på 0,10 % av fondets markedsverdi som belastes fondet fortløpende. Dette honoraret tilfaller fondsforvalteren i sin helhet. Avkastning Det underliggende fondets avkastning siste 5 år (etter forvaltningshonorar) er som følger: SPDR S&P500 ETF TRUST 5 ÅRS AVKASTNING Totalavkastning 2,20 % Årlig effektiv avkastning 0,44 % Ved å simulere daglige investeringer i Markedswarrant USA II de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens vilkår på Markedswarrant USA II (herunder satt avkastningsfaktoren på 600 %, samt beregnet sluttkursen som ett gjennomsnitt). Produktet har 3 års løpetid, og vi har således startet den første investeringen for 8 år siden (1. april 2003). Denne første investeringsperioden endte 3 år senere (for 5 år siden den 1. april 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato den 1. april 2008 og ville forfalt den 1. april Dette gir oss 1259 tidsserier (ca 251 i året). MARKEDSWARRANT USA II 5 ÅRS AVKAST- NING Gjennomsnittl. totalavkastning -25,1 % Gjennomsnittl. årlig effektiv avkastning -9,2 % Maksimumsavkastning 204,7 % Minumumsavkastning -100,00 % Det underliggende fondet må ha en årlig avkastning på minimum 5,3 % (totalt 16,7 %) for at investor skal få tilbakebetalt sitt investerte beløp. Ved en uendret eller negativ avkastning vil investor tape hele sitt investerte beløp. En 3-års investering i norske statsobligasjoner vil den 1. april 2011 gi en årlig avkastning på ca. 2,8 %. Ved å benytte dagens vilkår på Markedswarrant USA II (herunder avkastningsfaktoren på 600 %, samt beregnet sluttkurs som et gjennomsnitt), kan vi simulere forventet avkastning basert på historiske parameter for det underliggende fondet. En Monte Carlo simulering på observasjoner vil gi følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med -100,00 % til 70% sannsynlighet) 133,52 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) -100,00 % til 32,64 % Lavest mulig avkastning -100,00 % Forventet total avkastning -20,56 % Forventet årlig avkastning -7,38 % Risiko for å tape hele investeringen 51,84 % Den historiske avkastningen, samt den simulerte forventede avkastningen, skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Avbrudd og likviditet Markedswarrant USA II har løpetid på 3 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av eksponert beløp. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgs-summen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av det underliggende fondets verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet fondets svingninger, tiden til forfall, samt rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom det underliggende fondet har hatt en positiv utvikling). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Markedswarrant USA II.

8 Markedswarrant USA II 8 Skatt Markedswarrant USA II behandles som et finansielt instrument/derivat som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike derivater skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det år det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på Et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Markedswarrant USA II den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Markedswarrant USA II må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser. Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse Indeksbevis OBX II Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 %deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt)

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt) Kupongbevis 2 år Løpetid 2 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8,3 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer www.handelsbanken.no/warrants MARKEDSWARRANT NORSKE AKSJER VII For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer SISTE TEGNINGSDAG ER DEN 5. OKTOBER 2009 MARKEDET NÅ Den globale konjunkturen henter seg inn

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no KUPONGSERTIFIKAT RUSSLAND BRASIL Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 28. september 2009 Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 18 prosent per år Sertifikatet

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT CALL BRASIL 3

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT CALL BRASIL 3 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT CALL BRASIL 3 Stor eksponering. Liten innsats. Brasil < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp inklusive kjøpsprovisjon 8 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN: NO 001 0604945 Tegningsperiode: 15.-16. mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Warrant Italia Des 18

Warrant Italia Des 18 Warrant Italia Des 18 Desember 2015 The Bull climbs a wall of worry Finanskrisen Sær Sør- Europeisk krise Ukraina/Russland Sanksjoner Hellaskonflikten Kina børsfall og vekstfrykt Konjunkturoppgangen har

Detaljer

Nordea Bank AB (publ) ( NBAB ) og/eller Nordea Bank Finland Abp ( NBF ), sammen Bankene eller Utstedere og hver for seg Banken eller Utsteder.

Nordea Bank AB (publ) ( NBAB ) og/eller Nordea Bank Finland Abp ( NBF ), sammen Bankene eller Utstedere og hver for seg Banken eller Utsteder. Dette dokumentet er kun en norsk oversettelse av sammendraget på side 6 til 11 i Grunnprospektet for Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland Abp svenske Emissionsprogram for Warranter og Sertifikater,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX-indeks Tegningsperiode: 3. september 12. september 2014 klokken

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Detaljer

Nordea Porteføljeobligasjon Global

Nordea Porteføljeobligasjon Global Markedsføringsbrosjyre september 2015 Nordea Porteføljeobligasjon Global Siste dag for tegning 28.september 2015 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 3 ÅR. Avkastningen er knyttet til utviklingen i tre aksjeindekser:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 Asset Management Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 2 En kapitalforvalters aksjetips des. 05 okt. 06 aug. 07 jun. 08 apr. 09 feb. 10 des. 10 okt. 11 aug. 12 jun. 13 apr. 14 feb. 15 des. 15 Sparebank1

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Realisert avkastning på garanterte spareprodukter

Realisert avkastning på garanterte spareprodukter Realisert avkastning på garanterte spareprodukter Steen Koekebakker Valeri Zakamouline Kristiansand, 13. juni Høyskolen i Agder Institutt for Økonomi I denne rapporten undersøkes avkastning på garanterte

Detaljer

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse kapitalbeskyttede plasseringer 3025 Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked TRE NYE MÅTER Å TJENE PENGER UTEN Å TA UNØDIG RISIKO 1 Mer å velge mellom

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3037 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer